Kohtute ja prokuratuuri nõuded

Sellel lehelt leiate informatsiooni kohtute, registripidaja ja prokuratuuri nõuete kohta, mis kajastuvad Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA või mille üle Maksu- ja Tolliamet peab eraldi arvestust.

Kohtute ja prokuratuuri sissenõutavad nõuded

Alates 01.07.2014 peetakse kriminaalasjas, väärteoasjas, tsiviilasjas ja haldusasjas kohtulahenditega ja prokuratuuri määrusega riigituludesse välja mõistetud rahaliste kohustuste arvestust maksukohustuslaste registris.

Kohtute ja prokuratuuri poolt välja mõistetud rahalised kohustused edastatakse maksukohustuslaste registrisse kohtute infosüsteemist ja kriminaalmenetluse registrist X-tee teenusega e-toimiku kaudu.

Alates 01.01.2020 peab kohtulahendiga välja mõistetud rahaliste kohustuste täitmise üle arvestust ning esindab riiki nende kohustuste täitmisega seonduvas kohtu-, pankroti-, likvideerimis-, kohustustest vabastamise ning täitemenetluses Maksu- ja Tolliamet.

Oluline teada

Ülevaadet kohustustest ning nende tasumise tähtpäeva, jääki ja tasumisgraafiku olemasolu näete Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

SISENEN E-MTA-sse

Kõige lihtsam viis meile päringu esitamiseks on samuti läbi e-MTA. Sisenedes valige esindatav, seejärel valige vasakult menüüribalt Suhtlus – Kirjavahetus ning Uus kiri. Kirja teemaks valige Nõuded kohustused, arvestus.

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ning väärteomenetluse seadustiku alusel riigituludesse mõistetud menetluskulude ja kriminaalasjas süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha nõuete üle. Kulud peab riigile hüvitama süüdimõistetu või muu menetluskulusid kandma kohustatud isik määruse või kohtuotsuse alusel.

Kui kohtuametnik või prokurör sisestab menetluskulude nõude oma menetluse infosüsteemi, liiguvad nõudega seotud andmed (nõude summa, dokumendi number, solidaarsus, viitenumber jms) e-toimiku kaudu automaatselt maksukohustuslase registrisse. Nõudega seotud andmeid näeb kohustatud isik Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA. Nõue registreeritakse isikule, kes menetluskulud peab riigile hüvitama. Kui riigile tuleb kohtulahendi alusel hüvitada erinevaid menetlusega kaasnenud kulusid (nt ekspertiisitasu, kaitsjatasu ja sundraha), summeeritakse kohtute infosüsteemis need kulud üheks nõudeks ning kuvatakse e-MTAs ühe „Menetluskulude hüvitise“ nõudena.

Nõuete täitmise kohta leiate rohkem informatsiooni alapealkirja „Kohustuse täitmine“ alt, riiginõuete ajatamise lehe alapealkirja „Kohtunõuded“ alt ja maksude tasumise lehelt alapealkirja „Maksude ja riiginõuete tasumine“ alt.

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust kriminaalmenetluses kohtuotsusega välja mõistetud rahaliste karistuste üle.

Kui kohtuametnik sisestab rahalise karistuse nõude kohtute infosüsteemi, liiguvad nõudega seotud andmed (nõude summa, kohtulahendi number, unikaalne viitenumber jms) e-toimiku kaudu automaatselt maksukohustuslase registrisse. E-MTAsse registreeritakse nõue „Rahaline karistus karistusseadustiku alusel“. Rahalise karistuse nõudega seotud andmed näeb nõuet maksma kohustatud isik Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.


Rahalise karistuse täitmine

Rahaline karistus tuleb ära tasuda kohtuotsuse jõustumisest alates ühe kuu jooksul või kohtulahendis määratud tähtpäevaks selleks ettenähtud viitenumbriga Maksu- ja Tolliameti kontole. Kui rahalise karistusena mõistetud rahasummat ei ole täies ulatuses tasutud kohtuotsuse jõustumisest alates ühe kuu jooksul või määratud tähtpäevaks selleks ettenähtud kontole või kui tasumisgraafiku osamaksete tasumise tähtaegu ei ole järgitud, saadame kohtuotsuse kriminaalmenetluse seadustiku § 417 alusel sundtäitmiseks kohtutäiturile.

Kohtunõuete täitmise kohta leiate rohkem informatsiooni rubriigist „Kohustuse täitmine“ ja maksude tasumise lehelt alapealkirja „Maksude ja riiginõuete tasumine“ alt.


Rahalise karistuse tasumise pikendamine ja ajatamine

Kriminaalmenetluse seadustiku § 424 alusel võib täitmiskohtunik süüdimõistetu taotlusel oma määrusega pikendada või ajatada kuni ühe aasta võrra rahalise karistuse tervikuna või ositi tasumise tähtaega või määrata selle tasumise kindlaksmääratud tähtaegadel osade kaupa.

Rohkem infot kohtunõuete ajatamise kohta leiate riiginõuete ajatamise lehe alapealkirja „Kohtunõuded“ alt.


Rahalise karistuse ja varalise karistuse asendamine

Kui rahalise karistusena või varalise karistusena mõistetud rahasummat määratud ajaks ei tasuta või maksegraafiku osamaksete tasumise tähtaegu ei järgita ning võlgnikul ei ole vara, millele sissenõuet pöörata, annab kohtutäitur meile täitemenetluse seadustiku alusel teada nõude täitmise võimatusest.

Kui karistuse asendamist välistavad asjaolud puuduvad, saadame täitemenetluse seadustiku § 206 alusel taotluse, rahalise karistuse või varalise karistuse asendamiseks vangistusega, kohtulahendi täitmisele pööranud maakohtule.

 • Kui süüdlane ei tasu talle mõistetud varalise karistuse summat, asendab kohus selle karistusseadustiku § 71 alusel vangistusega.
 • Kui süüdlane ei tasu talle mõistetud rahalise karistuse summat, asendab kohus rahalise karistuse karistusseadustiku § 70 alusel vangistusega või süüdlase nõusolekul üldkasuliku tööga või narkomaanide sõltuvusraviga.

Karistuse osalise tasumise korral võtab kohus tasutud osa asenduskaristuse pikkuse määramisel arvesse.

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust kohtulahendiga välja mõistetud rahatrahvide üle

Kohus võib kohaldada rahatrahvi:

 • karistusseadustiku alusel väärteo eest
 • tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel
 • väärteomenetluse seadustiku alusel
 • halduskohtumenetluse seadustiku alusel

Kui kohtuametnik sisestab menetlusosalisele või süüdimõistetule kohaldatud rahatrahvi nõude kohtute infosüsteemi, liiguvad nõudega seotud andmed (rahatrahvi summa, kohtulahendi number, unikaalne viitenumber jms) e-toimiku kaudu automaatselt maksukohustuslase registrisse.
Rahatrahvi nõudega seotud andmed näeb kohustatud isik Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

E-MTAs on kahte liiki kohtute rahatrahvi nõudeid:

 1. „Rahatrahv väärteomenetluse seadustiku alusel“
 2. „Menetluslik trahv“

Kohtunõuete täitmise kohta leiate rohkem informatsiooni rubriigist „Kohustuse täitmine“, riiginõuete ajatamise lehelt alapealkirja „Kohtunõuded“ alt ja maksude tasumise lehelt alapealkirja „Maksude ja riiginõuete tasumine“ alt.

Kui rahatrahv on täielikult tasutud, saadame automaatse x-tee teavituse rahatrahvi täieliku täitmise kohta karistusregistrisse.


Rahatrahvi asendamine arestiga või üldkasuliku tööga

 • Kui väärteo eest karistusena kohaldatud rahatrahvi määratud ajaks ei tasuta või maksegraafiku osamaksete tasumise tähtaegu ei järgita ning võlgnikul ei ole vara, millele sissenõuet pöörata, annab kohtutäitur meile täitemenetluse seadustiku alusel teada nõude täitmise võimatusest.
 • Kui karistuse asendamist välistavad asjaolud puuduvad, saadame täitemenetluse seadustiku § 201 alusel taotluse, rahatrahvi arestiga asendamiseks, kohtulahendi täitmisele pööranud maakohtule.
 • Kui rahatrahv on tasumata, maksegraafiku osamaksete tasumise tähtaegu ei järgita, rahatrahvi täitmise tähtaega ei ole pikendatud ja süüdlasel ei ole vara, millele sissenõuet pöörata, asendab kohus selle karistusseadustiku § 72 alusel tasumata osas arestiga või süüdlase nõusolekul üldkasuliku tööga.

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust kriminaalmenetluses konfiskeerimise asendamine korras väljamõistetud rahaliste kohustuste üle, kui kohus mõistab karistusseadustiku § 84 alusel välja summa, mis vastab konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele.

Kui kohtuametnik sisestab konfiskeerimise asendamise korras välja mõistetud nõude kohtute infosüsteemi, liiguvad nõudega seotud andmed (nõude summa, kohtulahendi number, unikaalne viitenumber jms) e-toimiku kaudu automaatselt maksukohustuslase registrisse. Nõudega seotud andmeid näeb kohustatud isik Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

E-MTAs peetakse konfiskeerimise asendamise korras väljamõistetud rahaliste kohustuste üle arvestust nõude liigiga „Hüvitis konfiskeerimisele kuuluva vara katteks“.

Seda, kas konfiskeerimise asendamise korras väljamõistetud summa tuleb tasuda korraga või ositi, otsustab kohus kriminaalmenetluse seadustiku § 306 lg 1 p 12¹ alusel. Kohus võib ajatada kuni kahe aasta võrra väljamõistetud summa tervikuna või ositi tasumise tähtaega või määrata selle tasumise kindlaksmääratud tähtaegadel osade kaupa. Kohtunõuete täitmise kohta leiate rohkem informatsiooni alapealkirja „Kohustuste täitmine“ alt ja lehelt „Maksude tasumine“.

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust kohtu ja Prokuratuuri lahendiga välja mõistetud oportuniteedi nõuete üle. Kui kriminaalmenetlus lõpetatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 202 alusel avaliku menetlushuvi puudumise tõttu, võib Prokuratuur või kohus Prokuratuuri taotlusel ja kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul kohustada isikut:

 • tasuma kriminaalmenetluse kulud (oportuniteedi nõue)
 • maksma kindla summa riigituludesse (oportuniteedi nõue).

Kui prokurör või kohtuametnik sisestab oportuniteedi nõude oma menetluse infosüsteemi, liiguvad nõudega seotud andmed (nõude summa, lahendi number, unikaalne viitenumber jms) e-toimiku kaudu automaatselt maksukohustuslase registrisse. Nõudega seotud andmeid näeb kohustatud isik Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Selliste rahaliste kohustuste üle peetakse e-MTAs arvestust nõude liigiga „Oportuniteet“.

 • Kui kriminaalmenetluse kulud on kohustatud hüvitama alaealine, võib menetleja panna kulude hüvitamise tema vanemale, eestkostjale või kasvatusasutusele. Eelnimetatud juhul võib nõue e-MTAs kajastuda alaealise kohustuste hulgas.

Oportuniteedi ajatamine

Oportuniteedinõude ajatamiseks või tasumistähtpäeva edasilükkamiseks palume pöörduda Prokuratuuri oportuniteedinõude tasumise kokkuleppe sõlminud prokuröri poole.


Oportuniteedi tasumine ja tasumata jätmisel kriminaalmenetluse uuendamine

Kui menetlusosalist kohustatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 202 alusel tasuma kriminaalmenetluse kulud või maksma kindel summa riigituludesse (oportuniteedi nõuded) annab menetleja kohustuse täitmiseks vajalikud andmed menetlusosalisele lahendiga või eraldi dokumendiga.

Kuna nii kohtud, kui Prokuratuur annavad oportuniteedi nõude täitmiseks unikaalsed viitenumbrid, siis nõuete tasumisel e-MTA kaudu, valige menüüst „Viitenumbriga nõude tasumine“. Oportuniteedi nõuded tasuge Rahandusministeeriumi arveldusarvele. Arvelduskontod ja rohkem infot maksmisvõimaluste kohta leiate maksude tasumise lehelt rubriigist „Riigilõivude ja kohtute tagatiste tasumine“.

Oportuniteedi nõudeid ei ole võimalik automaatselt tasuda üldisel ettemaksukontol olevate summadega ja tasaarvestada enam makstud maksude tagastusnõudega maksukorralduse seaduse § 105 alusel.

Kui isik, kelle kriminaalmenetlus on lõpetatud kriminaalmenetluse seadustiku § 202 alusel, ei täida talle kohtu poolt pandud kohustust, edastame sellekohase informatsiooni Prokuratuuri. Prokuratuur edastab kohtule taotluse kriminaalmenetluse uuendamiseks.

Kohtulahend või Prokuratuuri määrus loetakse täidetuks ja kriminaalmenetlust ei uuendata, kui oportuniteedi nõue on tasumistähtajaks täies ulatuses nõuetekohaselt tasutud. Nõuetekohase tasumise kohta leiate rohkem infot alapealkirja „Kohustuste täitmine" alt.

Kui isik ei täida talle pandud kohustust, uuendab kohus Prokuratuuri taotlusel oma määrusega kriminaalmenetluse.

Kui kriminaalmenetluse on lõpetanud Prokuratuur, võib kriminaalmenetluse uuendada Prokuratuur. Uuendatud kriminaalmenetluses arvestatakse karistuse mõistmisel kohustuste osa, mille isik on täitnud.

Peame arvestust välisriigis väärteoasjas või kriminaalasjas kohtuotsusega välja mõistetud ja Eesti Vabariigis kohtuotsusega tunnustatud rahaliste kohustuste üle.

Välisriigis väärteoasjas või kriminaalasjas kohtuotsusega välja mõistetud rahaliste kohustuste tunnustamisele ja täitmisele kriminaalmenetluse kohaldatakse sätteid välisriigi kohtuotsuse tunnustamise ja täitmise kohta. Seda juhul, kui Eesti Vabariigi välislepingutes ja rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetes ei ole ette nähtud teisiti.

Välisriigis kohtuotsusega välja mõistetud ja Eesti Vabariigis tunnustatud nõuete arvestust ei peeta maksukohustuslaste registris ning need nõuded ei ole Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA nähtavad.

 • Nõue loetakse täidetuks ja kohtulahendit sundtäitmisele ei pöörata, kui nõue on tasumise tähtpäevaks täies ulatuses nõuetekohaselt tasutud.
 • Täitmata nõuded pöörame sundtäitmisele kohtutäituri kaudu.

Välisriigis kohtuotsusega välja mõistetud ja Eesti Vabariigis tunnustatud nõue tasutakse Rahandusministeeriumi pangakontole.

Nõuet saab tasuda ainult pangaülekandega. Tasumisel märkige maksekorraldusele:

1. Makse saaja: Rahandusministeerium

2. Rahandusministeeriumi pangakonto number:
SEB Pank EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank EE701700017001577198 (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

3. Makse selgitusse märkida kohtulahendi number ja isiku nimi, kelle nõuet tasutakse, kui maksja ei ole nõuet täitma kohustatud isik.

4. Viitenumber

Välisriigi nõuet tunnustanud kohus Välisriigi nõude liik Viitenumber
Harju Maakohus rahaline karistus/rahatrahv 4100078459
menetluskulud 2800049777
Tartu Maakohus rahaline karistus/rahatrahv 4100078543
menetluskulud 2800049874
Pärnu Maakohus rahaline karistus/rahatrahv 4100078488
menetluskulud 2800049696
Viru Maakohus rahaline karistus/rahatrahv 4100078598
menetluskulud 2800049900


Küsimuste korral kirjutage meile palun e-MTAs või e-posti teel eraklient@emta.ee

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust registripidaja poolt äriseadustiku alusel määratud trahvide üle.

 • Andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral võib registripidaja trahvida ettevõtjat ja kõiki andmete esitamiseks kohustatud isikuid.
 • Trahvid määratakse tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud ulatuses, kuid mitte vähem kui 200 eurot.

Kui registripidaja sisestab trahvi nõude äriregistri infosüsteemi, liiguvad nõudega seotud andmed (trahvi summa, määruse number, unikaalne viitenumber jms) automaatselt maksukohustuslase registrisse. Nõue registreeritakse ettevõttele või juhatuse liikmele vastavalt sellele, kes peab kohustuse täitma. Nõudega seotud andmeid näeb kohustatud isik Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Registripidaja poolt määratud trahvide üle peetakse e-MTAs arvestust nõude liigiga „Trahv äriseadustiku alusel“. Nõuete täitmise kohta leiate rohkem informatsiooni alapealkirja „Kohustuste täitmine“ alt ja maksude tasumise lehelt alapealkirja „Maksude ja riiginõuete tasumine“ alt.

Jõustunud kohtuotsust ja määrust (lahendit) on kohustatud täitma kõik isikud Eesti Vabariigi territooriumil.

Kohtute (sh registripidaja) ja Prokuratuuri sundtäidetavaid nõudeid ning nõudega seotud andmeid (lahendi numbrit, nõude tasumistähtpäeva, jääki, viitenumbrit, solidaarsust ja maksegraafikut) näeb kohustatud isik Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

 • Kui menetlusosalist kohustatakse riigile Maksu- ja Tolliameti kaudu tasuma või hüvitama rahasumma, (kohustus ei ole tekkinud riigi ega riigi haldusorgani osalemisest kohtus menetlusosalisena) annab menetleja kohustuse täitmiseks vajalikud andmed menetlusosalisele lahendiga või eraldi dokumendiga. Maksmisel on oluline kasutada lahendis või dokumendis toodud personaalseid makserekvisiite.
 • Nõude tasumistähtpäeva või maksegraafiku esimese osamakse tasumistähtpäeva saabumise kohta saadame meili teel automaatse teavituse 7 päeva enne nõude või osamakse tasumistähtpäeva saabumist. Teavitame ka tasumisgraafiku osamakse täitmata jätmisest (üks kord ühe graafiku kohta). Selle tõttu palume hoida e-MTAs oma meiliaadress ajakohasena.
  NB! Kui kohustatud isikul meiliaadress e-MTAs puudub, siis teavitust ei saadeta.
 • Sundtäidetav nõue, mille tasumistähtpäev on möödunud, tasutakse automaatselt kohustatud isiku üldisel ettemaksukontol olevatest summadest ja tasaarvestatakse enam makstud maksude tagastusnõudega maksukorralduse seaduse § 105 alusel.

Hea teada

 • Enne lahendi jõustumist ei ole e-MTAs nõude tasumistähtpäeva ning nõue ei ole sissenõutav.
 • Nõue muutub sissenõutavaks peale tasumistähtpäeva saabumist.
 • Kui lahend jõustub, saadetakse menetleja infosüsteemist e-MTAsse lahendi jõustumise kuupäev ja nõude tasumistähtpäev. Seetõttu on nõude tasumistähtpäev kohustatud isikule e-MTAs nähtav alles peale lahendi jõustumist.
 • Jõustumata lahendite alusel kajastuvad nõuded e-MTAs on informatiivsed, kuid neid on soovi korral võimalik viitenumbriga vabatahtlikult täita.
 • Selliseid nõudeid tuludeklaratsiooni esitamisel võlana arvesse ei võeta, enam makstud maksude tagastusnõudega ei tasaarvestata ning automaatselt üldisel ettemaksukontol olevatest summadest ei tasuta.
 • Kohtud, registripidaja ja Prokuratuur annavad kohustuste täitmiseks unikaalsed viitenumbrid, seega nende nõuete tasumisel e-MTA kaudu, valige menüüst „Viitenumbriga nõude tasumine“.

Rohkem infot 

 • kohtute, registripidaja ja Prokuratuuri sundtäidetavate nõuete tasumise võimaluste kohta leiate maksude tasumise lehelt alapealkirja „Maksude ja riiginõuete tasumine“ alt.
 • ettemaksukontode, ettemaksukontolt tasumise ja ettemaksukontol oleva raha tagastamise kohta leiate lehelt „Ettemaksukontod".
 • Kohtu, registripidaja ja Prokuratuuri sissenõutavad tasumata nõuded pöörab Maksu- ja Tolliamet sundtäitmisele kohtutäiturite kaudu. Nõue loetakse täidetuks ja sundtäitmisele ei pöörata, kui see on tasumistähtpäevaks täies ulatuses nõuetekohaselt tasutud. Kui nõue täidetakse mittenõuetekohaselt ning on seetõttu tasumistähtpäeva möödumisel e-MTAs täitmata, pööratakse nõue sundtäitmisele. Nõude sissenõudmisega kaasnevad kulud tuleb kanda nõuet täitma kohustatud isikul.
Näide 1

E-MTAsse on registreeritud Peetri menetluskulude hüvitise nõue. Nõude tasumistähtpäev saabub 17. veebruaril. Ants maksab Peetri eest nõude Maksu- ja Tolliametile 20. jaanuaril (enne nõude tasumistähtpäeva saabumist).

Ants jätab maksekorraldusele viitenumbri märkimata, teeb viitenumbri sisestamisel vea või märgib viitenumbri selgituse lahtrisse.

Makstud summa laekub Antsu üldisele ettemaksukontole. Laekunud summa ei liigu Peetri nõude katteks ning automaatset nõude tasumist e-MTAs ei toimu, kuna maksekorraldusel puudub viitenumber, viitenumber on vale või viitenumber asub selgituse lahtris.

10. veebruaril saadame Peetri meilile automaatse teavituse menetluskulude hüvitise nõude tasumistähtpäeva saabumisest ning palume nõude tasumistähtpäevaks tasuda (kui nõue oleks täielikult tasutud, siis teavitust ei edastata).

Peeter ei pööra meie teavitusele tähelepanu, sest on kindel, et nõue on Antsu poolt tasutud.

Meie ametnik saadab Peetri nõude 27. veebruaril kohtutäiturile sundtäitmiseks. Peeter peab tasuma ka täitemenetlusega kaasnevad kulutused, kuna nõue ei olnud nõuetekohaselt tasutud.

Näide 2

E-MTAsse on registreeritud Peetri menetluskulude hüvitise nõue. Nõude tasumistähtpäev saabub 17. veebruaril. Ants maksab Peetri eest nõude Maksu- ja Tolliametile 20. jaanuaril (enne nõude tasumistähtpäeva saabumist).

Ants jätab maksekorraldusele viitenumbri märkimata, teeb viitenumbri sisestamisel vea või märgib viitenumbri selgituse lahtrisse.

Makstud summa laekub Antsu üldisele ettemaksukontole. Antsul on endal Maksu- ja Tolliameti ees tasumata kohustus, mille tasumistähtpäev on möödunud. Laekunud summa liigub maksukorralduse seaduse alusel Antsu enda nõude katteks ning Peetri nõue jääb tasumata.

10. veebruaril saadame Peetri meilile automaatse teavituse menetluskulude hüvitise nõude tasumistähtpäeva saabumisest ning palume nõude tasumistähtpäevaks tasuda (kui nõue oleks täielikult tasutud, siis teavitust ei edastata).

Peeter ei pööra meie teavitusele tähelepanu, sest on kindel, et nõue on Antsu poolt tasutud.

Meie ametnik saadab Peetri nõude 27. veebruaril kohtutäiturile sundtäitmiseks. Peeter peab tasuma ka täitemenetlusega kaasnevad kulutused, kuna nõue ei olnud nõuetekohaselt tasutud.

 • Kindlasti palume pöörata tähelepanu teavitustele, mida Maksu- ja Tolliamet teile kohtu, registripidaja või Prokuratuuri rahaliste kohustuste täitmise või täitmata jätmise kohta teile meilile saadab ning vajadusel palume kindlasti reageerida (vaadake ülaltoodud näiteid).
 • Kui teavituse saatmise põhjuseks on rahalise karistuse, menetluskulude hüvitise vm nõude tasumata jätmine, kuid teile teadaolevalt on nõue tasutud teie enda või kellegi teise poolt, palume meile vastav informatsioon edastada. Nõue võib e-MTAs olla tasumata olekus, sest maksmisel ei sisestatud viitenumbri lahtrisse unikaalset viitenumbrit (viitenumber sisestati näiteks selgituse lahtrisse) või on arveldusarve või viitenumbriga eksitud. Eeltoodud juhtudel meie infosüsteem laekumist ei tuvasta ning seda õige nõudega ei seo (vaadake näiteid). Kui võtate meiega ühendust, saame nõude tasumata jäämise asjaolud välja selgitada ning koos teiega korraldada nõude tasumise.

Võlgade tasumise solidaarsus

 • Võlaõigusseaduse kohaselt tekib solidaarnõue, kui mitu isikut peavad kohustuse riigile täitma solidaarselt ning solidaarne vastutus on märgitud kohtulahendis. Solidaarvastutus tähendab ühisvastutust. Kui riigile tuleb kulud hüvitada solidaarselt, nõuame kohustuse täielikku täitmist võrdsetel alustel kõigilt isikutelt ühiselt.
 • Nõue tuleb täita tasumistähtajaks täies ulatuses. Kui keegi solidaarselt vastutavatest isikutest on kohustuse täielikult täitnud, ei pea teised solidaarselt vastutavad isikud seda kohustust enam riigile täitma.
Näide 1

E-MTAs on 500 euro suurune menetluskulude hüvitise nõue määratud täitmiseks solidaarselt. Kohtulahendi kohaselt peavad kohustuse ühiselt täitma Rita ja Olev. Kohustust ei täideta. Tasumistähtpäeva möödumisel on võlgnevus riigi ees 500 eurot. Võlgu olev summa muutub sissenõutavaks mõlemalt isikult. Mis tähendab, et Rita ja Olev on mõlemad riigi ees võlgnikud ning 500 euro suuruse nõude täitmist hakkame läbi kohtutäituri nõudma ühiselt mõlemalt isikult. Ka täitemenetlus algatatakse mõlema võlgniku suhtes solidaarselt ning võlgnikud vastutavad täitekulude tasumise eest ühiselt.  

Näide 2

E-MTAs on 500 euro suurune menetluskulude hüvitise nõue määratud täitmiseks solidaarselt. Kohtulahendi kohaselt peavad kohustuse ühiselt täitma Rita ja Olev. Rita maksab Maksu- ja Tolliametile nõude katteks 500 eurot enne tasumistähtpäeva möödumist. Kohustus on Rita poolt täielikult täidetud. Olev ei pea riigile enam kohustust täitma.  

 • Kohustatud isikute vaheline kokkulepe, jagada kohustus osadeks ning täita osaliselt või osadena, ei muuda kohustust osaliselt või võrdsetes osades täidetavaks.
Näide

E-MTAs on 100 euro suurune menetluskulude hüvitise nõue määratud täitmiseks solidaarselt. Kohtulahendi kohaselt peavad kohustuse ühiselt täitma Siim ja Reet. Siim ja Reet lepivad omavahel kokku, et kohustus täidetakse võrdsetes osades ning mõlemad maksavad Maksu- ja Tolliametile 50 eurot. Tegelikkuses maksab Siim 50 eurot, kuid Reet jätab 50 eurot tasumata. Tasumistähtpäeva möödumisel on võlgnevus riigi ees 50 eurot. Võlgu olev summa muutub sissenõutavaks mõlemalt isikult, ka Siimult, kes tasus 50 eurot. Mis tähendab, et nii Siim, kui ka Reet on riigi ees ühiselt võlgnikud ning kohustuse täitmist hakatakse läbi kohtutäituri nõudma mõlemalt isikult. Ka täitemenetlus algatatakse mõlema võlgniku suhtes solidaarselt ning võlgnikud vastutavad täitekulude tasumise eest ühiselt.

 • Võlaõigusseaduse kohaselt peavad isikud omavahelises suhtes solidaarkohustuse täitma võrdsetes osades. Seega läheb solidaarkohustuse täitnud isikule üle nõue teiste võlgnike vastu (solidaarvõlgniku tagasinõue), välja arvatud talle endale langevas osas. Solidaarkohustuse täitnud isik võib teiselt (teistelt) solidaarselt nõuet täitma kohustatud isikult (isikutelt) nõuda tema poolt kohustuse täitmisel tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist vastavalt talle langenud osale (osadele).
Näide 1

E-MTAs on 100 euro suurune menetluskulude hüvitise nõue määratud täitmiseks solidaarselt. Kohtulahendi kohaselt peavad kohustuse ühiselt täitma Malle ja Anu. E-MTAs on nõude tasumistähtpäev möödunud ning nõue tasutakse automaatselt täies ulatuses Malle üldiselt ettemaksukontolt või maksukorralduse seaduse § 105 alusel enammakstud maksude tagastusnõudest (näiteks tuludeklaratsiooni esitamisel enammakstud tulumaksu tagasinõudest). Mallel on nüüd õigus Anult 50 eurot sisse nõuda ning Anul tuleb 50 eurot maksta Mallele, mitte riigile. Kui Anu maksab 50 eurot siiski Maksu- ja Tolliametile, mitte Mallele, jääb makstud summa tema üldisele ettemaksukontole, sest e-MTAs on nõue täielikult tasutud. Eeltoodud põhjusel tuleb Anul täielikult täidetud kohustuse täiendavast täitmisest meid teavitada. Siis me saame Malle tasumist 50 euro ulatuses vähendada ja tasuda e-MTAs nõude Anu poolt hiljem makstud summaga. Malle 50 eurot liigub tema üldisele ettemaksukontole ning ta saab selle summa tagasi küsida.

Näide 2

E-MTAs on 300 euro suurune menetluskulude hüvitise nõue määratud täitmiseks solidaarselt. Kohtulahendi kohaselt peavad kohustuse ühiselt täitma Peeter ja Mati. Nõude tasumistähtpäev on möödunud ning nõue tasutakse maksukorralduse seaduse § 105 alusel automaatselt täies ulatuses Peetri enammakstud maksude tagastusnõudega 240 euro ulatuses. Mati maksab nõudest 60 eurot. Peetril on nüüd õigus Matilt 90 eurot sisse nõuda ning Matil tuleb 90 eurot maksta Peetrile, mitte riigile. Kui Mati tasub 90 eurot siiski Maksu- ja Tolliametile, mitte Peetrile, jääb tasutud summa tema üldisele ettemaksukontole, sest nõue on juba täielikult tasutud. Eeltoodud põhjusel tuleb Matil täielikult täidetud kohustuse täiendavast täitmisest meid teavitada. Siis me saame Peetri tasumist 90 euro ulatuses vähendada ja tasuda nõude Mati poolt hiljem makstud summaga. Mati 90 eurot liigub tema üldisele ettemaksukontole ning ta saab selle summa tagasi küsida.

Ettemaksukontol oleva raha tagastamise kohta leiate rohkem infot ettemaksukontode lehe alapealkirja „Tagastus- või ümberkandetaotluse esitamine“ alt.


Kolmanda isiku vastutus

Kui kriminaalmenetluse kulud on kohustatud hüvitama alaealine, võib kohus või Prokuratuur panna kulude hüvitamise tema vanemale, eestkostjale või kasvatusasutusele. Nõue tuleb tasumistähtajaks täita täies ulatuses. Nõude tasumistähtaja möödumisel on nõue esindajalt sissenõutav ning saadame kohtunõude tasumata osas kohtutäiturile, esindajalt sissenõudmiseks. Prokuratuuri nõude sissenõudmist korraldab Prokuratuur.

Nõude täitmist ja jääki saate kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA. Samuti saab nõuet mugavalt nii osaliselt kui ka täies ulatuses e-MTA kaudu tasuda. Selleks tuleb teil e-MTAsse sisse logida.

Rohkem infot kohtutenõuete tasumisvõimaluste kohta leiate maksude tasumise lehe alapealkirja „Maksude ja riiginõuete tasumine“ alt.

Täiendavat infot ettemaksukontode, ettemaksukontolt tasumise ja ettemaksukontol oleva raha tagastamise kohta leiate ettemaksukontode lehelt.

Kohtu tagatis ja kautsjon

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust järgmiste kohtute tagatiste ja kautsjonite üle:

 • kaja, menetluse taastamise ja tähtaja ennistamise kautsjon – kajalt, menetlustähtaja ennistamise avalduselt ja menetluse taastamise avalduselt tasutakse riigilõivu asemel kautsjon.
 • kassatsioonikautsjon (Riigikohtu kautsjon) – Riigikohtule esitatavalt kassatsioon- või määruskaebuselt ja teistmise avalduselt tasutakse riigilõivu asemel kassatsioonikautsjon.
 • kohtulahendiga tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku alusel nõutud rahaline tagatis.

Kohtu kautsjoni või tagatise nõue edastatakse x- tee teavitusega maksukohustuslaste registrisse:

 • kui kohtuametnik sisestab kautsjoni või tagatise nõude kohtute infosüsteemi;
 • kui avalikust e-toimikust edastatakse elektrooniliselt dokumendid kohtusse (menetluses tuleb tasuda kautsjon või tagatis) ning e-toimikusse lisatakse märge:
  - tasun kohtukulud e-toimikus pangalingiga;
  - soovin tasuda kohtukulud väljaspool e-toimikut;
  - olen tasunud kohtukulud väljaspool e-toimikut.


E-MTAs on neli erinevat liiki kohtu kautsjoni või tagatise nõuet:

 • „Kautsjon või tagatis kohtumenetluses“
 • „Kautsjon või tagatis menetluse taastamiseks või tähtaja ennistamiseks“
 • „Menetluskulude tagatis“
 • „Riigikohtu kautsjon“

Maksukohustuslaste registrisse registreeritud kautsjoni või tagatise nõuet näeb kohustatud isik Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Kautsjoni või tagatise tasumise kohta leiate rohkem informatsiooni alapealkirja „Kohtu kautsjoni või tagatise tasumine“ alt ning maksude tasumise lehelt alapealkirja „Riigilõivude ja kohtute tagatiste tasumine“ alt.


Hea teada

E-toimikust on võimalik kautsjoni või tagatise nõuet e-MTAsse registreerida ka esindajale. 

Kui nõue on e-MTAs esindajale ekslikult registreeritud, pöörduge andmete parandamiseks e-posti aadressil etoimik@rik.ee või kohtuasja menetleva kohtu poole.

Kohtute kontaktid

I ja II astme kohtute kontaktandmed
Riigikohtu kontakt: kantselei@riigikohus.ee

Kautsjoni või tagatise tasumist kontrollib kohus, kes kohtuasja menetleb.

 • Enne kautsjoni tasumist või sellest vabastamist ei tehta kautsjoniga seotud menetlustoiminguid.
 • Kui avaldajale määratakse tähtaeg kautsjoni tasumiseks, siis kautsjoni tähtpäevaks tasumata jätmise korral jäetakse avaldus menetlusse võtmata.
 • Kautsjoni ja tagatise tasumine on vabatahtlik ning selliseid nõudeid ei tasuta maksumaksja üldiselt ettemaksukontolt ega tasaarvestata tagastusnõudega maksukorralduse seaduse § 105 alusel.

Kui avalikust e-toimikust edastatakse elektrooniliselt dokumendid kohtusse (menetluses tuleb tasuda kautsjon või tagatis) ning e-toimikusse lisatakse märge:

 • „tasun kohtukulud e-toimikus pangalingiga“, siis e-toimikus makse teostamisel tasutakse e-MTAs tagatise või kautsjoni nõue koheselt. Tasumine on nähtav nii e-toimikus, kui ka kohtute infosüsteemis.
 • „soovin tasuda kohtukulud väljaspool e-toimikut“, võib makse teostada Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA või pangaülekandega. Pangaülekandega maksmisel on oluline kasutada e-toimikust saadud unikaalset viitenumbrit. Kui teete makse unikaalse viitenumbrita, siis tasutud summat kohtu kautsjoni või tagatise nõudega automaatselt ära ei seota. Laekumine jääb maksja riigilõivu ja tagatise kontole niikaua, kui kohtuametnik selle nõudega seob. Viitenumbrita makse teostamisest tuleb kohut teavitada.
 • „olen tasunud kohtukulud väljaspool e-toimikut“, tuleb tasumisest väljaspool e-toimikut kohut teavitada, kuna laekumine on maksja riigilõivu ja tagatise kontol niikaua, kui kohtuametnik selle nõudega seob.

Hea teada

Kui kautsjoni või tagatise nõue jääb kohtumenetluses tasumata, kustutab kohus selle nõude kohtute infosüsteemist peale kohtumenetluse lõppu. Nõue tühistatakse e-MTAst, kui kohtute infosüsteemist saabub e-toimiku kaudu vastav teavitus.

Kohtute kontaktid

I ja II astme kohtute kontaktandmed
Riigikohtu kontakt: kantselei@riigikohus.ee

 • Täiendavat infot kohtu kautsjoni ja tagatise tasumise kohta (sh pangakontod) leiate maksude tasumise lehelt alapealkirja „Riigilõivude ja kohtute tagatiste tasumine“ alt.
 • Täiendavat infot ettemaksukontode, ettemaksukontolt tasumise, rahade liikumise ja ettemaksukontol oleva raha tagastamise kohta leiate ettemaksukontode lehelt.
 • Kaja, menetluse taastamise või menetlustähtaja ennistamise avalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tagastatakse kautsjon kohtumääruse alusel.
 • Avalduse rahuldamata jätmise korral arvatakse kautsjon riigituludesse.
 • Kautsjon tagastatakse ka juhul, kui avaldus jäetakse menetlusse võtmata, samuti siis, kui avaldus või hagi jäetakse läbi vaatamata või asja menetlus lõpetatakse.
 • Riigikohtule esitatud kassatsioon- või määruskaebuse või teistmisavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tagastatakse kautsjon Riigikohtu lahendi alusel.
 • Kaebuse või teistmisavalduse menetlusse võtmata jätmise või rahuldamata jätmise korral arvatakse kautsjon riigituludesse.
 • Kautsjon tagastatakse, kui kaebus või teistmisavaldus jäetakse menetlusse võtmata, kuna see ei vasta vorminõuetele või on esitatud muude puudustega ja puudust ei kõrvaldata kohtu määratud ajaks, samuti siis, kui kaebus, teistmisavaldus, hagi või hagita menetluse avaldus jäetakse läbi vaatamata või asja menetlus lõpetatakse.

Kohtule kautsjoni tagastamise avaldus võib olla esitatud selleks ettenähtud vormis või vabas vormis.

Kohtute kontaktid

I ja II astme kohtute kontaktandmed 
Riigikohtu kontakt: kantselei@riigikohus.ee
 

Viimati uuendatud 14.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?