X-tee teenused

Maksu- ja Tolliameti ning juriidiliste isikute infosüsteemide vaheline masin-masin liidesega andmevahetus toimub andmevahetuskihi X-tee kaudu. Teenuse kasutamiseks peab teenus olema Maksu- ja Tolliameti poolt avatud.

Eesti äriregistris registreeritud ettevõtete ja asutuste juhid saavad X-teega liituda läbi X-tee iseteeninduskeskkonna. X-tee liitumisega seotud küsimuste korral palume pöörduda RIA kasutajatoe help@ria.ee poole.

Maksu- ja Tolliamet saab X-tee teenuse avada X-tee teenust tegelikult kasutava asutuse alamsüsteemile.
 

Lisainfo ja abimaterjalid

X-tee

abistavad juhised

X-teega liitumine

abistavad juhised liitumiseks

X-tee erinevad kasutamisvõimalused

majutatud turvaserver, teenuste vahendamine, infosüsteem teenusena

Kõikide Maksu- ja Tolliameti alamsüsteemide loetelu on leitav X-tee teenuste kataloogist, kus Maksu- ja Tolliameti X-tee jaoks loodud alamsüsteemid on leitavad Maksu- ja Tolliameti  registrikoodi (70000349), asutuse nime, alamsüsteemi koodi või alamsüsteemi nime järgi.

Maksu- ja Tolliameti X-tee teenuste täielik loetelu on leitav X-tee alamsüsteemide kataloogis teenuste ja WSDL kirjeldustega, kus kõik Maksu- ja Tolliameti alamsüsteemid ja nende teenused on leitavad näiteks MTA registrikoodi (70000349) järgi.
 

Teenuste avamiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile vabas vormis taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • teenuse kasutaja registrikood ja nimi;
 • teenuse nimi, mida soovitakse kasutada;
 • teenuse kasutaja alamsüsteem, mis hakkab teenust kasutama;
 • X-tee keskkond (arendus-, test- või tootekeskkond), milles soovitakse teenust kasutada.

Taotluse palume esitada e-posti aadressile emta@emta.ee.

Testimine arendus- ja testkeskkonnas on lubatud ainult testandmetega.

Tolliinfosüsteemide (NESImpulssAES ja NCTS) testimise taotlus tuleb esitada e-posti aadressile testimisetaotlus@emta.ee.

Taotlus peab olema täidetud vastaval vormil ja olema ettevõtte esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud (äriregistri andmetel juhatuse liige vm esindusõiguslik isik).

Tollinfosüsteemide X-tee teenuste avamiseks X-tee arendus- ja/või testkeskkonnas, tuleb kinnitada taotlusel ka kasutustingimustega nõustumist.


X-tee teenuste kasutamiseks tootekeskkonnas peab üldjuhul olema Maksu- ja Tolliameti ning juriidilise isiku vahel sõlmitud andmevahetusleping. Lepingu põhja saadame teenuse avamise taotluse esitanud isikule e-kirja teel.

Erandina ei vaja andmevahetuslepingu sõlmimist järgmised teenused:

 • töötamise registreerimine
  EE/GOV/70000349/tor/TOOTREG/v2
  EE/GOV/70000349/tor/TORRGNO/v2
  Lisainfo
 • KMD andmete saatmine ja saamine
  EE/GOV/70000349/mkrliides/downloadMime/v1
  EE/GOV/70000349/mkrliides/uploadMime/v1
  Lisainfo
 • TSD andmete saatmine
  EE/GOV/70000349/mkrliides/uploadMime/v1
  EE/GOV/70000349/tsd/confirmTsd
  EE/GOV/70000349/tsd/getTsdStatus
  EE/GOV/70000349/tsd/getTsdFeedback
  Lisainfo

Nullbürokraatia algatusest välja kasvanud projekt „Aruandlus 3.0“ loob võimalused riigile vajalike andmete automaatseks liikumiseks, lähtudes minimaalsusest ja lihtsusest.

Tegemist on Maksu- ja Tolliameti, Statistikaameti ja Eesti Panga ühisprojektiga ning esimeses järjekorras vähendatakse ettevõtjate koormust palga ja tööjõu andmete esitamisel. Edaspidi töötatakse välja ülejäänud majandusarvestusest edastatavate andmete taksonoomia ja võimaldatakse nende automaatne esitamine.

Ettevõtjate andmete esitamise koormus seisneb peamiselt infosüsteemidest vajaliku info koondamises, selle põhjal arvutuste tegemises ja andmete sisestamises eri ajahetkel eri ametite keskkondadesse. Üks võimalus koormust vähendada on edastada aruandlusandmeid automaatselt. See tähendab, et ettevõte kasutab oma infosüsteeme tavapäraselt edasi, aga aruandluseks vajalikud andmed kogutakse ja edastatakse infosüsteemist automaatselt otse vastavale asutusele.

Automaatne andmeedastus hakkab toimuma infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu ning standarditakse andmete struktuur, st luuakse asutusteülene taksonoomia ja võetakse kasutusele uus rahvusvaheline andmevahetusstandard eXtensible Business Reporting Language Global Ledger (XBRL GL).

Esimeses etapis lõi Maksu- ja Tolliamet ettevõtjatele võimaluse esitada automaatselt (kinnitatult) XML- või CSV-formaadis deklaratsiooni TSD ja töötamise regisri (TÖR) andmeid. Täiendava formaadi XBRL GL kasutuselevõtt toimub mõne aja jooksul vastavalt sellele, kuidas kasvab kasutajate soov ja võimekus. Esimestena on Maksu- ja Tolliametil plaanis välja arendada XBRL GL andmevahetuse baasil TSD ja KMD andmevahetus, millega majandustarkvarad liituda saavad.
 

Lisainfo

Projekti „Aruandlus 3.0" sisuliste küsimuste korral pöörduge Statistikaameti poole aadressil AA.3.0@stat.ee.

XBRL GL on info edastamise struktureeritud XML-põhine formaat, mis sobib äri- ja rahandusinfo kiiremaks, tõhusamaks ja väiksemate kuludega edastamiseks, töötlemiseks ja analüüsimiseks.

Rahvusvahelisel standardil põhineva struktuuriga andmevahetusfaili formaadi kasutuselevõtmine võimaldab luua analoogseid andmevahetusi eri rakenduste vahel, misläbi on saadav kasu oluliselt suurem.

Taksonoomia põhineb XBRL GL standardil ja standardi laiendusel nimega Dimensions 1. Taksonoomiat uuendatakse finantsinfosüsteemis vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui kord aastas.

XBRL GL formaat kasutab andmete edastamiseks ettevõtte finantsinfosüsteemis kajastatud ja taksonoomiaelementidega (klassifikaatorid) rikastatud tehinguid, mis on summeeritud taksonoomiaelementide komplekti tasemele. Finantsinfosüsteemides on vaja eri registrites seadistada vajalike klassifikaatorite info ning selle alusel liidetakse ühte tüüpi andmed esitamiseks kokku.
 

Lisainfo

Siit leiate loodud taksonoomia ja vajalikud näidised, et alustada XBRL GL formaadis automaatse andmeedastuse arendustöid.

Andmete edastamiseks kasutatakse ettevõtte finantsinfosüsteemis kajastatud ja taksonoomiaelementidega (klassifikaatorid) rikastatud tehinguid, mis on summeeritud taksonoomiaelementide komplekti tasemele. Teisisõnu on finantsinfosüsteemis vaja häälestada vajalike klassifikaatorite info ning selle alusel liidetakse ühte tüüpi andmed kokku ja edastatakse andmeid koguvale riigiasutusele.

Edaspidi tuleb taksonoomiat finantsinfosüsteemis uuendada vastavalt vajadusele, kuid mitte sagedamini kui kord aastas aasta alguse seisuga.

Viimati uuendatud 29.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?