Tasumine, võlad

Riiklikud maksud, maksed ja muud seadustest tulenevad rahalised kohustused (intressid, sunniraha, trahvid jne) ning kohtute või prokuratuuri poolt määratud rahalised karistused, rahatrahvid, sundraha ja menetluskulud tasutakse Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole.

Kui teil on tekkinud maksukohustused, siis kõige lihtsam, kiirem ja odavam võimalus on kohustused kohe tasuda.

Selleks tuleb maksusumma kanda Maksu- ja Tolliameti kontole. Ülekande tegemisel märkige maksekorraldusele oma viitenumber, mille leiate personaalse viitenumbri otsingust.

Kui teil on tekkinud käibemaksu tagastusnõue, siis on Maksu- ja Tolliametil õigus seda enne rahuldamist kontrollida. Üldjuhul tagastame käibemaksu 60 päeva jooksul, kuid vajadusel võime seda tähtaega pikendada. Kui teil on samaaegselt käibemaksu tagastusnõudega ka maksuvõlg, siis nõuame sisse kogu maksuvõla, arvestamata tagastusnõude kontrollis oleva summaga.

Hea teada

Maksuvõla olemasolu ja suurust saab kontrollida:

Kui te kohustusi tähtaegselt ei tasu ega ajata, siis alustab Maksu- ja Tolliamet maksuvõla sundtäitmist, mis tähendab näiteks:

  • kontode arestimist,
  • rahaliste õiguste arestimist,
  • väärtpaberite või väärtpaberikonto blokeerimist,
  • varale keelumärgete panemist,
  • vajadusel võla edastamist sissenõudmiseks kohtutäiturile.

Võla kohtutäiturile edastamise korral lisanduvad maksuvõlale kohtutäituri tasu ja kulud, mis tuleb tasuda võlgnikul endal.

Juhime tähelepanu, et kohtutäituri tasud ja kulud kuuluvad tasumisele ka juhul, kui hilisema deklaratsioonide parandamise tulemusel maksukohustus väheneb. Seega on oluline veenduda, et deklaratsioonides esitatavad andmed oleksid õiged.

Maksude tasumine

Sellel lehel olev informatsioon on abiks maksude ja riiginõuete, riigilõivude ja kohtute tagatiste ning Maksu- ja Tolliameti määratud tagatiste tasumisel.

Loe edasi

Intresside tasumine

Juhul kui teil on tekkinud maksuvõlg, olete kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates seadusejärgsele maksude tasumise päevale järgnevast päevast kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud.

Loe edasi

Maksuvõla ajatamine

Kui teil on tekkinud ajutine raskus maksukohustuste tasumisel, siis on võimalik taotleda ajatamist, mis tähendab kohustuste tasumist osade kaupa.

Loe edasi

Maksuvõla kustutamine

Maksukohustuslane võib taotleda Maksu- ja Tolliametilt oma maksuvõla kustutamist, kui selle sissenõudmine on lootusetu või oleks ebaõiglane maksukohustuslasest mitteolenevate asjaolude tõttu, samuti kui tulumaksuvõlg tekkis maksukohustuslase vara realiseerimisest kolmanda isiku võla tagatisena täitemenetluses või pankrotimenetluses.

Loe edasi

Vastutus äriühingu võlgade eest

Kui Maksu- ja Tolliametil ei õnnestu äriühingu maksuvõlga äriühingu varade arvelt sisse nõuda, siis võib Maksu- ja Tolliamet asuda tasumata maksuvõlga sisse nõudma inimestelt, kes on maksuvõla tekkimise põhjustanud kas raskest hooletusest (äriühingu seaduslik esindaja) või tahtlusest (seaduslik esindaja ja tegelik juht).

Loe edasi

Ettemaksukontod

Igal isikul on Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA ettemaksukonto, kuhu laekuvad kõik Maksu- ja Tolliametile kantud summad ja millelt toimub nõuete tasumine.

Loe edasi

Haldusakti või toimingu vaidlustamine

Kui leiate, et Maksu- ja Tolliameti haldusakti või toiminguga on rikutud teie õigusi või piiratud vabadusi, on teil võimalik esitada haldusakti või toimingu peale vaie või pöörduda kaebusega kohtusse.

Loe edasi

Siduvad eelotsused

Siduva eelotsusega (edaspidi ka eelotsus) annab Maksu- ja Tolliamet (MTA) maksukohustuslase taotlusel siduva hinnangu tulevikus sooritatava toimingu või toimingute maksustamise kohta.

Loe edasi

Viimati uuendatud 07.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?