Maamaks

Maamaks on maamaksuseadusega kehtestatud riiklik maks. Maamaksuga maksustatakse Eestis kogu maa, v.a maa, millel on majandustegevus keelatud. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse.
 • Maamaks lähtub maa maksustamishinnast maksumäära alusel, mille kehtestab kohalik omavalitsus.
 • Maksustamishind kujuneb maa potentsiaalse tulukuse, maa sihtotstarbe ja asukoha, mitte maa tegeliku kasutuse põhjal.
 • Maa maksustamishinna ja sellele kehtestatud maksumäära põhjal arvutab Maksu- ja Tolliamet maamaksu ning korraldab maamaksu tasumist.

Oma maatükkide andmeid, maamaksu arvutuskäiku ja teateid näete Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Vaatan andmeid

Maamaksu tasumineMaamaksuseadus KOV maakorraldajate kontaktandmed

Maamaksu maksavad maa omanikud või maa kasutajad – nii eraisikud, ettevõtted kui ka riik.

Maamaksuga maksustamise aluseks on maa omandi- või kasutusõigus.

 • Kui maakasutus ei ole ümber vormistatud maareformi seadusega, siis maksab maamaksu maa kasutaja.
 • Kui maa on koormatud hoonestusõiguse või kasutusvaldusega, siis maksab maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja.
 • Kui kinnistu (krunt koos hoonetega) on jagatud korteriomanditeks, siis maksab iga korteri omanik maamaksu enda korteriomandi eest.

Maamaksu ei määrata, kui maksusumma jääb alla 5 euro. Ka kortermajades elavad korterite omanikud on maamaksu maksjad. Kuna aga paljudes kortermajades jääb korteriomanike maamaksu osa alla 5 euro, siis ei pruugi inimesed olla maamaksust ja maamaksuvabastusest teadlikud.

Maa maksustamisel on aluseks maa väärtus, mille leiab Maa-amet maa korralisel hindamisel.

Hindamise tulemusel moodustatakse hinnatsoonid ja igas tsoonis leitakse maa väärtus sihtotstarvete või kõlvikute (maatükk, mis erineb temaga piirnevast alast) kaupa. Tulemused vormistatakse hinnatsoonide kaartidena ning maa väärtuste loeteluna.

Maa-amet lisab hindamise tulemused maakatastrisse (andmekogu, mis koosneb maaregistrist, katastrikaartidest ja katastriarhiivist). Maakataster kajastab muuhulgas ka maatüki looduslikku seisundit, kõlvikute andmeid, mis võivad muutuda, kui muutub maa looduslik olukord.
 

Lisainfo

Maa hindamist reguleerib maa hindamise seadus.

Maatüki maksustamishinna arvutavad kohalikud omavalitsused, kes kehtestavad igale maatükile maksumäära ning soodustused hinnatsoonide lõikes igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks.

Maamaksumäär on 0,1—2,5 protsenti maksustatava maa hinnast aastas. Muudetud maksumäärad hakkavad kehtima 1. jaanuaril.

Maatüki maksustamishinna alusel arvutab Maksu- ja Tollimet maamaksu.

Maa maksustamishinna määramise vaidlustamise kehtestab maa hindamise seadus.

Maamaksust on vabastatud kodualune maa, mille suurus on tiheasustusega alal 0,15 hektarit ja mujal 2 hektarit.

Maaomanikul on õigus kodualuse maa maamaksuvabastusele, kui 1. jaanuari seisuga:

 • on ta maatüki omanik või kasutaja;
 • on maatükk elamumaa, või maatulundusmaa, mille koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
 • on sellel maal asuvas hoones maaomaniku püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistris olevatele elukoha andmetele.

Korteriomandite puhul kehtib kodualuse maa maksuvaba piirmäär, mis on jaotatud igale korteriomandile vastavalt selle omandiosale. Maamaksuvabastus kehtib ka hooneühistule, mille omandisse elamu kuulub. Kui maatükil on mitu kaas- või ühisomanikku, siis kehtib maksuvaba piirmäär kõikide omanike kohta ühiselt.

Kui korterelamus on osa ruume kasutusel äripinna või sotsiaalmaana, siis määratakse maatükile liitsihtotstarve.

Kogu maatükile määratakse suhtarvuna elamumaa ja muu maa kasutusotstarve, mis kohaldub kõikidele selle maatüki korteriomanditele ühtemoodi.

Kohalik omavalitsus võib anda täiendava maamaksuvabastuse pensionäridele ja puudega inimestele kuni 0,15 hektari ulatuses ning represseeritutele kogu elamumaa ulatuses. Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele avaldus.

Maamaksumäärad

 • Maamaksumäär väljendatakse protsendina maa maksustamishinnast.
 • Kui maamaksumäärad on kehtestatud diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes, siis kajastatakse erinevad maksumäärad eraldi ridadel.

 Maamaksumäärad

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril. Maksu- ja Tolliamet väljastab maamaksuteate isikule, kes 1. jaanuari seisuga on maa omanik või kasutaja.

Maamaksu tasumise kohustus tekib, kui maamaksusumma ühe kohaliku omavalitsuse piires on vähemalt 5 eurot.

Kui maamaksusumma ühe omavalitsuse piires kokku on vähem kui 5 eurot, siis maamaksuteadet ei saadeta ja maamaksu tasuma ei pea.

Kui maa omandatakse või maa kasutusõigus tekib aasta keskel, siis säilib eelmise omaniku või kasutaja maamaksu tasumise kohustus aasta lõpuni. Uue omaniku või kasutaja maksukohustus tekib maa omandamise või kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Kui maamaksuteates on maakasutuse või maksumaksja andmetes ebatäpsusi, siis teavitage maksustatava maa asukohajärgset omavalitsust, kes teeb registrites vajalikud parandused.

Maaomanik ja/või maa kasutaja ei pea ise maa andmeid esitama, maamaksu arvutama ega deklareerima.

Kohalike omavalitsuste andmete põhjal arvutab Maksu- ja Tolliamet maamaksu hiljemalt 15. veebruariks ning väljastab iseteeninduskeskkonnas e-MTA maamaksuteate.

Maamaksuteate väljastamisest teavitame kas e-kirja või tekstisõnumiga. Kui meil maksumaksja e-posti aadressi ja telefoninumbrit ei ole, siis saadame paberil maksuteate tavapostiga.

Kasutame teadete saatmisel rahvastikuregistris või e-MTA registris olevaid kontaktandmeid. Kui andmed registrites erinevad, siis eelistame andmeid, mis on kõige hiljem muudetud. Et teated teieni jõuaks, palun vaadake üle oma kontaktandmed rahvastikuregistris ja/või e-MTAs ning parandage need, kui vaja.

E-MTAs on kättesaadav ka kogu teie maa maksustamist puudutav info. Kui märkate oma maa andmeid üle vaadates ebatäpsusi, siis andke sellest kohe teada maa asukohajärgsele omavalitsusele.

Kui te ei ole maamaksuteadet hiljemalt 25. veebruariks kätte saanud, võtke ühendust Maksu- ja Tolliametiga.

Maksu- ja Tolliamet ei saada maksuteadet, kui maaomaniku maamaksusumma ühe omavalitsuse piires olevalt maalt on väiksem kui 5 eurot.

Maamaksu tasumine

Maamaksu tasumiseks on kaks tähtpäeva – 31. märts ja 3. oktoober.

 • Kuni 64-eurone maamaks ühe kohaliku omavalitsuse piires asuvalt maalt tuleb tasuda 31. märtsiks.
 • Kui maamaksusumma ületab 64 eurot, siis tuleb tasuda:
   

  – 31. märtsiks vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot;

  – hiljemalt 3. oktoobriks ülejäänud osa maamaksusummast.

Maamaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Tasun maamaksu

E-arve

Maamaksu tasumise hõlbustamiseks saate tellida e-arve mugavalt e-teenuste keskkonnas e-MTA.
E-arve tellimise juhised ja täiendav info

Tellin e-arve

Lisainfo

Omavalitsusüksuse kood Omavalitsusüksuse nimi Kontaktisik E-posti aadress Telefon
130 Alutaguse vald Sirje Allikmaa sirje.allikmaa@alutagusevald.ee  3 366 909
141 Anija vald Mait Paasik mait.paasik@anija.ee  6 199 021
142 Antsla vald Ester Hommik ester@antsla.ee 5 540 530
171 Elva vald Daisy Sild daisy.sild@elva.ee 7 309 896
184 Haapsalu linn Marju Kohtring Marju.Kohtring@haapsalulv.ee 4 725 322
191 Haljala vald Marju Kirsipu marju.kirsipu@haljala.ee 53 364 212
198 Harku vald harku@harku.ee 6 003 848
205 Hiiumaa vald Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee 4 636 845
214 Häädemeeste vald Marie Selberg marie.selberg@haademeeste.ee 4 448 884
245 Jõelähtme vald Gerli Kelk gerli@joelahtme.ee 6 054 879
247 Jõgeva vald Priit Kalme priit.kalme@jogeva.ee 7 762 448
251 Jõhvi vald Serli Murik serli.murik@johvi.ee 3 363 752
255 Järva vald Mati Tatrik Mati.Tatrik@jarva.ee 5 109 734
272 Kadrina vald Siiri Püss Siiri.Pyss@kadrina.ee 3 225 621
283 Kambja vald Marge Einola marge@ylenurme.ee 7 502 605
284 Kanepi vald Kadri Kaska kadri@kanepi.ee 7 976 315
291 Kastre vald Kati Kala kati.kala@kastre.ee 7 446 521
293 Kehtna vald Ene Sulg Ene.Sulg@kehtna.ee 58 757 032
296 Keila linn Sven Andrejev sven.andrejev@keila.ee 6 790 715
303 Kihnu vald Kaido Selberg kaido.selberg@kihnu.ee 59 125 115
305 Kiili vald Benno Johanson benno.johanson@kiilivald.ee 6 790 264
317 Kohila vald Anne Laas anne.laas@kohila.ee 4 894 768
321 Kohtla-Järve linn Enno Kaare enno.kaare@kjlv.ee 3 378 567
338 Kose vald Kose Vallavalitsus vald@kosevald.ee 6 339 300
353 Kuusalu vald vallavalitsus@kuusalu.ee 6 066 370
424 Loksa linn Karin Ilves karin.ilves@loksa.ee 53 048 333
432 Luunja vald Teivi Leis teivi.leis@luunja.ee 7 417 323
431 Lääne-Harju vald Kairi Tiitsmann kairi.tiitsmann@laaneharju.ee 6 776 921
441 Lääne-Nigula vald Marika Meister marika.meister@laanenigula.ee 4 724 354
430 Lääneranna vald Mihkel Kalmaru mihkel.kalmaru@laaneranna.ee 56 692 946
442 Lüganuse vald Tatjana Pääro tatjana.paaro@lyganuse.ee 3 321 341
446 Maardu linn Marika Antson maksuinspektor@maardu.ee 6 060 713
478 Muhu vald Pille Tamm maa@muhu.ee 4 530 680
480 Mulgi vald Tiia Kukk tiia.kukk@mulgivald.ee 53 432 880
486 Mustvee vald Pille Lapin pille.lapin@mustvee.ee 5 068 432
502 Märjamaa vald Kirsti Mau kirsti.mau@marjamaa.ee 53 021 768
511 Narva linn Virve Torpan virve.torpan@narva.ee 58 470 230
514 Narva-Jõesuu linn Tatjana Hütt tatjana.hutt@narva-joesuu.ee 3 599 598
528 Nõo vald Piret Retter piret@nvv.ee 7 455 434
557 Otepää vald Vello Vou vello@otepaa.ee 7 664 822
567 Paide linn Maarika Heinaste maarika.heinaste@paide.ee 3 838 637
Gustav Madis gustav.madis@paide.ee 3 838 635
586 Peipsiääre vald Peipsiääre vald vald@peipsivald.ee 7 302 370
638 Põhja-Pärnumaa vald Anne Kangert vald@pparnumaa.ee 4 430 340
615 Põhja-Sakala vald Marion Kütt marion.kytt@pohja-sakala.ee 55 660 160
618 Põltsamaa vald ain valu ain@poltsamaa.ee 5 098 517
622 Põlva vald Tiivi Parts tiivi.parts@polva.ee 5 201 969
624 Pärnu linn Annika Kullerkan annika.kullerkan@parnu.ee 4 448 369
651 Raasiku vald Raasiku Vallavalitsus raasiku.vald@raasiku.ee 6 070 589
653 Rae vald Silja Angerjas silja.angerjas@rae.ee 6 056 788
663 Rakvere linn Inge Kuhi inge.kuhi@rakvere.ee 3 240 312
661 Rakvere vald Jaan Kangur jaan.kangur@rakverevald.ee 3 221 025
668 Rapla vald Sirje Salu Sirje.Salu@rapla.ee 59 197 970
689 Ruhnu vald Margus Pikkor margus.pikkor@torivald.ee 5 816 766
698 Rõuge vald Heidi Normann maaspetsialist@rauge.ee 53 300 711
708 Räpina vald Miia Kasearu miia@rapina.ee 7 999 510
712 Saarde vald Martti Rooden martti.rooden@saarde.ee 4 490 139
714 Saaremaa vald Pille Pukk Pille.Pukk@saaremaavald.ee 4 525 085
719 Saku vald Maie Lipso maie.lipso@sakuvald.ee 6 712 423
725 Saue vald Aime Renser aime.renser@sauevald.ee 53 414 028
732 Setomaa vald Erika Joonas erika.joonas@setomaa.ee 57 450 133
735 Sillamäe linn Natalja Tšistjakova tsistjakova@sillamae.ee 3 925 746
784 Tallinna Linnakantselei Tallinna Linnavaraamet linnavaraamet@tallinnlv.ee 6 404 454
792 Tapa vald Linda Kelu-Toome linda.kelu@tapa.ee 3 229 672
793 Tartu linn Riho Sulp Riho.Sulp@tartu.ee 7 361 257
796 Tartu vald Mari Niine mari.niine@tartuvald.ee 5 265 519
803 Toila vald Hannes Kohtring hanneskohtring@hot.ee 59 191 117
809 Tori vald Margus Pikkor margus.pikkor@torivald.ee 58 167 666
824 Tõrva vald Arvo Kargu arvo.kargu@torva.ee 7 668 454
834 Türi vald Ülle Surva ylle.surva@tyri.ee 53 406 933
855 Valga vald Mario Pinka mario.pinka@valga.ee 53 093 826
890 Viimsi vald Stella Laur stella.laur@viimsivv.ee 6 028 816
897 Viljandi linn Kadri Kütt kadri.kutt@viljandi.ee 51 943 746
899 Viljandi vald Eva Meesak eva.meesak@viljandivald.ee 58 540 551
901 Vinni vald Irina Kuhlbach irina@vinnivald.ee 3 258 668
903 Viru-Nigula vald Marit Laast marit.laast@viru-nigula.ee 3 229 631
907 Vormsi vald Maris Jõgeva vv@vormsi.ee 5 296 318
919 Võru linn Sirli Kokk sirli.kokk@voru.ee 7 850 937
917 Võru vald Alar Veibri alar.veibri@voruvald.ee 7 822 716
928 Väike-Maarja vald Diana Seepter diana.seepter@v-maarja.ee 3 295 755

Viimati uuendatud 26.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?