Специальные льготы

Специальные льготы, по своей сути, являются доходами получателя (работника), но уплата с них подоходного и социального налогов является обязанностью лица, которое произвело специальные льготы (работодатель). Специальные льготы, т.е. компенсации, выплачиваемые работодателем работнику, облагаются налогом по ставке 20/80 для подоходного налога и 33% для социального налога.

Согласно ч. 1 ст. 48 Закона о подоходном налоге работодатель платит подоходный налог с предоставленной работнику специальной льготы.

На основании статьи п. 7 ч. 1 ст. Закона о социальном налоге социальный налог уплачивается со специальных льгот в значении Закона о подоходном налоге, в пересчете на деньги, а также с подоходного налога, подлежащего уплате со специальных льгот.

Декларирование

Периодом налогообложения для специальной льготы является календарный месяц. Работодатель декларирует специальные льготы, предоставленные работникам в течение календарного месяца, а также подоходный и социальный налоги, рассчитанные с этих льгот, в приложении 4 к форме TSD, которое должно быть представлено вместе с формой TSD в Налогово-таможенный департамент до 10 числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором была предоставлена специальная льгота. Сумма налога должна быть перечислена на банковский счет Налогово-таможенного департамента не позднее той же даты.

Cправочник

Содержание справочника открывается из меню тем, расположенного ниже. Для просмотра подтем нажмите на значок стрелки.

Tööriided

Tööandja peab oma kulul andma töötajale isikukaitsevahendid, tööriietuse ning puhastus- ja pesemisvahendid, kui töö laad seda nõuab, ning korraldama töötajale isikukaitsevahendi kasutamise väljaõppe (töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lg 1 p 11).

Seega ei ole tööandja poolt antav tööriietus, kaitseriietus ja isikukaitsevahendid tulumaksuseaduse mõttes erisoodustusena käsitletav olukorras, kus tulenevalt töö tegemise iseloomust on tööülesannete täitmisel vajalik kanda selleks ettenähtud tööriietust.

Üldjuhul loetakse töö- ja kaitseriieteks töö iseloomust lähtuvaid sobivaid riideid, mille puhul arvestatakse ka tööohutusega.

Tööandja peab tagama tööriietust kandvatele töötajatele riietusruumid ning välitöödel töötavatele töötajatele ka soojaku ja riiete kuivatusruumi (töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 11 lg 3).

Kui tööandja esitab oma töötajatele nõudeid tööl kantavate riiete osas (näiteks peavad töötajad klientide juures käima soliidses riietuses), mida ei saa käsitleda eespoolnimetatud töö- või kaitseriietena, siis peab ta arvestama maksukohustusega. Kui tööandja hüvitab n-ö soliidse riietuse soetamise kulud või tasub ise nende eest, siis on tegemist tööandja poolt töötajale rahaliselt hinnatava hüve andmisega, mida tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 kohaselt käsitletakse erisoodustusena.

Kui tööandja näeb ette näiteks teenindussaalides, salongides vmt kohtades töötavate teenindajate ühtse, nn firmariietuse (kostüümid või ülikonnad, pluusid, vestid, jalanõud vms) ja mida kasutatakse üldjuhul tööl, kuid mida on töötajatel võimalik kasutada ka väljaspool tööaega, siis tuleb maksustamisel lähtuda tulumaksuseaduse § 32 lõikes 3 sätestatud põhimõttest.

See tähendab, et tööandjal tuleb määrata proportsioon tööriiete ettevõtluses kasutamise ja isikliku tarbimise vahel. Kui töötaja tasub ise isikliku tarbimise osa eest, siis maksukohustust ei ole. Kui selle eest tasub tööandja, siis on tegemist erisoodustusega. Kui tööandja tagab, et sellist riietust kasutatakse ainult töökohas (töötajad vahetavad enne töökohale asumist oma riided tööriiete vastu ja peale tööaja lõppu tagasi), siis maksukohustust ei ole.

Последнее обновление 12.05.2021

Последнее обновление 22.07.2022

Вам помогла информация на этой странице?