Lepinguline investeerimisfond on maksukohustuslane

Lepinguline investeerimisfond on Eestis või välisriigis moodustatud lepinguline fond investeerimisfondide seaduse § 1 tähenduses ehk ühisteks investeeringuteks moodustatud vara kogum, mida valitseb fondivalitseja (edaspidi investeerimisfond).

Investeerimisfond ei ole juriidiline ega füüsiline isik, resident ega mitteresident. Tehinguid fondi varaga teeb fondi valitseja.

Investeerimisfond on maksumaksja tulumaksuseaduse (TuMS) 51. peatükis sätestatud ulatuses.

Investeerimisfondi valitseja täidab investeerimisfondi maksukohustuse deklareerides ja makstes investeerimisfondi tulumaksu, samuti täites tema eest tulumaksu kinnipidamise kohustust.

Eestis või välisriigis moodustatud lepingulise investeerimisfondi Eestis tulumaksuga maksustatav tulu on järgmine:

  • Eestis asuva kinnisasja võõrandamisest saadud kasu (TuMS § 312 lg 1 p 1);
  • Eestis asuva kinnisasjaga või ehitise kui vallasasjaga seotud asja- või nõudeõiguse võõrandamisest saadud kasu (TuMS § 312 lg 1 p 2);
  • kasu osaluse võõrandamisest või tagastamisest äriühingus, teises lepingulises investeerimisfondis või muus varakogumis, mille varast tehingu tegemise ajal või mõnel perioodil sellele eelnenud kahe aasta jooksul moodustasid otse või kaudselt üle 50% Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad ja milles lepingulisele investeerimisfondile kuulus võõrandamise ajal vähemalt 10%-line osalus (TuMS § 312 lg 1 p 3, topeltmaksustamise vältimine TuMS § 312 lg 2);
  • kasu eelmises punktis kirjeldatud tingimustel äriühingu, lepingulise investeerimisfondi või muu varakogumi likvideerimisel (TuMS § 312 lg 1 p 4), topeltmaksustamise vältimine TuMS § 312 lg 2);
  • tulu Eestis asuva kinnisasja üürile või rendile andmisest või piiratud asjaõigusega koormamisest (TuMS § 313);
  • intress, mida fond saab lepingulisest investeerimisfondist või muust varakogumist, mille varast tehingu tegemise ajal või mõnel perioodil sellele eelnenud kahe aasta jooksul moodustasid otse või kaudselt üle 50% Eestis asuvad kinnisasjad või ehitised kui vallasasjad ja milles lepingulisele investeerimisfondile kuulus võõrandamise ajal vähemalt 10%-line osalus (TuMS § 314 lg 1), topeltmaksustamise vältimine TuMS § 314 lg 2).

Eestis moodustatud kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondidele ning teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides moodustatud sarnastele pensionifondidele kohaldatakse maksuvabastust (TuMS § 315).

Lepingulisele investeerimisfondile makstud eelkirjeldatud tingimustel maksustatavalt intressilt ja üüri- või renditasult või tasult asja piiratud asjaõigusega koormamise eest (TuMS § 313 ja § 314) deklareeritakse tulu vormil TSD lisa 2 ja peetakse tulumaks kinni järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Kui tulumaksu ei ole kinni peetud, esitab lepingulise investeerimisfondi valitseja selle fondi tulu kohta tuludeklaratsiooni vormil A1 järgneva aasta 31. märtsiks, misjärel tasutakse tulumaks 3 kuu jooksul tulu deklareerimise tähtpäevast.

Kasult Eestis asuva kinnisasja võõrandamiselt, sellega või Eestis asuva ehitise kui vallasasjaga seotud asja- või nõudeõiguse võõrandamisest või eelkirjeldatud osaluse võõrandamisest või tagastamisest või äriühingu, lepingulise investeerimisfondi või muu varakogumi likvideerimisest (TuMS § 312) esitab lepingulise investeerimisfondi valitseja tuludeklaratsiooni kuu aja jooksul investeerimisfondi kasu saamisest vormil V1.

Tulumaks tasutakse 3 kuu jooksul tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäevast.

Uus! Alates 01.01.2020 saadud tulu puhul esitatakse vormid A1 ja V1 järgneva kalendriaasta 30. aprilliks (esimest korda 30.04.2021) ja nende vormide alusel tasutav tulumaks 1. oktoobriks (esimest korda 01.10.2021).

Lepingulisele investeerimisfondile väljastatakse Maksu- ja Tolliameti registrikood, et fondi tulumaksuga maksustatavat tulu deklareerida vormil A1, V1 või tulu saajana TSD lisa 2 osas II. Taotluse registrikoodi saamiseks võib saata e-MTA kaudu.
 

13.11.2020