Volitatud ettevõtja (AEO)

Volitatud ettevõtja (AEO) staatust saab omada ettevõtja, kes osaleb rahvusvahelises tarneahelas ja kelle tegevus on seotud tollialaste õigusaktidega hõlmatud tegevustega.

Volitatud ettevõtja täidab vabatahtlikult tollieeskirjadega määratud nõudeid, teda peetakse seeläbi usaldusväärseks tema tolliga seotud toimingutes ning tal on õigus kasutada soodustusi kogu Euroopa Liidus. Ettevõtjatel ei ole õiguslikku kohustust saada volitatud ettevõtjaks - see on iga ettevõtja konkreetsel olukorral põhinev vabatahtlik valik. Ühe liikmesriigi antud volitatud ettevõtja staatust tunnustavad kõigi liikmesriikide tolliasutused.

Volitatud ettevõtjate nimekiri

Euroopa Liidus AEO staatuse saanud ettevõtjate nimekiri, kes on andnud oma nõusoleku andmete avalikustamiseks.

Õigusaktid

Liidu tolliseadustiku artiklid 22, 38 ja 39

Delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklid 11, 26–30, 250, 251 p 1 b

Rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklid 24–30

Volitatud ettevõtja loa taotlemine ja haldamine

AEO soodustused ja hõlbustused
 

 • Volitatud ettevõtja (AEO) loaga seotud soodustused ja hõlbustused

AEO loa omanikele võimaldatakse liidu tolliseadustiku (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, rakendumine 1. mail 2016) ning selle delegeeritud ja rakendusakti alusel soodustusi ja hõlbustusi.

AEO soodustused ja hõlbustused
AEOC
AEOS
Alus
Hõlpsam juurdepääs tollialastele lihtsustustele X Art 38 (5) LTS
Vähem füüsilisi ja dokumendikontrolle Art 38 (6) LTS
Art 24 (1) LTS DA
    - julgeoleku ja turvalisuse valdkond X
    - muud tollieeskirjad X
Kontroll esmajärjekorras, kui saadetis valitakse kontrolliks X X Art 38 (6) LTS
Art 24 (4) LTS DA
Võimalus taotleda kauba esitamise kohast erinevat kontrolli kohta X X Art 38 (6) LTS
Art 24(4) LTS DA
Eelteatamine füüsilisest kontrollist enne kauba saabumist liidu territooriumile esimese saabumiskoha tolliasutuse poolt (julgeoleku ja turvalisuse valdkond) X

Art 38 (6) LTS
Art 24(2) LTS DA

Eelteatamine tollikontrollist enne kauba esitamist Art 38 (6) LTS
Art 24(3) LTS DA
    - julgeoleku ja turvalisuse valdkond X
    - muud tollieeskirjad X
Soodustused liiduväliste riikidega vastastikuse tunnustamise lepingute alusel X Art 38 (7) LTS


Lisaks võimaldatakse AEO loa omanikele siseriiklikke soodustusi.

Siseriiklikud AEO soodustused
Loa liik
AEOC
AEOS
AEO staatuses volitatud kauba saatjad või saajad võivad transiidi tolliprotseduuril (v.a TIR-protseduuril) edastada asendustoiminguga alustatud või lõpetatud transiitdeklaratsioonid elektroonselt ning see kajastatakse nende töökorralduses. X X
Maanteepiiripunkti ületamine eelisjärjekorras.
AEO-dele on eraldi piiriületuse ootejärjekord. Eraldi järjekorras piiriületuseks võib võtta ootejärjekorra koha sõidukile, millega veetava kauba eksportija on ka kauba omanik, kui kauba eksportijal ja temaga veolepingu sõlminud isikul on volitatud ettevõtja staatus ning selle sõidukiga ei veeta samal ajal volitatud ettevõtjale mittekuuluvat kaupa.
X

 • Soodustused üld- ja tollideklaratsiooni esitamisel

Soodustuste saamiseks üld- ja tollideklaratsiooni esitamisel lähtutakse järgnevast.

1) Tolli infosüsteem IMPULSS

Tollideklaratsioonil märgitud volitatud ettevõtja(te) tuvastamine toimub automaatselt EORI numbri kaudu. Tulemus, kas deklaratsioon saab AEO soodustust või mitte, kuvatakse deklaratsiooni kokkuvõtte lehel.

2) Tolli infosüsteemid COMPLEX, NCTS, ICS, ECS

Tollideklaratsioonil ja ülddeklaratsioonil märgitud volitatud ettevõtja(te) tuvastamine toimub automaatselt EORI numbri kaudu. Tulemus, kas deklaratsioon saab AEO soodustust või mitte, kuvatakse deklaratsiooni ajaloolehel.

 • Soodustused kolmandate riikidega sõlmitud vastastikuse tunnustamise lepingute alusel

Euroopa Liit on sõlminud mitmeid vastastikuse tunnustamise lepinguid AEOC/AEOS või AEOS staatuses isikute ja AEO-le sarnaste programmide tunnustamise osas kolmandate riikidega. Rohkem infot vastastikuse tunnustamise lepingute kohta.

Vastastikuse tunnustamise lepingute alusel võimaldatakse AEOS ja AEOC/AEOS loa omanikele soodustusi. Soodustuste kasutamiseks peavad AEOS või AEOC/AEOS loa taotlejad või loa omanikud andma nõusoleku vahetada firma põhiandmeid (nimi, aadress, tunnusnumber) lepinguosaliste liiduväliste riikidega. Nõusolekut saab anda loa taotlemisel märkides vajalikud andmed enesehindamise küsimustiku lisas. Loa omanik saab nõusolekut anda või seda tühistada igal ajal.

Soodustused ei ole kõikides lepingutes samad. Konkreetsed soodustused lepitakse iga partnerriigiga kokku eraldi.

Peamised soodustused on:

 1. taotluse menetlemise protsessis äripartneri heakskiitmine turvalise äripartnerina ilma täiendavate nõudmisteta. Soodustuse saamiseks peaksid AEOS või AEOC/AEOS loa taotlejad märkima enesehindamise küsimustiku punktis 6.10. partnerriigi AEO-st äripartneri nime, aadressi ja AEO numbri (EORI number või muu).
 2. vähem kontrolle julgeoleku ja turvalisuse valdkonnas ning kontroll esmajärjekorras, kui saadetis valitakse kontrolliks. Kontrollide soodustuse saamiseks partnerriigis peab Euroopa Liidu AEO loa omanik teatama oma EORI numbri partnerriigi äripartnerile. Äripartner sisestab EORI numbri impordi protsessis vastavale deklaratsioonile. Soodustuste saamiseks Euroopa Liidus peab partnerriigi AEO loa omanik teatama oma Euroopa Liidu äripartnerile kokkulepitud AEO tunnusnumbri, kes märgib selle vastavale deklaratsioonile. Tehniliste aspektide kohta saab täpsemalt lugeda iga lepingu juures.

Kontrollide vähendamisel võetakse arvesse tarneahelas osalejate rolli ja vastutust. Kuigi AEO staatust võetakse alati arvesse, siis kontrollide vähendamine võib olla erinevate tarneahelate puhul erinev.

Näiteks enamasti esitab turvalisuse ja julgeolekuandmed kauba sisseveol vedaja. Kui vedaja on AEOS, siis väheneb kontrollide arv. Kui vedaja on ühtlasi ka kaubasaaja, siis võib kontrollide arv väheneda veelgi. Kui ka kauba saatja on partnerriigi AEO, siis võib see vähendada kontrollide arvu veelgi.

Kontrollide soodustuse saamiseks kauba Eestisse importimisel on partnerriigi äripartneri AEO numbrit võimalik märkida sisenemise ülddeklaratsiooni lahtrites kaubasaatja, vedaja, teavitatav osaline, transiitdeklaratsiooni lahtrites turvalisussaatja (julgeolek) ja vedaja. Kauba eksportimisel on partnerriigi äripartneri AEO numbrit võimalik märkida ekspordideklaratsiooni lahtris kaubasaaja, transiitdeklaratsiooni lahtris turvalisussaaja (julgeolek) ja väljumise ülddeklaratsiooni lahtris kaubasaaja

Volitatud ettevõtja loa liigid

 • AEOC – tollialased lihtsustused

Luba võimaldab selle omanikul kasutada teatavaid lihtsustusi vastavalt tollialastele õigusaktidele.

 • AEOS – turvalisus ja julgeolek

Luba võimaldab selle omanikul kasutada turvalisuse ja julgeolekuga seonduvaid hõlbustusi.

Mõlemat liiki luba võib omada korraga.

Volitatud ettevõtja loa väljastamise tingimused

Volitatud ettevõtja staatuse andmise aluseks on järgmised kriteeriumid (liidu tolliseadustiku art 39):

a) tolli- ja maksuõigusaktide mis tahes tõsiste rikkumiste ja korduvate rikkumiste puudumine, sealhulgas taotleja majandustegevusega seotud raskete kuritegude puudumine;

b) taotleja tõendus, et ta on võimeline oma tegevust ja kaubavoogu kõrgetasemeliselt haldama, kasutades asjakohast tollikontrolli võimaldavat äri- ja vajaduse korral ka veoandmete haldamise süsteemi;

c) maksevõime, mis loetakse tõendatuks, kui taotlejal on hea finantsseisund, mis võimaldab tal oma kohustusi täita, võttes vajalikul määral arvesse asjaomase äritegevuse eripära.

d) artikli 38 lõike 2 punktis a osutatud loa korral läbiviidava tegevusega otseselt seotud praktilised pädevusstandardid või kutsekvalifikatsioon; ning

e) seoses artikli 38 lõike 2 punktis b osutatud loaga turvalisus- ja julgeolekustandardid, mis loetakse vastavaks, kui volitatud ettevõtja staatuse taotleja näitab, et ta on võtnud asjakohased meetmed rahvusvahelise tarneahela turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks, sealhulgas füüsilise puutumatuse ja juurdepääsukontrolli, logistiliste protsesside ja teatavat liiki kauba käsitlemise ning personali ja äripartnerite tuvastamise valdkonnas.

Nõuded on täpsemalt välja toodud liidu tolliseadustiku rakendussätete artiklites 24–29.

Loa taotlemine

Taotluse võib esitada iga liidu territooriumil asutatud ettevõtja, kes osaleb rahvusvahelises tarneahelas ja kelle tegevus on seotud tollialaste õigusaktidega hõlmatud tegevustega.

Enne taotluse esitamist soovitame tutvuda AEO staatust käsitlevate Euroopa Komisjoni suunistega ja suuniseid hõlmava AEO e-raamatuga (AEO eBook).

Volitatud ettevõtja loa saamiseks tuleb esitada taotlus ja enesehindamise küsimustik elektroonselt Euroopa Komisjoni ettevõtjaportaali (EU Trader Portal) kaudu, mis on volitatud ettevõtja loa jaoks kasutusel alates 1. oktoobrist 2019 (rakenduse nimetus on „eAEO“).

Enesehindamise küsimustik on tutvumiseks kättesaadav AEO suuniste 1. lisas.

Küsimustele vastamine võib liikmesriikides erineda olenevalt, kas liikmesriigi tollil on juba vastavale teabele juurdepääs muude andmebaaside kaudu. Eestis ei tule sel põhjusel vastata küsimustiku punki 2 küsimustele ja see osa on Eesti küsimustikust eemaldatud.

Enesehindamise küsimustiku saate alla laadida ka elektroonse taotluse juurest ja täidetud küsimustiku saate süsteemis olevale taotlusele lisada.

Protsessi kiirendamiseks soovitame koos küsimustikuga esitada dokumendid, millele olete enesehindamise küsimustikus viidanud.

eAEO pääsuõigused ja rakendusse sisenemine

eAEO kasutamiseks peab kasutajale eelnevalt olema antud vastavad pääsuõigused. Pääsuõigused võimaldavad taotlusi esitada, esitatud taotlusi hallata, aktsepteeritud taotlusi ja väljastatud lube vaadata.

eAEO kasutamise pääsuõigused
Pääsuõigus Pääsuõiguse kood Kirjeldus
AEO taotluse esitamine AEO_MANAGE_SUBM_APPL AEO taotluse esitamine AEO taotluse andmete esitamine ja vaatamine
AEO taotluse haldamine AEO_MANAGE_APPL AEO taotluse andmete haldamine (täiendamine, tagasikutsumine, parandamine, lisainformatsiooni päringutele vastamine, tolliotsuse põhjendatuse kohta omapoolse seisukoha avaldamine) ja vaatamine
AEO loa haldamine AEO_MANAGE_AUTH AEO loa haldamine ja AEO taotluse/loa andmete vaatamine


Pääsuõiguseid saab e-MTAs anda ettevõtte juhatuse liige või tema poolt selleks volitatud isik. Täpsemad juhised leiate lehelt „Pääsuõiguste andmine ja lõpetamine“.

EAEO rakendusse sisenemine
 • Euroopa Komisjoni ettevõtjaportaali (EU Trader Portal) kaudu.
 • E-MTA kaudu eAEO rakendusse sisenemiseks valige Toll Õigused ja kohustused  Volitatud ettevõtja load (eAEO).
Juhendid

Volitatud ettevõtja staatuse andmine

Toll kontrollib 30 päeva jooksul taotluse saamisest, kas tingimused taotluse aktsepteerimiseks on täidetud, vajadusel küsib lisateavet, millele vastamiseks on taotlejal maksimaalselt 30 päeva. Toll aktsepteerib taotluse ja suunab menetlusse, kui taotlus sisaldab kogu vajalikku teavet. Toll teeb otsuse loa andmise kohta 120 päeva jooksul taotluse aktsepteerimise ja menetlusse suunamise kuupäevast. Seda tähtaega võib pikendada kuni 60 päeva.

AEO luba jõustub viiendal päeval pärast otsuse tegemist.

AEO luba tunnustatakse kõikides liikmesriikides.

AEO staatuse üle peab toll järelevalvet.

Loa haldamine eAEO rakenduses

AEO loa omanikul tuleb teha loa haldamisega seotud toimingud eAEO rakenduse kaudu. 

eAEO rakenduses tuleb AEO loa omanikul:

 • teatada asjaoludest, mis võivad mõjutada loa kehtivust või sisu (näited tolliga jagatava teabe kohta on toodud AEO suuniste 4. lisas); 
 • taotleda loa muutmist;
 • taotleda loa peatamist ja nõuetele vastamiseks meetmete võtmist;
 • taotleda loa kehtetuks tunnistamist;
 • avaldada on seisukohta, kui toll on algatanud loa peatamise või kehtetuks tunnistamise.

eAEO rakendamise kohta saate lugeda Euroopa Komisjoni veebilehelt AEO – Transition to the online system.

Küsimused ja vastused

1. Küsimused ja vastused seoses AEO sertifikaatide ümberhindamisega ajavahemikus 01.05.2016–01.05.2019 (inglise keeles)

2. Kui tegemist on rahvusvahelise kontserniga, kas emaettevõtja saab esitada taotluse tütarettevõtjate eest?
Ei, üldjuhul peavad tütarettevõtjad esitama taotluse enda nimel ja enda eest, kuna nad on omaette juriidilised isikud ning nende tolliformaalsuste teostamisega seotud raamatupidamine ja äritegevus toimuvad teises liikmesriigis.

3. Kuhu peab ettevõtja esitama taotluse, kui ettevõtja peakontor asub ühes liikmesriigis ja filiaal asub teises liikmesriigis?
Kuna filiaal ei ole eraldi juriidiline isik, siis võib esitada ühe taotluse selle liikmesriigi tolliasutusele, kus on tolliformaalsustega seotud keskne raamatupidamine (st kus on tolliga seotud dokumendid hoiul ja kättesaadaval) ning kus teostatakse tollitoiminguid kasvõi osaliselt.

4. Kas lennundusjulgeoleku alased või muud analoogilised sertifikaadid on piisavaks aluseks volitatud ettevõtja sertifikaadi saamisel?

Allpool loetletud sertifikaadid võivad olla piisavad, kui nende sertifikaatide väljaandmise tingimused on samaväärsed või vastavad volitatud ettevõtja sertifikaadi väljastamise julgeoleku ja turvalisuse kriteeriumitele:

 • rahvusvaheliste konventsioonide alusel välja antud rahvusvaheliselt tunnustatud turvalisus- ja/või julgeolekusertifikaat;
 • ühenduse õigusaktide alusel välja antud Euroopa turvalisus- ja/või julgeolekusertifikaat;
 • Rahvusvahelise Standardorganisatsiooni rahvusvaheline standard (nt ISO 9001, 14001, 20858, 28000, 28001, 28004 ja ISPS-koodeks);
 • Euroopa standardiorganisatsioonide standard.

5. Millistele kriteeriumitele peab vastama AEO sertifikaadi taotleja?

Põhikriteeriumid AEO taotlejale:

 1. taotleja tegevus peab olema seotud tolliformaalsuste teostamisega ning vastama tollieeskirjadele;
 2. taotlejal on tollikontrolli läbiviimist võimaldav äridokumentide ja vajaduse korral ka logistiliste andmete arvestussüsteem;
 3. taotleja on maksejõuline;
 4. taotleja tegevus vastab julgeoleku ja turvalisuse standarditele (see kriteerium on oluline ainult nendele, kes taotlevad turvalisuse- ja julgeoleku sertifikaati või kombineeritud sertifikaati, s.o lihtsustuste + turvalisuse- ja julgeolekusertifikaat).

Ettevõtja vastamist eelpool toodud kriteeriumitele kontrollitakse auditi käigus.

6. Meie partner palub täita turvalisuse deklaratsiooni. Mida see endast kujutab ja milleks seda kasutatakse?
AEO turvalisuse ja julgeoleku deklaratsioon (Security Declaration) on dokumenteeritud äripartnerite kohustus tarneahela turvalisuse suurendamiseks, kus AEO äripartner deklareerib endapoolsed pingutused turvameetmete rakendamiseks. Sellega võtab volitatud ettevõtja äripartner kohustuse tagada kauba käitlemisel vajalike turvameetmete kasutus.

7. Kas enesehindamise küsimustik peab olema esitatud koos taotlusega? Kust saab abi selle täitmisel?
Volitatud ettevõtja sertifikaadi taotlemisel esitatakse koos taotlusega enesehindamise küsimustik ja need taotluse vormi täitmise juhendi selgitavates märkustes toodud lisad, mis ei kajastu täidetud küsimustikus. Lugege rohkem "Loa taotlemine". 

8. Kas võib saada informatsiooni AEO – taotluse esitamisest, täitmisest või esitamise vajadusest enne taotluse esitamist?
AEO sertifikaadi taotlusega seotud küsimustega võib alati pöörduda e-posti aadressil aeo.info@emta.ee

9. AEO taotluse vormi täitmise juhendi selgitavates märkustes on toodud nõutavad lisad. Kas punktis 4 – taotleja eri asukohtade (tegevuskohtade) andmed – mõeldakse asukohti liikmesriigiti?
Nimetatud punktis on vaja näidata taotleja erinevad tegevuskohad, näiteks kontori, kus asub raamatupidamine, tollilao(ladude), teeninduskoha vms asukohad nii Eesti Vabariigis kui ka teistes liikmesriikides.

10. Kas AEO staatusega isiku teenuste kasutamisel laienevad soodustused teenust kasutavale ettevõtjale või tuleb AEO staatusega kaasnevate soodustuste saamiseks ettevõtjal endale taotleda AEO staatus?
AEO staatusega isiku teenuste kasutamisel ei laiene AEO staatusega kaasnevad soodustused kolmandatele isikutele. Soodustuste saamiseks peab ettevõtjal endal olema AEO sertifikaat. Kui näiteks AEO sertifikaati omab tollilaopidaja, ei anna see automaatset kontrollist vabastust kogu tollilattu paigutatavale/tollilaost väljastatavale kaubale.

11. Tegeleme kaupade ekspordi ja impordiga. EORI registreerimisnumbri kasutuselevõtu järel on toimingud kaubasaadetistega muutunud kiiremaks ning kontrollide arv vähenenud. Kas EORI registreerimisnumbri kasutamine annab samasugused soodustused kui AEO sertifikaat?
EORI number on 1. juulist 2009 kohustuslik kõigile väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel ning suhtlemisel tolliasutuste ja teiste riigiasutustega. Ilma EORI numbrita ettevõte tollitoiminguid teostada ei saa. EORI registreerimisnumbri kasutamine ei ole seotud AEO soodustustega.

Abiinfo

Abi AEO loa taotlemise ja haldamise küsimustes:

 • aeo.info@emta.ee
 • tolliinfo@emta.ee

Последнее обновление 10.11.2022

Вам помогла информация на этой странице?