Maksuvõla ajatamine

Kui teil on tekkinud ajutine raskus maksukohustuste tasumisel, siis on võimalik taotleda ajatamist, mis tähendab kohustuste tasumist osade kaupa.

Maksuvõla ajatamisel arvestage, et:

 • ajatatud maksuvõlga on võimalik tasuda ka ennetähtaegselt;
 • maksepuhkust rakendada ei ole võimalik;
 • kui maksegraafiku osamakse kuupäev langeb nädalavahetusele, siis tuleb osamakse tasuda sellele eelneval tööpäeval;
 • seadusest tulenevalt kuulub ajatatud maksuvõlg avalikustamisele, samas on teil õigus saada võlapuudumise tõend.
   

Taotluse esitamine e-MTAs

Kõige kiirem moodus maksukohustuste tasumise ajatamiseks on esitada taotlus Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA

E-MTAs saate ajatamise taotluse esitada juhul, kui:

 • ühtegi eelnevat taotlust ei ole samal ajal menetlemisel;
 • teil on maksuvõlg;
 • teil on tulevased maksukohustused, mida saab ajatada;
 • teil on kehtiv maksegraafik, aga soovite ajatada jooksvaid kohustusi.

Ajatamise taotluse saate esitada perioodiks 2 kuni 24 kuud. Lisaks on võimalik taotleda ebaregulaarsete osamaksetega graafikut. Arvestada tuleb, et viimane osamakse ei või olla suurem kui 50% kogu graafikusse kaasatud võlast.


Kui mingil põhjusel ei ole võimalik e-MTA kaudu taotlust esitada, siis endiselt säilib võimalus esitada Maksu- ja Tolliametile ajatamise taotlus pabervormil.

Taotluse saate esitada:

Ajatamise taotluse esitamisel eelistame e-teenuste keskkonna e-MTA kasutamist, sest nii jõuab taotlus kõige kiiremini menetlejani.

Teie poolt esitatud taotlus menetletakse lihtsustatud korras ning otsus ja sellega kaasnev intressinõue genereeritakse andmetöötlussüsteemis automaatselt, juhul kui:

 • maksukohustuste suurus jääb vahemikku 50 - 20 000 eurot;
 • soovitava ajakava pikkus on kuni 12 kuud;
 • kõik kohustuslikud maksudeklaratsioonid on esitatud;
 • puuduvad kehtivad ajatamise graafikud või kohtu poolt kinnitatud kompromissgraafikud;
 • teil ei ole tasumata Maksu- ja Tolliameti määratud trahve, sunnirahasid ega kohtumenetluse tulemusel tekkinud avalik-õiguslikke nõudeid (trahv, sundraha, rahaline karistus, menetluskulud), mille tasumise tähtaeg on möödunud;
 • teie suhtes ei ole algatatud pankroti-, likvideerimis- ega saneerimismenetlust;
 • puudub solidaarvõlg (s.o maksuvõlg, mida mitu isikut peavad tasuma ühiselt);
 • mistahes maksukohustuse osas puuduvad vaidlused;
 • maksuvõlga ei ole edastatud sundtäitmiseks kohtutäiturile;
 • viimase kuue kuu jooksul ei ole mõnda ajatamise graafikut kehtetuks tunnistatud.

Automaatne otsus koostatakse teie poolt taotluses esitatud andmete alusel, millele lisandub automaatne intressinõue, mis koostatakse otsuse kinnitamise hetke seisuga teie maksuarvestuses kajastuva arvestusliku intressi kohta. Selle intressisumma tasumine sisaldub kinnitatud tasumisgraafikus ja seda ei pea maksma eraldi graafikuväliselt.

Mõlemad automaatselt koostatud dokumendid väljastatakse teile koheselt e-MTAsse "Suhtlus"  "Dokumendid". Dokumendid on kinnitatud digitempliga.

Juhul kui teie esitatud taotlus ei vasta eelmainitud lihtsustatud menetluse tingimustele, siis vaatab taotluse läbi maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seaduses (MKS) sätestatule n-ö tavakorras. Sellisel juhul teeb maksuhaldur taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse 20 päeva jooksul taotluse saamisest.

Otsuse tegemisel arvestame:

 • teie maksedistsipliini, näiteks seda, kas olete esitanud maksudeklaratsioonid õigeaegselt, kui pikaajaline on olnud maksuvõlg, jne;
 • teie varalist seisundit;
 • teie majandusnäitajaid;
 • ajakava ja uute maksukohustuste täitmise võimalikkust;
 • tagatise nõudmisel tagatise usaldusväärsust ja piisavust.

Teatud juhtudel võime küsida maksukohustuste tasumise tagamiseks tagatise esitamist. Tagatisena eelistame registerpandi või hüpoteegi seadmist. Hüpoteegi seadmiseks kinnistule peate esitama eksperthinnangu, mis ei või olla vanem kui kolm kuud.


Ajatamise dokumentide kättetoimetamine:

 • Kui teie ajatamise taotlus on esitatud e-MTA kaudu, siis saate otsuse kätte e-MTAs („Suhtlus" > „Dokumendid") ning dokumendi väljastamise kohta saadame teile teavituse e-posti või tekstisõnumiga.
 • Menetlusdokumendid loeme teile kättetoimetatuks e-MTAsse väljastamise hetkest alates.
 • Juhul kui meile on teada ainult teie postiaadress, siis saadame dokumendid postiga ja dokumentide kättetoimetamine toimub vastavalt MKSi 4. peatükis sätestatule. Rohkem infot MTA kodulehelt dokumentide kättetoimetamine.

Kuni maksuvõla täieliku tasumiseni arvestatakse võlalt intressi 0,06% päevas (s.o 21,9% aastas).

Maksuvõla ajatamisel on võimalik taotleda intressimäära soodustust kuni 50% ajatamise otsuse kinnitamisest alates. Vastav soov tuleb märkida taotlusele. Otsuse kinnitamiseni arvestatud intressidele nimetatud intressisoodustus ei kohaldu.

Kui teie ajatamise taotlus vastab lihtsustatud korras ajatamise tingimustele, saate automaatselt intressimäära soodustuse 50%.

Maksu- ja Tolliametil on õigus jätta ajatamise taotlus rahuldamata, kui:

 • ajatamise vajadus ei ole piisavalt põhjendatud;
 • teile on väljastatud korraldus maksuvõla tasumiseks 48 tunni jooksul;
 • te ei ole esitanud maksudeklaratsioone;
 • te ei ole esitanud määratud ajaks piisavat või usaldusväärset tagatist;
 • ilmnevad muud põhjused, miks maksukohustuste tasumise ajatamine ei ole otstarbekas, näiteks asjaolu, et tegelikkuses suudate kohustused tasuda ilma ajakavata.

Maksu- ja Tolliametil on õigus ajatamise otsus ja intressimäära vähendamine kehtetuks tunnistada juhul, kui te:

 • ei täida kinnitatud ajakava;
 • ei tasu ajakava kehtimise perioodil tähtaegselt oma jooksvaid makse;
 • ei esita õigeaegselt kohustuslikke maksudeklaratsioone;
 • ei täida asjaõigusseaduses sätestatud kohustust hoida maksuvõla tagamiseks pandiga koormatud asja või;
 • ei esita tagatise väärtuse vähenemise korral maksuhaldurile aktsepteeritavat asendustagatist.

Peale ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamist on meil õigus asuda maksuvõlga sundtäitma vastavalt MKSi 13. peatükis sätestatule.

Viimati uuendatud 31.12.2021

Kas sellest lehest oli abi?