Üleminekusäte mitteresidendist juriidilise isiku Eestis registreeritud püsiva tegevuskoha maksustamisel

2011. aastast alates maksustatakse tulumaksuseaduse § 53 lg 4 alusel tulumaksuga püsivale tegevuskohale omistatud kasum, mis on maksustamisperioodil püsivast tegevuskohast rahalises või mitterahalises vormis välja viidud.

Seega on mitteresidendi Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu teenitud kasumi maksustamine edasi lükatud selle jaotamise hetkeni, sarnaselt residendist äriühinguga.

Kuni 31.12.2010 kehtinud tulumaksuseaduse sõnastuses oli maksuobjektiks püsivast tegevuskohast väljaviidava vara maksumus osas, mis ületas Eestis asunud püsiva tegevuskoha vara maksumuse. Kuni 2011. aastani ei tekkinud maksukohustust püsivast tegevuskohast väljaviidud kasumilt enne, kui sissetoodud vara maksumus oli ületatud.

Alates 2011. aastast ei võrrelda väljaviidud kasumit enam sissetoodud vara maksumusega, vaid see on kohe väljaviimisel maksustatav. Muudatus püsiva tegevuskoha kasumi maksustamises tõi kaasa vajaduse üleminekusätte (tulumaksuseaduse § 61 lg 42) järele, et varemkehtinud seaduse kohaselt Eestist (sissetoodud vara arvelt) väljaviidud kasum ei jääks Eestis maksustamata.

Üleminekusättega maksustatakse edaspidi püsivast tegevuskohast väljaviidava vara maksumus osas, mis võrdub püsiva tegevuskoha jaoks sissetoodud vara arvel enne 2011. aastat väljaviidud, püsivale tegevuskohale omistatud, maksustamata kasumiga.

Säte puudutab isikuid, kellel on Eestis olnud pikaajaliselt püsiv tegevuskoht. Muudatuse tulemusena peavad mitteresidendid tasuma tulumaksu Eestist maksuvabalt väljaviidud kasumilt sarnaselt residendist äriühinguga. Varasem sõnastus võimaldas pikaajalisel püsival tegevuskohal Eestis teenitud kasumilt tekkivat maksukohustust ebaproportsionaalselt kaua edasi lükata, juhul kui Eestisse oli toodud rohkem vara, kui kasumit välja viidi.

Näide
Mitteresident tõi Eestisse vara  maksumusega 100.
Teenis sellega kasumit 30, mille viis Eestist välja. Maksukohustust ei tekkinud, kuna sissetoodud vara maksumus oli suurem kui väljaviidud kasum (100-30=70).
2011. aastal viiakse Eestist välja algselt sissetoodud vara (100).
Mitteresidendil on õigus maksuvabalt vara välja viia ainult 70.
Vara, mis võrdub varem väljaviidud kasumiga (30), kuulub 2011. a maksustamisele.
Seega maksustatakse väljaviidavat vara, mis võrdub varem väljaviidud maksustamata kasumiga.

Üleminekusätte eesmärk on vältida topeltmaksuvabastust ehk olukorda, kus mitteresident sai enne 2011. aastat püsivale tegevuskohale omistatud kasumi Eestist maksuvabalt välja viia püsiva tegevuskoha jaoks sissetoodud vara arvel ning hiljem ka kõnealuse vara maksuvabalt välja viia.


11.03.2011

 


 

19.02.2016