Vastutus äriühingu võlgade eest

Kui Maksu- ja Tolliametil ei õnnestu äriühingu maksuvõlga äriühingu varade arvelt sisse nõuda, siis võib Maksu- ja Tolliamet asuda tasumata maksuvõlga sisse nõudma inimestelt, kes on maksuvõla tekkimise põhjustanud kas raskest hooletusest (äriühingu seaduslik esindaja) või tahtlusest (seaduslik esindaja ja tegelik juht).

Äriühingu maksuvõla eest vastutavate isikute väljaselgitamiseks viib Maksu- ja Tolliamet läbi vastutusmenetluse. Samuti on võimalik võtta äriühingu maksuvõla tasumise kohustus isikutel enda kanda ka vabatahtlikult.

Vastutusmenetlus on üks maksuvõla sissenõudmise alaliik. Vastutusmenetluse käigus analüüsitakse, kas ja millistel asjaoludel inimene maksuvõlgnikust äriühingu kohustuste eest vastutab. Vastutuskohustuse kindlaksmääramise hetkel peab äriühingu maksuvõlg olema kehtiv.

Äriühingu seaduslik esindaja on äriregistrisse kantud äriühingu juhtorgani liige. Seaduslik esindaja vastutab äriühingu maksuvõla eest järgmiste eelduste täitumisel:

  1. seaduslik esindaja on rikkunud oma kohustust korraldada ühingu (maksukorralduse seadusest ja maksuseadustest tulenevate) rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegne ja täielik täitmine; 
  2. seaduslik esindaja on tahtlikult või raskest hooletusest rikkunud oma kohustusi;
  3. kohustuse rikkumise tõttu on äriühingule tekkinud maksuvõlg.

Tekkinud maksuvõla eest vastutavad seaduslik esindaja ja äriühing ühiselt.

Juhime tähelepanu asjaolule, et vastutusotsusega määratud maksuvõlg ei kustu äriühingu lõppemisel.
 

Õiguslik alus

Äriühingu tegelik juht on inimene, kes ei ole selle äriühingu seaduslik esindaja, kuid kellel on kontroll ehk tegelik võim äriühingu üle.

Tegeliku juhi vastutus on juhatuse liikme vastutusega samadel eeldustel, erinevus seisneb üksnes selles, et tegelik juht ei vastuta raskest hooletusest maksuvõla tekkimise eest.
 

Õiguslik alus

Maksukorralduse seadus võimaldab võtta lepinguga vastutuse äriühingu maksuvõla tasumise eest ja Maksu- ja Tolliamet on valmis leidma lahendusi äriühingu maksuvõlgade tasumise osas.

Praktikas on lepinguline vastutus osutunud kiireks ja mugavaks lahenduseks olukorras, kus äriühingu maksuvõla eest vastutavad isikud on möönud, et äriühingu maksuvõlg on tekkinud nende tahtliku või raske hooletuse tõttu, ning on avaldanud soovi maksuvõla vabatahtlikuks tasumiseks.
 

Õiguslik alus

Viimati uuendatud 14.04.2021

Kas sellest lehest oli abi?