Töötamise registreerimine

Kõik tööandjad peavad tegema töötamise registrisse (TÖR) kande iga töötaja kohta, kellele tehtud väljamaksetelt tuleb Eestis makse tasuda.

Töötamise registreerimisest

Maksukorralduse seaduse kohaselt on tööandja kohustus teha töötamise registrisse kanne töötaja tööle asumise ehk töölepingu sõlmimise, töösuhte peatumise (näiteks lapsehoolduspuhkuse või pikemaajalise tasustamata puhkuse ajaks) ning töölepingu lõppemise kohta.

Tööandjal on kohustus kanda enne töötaja tööle asumist registrisse tema töölepingu liik, töökoha aadress, ametinimetus, tööaja määr ja tööle asumise alguskuupäev.

Tähtajalise töötamise korral kannab tööandja registrisse ka töötamise lõpukuupäeva ja seadusliku aluse töötamise lõpetamise kohta.

Kui töösuhe töötajaga lõpeb, peab tööandja töötamise kande registris lõpetama kümne päeva jooksul peale töösuhte lõpetamist ja lisama lepingu lõpetamise õigusliku aluse.

Töötamise registri kandega on seotud mitmete inimese jaoks oluliste õiguste tekkimised, sh õigus ravikindlustusele, õigus vanemahüvitisele, aga ka õigus töötuks jäämisel ennast töötuna arvele võtta ja taotleda töötushüvitisi. Oluline on, et töösuhte lõpetamise kanne vastaks tegelikule töösuhte lõpetamise põhjusele. See tähendab, et kande lõpetamisel tuleb valida õige seaduslik alus (ei tohi valida nt „Muu põhjus“). Mitte kõik töösuhte lõpetamise alused ei anna õigust eelnimetatud hüvedele. Töötamise registri kanne üksi neid õigusi ei taga, kuid koos teiste oluliste dokumentidega võib see olla määrava tähtsusega.

Töötamise registreerimisest välismaalasest töötajale

Välismaalasest töötaja registreeritakse Eesti isikukoodiga. Kui välisriigi kodanikul puudub Eesti isikukood ning tal ei ole võimalik seda objektiivsetel põhjustel enne tööle asumist taotleda, on tööandjal võimalik töötamine kuni viieks päevaks registreerida töötaja sünniajaga. Sellisel juhul tuleb arvestada, et sünniajaga registreeritud töötamisel ei laiene töötajale sotsiaalsed tagatised.

EESTI ISIKUKOODI TAOTLEMINE

Eesti isikukoodi on võimalik taotleda lähimas maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses  või välisriigis asuvas Eesti välisesinduses.

Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud, kes asuvad Eestisse püsivalt elama, saavad taotleda isikukoodi koos elukohateate esitamisega elukohajärgsesse valla- või linnavalitsuses sinna isiklikult kohale minnes. 

Rohkem infot isikukoodi taotlemise kohta Siseministeeriumi kodulehelt.

Töötamise registri teavitused töötajatele

Kui tööandja on teinud töötamise registrisse kande, saadetakse töötaja meilile automaatselt teavitus. Teavitus saadetakse meiliaadressile, mis on olemas Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonas e-MTA.

Kui e-maili aadressi e-MTAs ega ka rahvastikuregistris ei ole, siis ei ole võimalik teavitust välja saata.

Töötamise kannete kohta SMSiga teavitusi ei saadeta.

Teavitus sisaldab tööandja nime ja töötamise kande ID-d (TÖR ID). Rohkem infot tööandja tehtud kande kohta saab e-MTA rubriigist „Minu töötamised“.

„Minu töötamised“ e-MTAs

Informatsiooni oma töötamiste kohta leiate, kui logite sisse e-MTAsse ja valite menüüst „Registrid ja päringud“ ja seejärel „Minu töötamised“.

Teenuse avamisel on vaikimisi kuvatud kõik isiku töötamised, mis on olekus „Tulevikus“, „Kehtiv“ või „Peatatud“.

Kanded nimekirjas sorteeritakse töötamise alguse kuupäeva järgi, varasemad ülevalpool.

Lõpetatud ja tühistatud kannete vaatamiseks tuleb otsingu filtrisse lisada olekud „Lõpetatud“ ja „Tühistatud“.

Kande numbrile vajutades saab avada töötamise kande detailvaate.

Kohustus kõik töötajad töötamise registrisse kanda on tööandjatel alates 1. juulist 2014.

Töötamised, mis olid 1. juuliks 2014 lõppenud, töötamise registris ei kajastu.

Töötamise kanded, mis toodi üle haigekassast ja on varasema alguskuupäevaga kui 1. juuli 2014, ei ole täpsed ja neid andmeid ei parandata. Töötamise registri kanded omavad õiguslikku tähendust alates 1. juulist 2014.

Ravikindlustuse tekkimisest

Kui töötaja on töötamise registris registreeritud töölepinguga, siis hakkab kindlustus kehtima töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva kindlustuskaitse ajavahemikku, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta.

Töötajana kindlustatud inimeste kindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.

Võlaõigusliku lepinguga töötajal ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmel tekib ravikindlustus TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval, kui tema eest on deklareeritud sotsiaalmaksu vähemalt miinimumkohustuse ulatuses

Rohkem infot haigekassa kodulehelt.

Ajutine töötamine töötuna arveloleku ajal ehk tööamps

Alates 1. septembrist 2020 on töötuna arveloleku ajal lubatud töötada kuni 8 kalendripäeva kuus. Tööamps ei pea olema kaheksapäevane katkematu töötamine, vaid võib olla ka ühe päeva kaupa töötamine.

Töötamise registrisse kantakse töötamine nii, nagu tegelikult töölepingu järgi tööd tehakse.

Tööandja peab ikka tavalisel viisil sõlmima lepingu, vormistama töötamise (töötamise registris), tasuma tööjõumaksud, jms.

Töötukassa ülesanne on hinnata, kas töötu ja tööandja vahel sõlmitud töösuhe vastab tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-s 42 sätestatud arvel oleku ajal lubatud ajutise töötamise tingimustele või mitte.

Lisainfo

Töövaidluste lahendamine ehk kui tööandja on jätnud töötamise kande registreerimata või lõpetamata või kui töötaja ei ole kunagi puutunud kokku ettevõttega, kes on ta töötamise registris registreerinud.

Töötamise registri kannete õigsuse eest vastutab esmajärjekorras tööandja. Seega kui avastate, et töötamise registri kanne ei vasta tegelikkusele, tuleb esmalt pöörduda tööandja poole. Pöörduda tuleb vähemalt e-kirja teel (jätke saadetud kiri alles). Vajadusel pöörduge korduvalt ja erinevaid kanaleid kasutades (ettevõtte kontaktandmeid saab otsida äriregistrist).

 Lisainfo

Viimati uuendatud 23.02.2022

Kas sellest lehest oli abi?