Tollialased õigusaktid

Tolliõiguse kõige olulisemateks õigusaktideks on liidu tolliseadustik ning kaks tolliseadustiku rakendusakti - komisjoni delegeeritud akt ja komisjoni rakendusakt. Lisaks reguleerivad tolliõigust ka siseriiklikud õigusaktid nendes valdkondades, mis on jäetud liikmesriigi otsustada. Need on peamiselt siseriiklik tolliseadus ning selle rakendusaktid.

Uue ajakohastatud tolliseadustikuga, mis kohaldus 1. maist 2016, loodi alus, et kogu teabevahetus nii tolli ja ettevõtja kui ka teabevahetus tolliasutuste vahel saaks toimuda elektroonilisi süsteeme kasutades. Selleks kehtestati komisjoni rakendusaktiga (otsus 2016/578) tööprogramm, millega nähakse ette elektrooniliste tollisüsteemide väljatöötamise ajakava. Tööprogrammi kohaselt peab paberivaba keskkond tolli ja kaubanduse jaoks olema valmis ning kasutusele võetud hiljemalt 31. detsembril 2025.

Eelnevast lähtuvalt võeti vastu ka üleminekueeskirjad (määrus 2016/341), mis kehtestab reeglid, kuidas toimuvad tolliformaalsused perioodil, kui kõik uued elektroonilised süsteemid ei ole veel valmis, s.t ei toeta täielikult uut õiguskeskkonda aastani 2026.

Lisaks leiate siit rubriigist komisjoni selgitused (suunised) liidu õigusaktidest, komisjoni e-õppematerjalid ning ülevaate viimastest tolliõiguse muudatustest.
 

Liidu tolliseadustik

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013

määrusega kehtestatakse liidu tolliseadustik (konsolideeritud versioon)


Liidu tolliseadustiku täiendavad eeskirjad (delegeeritud määrus)

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446

määrusega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (konsolideeritud versioon)

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/234

määrusega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 ühiste andmenõuete osas ja delegeeritud määrust (EL) 2016/341 teatavatel vormidel kasutatavate koodide osas

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2191

määrusega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 sisenemise ülddeklaratsioonide ja väljaveoeelsete deklaratsioonide esitamise tähtaegade osas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Kanalisaartelt ja Mani saarelt lähtuva või sinna suunduva meretranspordi puhul


Liidu tolliseadustiku rakenduseeskirjad (rakendusmäärus)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447

määrusega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (konsolideeritud versioon)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/235

määrusega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 ühiste andmenõuete vormingute ja koodide, teatavate järelevalve-eeskirjade ning kauba tolliprotseduurile suunamiseks pädeva tolliasutuse osas

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/444

määrusega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2447 käendusdokumentide vormide ja tolliväärtuse sisse arvestatavate õhutranspordikulude osas, arvestades Ühendkuningriigi väljaastumist liidust

Liidu tolliseadustiku üleminekueeskirjad

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/341

määrusega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 (konsolideeritud versioon)


Elektrooniliste süsteemide arendamise tööprogramm

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/2151

määrusega kehtestatakse liidu tolliseadustikus sätestatud elektrooniliste süsteemide väljaarendamise ja kasutuselevõtmise tööprogramm


Elektrooniliste süsteemide tehniline kord

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/414

määrusega sätestatakse tehniline kord, mille kohaselt töötatakse välja, hooldatakse ja kasutatakse elektroonilisi süsteeme teabe vahetamiseks ja salvestamiseks liidu tolliseadustiku kohaselt


Tollitariifistik


Tollimaksuvabastused


Väliskaubanduse statistika

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2152 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1197

määruse (EL) 2019/2152 rakendamiseks

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1704

määruse (EL) 2019/2152 täiendus

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1225

määruse (EL) 2019/2152 rakendamiseks

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1470

riikide ja territooriumide nomenklatuur

Maksude tasumine


Tagatis


Seestöötlemine

Täpsustavad juhised seestöötlemise tolliprotseduuri kasutamiseks

Rahandusministri 03.07.2017. a määrus nr 56


Vee- ja õhusõidukite varud

Varude tolliformaalsused

Rahandusministri 19.06.2017. a määrus nr 38


Tolliteenuse osutamine


Kaubast proovide ja näidiste võtmine

Kaubast proovide ja näidiste võtmise täiendav kord

Rahandusministri 03.07.2017. a määrus nr 54


Kauba riigile loovutamine

Kauba riigile loovutamise täpsustavad juhised

Rahandusministri 16.06.2017. a määrus nr 35


Andmekogud

Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu põhimäärus

Rahandusministri 22.06.2017. a määrus nr 51

Läbivalgustuse piltide andmekogu põhimäärus

Rahandusministri 21.06.2017. a määrus nr 44

Reisijate nimekirjade töötlussüsteemi andmekogu põhimäärus

Rahandusministri 19.06.2017. a määrus nr 41

23. veebruaril 2021 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 63) tolliseadustiku rakendusaktide muudatused – delegeeritud määrus 2021/234 (millega muudetakse määrust 2015/2446) ja rakendusmäärus 2021/235 (millega muudetakse määrust 2015/2447).

Tegemist on väga olulise muudatusega, kuna muudetakse eri liiki deklaratsioonide, teadete ja tõendite andmenõudeid, nende vorminguid ning vormidel kasutatavaid koode. Kuna uued elektroonilised tollisüsteemid, mille kaudu toimub teabevahetus nii tolli ja ettevõtja vahel kui ka erinevate tolliasutuste vahel, võetakse nii liikmesriigi sees kui liikmesriigiti kasutusele erinevatel aegadel (vastavalt tööprogrammis ettenähtud tähtaegadele), siis muudatuse eesmärk on tagada erinevate elektrooniliste tollisüsteemide omavaheline koostalitus (sh üleminekuperioodil).

Uued andmenõuded, nende vormingud ja kasutatavad koodid on sätestatud nimetatud määruste lisas B ning ajakohastatud üleminekumeetmed lisas C. Oluline on tähele panna, et Eesti võtab vastavalt tööprogrammi ajakavale kasutusele 1. juulist 2021 kaks uut elektroonilist tollisüsteemi koos uute andmeelementidega ja nendeks on:

 • Impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteem (Impulss), mis hõlmab endas kauba suunamist vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, lõppkasutuse ja tolliladustamise protseduurile (sh lihtsustatud deklaratsioonid) ning kauba esitamise teadet (ehk profiilid H1 kuni H7, I1 ja I2);
 • Sisenemisformaalsuste rakendus NES (ICS2), mis hõlmab endas kauba suunamist ajutisele ladustamisele ja kauba esitamise teadet (ehk profiilid G3 kuni G5). Esimeses etapis rakendub süsteemi kasutamise kohustus üksnes lennutranspordiga saabuvatele posti- ja kullersaadetistele.

Kuidas tollialaseid liidu õigusakte lugeda

Liidu õigusaktide rohkus on tekitanud küsimusi, kuidas teemad erinevate õigusaktide vahel jaotuvad. Lähtuda tuleb alljärgnevast:

 • üldpõhimõtted on reguleeritud liidu tolliseadustikuga (LTS, määrus nr 952/2013) (nt kohustus esitada tollideklaratsioon);
 • kõik õigusaktid jagunevad sarnase teemade jaotuse ja struktuuriga (jaotis – peatükk – jagu);
 • üldpõhimõtteid täiendavad sätted on reguleeritud LTS delegeeritud aktiga (DA, määrus nr 2015/2446) (nt tollideklaratsiooni andmenõuded, lahtrite selgitused);
 • protseduurilised detailsemad rakenduseeskirjad on reguleeritud LTS rakendusaktiga (RA, määrus nr 2015/2447) (nt tollideklaratsiooni esitamise menetluseeskirjad);
 • kõiki tolliprotseduure puudutavad horisontaalsed teemad on üldjuhul reguleeritud õigusaktide üldosas (nt lubade väljastamist puudutav, tagatised, tollivõlg);
 • kõik õigusaktide sätted ei kohaldunud kohe alates 1. maist 2016, kuna eeldavad vastavate elektrooniliste infosüsteemide olemasolu. Kuni IT-süsteemide loomiseni kehtivad üleminekuperioodi sätted on fikseeritud LTSi DAs, LTSi RAs ja täiendavas üleminekumeetmeid puudutavas DAs (määrus nr 2016/341).
 • nii DA kui RA osadeks on ka lisad, mis üldjuhul reguleerivad andmeelementidega seonduvat, kuid teatud osas loovad ka uusi reegleid.
   

Lisainfo

Последнее обновление 03.08.2022

Вам помогла информация на этой странице?