Isikuandmete töötlemine

Antud alajaotuses anname ülevaate, kuidas me töötleme teie eraelulist teavet. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline tegevus isikuandmetega (kogumine, säilitamine, edastamine jne). Juriidiliste isikute andmete töötlemist alljärgnevad selgitused ei puuduta.

Andmekaitsetingimused

Lähtume isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest ja teistest meie tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

Maksukorralduse seaduse (MKS) kohaselt on riiklike maksude haldur Maksu- ja Tolliamet (MTA). Maksukohustuslane on maksumaksja, maksu kinnipidaja või muu isik, kes vastutab seaduse või lepingu alusel maksumaksja või maksu kinnipidaja maksukohustuse eest. Maksuhaldur, tema ametnikud ja töötajad on kohustatud hoidma saladuses maksukohustuslast puudutavat teavet ja seda ka peale teenistussuhte lõppemist. Maksuhalduri ja maksukohustuslase õigused, kohustused ja vastutuse, maksumenetluse korra ning maksuvaidluse lahendamise korra määrab MKS.

Teie isikuandmete töötlemisel järgime põhimõtteid, et isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja seaduslikul teel määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks. Meie tegevuse eesmärk on MTA põhimääruses sätestatud ülesannete täitmine. Isikuandmeid kogume ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmeid töötleme elektrooniliselt meie infosüsteemis, väiksemas ulatuses paberkandjal. Isikuandmete kaitseks oleme rakendanud turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Meie sisemise töökorraldusega on tagatud teie eraelu puutumatus kõrvaliste isikute poolt.

Kontaktid

Andmekaitsespetsialisti ülesannetes: Tõnis Kuuse
Infoturbejuht: Thea Sogenbits

Andmekaitse ja infoturbega seotud küsimustes palume pöörduda e-posti aadressil infoturve@emta.ee.

Kirjavahetuse andmestik on avaliku teabe seaduse (AvTS) kohaselt nähtav meie dokumendiregistri avalikus vaates. Kirjavahetuses eraisikuga kirja sisu me välja ei too ja nime asemel kuvame „eraisik“. Eraisiku nimi ja täpsem pealkiri on näha üksnes asutusesiseselt. Üldjuhul on meie kirjavahetus mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks, millele juurdepääsupiirangud on kehtestatud avaliku teabe seaduse (AvTS) alusel. Teie poolt meile saadetud kiri tunnistatakse dokumendiregistris registreerimisel piiratud juurdepääsuga teabeks enamasti AvTS § 35 lg 1 p 12 (eraelu puutumatust kahjustada võivad andmed) ja AvTS § 35 lg 1 p 19, MKS § 26 lg 1 (seaduses sätestatud muu teave – seaduseks on MKS, mis viitab maksusaladusele) alusel. Eriliigiliste (endise nimetusega delikaatsete) isikuandmete olemasolul kirjavahetuses lisatakse juurdepääsupiirangu alusena märge AvTS § 35 lg 1 p 11 (eriliigilised isikuandmed).

Kui me vastame teie kirjale või koostame muud dokumenti, märgistab dokumendi koostaja dokumendi „asutusesiseseks kasutamiseks“ märkega selle loomise hetkel, et kaitsta teie isikuandmeid avalikuks tuleku eest.

Teabenõude, selgitustaotluse ja märgukirja esitamiseks palume kirjutada aadressil emta@emta.ee.

Teabenõue

Teabenõudena käsitletakse konkreetse dokumendi või dokumentide väljaküsimist.

Teabenõudele vastame teile reeglina 5 tööpäeva jooksul, kuid olenevalt küsitava teabe mahust võib vastuse andmine võtta kuni 15 tööpäeva. Vastamistähtaja pikenemisest ja selle põhjusest teavitame teid. Siiski peame vastamisel lähtuma sellest, kas küsitud teabele on kehtestatud seadusest tulenevaid piiranguid või mitte.

Selgitustaotlus

Mitte kõik teie päringud ei pruugi oma sisult olla teabenõuded. Selgitustaotlusena käsitleme teie pöördumist, mille andmiseks on vajalik teabe analüüs, süntees või lisateabe kogumine või pöördumine, milles te küsite meie ameti tegevuse aluseks olevate õigusaktide või meie pädevuse kohta. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse kohaselt vastame teile mitte hiljem kui kolmekümne päeva jooksul selgitustaotluse registreerimisest. Lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaeg pikeneda kuni kahe kuuni. Vastamistähtaja pikenemisest ja selle põhjusest teavitame teid kindlasti.

Märgukiri

Märgukirjaga saate meile edastada ettepanekuid asutuse töö paremaks korraldamiseks. Kui teie kiri eeldab vastamist, on vastamistähtajad samad, mis selgitustaotluse puhul.

Menetlustoimingute käigus kogume teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik menetluse läbiviimiseks.

Maksumenetluses selgitab maksuaudiitor teile teie õigusi ja kohustusi. Teil on õigus tutvuda maksuaudiitori poolt teie kohta kogutud andmetega ning teha neist koopiaid või väljavõtteid (MKS § 14 lg 3). See tähendab, et maksuaudiitor võimaldab teil tutvuda teie kohta kogutud materjalidega igas menetluse faasis. Maksuaudiitoril on õigus keelduda andmete esitamisest isikule juhul, kui see ohustaks tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.
 
Teile ei avalikustata andmeid, kui need on saadud rahvusvahelise ametiabi raames ja teise riigi maksuhaldur taotleb kirjalikult tema poolt esitatud teabe mitteavaldamist, mis tuleneb riikidevahelisest maksulepingust. Andmeid ei avaldata ka sel juhul, kui need on kuulutatud salajasteks (mõne EL institutsiooni poolt – näiteks Euroopa Komisjon). 

Meie ametnikud omavad juurdepääsu andmetele oma tööülesannetest lähtuvalt ja andmete mittesihipärane töötlemine on karistatav. Teie andmete sihipärast kasutamist kontrollib MTA sisekontrolli osakond.

Dokumendid, sealhulgas haldusaktid, kutsed ja teated anname kätte allkirja vastu või toimetame kätte posti teel, elektrooniliselt või need avaldatakse perioodilises väljaandes. Võime valida kättetoimetamisviiside vahel, kui seadusega ei ole sätestatud kohustuslikku kättetoimetamisviisi. Erinevad kättetoimetamisviisid on lahti seletatud MKS-i peatükis 4 „Dokumentide kättetoimetamine“.

Kasutame dokumentide kättetoimetamisel aadressandmeid, mida menetlusosaline on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad Rahvastikuregistrist. Kui aadressiandmed puuduvad või ei vasta tegelikkusele ja teie tegelik viibimiskoht ei ole teada, võime dokumendi resolutiivosa avaldada Ametlikes Teadaannetes. Sel juhul loetakse resolutiivosa kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel selle avaldamisest.

Väärteomenetluse läbiviimist reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetluse seadustikuga.

Väärteoteate esitaja andmed avaldame teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalikud.

Menetlusalune isik ja tema kaitsja saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ettenähtud korras. Väärteoteate esitaja saab materjalidega tutvuda teabenõude esitamisega, arvestades kehtestatud juurdepääsupiiranguid.

Väärteomenetluse läbiviimisel kasutame e-toimiku süsteemi, sh kasutame e-toimiku süsteemi andmevahetuseks teiste asutustega (näiteks kohtuasjades, karistusandmete edastamisel karistusregistrile ja kohtutäiturile). E-toimiku süsteem on kinnine ja sinna siseneda saab ID-kaardiga või Mobiil-IDga sisse logides. Juurdepääsuõigus on üksnes pädevatel ametiisikutel. Menetlusosaline saab vaadata enda menetlusandmeid ning esitada ja saada kätte menetlusdokumente avaliku e-toimiku kaudu menetlusseadustikus sätestatud ulatuses. Samuti on kokkuleppeliselt võimalik dokumentide edastamine e-kirja teel või posti teel tähitud kirjaga.

Väärteootsused ei kuulu MTA võrgulehel avaldamisele. Jõustunud väärteootsuseid võib küsida teabenõude esitamisega. Ka jõustunud väärteootsusel võib olla juurdepääsupiiranguid. Avalikeks andmeteks on väärteokorras karistatu nimi ja isikukood, teiste isikute andmeid ei avalikustata.

Seadus lubab meil väärteomenetlusega seotud asjaolusid avalikustada üksnes erandlikel juhtudel väärteomenetluse seadustiku § 62 ja MKS § 27 lg 1 p 10 alusel. Seda õigust kasutame vaid äärmisel vajadusel ja hoidudes asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast.

Jõustunud väärteokaristused kantakse karistusregistrisse. Ligipääs karistusregistrile on piiratud, andmeid saab küsida karistusregistri seaduse 3. peatükis sätestatud korras.

Mitte alati ei tee otsuseid ametnik, vaid see toimub andmetöötlussüsteemis automaatselt. Näiteks teeb meie andmetöötlussüsteem automaatseid otsuseid füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide menetlemise süsteemis FIDEK tulumaksu tagastamise kohta. Automaatne otsus tehakse teie poolt Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda e-MTA sisestatud andmete alusel. Esitatud andmete õigsust kinnitate deklaratsiooni lõpuosas. Kui teie taotlus tulumaksu tagastamiseks on seadusega kooskõlas, aktsepteerib selle andmetöötlussüsteem. Teade taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta edastatakse teile e-MTAs samuti automaatselt.

Kui esitate meile tuludeklaratsiooni paberkandjal, sisestab meie ametnik teie poolt esitatud andmed andmetöötlussüsteemi, otsus tulumaksu tagastamise kohta tehakse jällegi automaatselt. Kui tulumaksu tagastamise taotlust ei aktsepteerita, edastatakse teile otsus Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressil või teie poolt maksuhaldurile viimasena teatatud aadressil. Tulumaksu tagastamise taotluse rahuldamisest teid kirja teel eraldi ei teavitata.

Tagastatav summa kantakse teie poolt tuludeklaratsiooni vormil teatatud pangakontole.

Kui teie e-MTAs või paberil esitatud taotlus rahuldamisele ei kuulu, võtame teiega ühendust ülalkirjeldatud viisil ja sealt edasi jätkab menetlust meie ametnik, kes menetluse lõpus teeb otsuse, ning tegu ei ole enam automaatse otsusega.

Meie andmetöötlussüsteem koostab ka teisi automaatseid otsuseid, näiteks maksuvõla ajatamise otsuseid. Sellisel juhul on dokumendile lisatud märge, et see dokument on koostatud automaatselt. Teil on õigus otsuse kohta väljendada oma seisukohta ja saada meilt selgitusi. Samuti on teil õigus automaatne otsus vaidlustada.

Kui te soovite, et me vaataksime üle omaenda otsuse või tegevuse, mis puudutab teie õigusi, on teil õigus esitada vaie 30 päeva jooksul vaidlustatavast otsusest või tegevusest teada saamisest. Vaiet ei saa esitada, kui olete samas asjas kohtusse pöördunud. Vaie lahendatakse 30 päeva jooksul. Seda tähtaega võib pikendada kuni 10 päeva võrra. Täpsemad nõuded vaidele leiate MKS peatükist 14 „Vaidemenetlus“ ja haldusmenetluse seaduse 5. peatükist.

MTA kasutuses olevad isikuandmed, sh teie kontaktandmed, on MKS § 26 lg 1 alusel maksusaladus, teisisõnu maksusaladus on kogu teave, mida MTA maksukohustuslase kohta omab. MKS §-d 27–30 sätestavad, kellele maksusaladust võib avaldada.

Maksumenetluses on menetlusosalisele õigus tutvustada antud konkreetse asjaga seotud kolmandate isikute isikuandmeid, v.a eriliigilisi isikuandmeid. Pangakontode väljavõtetest võib tutvustada seda osa, mida me kasutame tõendina selles samas konkreetses maksumenetluses.

Kasutame videovalvet ameti territooriumi, vara ning avaliku korra tagamiseks. Valvekaamerate kasutamise faktist anname teada hoonele või territooriumile paigaldatud märkidega.

Riikliku järelevalve teostamiseks, oluliste asjaolude ja tõendite salvestamiseks ja menetlustoimingutes kasutamiseks on ametis kasutusel mobiilsed seadmed (mobiiltelefonid, diktofonid, videokaamerad, fotoaparaadid, vormikaamerad ja eritalituse sõidukitesse paigaldatud kaamerad). Enne seadme kasutamist annab ametnik sellest teile teada, eritalituse sõidukitesse on paigaldatud vastavad kleebised.

Telefonikõnede salvestamise faktist teavitame enne kõne alustamist automaatselt. Telefonikõnede salvestamise eesmärk on teeninduskvaliteedi hindamine ja parima teenusekvaliteedi tagamine.

Kirjeldatud kujul töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse turvaliselt ameti infosüsteemis, juurdepääsu õigused andmetele ja säilitustähtajad on reguleeritud ameti sisemise korraga ja vastavalt õigusaktidele.

Avaliku teabe seaduse (AvTSi) eemärk on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimalus, lähtudes demokraatliku ja sotsiaalse õigusriigi ning avatud ühiskonna põhimõttest, ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle. Samas hoidume asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muuhulgas jätame endale õiguse, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikke selgitusi.

Kaks korda aastas küsime klientidelt arvamust, kellel oli hiljutine kogemus meie e-teenuste keskkonna e-MTA teenuste kasutamisega või kes külastasid meie teenindusbürood, helistasid või kirjutasid meie klienditoele.

Kasutajatelt saadud tagasiside on meile väga oluline ja aitab meil paremini näha oma teenuseid ja teeninduskvaliteeti läbi teie silmade. Nii oskame paremini hinnata, mis on juba hästi ja mida tuleks veel arendada, et pakkuda ootustele vastavat parimat kogemust.

Rahulolu mõõtmise veebikeskkonna teenust pakub meile lepingupartner OÜ Recommender. Kasutame rahulolu mõõtmiseks soovitusindeksi metoodikat.

Küsimustikule vastamine on vabatahtlik, küsitluste saamisest on võimalik loobuda, vajutades e-kirja teel saadetud küsimustiku lõpus olevale lingile „Eemalda meiliaadress nimekirjast".

Klientide vastused säilitame Recommy veebikeskkonnas ilma isikuandmeteta kaks aastat. See on vajalik selleks, et võrrelda jooksva aasta tulemusi eelmise aasta tulemustega.

Personali värbamiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursist teavitatakse Rahandusministeeriumi veebilehel „Avalikud konkursid", MTA veebilehel ning muudes töövahenduskeskkondades. Värbamist korraldab personaliosakond ja värbamisprotsess viiakse läbi üldjuhul 2–4 kuu jooksul.

Olenevalt täidetava teenistuskoha keerukusest kasutatakse kandidaatide hindamisel lisaks struktureeritud intervjuule alljärgnevaid meetodeid:

  • proovitöö – teenistuskoha tööülesannetega seotud praktilise sisuga ülesanne;
  • sobivusuuring – kandideerija loal küsitletakse tema poolt esitatud soovitajaid, uurides varasemat tööalast käitumist, koostööoskusi, isikuomadusi ja võimalikku toimetulekut uuel ametikohal.

Värbamisspetsialist küsib e-posti teel lõppvooru jõudnud kandidaatidelt kirjalikku allkirjastatud nõusolekut taustauuringu tegemiseks. Kandidaatide nõusolekud edastatakse sisekontrolli osakonna juhatajale. Taustakontrolli viib läbi selleks volitatud sisekontrolli osakonna ametnik MTA kasutuses olevate andmekogude andmete põhjal ja CV-d vaadatakse Talendipangast. Taustakontrolli läbiviimise õiguslik alus on sätestatud MKS §-s 812  ja tolliseaduse §-s 10.

Paremuselt järgmise kandidaadi võib ametikohale nimetada avaliku teenistuse seaduse §-s 18 sätestatud juhtudel. Sellisel juhul uut konkurssi välja ei kuulutata.

Avaliku konkursi lõpptulemustest teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 päeva jooksul.

Viited

Teie isikuandmetega seotud menetlusdokumente säilitatakse vastavalt ameti dokumendiloetelus sätestatud tähtaegadele, sh vastavalt kehtivale õigusele. Näiteks otsustele maksuvõlgade ajatamise ja sissenõudmise kohta on säilitustähtajaks 7 aastat, maksurevisjoni ja kontrollitoimikute säilitustähtaeg on 10 aastat pärast kontrolli lõppu. Tolli läbivaatuse akte säilitatakse 7 aastat. Vaidetoimikuid säilitatakse 7 aastat pärast vaidemenetluse lõppu ja väärteodokumente 10 aastat.

Personali värbamisel säilitame konkursi jooksul saadud dokumente ühe aasta värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale ettepaneku tegemiseks ja kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

Teil on õigus teha päringuid teie isikuandmete töötlemise kohta ja tutvuda andmetega, mida me teie kohta oleme kogunud. Päringud palume edastada e-posti aadressile emta@emta.ee. Teie päring registreeritakse ja suunatakse vastavalt sisule vastamiseks kas andmekaitsespetsialistile või pädevale osakonnale.

EL isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 kohaselt vastame teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Seda ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluse keerukust ja mahtu. Taotluse pikendamisest teavitame teid.

Me ei ole kohustatud teie tutvumissoovi täitma üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist;
  • ohustada riigi julgeolekut.

Andmete või teabe andmisest keeldumise otsusest anname teile teada.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud teie õigusi.

Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: telefon: 627 4135, e-post: info@aki.ee, aadress: Tatari 39, 10134 Tallinn

Viimati uuendatud 04.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?