Tõendite taotlemine

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksukohustuslaste registri andmete alusel nii avalikke andmeid kui ka maksusaladust sisaldavaid tõendeid.
 • Avalikke andmeid sisaldavaid tõendeid (maksuvõla puudumise tõend, võlatõend) võib avaldada ilma maksukohustuslase nõusoleku ja teadmiseta igaühele.
 • Maksusaladust sisaldavaid tõendeid (maksuandmete tõend, füüsilise isiku residentsustõend, keskmise töötasu tõend, keskmise töötasu tõendi ehituse riigihangetele, saldoteatis, tõend deklareeritud tulu kohta jne) avaldatakse ainult maksukohustuslase kirjalikul nõusolekul või maksukorralduse seaduse §-des 27–30 nimetatud juhtudel.

Hea teada

Tõendeid ei pea taotlema esitamiseks teistele Eesti riigiametitele (töötukassa, haigekassa, tööinspektsioon, sotsiaalkindlustusamet, politsei jt) ning kohalikele omavalitsustele, kuna nendel asutustel on olemas juurdepääs Maksu- ja Tolliameti andmetele.

Taotlemise võimalused

Kõige kiirem, mugavam ja lihtsam viis tõendi saamiseks on koostada tõend ise Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA. Kui e-MTAs ei ole võimalik ise tõendit koostada, siis on võimalik oma soovist teada anda veebivormi kaudu või tulla teenindusbüroosse.

E-teenuste keskkonnas e-MTA saate ise koostada:

 • residentsustõendi
 • maksuandmete tõendi
 • maksuvõla puudumise tõendi
 • võlatõendi
 • saldoteatise
 • keskmise töötasu tõendi
 • keskmise töötasu tõend ehituse riigihangetele

Tõendi koostamiseks logige e-teenuste keskkonda e-MTA ja valige menüüst Registrid ja päringudMinu päringudTõendite koostamine.

Tõendi salvestamisel DigiDoc-formaadis lisatakse sellele Maksu- ja Tolliameti digitempel, mis kinnitab, et tõendi on väljastanud Maksu- ja Tolliamet ning andmed sellel on autentsed ja usaldusväärsed. Digitempliga varustatud tõendid on samaväärsed paberil väljastatud ja ametniku poolt allkirjastatud tõenditega.

Tõendit on võimalik alla laadida enda arvutisse või saata e-kirjana vajalikule adressaadile.

NB! Kaaluge alati hoolikalt enne, kui oma andmeid teistele osapooltele edasi saadate või dokumendi välja trükite.

Koostan tõendi

Kui soovite saada tõendit, mida ei ole võimalik ise Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA teha, siis saate täita taotluse tõendi saamiseks veebivormil.

Tõendit saab taotleda veebivormil nii endale kui ka teisele füüsilisele isikule või ettevõttele kehtiva volikirja alusel.

Tõendid väljastatakse taotluses valitud viisil kas e-teenuste keskkonnas e-MTA, e-postiga, postiga lihtkirjana või teenindusbüroos 5 tööpäeva jooksul.

 • Avalikke andmeid sisaldavad tõendid väljastatakse e-postiga, postiga lihtkirjana, e-MTAs või teenindusbüroosse.
 • Maksusaladust sisaldavad tõendid väljastatakse e-postiga digitaalselt allkirjastatud ja krüpteeritud dokumendina, e-teenuste keskkonnas e-MTA või teenindusbüroos.

Tõendi taotlemine veebivormil

Tõendi valik

Tõendi valik

Tõendi valik

Tõendi periood

Tõendi keel

Teavitame e-posti teel, kui tellitud tõend e-teenuste keskkonnas e-MTA on valmis. Tellitud tõendi leiate e-MTA menüüpunktis SuhtlusTeated. Kui taotlete tõendit ettevõtte esindajana, siis saadame tõendi taotleja (mitte esindaja) e-MTA kontole. Palun veenduge, et Teil on olemas õigused esindatava ettevõtte kontole.

Saadame e-postiga digitaalselt allkirjastatud ja krüpteeritud dokumendina. Krüpteeritud dokumenti saab avada ainult dokumendi adressaat enda ID-kaardiga ja dokumendi avamiseks peab olema ID-kaardi lugeja ning arvutis tarkvara, mille saab alla laadida lehelt installer.id.ee. Lugege lähemalt krüpteeritud dokumendi avamisest.

Teavitame Teid tõendi valmimisest kas telefoni või e-posti teel. Tõendi kättesaamiseks esitage palun konsultandile isikut tõendav dokument ja esindatava korral kehtiv volikiri.

Teenindusbüroos saab isikut tõendava dokumendi esitamisel taotleda tõendeid nii endale kui ka teisele füüsilisele isikule või ettevõttele kehtiva volikirja alusel.

Teenindusbüroos on võimalik väljastada koheselt samu tõendeid, mida saab ka ise e-teenuste keskkonnas e-MTA koostada – keskmise töötasu tõendit, keskmise töötasu tõendit ehituse riigihangetel, maksuandmete, maksuvõla puudumise, residentsus- ja võlatõendit ning saldoteatist.

Info Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroode asukohtade ja lahtioleku aegade kohta.

Tõendite liigid

Maksu- ja Tolliamet peab maksukohustuslaste registrit, kuhu on koondatud maksustamise käigus isikute kogutud andmed. 

Osad andmetest on seaduse kohaselt avalikud, mida võib ilma isiku nõusolekute avaldada kõigile. Üldjuhul on maksukohustuslaste registris olevad andmed aga maksusaladus, mille väljastamisel peab väga täpselt järgima seaduse nõudeid.

Residentsustõend on vajalik selleks, et mitteresident saaks tulumaksuga topeltmaksustamise vältimiseks kasutada Eestiga sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingust tulenevaid maksusoodustusi ja -vähendusi.

Residentsustõendit on võimalik genereerida konkreetse kuupäeva seisuga, perioodi või aasta kohta. Tõendi alguskuupäev on muudetav päeva täpsusega ja lõpukuupäev on automaatselt tõendi genereerimise päeva seisuga.

Kui valitud algusperioodi ja tõendi genereerimise päeva vahele jääb mitu residentsusperioodi, siis kuvatakse erinevad perioodid samal tõendil ajalises järjekorras, nt 15.02.2019–15.03.2019, 07.07.2019–18.09.2019.

Residentsustõendit tuleviku ajaga ei ole võimalik koostada.

Maksuandmete tõendit on mugav esitada pankadele laenutaotluse lisadokumendina ja muudel juhtudel ka teistele ettevõtetele ja asutustele.

Andmed, mida kuvatakse füüsilise isiku maksuandmete tõendil:

 • tulu ja maksud füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel;
 • tööandja(te) deklareeritud väljamaksed ja maksud deklaratsiooni TSD alusel;
 • töövõimetus-, töötuskindlustus- ja koondamishüvitised, pensionid, tööandjate sissemaksed III pensionisambasse, kogumispensioni väljamaksed ja maksud deklaratsiooni TSD alusel;
 • töötamise registrisse tehtud kanded;
 • dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed;
 • ettevõtluskonto andmed;
 • võlg valitud perioodil ja tõendi koostamise kuupäeva seisuga.

Vajalikud andmete plokid, kas ühe, mitu või kõik, saate tõendile ise valida.

Maksuvõla puudumise tõendi väljastame, kui:

 • maksuvõlg (v.a arvestuslik intress) puudub või
 • maksuvõlg on väiksem, kui küsitud kuupäeval kehtinud seadusejärgne tõendi väljastamise piirmäär (alates 01.01.2019 väiksem kui 100 eurot) või
 • maksuvõla tasumine on ajatatud ja tasumisgraafik on tähtaegselt täidetud ning
 • tõendi seisu kuupäeval on täidetud maksudeklaratsiooni esitamise kohustus (v.a kui maksusumma on määranud Maksu- ja Tolliamet).

Maksuvõla puudumise tõendi koostamisel arvestatakse vaid maksuvõla hulka kuuluvaid nõudeid, st teisi Maksu- ja Tolliameti poolt hallatavaid nõudeid ei arvestata.

Võlatõendil näidatakse Maksu- ja Tolliameti poolt sissenõutavaid tähtpäevaks tasumata nõuded, mille avalikustamine on lubatud seaduse alusel (lisaks maksuvõlale ka tasumata sunnirahad, rahatrahvid jm).

Väljastame tõendi, kui:

 • tõendi seisu kuupäeval on esitamata maksudeklaratsioone ja/või
 • võlg (v.a. arvestuslik intress) puudub või
 • võlg on suurem, kui tõendi väljastamise kuupäeval kehtinud seadusejärgne avalikustamise piirmäär (alates 01.01.2019 suurem kui 100 eurot).

Lisaks võlatõendile on võimalik võla kohta infot saada ka võlapäringust.

Võlapäringus kuvatakse:

 • maksuhalduri poolt sissenõutavaid tähtpäevaks tasumata nõudeid (v.a. arvestuslik intress), mille avalikustamine on lubatud seaduse alusel (samad tingimused kui võlatõendil);
 • isikute esitamata deklaratsioonide loetelu;
 • võlasummat nõude liikide lõikes;
 • võlgnevuse vaidlustatud ja/või tasumisgraafikus olevat osa;
 • võla alguskuupäev.

Saldoteatisega saate kontrollida Teile teadaolevate ja maksukohustuslaste registris kajastatud saldode vastavust konkreetsel kuupäeval.

Tõendil näidatakse:

 • saabunud tasumise tähtpäevaga nõuded
 • tuleviku tasumise tähtpäevaga nõuded
 • tasumisgraafikus olevad nõuded
 • ettemaksukonto saldo
 • arvestusliku intressi summa
 • esitamata deklaratsioonide loetelu

Keskmise töötasu tõendit ja keskmise töötasu tõendit ehituse riigihankel saavad koostada ettevõtjad töötajate keskmise töötasu võrdlemiseks teiste tegevusvaldkondade töötajate keskmise töötasuga.

Tõendit on võimalik kasutada hangetel osalemiseks, oma tehingupartnerite, peatöövõtjate jne informeerimiseks oma palgatasemest. Võrdlusperiood on erinevatest etteantud perioodidest valitud kuus kalendrikuud. Võrdlusvaldkondade valik on piiratud.

Keskmise töötasu tõendil on järgmised andmed:

 • võrreldav valdkond,
 • võrdlusperioodi algus ja lõpp,
 • võrdlusperioodil esitatud TSD-de arv,
 • ettevõtja töötajate keskmise töötasu,
 • võrreldava valdkonna töötajate keskmine töötasu võrdlusperioodil,
 • ettevõtja töötajate ja võrdlusvaldkonna keskmise töötasu suhe (%).

Keskmise töötasu tõendil ehituse riigihangetel on järgmised andmed:

 • võrdlusperioodi algus ja lõpp,
 • võrdlusperioodi TSD-de arv,
 • ettevõtja töötajate keskmine töötasu brutosumma võrdlusperioodil,
 • ehitusvaldkonna töötajate keskmine töötasu brutosumma võrdlusperioodil,
 • ettevõtja töötajate ja ehitusvaldkonna töötajate keskmise töötasu suhe (%).

Andmed esitatakse tõendil tabeli kujul. Juhul kui tõendi tellib ettevõte, kes ei ole maksukohustuslaste registri andmetel võrdlusperioodil ühtegi TSD-d esitanud, siis tõendile tabelit ei moodustata.

Maksu- ja Tolliamet väljastab veel järgmisi tõendeid:

 • tõend deklareeritud tulu kohta
 • tõend sotsiaalmaksu tasumise kohta
 • tõend Venemaa Pensionifondile esitamiseks

Tõendite taotlemiseks palun kasutage veebivormi.

Viimati uuendatud 11.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?