Majanduskaitse

Kaubad, mille puhul kehtivad piirangud, et kaitsa ettevõtluse huve ja Eesti kõrget mainet rahvusvahelisel turul ehk informatsiooni, kuidas takistada võltsitud kaupade pääsu turule, milliste riikide suhtes kehtivad sanktsioonid või impordi- ja ekspordipiirangud, millistel tingimustel on lubatud kultuuriväärtuste ning teemantide sisse- ja väljavedu.

Intellektuaalset omandit rikkuvad kaubad on tundmatu päritoluga ning võivad sisaldada kasutaja tervist või vara kahjustavaid elemente. Ühiskondlikus plaanis finantseerib võltsitud kaupade must turg organiseeritud kuritegevust.

Maksu- ja Tolliamet tuletab kõigile eestimaalastele meelde, et võltskauba ostmine ei tasu end ära, kuna sellist teed minnes võetakse riske, mis võivad saada saatuslikuks.

Võltskaup on ohtlik õnnemäng teie tervisega!

Eestis on avastatud võltsitud kaupade hulgas ka beebitoitu, mänguasju, kosmeetikat, ravimeid ja autode varuosi. Neid kaupu müüakse sageli kui originaaltooteid ega informeerita ostjat kauba tegelikust kvaliteedist või koostisest. See tähendab, et näiteks ostes odavaid võltsravimeid ei ole teil garantiid, et ostetud ravim on ohutu või soovitud mõjuga.

Võltsitud kaubad ei ole ainult luksuskaubad või autoriõiguseid rikkuvad andmekandjad, vaid kõik kaubad, mille puhul on tegemist intellektuaalse omandi rikkumisega.

Intellektuaalse omandi rikkumistest on saanud maailmas tööstus, mis tapab – nii otseselt kui ka kaudselt.

Kasutades intellektuaalset omandit rikkuvaid võltstooteid võite kahjustada oma lähedaste tervist ja heaolu jäädavalt.

Võltskaupadele raha kulutades toetate organiseeritud kuritegevust. Intellektuaalse omandi rikkumised on muutunud organiseeritud kuritegevuse üheks tähtsamaks osaks ning sellise tegevuse tulemusena rahastatakse ülemaailmselt terrorismi. Tegemist on globaalse probleemiga ja mitte enam siseriikliku küsimusega.

Ärge riskige oma lähedaste tervise ja heaoluga!

Neli lihtsat märki võltsitud kauba äratundmiseks

 1. Hind on tavalisest oluliselt odavam.
 2. Tootel või pakendil on kirjavigadega tekst.
 3. Kaubal puudub korrektne pakend.
 4. Pakendi või toote kvaliteet on halb.

Selliste märkide äratundmisel tuleks tarbijana olla ettevaatlik ning küsida kauba kohta lisainfot.

Kui teil tekib kahtlus intellektuaalset omandit rikkuva kauba suhtes, ootab toll infot tasuta vihjetelefonil 800 4444 ja e-posti aadressil vihje@emta.ee.

Meetmete võtmise taotlemine

Intellektuaalse omandi õiguste valdajad võivad teha tollile taotlusi, et aidata tollil tõkestada võltsitud kaupade importi. Oma õiguste kaitsmiseks võib tollile esitada taotluse, et toll peaks kinni kaubad, mille puhul kahtlustatakse intellektuaalse omandi õiguste rikkumist. Selleks tuleb esitada meetmete võtmise taotluse vorm.

Alates 15. septembrist 2020 võeti kasutusele uued meetmetaotluse ja pikendamise taotluse vormid. Võrreldes senikehtivaga tuleb kohustuslikult täita lahter „EORI nr".

Alates 13. detsembrist 2021 võivad IOÕ omanikud esitada tollile meetmetaotlusi Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) portaali https://euipo.europa.eu kaudu. Sama keskkonna kaudu saab teostada tolliga ka meetmetaotlusega seotud suhtlust, nt taotluse täiendamine või päringud.

Teavitusvormid õiguste valdajatele

Koostöös intellektuaalse omandi õiguste valdajatega on välja töötatud vormid, mis võimaldavad õiguste valdajal edastada asjakohasele tolliasutusele kiirelt, struktureeritud ning arusaadaval viisil, spetsiifilist informatsiooni või teavitada tolliasutusi üldistest trendidest, mis puudutavad võltsitud kaupu. Täidetud vormid tuleb saata määratud kontaktidele.

Viited

Patendiameti andmebaasid

Kaubamärkide andmebaas – sisaldab Eesti Vabariigis alates 1. oktoobrist 1992 registreeritud kaubamärkide, esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste ja Madridi protokolli alusel Eestis kehtivate või registreerimiseks esitatud kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute andmeid kaubamärgiseaduses sätestatud mahus.

Tööstusdisainilahenduste andmebaas – sisaldab Eesti Vabariigis alates 11. jaanuarist 1998 registreeritud tööstusdisainilahenduste ja esitatud tööstusdisainilahenduste registreerimise taotluste andmeid tööstusdisaini kaitse seaduses sätestatud mahus.

Geograafiliste tähiste andmebaas – sisaldab Eesti Vabariigis alates 10. jaanuarist 2000 registreeritud geograafiliste tähiste ja esitatud geograafilise tähise registreerimise taotluste andmeid.

Otsinguvõimalused EUIPO veebisaidil

eSearch plus – andmebaas sisaldab Euroopa Liidus (EL) ja väljaspool registreeritud kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste, omanike, esindajate ja bülletäänide andmeid. Kehtivad ka Eestis!

eSearch Case Law – andmebaas sisaldab ELi liikmesriikide, aga ka ELi mitte kuuluvate riikide (Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Ühendkuningriik) kohtupraktikat.

TMview – andmebaas sisaldab ELis ja väljaspool registreeritud kaubamärkide, esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste ja Madridi protokolli alusel ELis kehtivate või registreerimiseks esitatud kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute andmeid. Kehtivad ka Eestis!

DESIGNview – andmebaas sisaldab ELis ja väljaspool registreeritud tööstusdisainilahenduste andmeid. Kehtivad ka Eestis!

GIview – geograafiliste tähiste otsing kogu Euroopa Liidus ja väljaspool.

Kõikide Euroopa Liidus kehtivate sanktsioonide ja embargode kohta leiate informatsiooni veebilehelt EU Sanctions Map.
Veebilehelt saate ülevaate, millistele riikidele ja kaupadele on sanktsioonid või embargod kehtestatud, lisatud on ka kehtivad ELi õigusaktid.

Krimmi ja Sevastopoli kaupadele kehtib impordikeeld

Krimmi ja Sevastopoli päritoluga kaupade impordile ELi riikidesse kehtib keeld. Impordikeeld puudutab nii kaubasaadetisi kui ka postisaadetisi ja reisijatega kaasasolevat kaupa.

Impordikeeld ei kehti vaid sellistele kaupadele, millel on Ukraina päritolusertifikaat.

Mitmed sõjad ja relvakonfliktid rahastatakse töötlemata teemantidega kauplemisel saadud tulust. Konfliktiteemantide turule pääsemise takistamiseks ja legaalse teemandikauplemise toetamiseks on loodud Kimberley protsess.

 Õigusakt

Üldinfo

Euroopa Liidu määrusega nr 2368/2002 on kehtestatud töötlemata teemantide ühendusse importimiseks, ühendusest eksportimiseks sertifitseerimise ning kontrollisüsteem. Määrust kohaldatakse teemantidele, mida ei ole töödeldud või mis on üksnes lahti saetud, murtud või jämedalt eeltöödeldud ning mis kuuluvad harmoniseeritud süsteemi koodide 7102 10 00, 7102 21 00 ja 7102 31 00 alla. Määrust ei kohaldata teemandipurule ja teemanditele, mille läbimõõt on alla 1 millimeetri.

Euroopa ühenduse määratud asutused väljastavad ja kinnitavad sertifikaate ning kontrollivad töötlemata teemantide saadetiste ja sertifikaatide vastavust.

Pädevad ametiasutused

Ühenduse pädevad ametiasutused asuvad mitmes liikmesriigis, näiteks Belgias, Saksamaal, Tšehhi vabariigis. Eestis vastav ametiasutus puudub.

Pädevate asutuste loetelu ja kontaktandmed on määruse 2368/2003 lisas III.

Import

Töötlemata teemantide import ühendusse on keelatud, kui ei ole täidetud kõik järgmised tingimused:

 • töötlemata teemantidega peab kaasas olema protsessiosalise pädeva asutuse kinnitatud sertifikaat;
 • töötlemata teemandid peavad olema võltsimiskindlates pakendites ning pitserid peavad olema terved;
 • sertifikaat peab selgesti kirjeldama partiid, mille kohta see on väljastatud.

Pakendid ja vastavad sertifikaadid tuleb esitada koos ja võimalikult aegsasti kontrollimiseks ühenduse asutusele kas selles liikmesriigis, kuhu need imporditakse, või liikmesriigis, mis on saatedokumentide kohaselt nende sihtkoht. Kui töötlemata teemante imporditakse liikmesriiki, kus ühenduse asutust ei ole, esitatakse need asjaomasele ühenduse asutusele liikmesriigis, mis on nende sihtkoht.

Kui ühenduse asutust ei ole ei importivas liikmesriigis ega sihtliikmesriigis, esitatakse need asjaomasele ühenduse asutusele mõnes teises liikmesriigis.

Liikmesriik, kuhu töötlemata teemandid imporditakse, tagab nende esitamise asjaomasele ühenduse asutusele. Selleks võib anda võimaluse kasutada tollitransiiti. Kui antakse võimalus kasutada tollitransiiti, lükatakse käesoleva artikliga ettenähtud kontrollimine edasi kuni ajani, mil need jõuavad asjaomasesse ühenduse asutusse.

Töötlemata teemantide nõuetekohase transpordi ja sellega seotud kulude eest vastutab importija.

Eksport

Töötlemata teemantide eksport ühendusest on keelatud, kui ei ole täidetud mõlemad tingimused:

 • töötlemata teemantidega peab kaasas olema ühenduse asutuse väljastatud ja kinnitatud sertifikaat;
 • töötlemata teemandid peavad olema võltsimiskindlates pakendites, mis on pitseeritud.

Ühenduse asutus võib eksportijale väljastada ühenduse sertifikaadi, kui ta on kindlaks teinud, et:

 • eksportija on esitanud vaieldamatud tõendid, et töötlemata teemandid, mille kohta sertifikaati taotletakse, on seaduslikult imporditud;
 • sertifikaadis nõutud andmed on õiged;
 • töötlemata teemandid on suunatud Kimberly protsessi osalise territooriumile;
 • töötlemata teemante transporditakse võltsimiskindlas pakendis.

Sertifikaati ei kinnitata enne, kui on kontrollitud, kas pakendi sisu vastab sertifikaadis esitatud andmetele, ning töötlemata teemante sisaldav võltsimiskindel pakend on pitseeritud. Peale kontrollimist väljastab Ühenduse asutus eksportijale tõestatud võltsimiskindla koopia kinnitatud ühenduse sertifikaadist. Eksportija peab hoidma kõiki koopiaid kättesaadavana vähemalt kolm aastat.

Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi osalised

Töötlemata teemandituga kauplemine on lubatud ainult osalisriikide vahel. Kimberley protsessi osalusriigid on loetletud Kimberly protsessi kodulehel.

Kultuuriväärtuse väljavedu

Kultuuriväärtuste väljavedu reguleerib kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus.

Seaduses on nimetatud 16 kategooriat, mida loetakse kultuuriväärtusteks. Näiteks hooned ja nende osad, arheoloogilised leiud, mündid ja nende osad, sakraalkunstiteosed ja sakraalesemed, muusikainstrumendid, vee- ja mootorsõidukid. Kultuuriväärtuste Eestist väljaveol on vajalik taotleda väljaveoluba (seejuures ei ole oluline, kas esemed viiakse mõnda Euroopa Liidu liikmesriiki või kolmandasse riiki).

Kultuuriväärtuste väljavedu Euroopa Ühendusest reguleerib Nõukogu määrus 116/2009.

Eksport

Kultuuriväärtuste ekspordi korral on kauba valdajal vajalik taotleda Muinsuskaitseametist väljaveoluba.
Kultuuriväärtuste loetelu leiate Muinsuskaitseameti kodulehelt.

Väljaveoluba võib olla alaline (loa kehtivus kuni 1 aasta) või ajutine (loa kehtivus kuni 5 aastat). Ajutise väljaveo korral on isikul kohustus ese Eestisse tagasi tuua ning selliseid lube väljastatakse näiteks muuseumide kollektsioonide eksponeerimiseks või kultuuriväärtuste puhul, mida soovitakse korduvalt Eestist välja viia.

Kultuuriväärtust võib eksportida kõikide rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide kaudu, kus toll on alaliselt kohal. Väljaveoluba esitatakse tollile kahes eksemplaris eksporditolliasutuses (sisemaal) või piiritolliasutuses. Tolliametnik märgistab loa mõlemad eksemplarid ning tagastab ühe nendest kauba valdajale. Kui tekib kahtlus saatedokumentides, loa õigsuses vms, on tollil õigus ese kinni pidada ning edastada Muinsuskaitseametisse ekspertiisi.

Kauba väljavedu Eestist teistesse liikmesriikidesse

Väljaveoluba on vaja taotleda ka kultuuriväärtuste viimiseks teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Lubade vormid ning taotlemise kord on samad, mis ekspordil ning luba peab kultuuriväärtustega kaasas olema. Deklareerimiskohustust liikmesriikidevahelisel liikumisel ei ole, kuid arvestada tuleb, et tollil on õigus riskihindamisele tuginedes väljaveoluba kontrollida.

Kultuuriväärtuste sissevedu

Kultuuriväärtuste sisseveol Eestisse luba taotleda ei ole vaja. Oluline on arvestada teiste riikide piirangutega, sest osad riigid on piirangud kehtestanud ka kultuuriväärtuste väljaveole. Lisaks tuleb arvestada, et kultuuriväärtuste kohta tuleb esitada kirjalik deklaratsioon (kas reisija- või tollideklaratsioon).

Kultuuriväärtuste Euroopa Ühendusse sissetoomist ja importi reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 2019/880.

Väljaveo teatis

Kui Muinsuskaitseamet teeb väljaveoloa taotluse ja ekspertiisi tulemusena kindlaks, et asi ei ole kultuuriväärtus kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse kohaselt, võib Muinsuskaitseamet väljastada eseme Eestist väljaviimise lihtsustamiseks asjakohase teatise.

Väljaveolube väljastab Muinsuskaitseamet, tel 640 3050 või 640 3018, e-posti aadress eksport@muinsuskaitseamet.ee.

Kultuuriväärtuste väljaveoluba saab taotleda kultuurimälestiste registris.

Viimati uuendatud 24.11.2022

Kas sellest lehest oli abi?