Sotsiaalmaksu tasumine vabakutselise loovisiku eest, kellele makstakse loometoetust (seisuga 01.01.2020)

Selgitame lähemalt loometoetuse saajate eest loomeliitude poolt sotsiaalmaksu arvestamise, deklareerimise ja tasumise korda.

Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 6 lõike 12 kohaselt maksab loomeliit sotsiaalmaksu vabakutselise loovisiku eest, kellele loomeliit maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse §-de 18 ja 19 alusel.

Sotsiaalmaksu maksmise kord on kehtestatud rahandusministri 31.12.2003. a määrusega nr 113 . Korra § 23 kohaselt peab vabakutselise loovisiku osas sotsiaalmaksu arvestust ja täidab maksudeklaratsiooni vormi ESD sellele isikule loometoetust maksev loomeliit loovisikute ja loomeliitude seaduse tähenduses (edaspidi loomeliit).

Loomeliit maksab loometoetuse saava loovisiku eest sotsiaalmaksu SMS §-s 21 nimetatud kuumääralt. 2020. aastal on sotsiaalmaksu kuumääraks 540 eurot. Maksustamisperioodiks on kalendrikuu.

Kui loomeliidul on kohustus maksta loovisiku eest sotsiaalmaksu terve kuu eest, siis arvestatakse sotsiaalmaksu 540 eurolt maksumääraga 33% ehk 178,20 eurot, olenemata isikule makstava loometoetuse suurusest. Kalendrikuu eest, mille kestel isikul algab või lõpeb loometoetuse saamise õigus, makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest on loomeliidul kohustus sotsiaalmaksu maksta. Maksudeklaratsioonil ESD näidatakse sotsiaalmaksu kohustuse tekkimise või lõppemise kuupäev. Näiteks, kui märtsikuus on isikul tekkinud õigus saada loometoetust 17. märtsist (15 päeva), siis arvutatakse sotsiaalmaksu järgnevalt: 540/31x15x33%=86,23 eurot (sotsiaalmaks arvestatakse eurodes sendi täpsusega).

Juhul kui vabakutseline loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ja saab kõigist loomeliitudest kuhu ta kuulub loometoetust, siis iga loomeliit maksab loovisiku eest sotsiaalmaksu vastavalt SMS § 6 lõikes 2 sätestatule sotsiaalmaksu kuumääralt, olenemata liidu poolt makstava loometuse suurusest.

Loomeliit on kohustatud arvutama igakuiselt iga loometoetust saava vabakutselise loovisiku kohta seaduse § 6 lõike 12 alusel makstava sotsiaalmaksu, selle üle kandma järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole ning esitama samaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile vastava maksudeklaratsiooni (vorm ESD). Samuti on loomeliit kohustatud andma isikule, kelle eest maksti sotsiaalmaksu seaduse § 6 lõike 12 alusel, tema nõudmisel tõendi arvestatud sotsiaalmaksu kohta (vorm TSM).

Sotsiaalmaksu deklaratsioon ESD täidetakse käsitsi e-maksuamet/e-tollis või esitatakse elektrooniliselt XML-failina laadides e-maksuameti/e-tolli kaudu. Elektroonilise deklaratsiooni ESD faili struktuur on üleval Maksu- ja Tolliameti kodulehel rubriigis https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/tsd. Deklaratsiooni koostamisel tuleb näidata loovisiku puhul sotsiaalmaksu erijuhu tunnuseks (kood 9050) 721.

04.02.2020