Sa oled siin

Riigi, valla või linna, juriidilise isiku või FIE poolt sotsiaalmaksuseaduse § 6 ja § 6.1 alusel sotsiaalmaksu arvutamine ja deklareerimine (seisuga 01.01.2020)

Alljärgnevas tabelis on toodud isikute loetelu, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik, vald või linn, juriidiline isik või FIE sotsiaalmaksuseaduse § 6 ja 61 alusel. Samuti on toodud loetelu riigiasutustest, kes peavad riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust, ning esitatud sotsiaalmaksu määr ja maksubaas, aga ka vormi ESD koodid ja tunnused.

Riigi, valla või linna, juriidilise isiku või FIE poolt sotsiaalmaksu maksmist ja deklareerimist reguleerib sotsiaalmaksuseaduse (edaspidi SMS) § 6 lg-d 1 ja 11 ning § 61, rahandusministri 31.12.2003 määrus nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel". Maksudeklaratsioon ESD on kehtestatud rahandusministri 29.11.2010 määrusega nr 60 (lisa 9), deklaratsioon laaditakse xml-failiga või sisestatakse e-maksuameti/e-tollis, faili struktuuri leiate lehelt „TSD tehnilised spetsifikatsioonid".

SMS § 6 lg-d 1–15 ja § 61 ning ESD

SMS § 6
lõike 1
punkt
Isikud, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik
(lg 11 – vald või linn)
Seadus, mille alusel makstakse tasu või toetust SM maksja ESD kood SM
määr
SM baas
eurodes
1 2 3 4 5 6 7
1 Alla 3-aastase lapse vanem, eestkostja või hoolduspere vanem (sh isik, kellele makstakse sünnitushüvitist, lapsehooldustasu, vanemahüvitist)   Sotsiaalkindlustusamet
(SKA)
611 33 540
11 Mittetöötav vanem, kes kasvatab kolme või enamat alla 19-aastast last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane   SKA 6111 33 540
2 Välisteenistuse seaduse § 67 ja ATS § 46 alusel abikaasatasu saav isik Välisteenistuse seaduse § 67, ATS § 46 Välisministeerium, lähetajaministeerium või selle valitsemisala ametiasutus 612 33 Tasu summa
21 Rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni lähetatud ametniku või tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa, kes ei saa pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik   Kaitsevägi 6121 33 540
22 Vabariigi Presidendi mittetöötav abikaasa, kes ei saa riiklikku pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik   Vabariigi Presidendi Kantselei 6122 33 540
3 Ajateenija või asendusteenistuja   Kaitsevägi (ajateenija eest)Kaitseressursside Amet (asendusteenistuja eest) 613 33 540
31 Isik, kellel on aja-, reserv- või asendusteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus (al 01.04.2013)   Kaitsevägi,
Kaitseressursside Amet
6131 13 540
32 Välisriiki lähetatud tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa, kes ei saa pensioni (al 01.04.2013) ega ole osalise või puuduva töövõimega isik   Kaitsevägi,
Kaitseliit
6132 13 540
33 Ajateenistuse lõpetanud isik   Kaitsevägi 6132 13 540
4 Kehtetu          
5 Töötaja, kes saab töövõimetuspensioni või on osalise või puuduva töövõimega isik   Töötukassa 615 33 540
6 Töötu toetust saav isik   Töötukassa 616 13 540
61 Töötuna arvele võetud isik   Töötukassa 6161 13 540
7 Tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötav isik, kes ei saa pensioni ega ole osalise või puuduva töövõimega isik   Töötukassa 617 33 540
8 Ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last Ravikindlustuse seaduse § 5 SKA 618 13 540
9 Sotsiaaltoetust saav isik Sotsiaalhoolekande seaduse § 140 SKA 619 13 540
10 Isik, kes kasvatab seitset või enamat alla 19-aastast last Riiklike peretoetuste seaduse § 91 SKA 6110 33 Toetuse summa
11 Tööturukoolituses, tööpraktikas ja tööharjutuses osalev isik Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-d 13, 15, 17 Töötukassa 6211 13 540
13 Isik, kellele on määratud vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetus Päästeteenistuse seaduse § 19 Päästeamet
01.03.2008
6213 13 540
14 Doktoranditoetust saav isik
(al. 01.09.2015)
Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 5 Haridus- ja Teadusministeerium 6114 33 Toetuse summa
lg 1.1 Isik, kellele makstakse toetust puudega isiku hooldamise eest või puudega lapse hooldamise eest ning kes ei tööta ega saa pensioni Sotsiaalhoolekande seaduse § 26 Valla- või linnavalitsus 620 33 540
lg 1.2 Vabakutseline loovisik, kellele makstakse loometoetust Loovisikute ja loomeliitude seaduse
§-d 18 ja 19
Loomeliit 721 33 540
§ 61 FIE abikaasa   FIE 810 33 540

 

02.07.2020