Välisriigis saadud tulu

Eesti resident peab Eestis deklareerima kõigi välisriikide tuluallikatest saadud tulud. Välisriigis saadud tulu maksustamine Eestis sõltub sellest, kas inimene on Eesti resident, samuti tulu liigist ja sellest, kui pikk oli välisriigis töötamise aeg ning ​millisest riigist on väljamaksja.

Eesti resident peab Eestis deklareerima välismaal kõikidest tuluallikatest saadud tulud: töötasu, ettevõtlustulu, pension, toetused, rendi- või üüritulu, dividend, litsentsitasu, intressitulu, kasu vara võõrandamisest, meelelahutaja või sportlase tasu, erisoodustused, kultuuri-, spordi- ja teadusalased preemiad, abirahad, hasartmänguvõidud, kindlustushüvitised, osanikutulu ja muud Eestis tulumaksuga maksustatavad välisriigi tulud.

Tuluks loetakse ka proportsionaalne osa Eesti residentide kontrolli all oleva madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulust.

Hea teada

 • Eesti resident peab välisriigis teenitud tulud Eestis ise deklareerima ja vajadusel tasuma Eestis juurdemääratud maksud. Asjaolu, et tulu on välisriigi seaduse alusel välisriigis maksust vabastatud või välisriigis maksustatud, ei vabasta Eestis deklareerimise kohustusest Eesti seaduse kohaselt.
 • Välisriigis tasub uurida, kas maksukohustus tuleb seal täita tulu saajal (näiteks töötajal) endal – kas töötaja peab ennast välisriigi maksuametis registreerima, esitama deklaratsioone, tasuda tulumaksu (näiteks avansilist maksu ja deklaratsiooni alusel tasutud maksu) või muid makse, samuti kuidas ja kellele maksud tasuda. Teatud juhtudel piisab, kui väljamaksja (tööandja) on maksud kinni pidanud.

 • Soovitame välisriigi maksuhalduri antud infosse suhtuda tähelepanelikult, sest selle eiramine võib kaasa tuua sunnimeetodite rakendamise. Arusaamatuste korral välisriigi maksuhalduriga tuleb välisriigi maksuhaldurilt paluda lisainfot või esitada õigeaegselt vaie välisriigi maksuhaldurile.
 • Palume arvestada ka sellega, et välisriigi maksukohustuste eest ei ole võimalik pääseda maksuteateid vältides või koduriiki tagasi pöördudes, sest erinevate riikide maksuhaldurid vahetavad infot ning teevad koostööd ka maksuvõlgade sissenõudmisel.

Residentsusest

Residendist füüsilised isikud maksavad Eestis tulumaksu kogu maailmas teenitud tuludelt, mitteresidendist füüsilised isikud vaid Eestist saadud tuludelt.

Kui Eesti residendist füüsiline isik viibib välisriigis töötamise eesmärgil, on tema tulude tulumaksuga maksustamisel oluline määrata isiku residentsus pärast Eestist lahkumist.

Kui isiku elukoht Eestis säilib, jääb ta Eesti residendiks.

Samas on võimalik, et isik, kes lahkus Eestist pikemaks perioodiks, muutub residendiks ka riigis, kuhu ta lahkus selle riigi seaduste alusel.

Kui isik lahkub välisriiki ning Eestisse elukohta ei jää, siis ei ole tegemist enam Eesti residendiga ja ta ei maksa alates residentsuse muutumisest välismaal teenitud tuludelt Eestis tulumaksu.

Kui isiku residentsus muutub, tuleb sellest teavitada Eesti Maksu- ja Tolliametit (vorm R). Maksu- ja Tolliametis tehakse otsus isiku residentsuse kohta.

Lisainfo

Välisriigi tulu topeltmaksustamise vältimisest

Välisriigi tulu topeltmaksustamine välditakse Eestis tuludeklaratsioonis. Topeltmaksustamise vältimisel on kaks meetodit:

 1. välisriigi tulult välisriigis juba tasutud tulumaks võetakse Eestis tulumaksu arvestamisel arvesse. Kui välisriigis tasutud tulumaks on väiksem Eesti tulumaksuseaduse alusel tuludeklaratsioonis arvutatud tulumaksust, tuleb Eestis välisriigi tulult juurde maksta vahe, mille võrra välisriigi tulumaks on Eestis arvutatud tulumaksust väiksem.
 2. välisriigis maksustatud tulu on Eestis maksuvaba. Sellegipoolest tuleb välisriigi tulu Eestis deklareerida, see mõjutab näiteks maksuvaba tulu suuruse arvutamist Eestis.

Topeltmaksustamise vältimisel tuleb arvestada ka Eesti ja välisriigi vahel sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingutega (edaspidi maksuleping). Olenevalt tulu liigist võib välisriigis tulumaksust vabastamiseks või maksuvähenduse saamiseks olla vaja Eesti Maksu- ja Tolliameti residentsustõendit, mille saate taotleda siit.

Välisriigi maksude deklareerimise ja tasumise kohta tuleb koguda ja alles hoida dokumente ja tõendeid, sest need tõendavad välisriigi maksukohustust, mis võib vähendada tulumaksu Eestis.

Sotsiaalkindlustuse maksude ja maksete topeltmaksustamise vältimine Euroopa Majanduspiirkonnas on sätestatud Euroopa õigusega (Euroopa Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71) ning ei ole hõlmatud maksulepingutega.

Eesti residendi välisriigi töötasu maksustamine

Residendi mõiste ei ole ainus kriteerium isikute töötasu maksustamisel Eestis ja välisriigis. Oluline on ka, kus ja kui kaua töö tegelikult toimub ning kes on tööandja.

Maksulepingu kohaselt maksustatakse töötaja palgatulu töö tegemise riigis vaatamata välisriigis viibitud päevade arvule ka juhul, kui:

 • tööandja on resident riigis, kus töö toimub, või
 • kui tööandjal on püsiv tegevuskoht riigis, kus töö toimub

ning kui selle välisriigi seaduses on maksustamine ette nähtud.

Lühiajalise välisriigis töötamise korral tasutakse tulumaks mõlemas riigis, välisriigis tasutud tulumaks vähendab Eestis arvutatud tulumaksu summat (füüsilise isiku Eesti tuludeklaratsioonis täidetakse tabel 8.1).

Lühiajalise töötamise puhul on välisriigil õigus Eesti residendi töötasu maksustada välisriigis juhul, kui tööandja on välisriigist või kui Eesti tööandjal on välisriigis püsiv tegevuskoht.

Tööjõu renditeenuse puhul loetakse tööandjaks isikut, kes tegelikult tööjõudu kasutab. Seega on võimalik, et Eesti residendi palgatulu maksustatakse välisriigis ka juhul, kui tööandja on Eestist või töötaja viibib välisriigis vähem kui 183 päeval.

Näiteks kui töö tehakse Soomes ja tööandjaks on Soome äriühing, maksustatakse töötasu Soomes juba esimesest päevast, olenemata sellest, et töötaja on Eesti resident. Lisaks võib maksulepingus erinevatele töötamise viisidele ette näha erikordi (riigitöö tasu, iseseisva ettevõtja teenustasu, juhatuse liikme tasu, meremehe töötasu jne).

Kui välisriigis on tulumaksu tasutud või kinni peetud rohkem, kui selle riigi seadus või välisleping ette näeb, võib Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata ainult selle osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli kohustuslik.

Pikaajalise välisriigis töötamise korral kohaldub töötasule maksuvabastus Eestis, kui töötasu on välisriigis maksustatud (kooskõlas välisriigi seaduste ja maksulepingutega). Töötajal on Eesti tuludeklaratsioonis välisriigi töötasust info andmise kohustus (füüsilise isiku Eesti tuludeklaratsioonis täidetakse tabel 8.8).

Kui töötaja on Eesti resident, kes viibib välisriigis 12 kuu jooksul vähemalt 183 päeval, siis olenevalt teises riigis kehtivatest seadustest ning maksulepingutes sätestatust tekib töötasult tulumaksukohustus töö tegemise riigis.

Päevade loendamise kord maksukohustuse tekkimiseks võib erinevates riikides erineda. Välismaal viibitud päevade loendamine maksuvabastuse kohaldamiseks Eestis algab välisriiki töötama saabumise päevast ning ei sõltu kalendriaastast. Päevade arvestusse loetakse töötamise riigis füüsiliselt kohal oldud päevad (kaasa arvatud riiki saabumise ja riigist lahkumise päevad) 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul. Kui isik on viibinud väljaspool Eestit erinevates riikides, siis arvutatakse kõik väljaspool Eestit töötamise eesmärgil kõigis välisriikides viibitud päevad kokku.

Välisriigis saadud tulud – töötasud ning võlaõigusliku lepingu alusel teenuse osutamise eest saadud tasud– on Eestis tulumaksuvabad juhul, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

 • isik viibis töötamise eesmärgil välisriigis vähemalt 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul,
 • tulu ja tasud olid välisriigis maksustatud,
 • maksustamine on dokumentaalselt tõendatud.

Eestis on maksust vabastatud rahvusvaheliste organisatsioonide nagu ÜRO, Rahvusvaheline Valuutafond, Euroopa Patendiamet, Maailma Terviseorganisatsioon jne ametnike töötasu, kui Eesti on selle organisatsiooniga liitunud, ja kellega liitumise lepingus on ametnike maksuvabastus ette nähtud.

Väljamakse tegija ja töötaja maksukohustused Eestis

Eesti väljamakse tegija peab tulumaksu kinni residendist füüsilisele isikule makstavalt tulumaksuga maksustamisele kuuluvalt palgalt ja muudelt tasudelt (tulumaksuseaduse § 41 p 1).

Üldreegli kohaselt peetakse tulumaks kinni ka töötasult, mida Eesti resident saab Eesti tööandjalt töötamise eest välisriigis. Topeltmaksustamise vältimiseks Eesti väljamakse tegija ei pea töötasult kinni tulumaksu, kui väljamakse saaja täidab oma tööülesannet välisriigis ning:

 • väljamakse tehakse residendist juriidilise isiku välisriigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või
 • maksu kinnipidajal on välisriigi maksuhalduri tõend, et väljamakse saaja on selle tulu osas välisriigis maksukohustuslane.

Seega, kui Eesti residendist töötajate töötasu on välisriigis tulumaksuga maksustatav, ei ole Eesti tööandja välisriigi maksuhalduri kinnitatud tõendi olemasolul kohustatud Eesti residendist töötajatele välismaal tehtud töö eest tehtud väljamaksetelt Eestis deklareerima ega kinni pidama tulumaksu Eestis.

Samuti juhul, kui Eesti tööandjal on välisriigis püsiv tegevuskoht ning töötajatele tehakse väljamakse välisriigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu või arvel, ei ole kohustust väljamaksetelt Eestis tulumaksu kinni pidada.

Kui samalt väljamakselt tuleb Eestis tasuda sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja kogumispensionimakse, on vaja deklaratsiooni vormi TSD lisal 1 valida väljamakse liik 11.

Kui ka sotsiaalkindlustuse makse tasutakse välisriigis, ei deklareerita väljamakset Eestis vormi TSD lisal 1.

Eesti residendist töötaja ise on kohustatud välisriigis teenitud töötasu deklareerima Eestis füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ka juhul, kui seda Eestis tulumaksuga ei maksustata. Kui välisriigis täidab ülesandeid töötaja, kes on mitteresident, ei ole tema palgatulu Eestis tulumaksuga maksustav ning väljamakse tegijal puudub tulumaksu kinnipidamise ning töötasu deklareerimise kohustus Eestis.

Kui töötaja on Eesti residendist füüsiline isik, maksab ta Eestis tulumaksu nii Eestis kui väljaspool Eestit saadud tulult ning deklareerib ise oma kogu maailmast saadud tulu ja tasutud tulumaksu Eestis maksustamisperioodile järgneva kalendriaasta 30. aprilliks.

Kui Eestis on vaja välisriigis saadud tulult tulumaksu juurde maksta, on tasumise tähtaeg tulu deklareerimise aasta 1. oktoober.  Seega peaks olema piisavalt aega hankida välisriigi tulu ja tasutud maksude kohta tõendeid enne täiendava maksukohustuse tekkimist Eestis.

Kui välisriigis teenitud töötasu on Eesti residendist füüsilisele isikule Eestis tulumaksust vabastatud, kuna välisriigis on tööd tehtud pikaajaliselt, siis on saaja siiski kohustud selle tulu deklareerima füüsilise isiku Eesti tuludeklaratsioonis välisriigi tulude tabelis 8.8.

Kui isik on viibinud väljaspool Eestit erinevates riikides, siis arvutatakse kõik väljaspool Eestit töötamise eesmärgil erinevates riikides viibitud päevad kokku.

Eestis maksuvabastuse õiguse tõendamiseks võidakse küsida dokumente tulu maksustamise kohta välisriigis.

Kui nimetatud maksuvabastus ei kohaldu, saab välisriigist saadud tulult välisriigis tasutud tulumaksu Eestis tulumaksu tasumisel arvesse võtta, s.t Eestis tulumaksukohustus väheneb välisriigis samalt tulult juba tasutud tulumaksu võrra.

Arvesse võetakse vaid tulumaks, mille tasumine oli välisriigis kohustuslik ja kooskõlas Eestiga sõlmitud maksulepinguga.

Eestis maksustatavast töötasust on õigus maha arvata samalt tulult töötaja tasutud sotsiaalkindlustusmaksed, olenevalt kas:

 • tabelis 9.1, kui oli kohustus tasuda Eestis töötuskindlustusmakset või kogumispensionimakset, või
 • tabelis 9.3, kui oli kohustus tasuda sotsiaalkindlustuse (pensioni-, ravi-, emadus-, töötus-, tööõnnetus- või kutsehaiguskindlustuse) maks või makse välisriigis ja mille tasumine oli kohustuslik välisriigi seaduse või välislepingu alusel.

Eestis tulumaksust vabastatud tulult välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksu või makseid maha ei arvata. Kui välisriigis saadud tulult tasutakse välisriigis tulumaks tulu saamisest erineval maksustamisperioodil, võetakse see Eestis arvesse maksustamisperioodil, millal välisriigis maksustatud tulu laekus.

Kui välisriigis tasutud tulumaksusumma on suurem Eesti tulumaksuseaduse alusel arvutatud maksukohustusest, siis välisriigi tulumaksu Eestis ei tagastata.

Tulu deklareerimine

 • Välisriigi tulud deklareeritakse tuludeklaratsiooni lisalehel „Välismaal saadud tulu”. Välisriigis saadud Eestis maksustatav tulu deklareeritakse välismaal saadud tulu vormi tabelites 8.1 kuni 8.7.
 • Kui tulude deklareerimise perioodil viibitakse välisriigis, siis saab tuludeklaratsiooni esitada e-teenuste keskkonna e-MTA kaudu.
 • Residendist füüsiline isik deklareerib maksustatava tulu koos sellelt juba Eestis või välisriigis kinnipeetud tulumaksuga.
 • Välisriigi tulu tuleb deklareerida Eestis ka juhul, kui välisriigis on juba tulumaksu kinni peetud või makstud. Topeltmaksustamise vältimine toimub tuludeklaratsiooni arvutuskäigus. Välisriigi tulu mõjutab Eestis arvutatava maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot kalendriaastas) suurust.
 • Andmed välisriigis saadud tulu ja välisriigi kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab Eesti seaduse kohaselt tulust maha arvata, ei ole eeltäidetud.
 • Kuigi välisriigist saadud maksustatud töötasult ning maksustatud dividendilt Eestis tulumaksu enam juurde tasuma ei pea, tuleb need siiski deklareerida tuludeklaratsiooni välismaal saadud tulu tabelis 8.8.
  Samas tabelis tuleb deklareerida tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See mõjutab Eestis maksuvaba tulu arvutamist. Näiteks on see Soome sotsiaalkindlustusseaduse alusel makstud pension, mis on Eestis maksuvaba Eesti ja Soome vahel sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingu alusel.
 • Välisriigist saadud tulu deklareeritakse saadud valuutas (välja arvatud tabel 8.2 kasu või kahju kohta väärtpaberite võõrandamisest, mis täidetakse eurodes). Kuna välisvaluutas saadud tulu arvutatakse ümber eurodesse tulu saamise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga kursi alusel, siis on välisriigi tulude tabelisse lisatud lahtrid kuupäevade märkimiseks.

Mahaarvamised

Mahaarvamistest lugege rohkem lehelt „Maksusoodustused".
 

Tõendamisest

Välisriigi tulusid e-MTAs tuludeklaratsioonis ei eeltäideta, need tuleb ise deklaratsiooni õigetesse lahtritesse kirjutada. Välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksu on lubatud Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata ainult juhul, kui maksumaksja esitab välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja õiendi tulumaksu või muu tulumaksuga samaväärse maksu tasumise kohta.

Välisriigi tulude maksustamist tõendab kõige paremini välisriigi maksuhalduri poolt kinnitatud tõend, millel on tööandjat ja töötajat tuvastavad andmed, kalendriaastal töötaja saadud töötasu ning muu tulu ning kalendriaastal tasutud ja kinnipeetud maksud.

Välisriigist saadud dividend

Eestis tulumaksust vabastatud

Eestis on tulumaksust vabastatud välisriigist saadud dividend, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud.

Kuigi välisriigist saadud maksustatud dividendilt Eestis tulumaksu enam tasuma ei pea, tuleb need siiski deklareerida tuludeklaratsiooni välismaal saadud tulu vormi tabelis 8.8, sealhulgas tuleb tabelis 8.8 deklareerida investeerimiskonto süsteemi kaasatud finantsvaralt saadud ning investeerimiskontole laekunud maksustatud dividend, mis ühtlasi deklareeritakse tabelis 6.5 sissemaksena.

Tabelis 8.8 deklareeritud välisriigis juba maksustatud tulule Eestis tulumaksu juurde ei määrata, olenemata välisriigis tasutud tulumaksu summa suurusest.

Tabelis 8.8 märgitud tulusid Eestis ei maksustata, kuid võetakse arvesse isiku aastatulu hulgas maksuvaba tulu suuruse arvutamisel.

Tulumaks tuleb tasuda Eestis

Kui välisriigi dividendilt ei ole välisriigis tulumaks kinni peetud või dividendi aluseks olevalt kasumilt tasutud, siis peab välisriigi dividendi deklareerima tabelis 8.1 ja sellelt tuleb tulumaks tasuda Eestis.

Välisriigi tulumaks lahutatakse Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha.

Välisriigi tulumaksu võetakse arvesse ulatuses, mis on kooskõlas riikide vahel sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepinguga (maksulepinguga, näiteks 15%) ja seadustega.

Kui välisriigis on tulumaksu kinni peetud maksulepingus kokkulepitust enam, tuleb tagastamise taotlusega pöörduda välisriigi maksuhalduri poole.

Viimati uuendatud 07.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?