Koolituskulu

Eraisik võib maksustatavast tulust maha arvata tema poolt kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Koolituskulu saab tulust maha arvata ainult juhul, kui see on makstud õppimise eest kas:

  • riigi või kohaliku omavalitsusüksuse haridusasutuses;
  • avalik-õiguslikus ülikoolis;
  • erakoolis, millel on antud õppekava osas tegevusluba või registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis või õigus kõrgharidustaseme õpet läbi viia või
  • eelloetletutega samaväärses välismaa õppeasutuses või nende poolt korraldatavatel tasulistel kursustel.

Seda, kas koolil on olemas kehtiv registreering ning mis liiki koolitusele (taseme-, täiendus- või huvikoolitus) see on, saab kontrollida Eesti Hariduse Infosüsteemist.
 

Lasteaia- ja pikapäevarühmatasud

Tulust saab maha arvata ka haridusasutusena tegutseva lasteaia osalustasu ja haridusasutuse pikapäevarühmatasu. Toiduraha ei ole koolituskulu ning seda tulust maha arvata ei saa.

Tulust ei saa maha arvata AM-, A-, B-kategooriate ja A1-, A2-, B1-alamkategooriate mootorsõidukijuhi õppe kulu. Huvikoolis õppimise kulu saab tulust maha arvata vaid juhul, kui huvikoolis õppija on koolituskulu tasumise aasta 1. jaanuaril noorem kui 18 aasta vanune. Näiteks, kui õppija oli 2021. aasta 1. jaanuaril 17 aasta vanune ning 1. märtsil sai ta 18aastaseks, siis võib selle õppija eest kogu 2021. aastal huvikoolile tasutud koolituskulu deklareerida.

Koolituskulude tasumisel tuleb hoolt kanda, et koolitusasutusele oleks teada inimese nimi ja isikukood. Kui koolituskulu tasutakse kellegi teise (näiteks lapse) eest, tuleb koolitusasutusele teatada nii koolitatava (kelle eest koolituskulu tasutakse) nimi ja isikukood kui ka enda nimi ja isikukood. Koolituskulu tasunud isiku andmete esitamine on väga oluline juhul, kui koolitataval ei ole tulusid, millest koolituskulu maha arvata.

Koolituskulusid ei saa maha arvata rohkem, kui on maksustatavaid tulusid. Näiteks, kui inimese ainus tulu on Eesti äriühingu tasemel 20/80 maksumääraga maksustatav dividend (kajastatud tabelis 7.1), siis ei ole tal maksustavat tulu, millest koolituskulusid maha arvata. Äriühingu regulaarselt makstav dividend, millelt on 7% tulumaks kinni peetud (kajastatud tabeli 5.1 I osas), loetakse maksustatavaks tuluks ning sellise dividendi deklareerimisel saab koolituskulu maha arvata.

Koolituskulu ei saa tulust maha arvata, kui see tehakse tulumaksuga mittemaksustatavast stipendiumist. Näiteks ei ole lubatud tulust maha arvata riigikeele kursuse eest makstud koolituskulu, kui selle hüvitamiseks saadakse mittemaksustatavat stipendiumit või kui juriidiline isik on koolituskulu hüvitanud. Samuti ei ole lubatud deklareerida lapse sportimise või muu huvikoolituse kulu, kui kohalik omavalitsus on selle kulu lapsevanemale hüvitanud.

Õppematerjalide (kirjatarvete, vihikute, raamatute, sõnaraamatute jmt) eest eraldi tasutud summasid maksustatavast tulust maha arvata ei saa.

Koolituskulude ülekandmine

Isik, kelle tasutud koolituskulu ületab tema maksustatavat tulu või mahaarvamiste piirangut (1200 eurot, sh tasutud eluasemelaenu intressid ning kingitused ja annetused), võib koolituskulu jäägi oma abikaasale üle anda.

Tulust maha arvamata koolituskulu jäägi võib abikaasale üle anda, kui ollakse abielus kalendriaasta lõpu seisuga. Kui abikaasal on piisavalt maksustatavaid tulusid, saab ta koolituskulu jäägi oma maksustatavast tulust maha arvata. Inimene ei pea koolituskulu jääki ise arvutama.

Tuludeklaratsiooni esitamisel e-MTAs kuvatakse see maksuarvutuse käigus ning jäägi tekkimisel saab inimene oma tuludeklaratsiooni märkida abikaasa andmed, kellele jääk üle antakse.

Kõik haridusasutused esitavad 1. veebruariks Maksu- ja Tolliametile andmed inimeste poolt eelmisel aastal õppeasutusele tasutud koolituskulude kohta. Maksu- ja Tolliamet kannab koolituskulude andmed inimese eeltäidetud tuludeklaratsiooni tabelisse 9.6.

Kui eeltäidetud deklaratsioonil ei ole koolituskulude andmeid või need erinevad teadaolevatest, siis tuleks pöörduda haridusasutuse poole ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada või andmed parandada.

Eeltäidetud deklaratsioonil võib ka ise paranduse teha, kuid sel juhul võib Maksu- ja Tolliamet paluda esitada haridusasutuse väljastatud tõendi koolituskulude tasumise kohta.

Haridusasutuse väljastatud dokument raha vastuvõtmise kohta ei ole nõuetekohane koolituskulu tõend.

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 26 lõike 1 kohaselt on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse haridusasutus ja erakool, kellel on tegevusluba, registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) või kutseõppe läbiviimise õigus, on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni kalendriaastal füüsiliste isikute tasutud TuMS §-s 26 nimetatud koolituskulude kohta vormi INF 3.

Täienduskoolituse puhul peab õpe või kursus olema seotud õppekavaga, mille eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine. Õppekava avalikustatakse täienduskoolitusasutuse veebilehel ning selle õppekavarühm registreeritakse EHISes. Seda, kas Eesti haridusasutusel on kehtiv registreering, on võimalik kontrollida EHISest.

Huvikool peab andmed esitama vaid nende õppijate kohta, kes on koolituskulu tasumise kalendriaasta 1. jaanuaril alla 18 aasta vanused.

Välismaa õppeasutuses õppimise korral tuleb koolituskulu tasunud isikul ise tõendada, et tegemist on samaväärse koolitusega, millelt on Eestis võimalik maksusoodustust saada. Eelkõige on selliseks tõendiks haridusasutuse väljastatud tõend, mille järgi on võimalik kontrollida, et tegemist on kooli tegutsemise asukohariigis riiklikult tunnustatud haridusasutusega. Lisaks peavad tõendatud olema andmed koolitatava isiku ja koolituskulu tasunud isiku kohta, koolituse liigi kohta, koolituse eest tasutud summa ning koolituskulu tasumise aja kohta.

Vormil INF 3 näidatakse nii koolituse eest tasunud isiku andmed kui ka koolitatava isiku andmed. Eeldatakse, et koolituskulu tegelikuks tasujaks on isik, kes teeb rahaülekande koolile. Kui haridusasutus on sõlminud lepingu tegeliku koolituskulu tasujaga, siis võib koolitusasutus koolituskulu tasunud isiku andmete deklareerimisel lähtuda sellest lepingust. Olukorras, kus haridusasutus on vormil INF 3 koolituskulu tasunud isikuna märkinud alaealise lapse, kellel tulu puudub, on Maksu- ja Tolliamet aktsepteerinud seda, kui koolituskulu deklareerib tema vanem.

Viimati uuendatud 08.02.2022

Kas sellest lehest oli abi?