Sisenemisformaalsused

Kauba sisenemistolliformaalsuste teostamine algab enne kauba Euroopa Liidu tolliterritooriumile toimetamist. Vahetult kolmandast riigist Euroopa Liitu toodava kauba kohta tuleb esitada sisenemise ülddeklaratsioon. Kauba saabumisel liidu tolliterritooriumile tuleb esitada saabumisteade.

Tolliformaalsused kauba sissetoomisel

Vahetult kolmandast riigist (välja arvatud Norra ja Šveits) Euroopa Liitu toodava kauba kohta tuleb esitada sisenemise ülddeklaratsioon (Entry Summary Declaration, ENS).
Kaubad, mille kohta sisenemise ülddeklaratsiooni ei pea esitama, on loetletud Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446  artiklis 104 ja rahandusministri 03.07.2017 määruse 57 §-s 1 (näiteks reisija pagasis sisalduv kaup, vedaja konteinerid ja kaubaalused jne).

Sisenemise ülddeklaratsiooni andmekoosseis

Sisenemise ülddeklaratsiooni (ENSi) andmekoosseis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses 2016/341 (9. lisas Liide A). ENSi andmed nimetatakse julgeolekuandmeteks. Toll kasutab neid kaubale elektroonse turvalisuse ja julgeoleku riskianalüüsi tegemiseks. Mida täpsemad on esitatud andmed kauba kohta, seda efektiivsem on riskianalüüs ning turvalisuse ja julgeoleku tollikontroll.

Andmete esitaja

ENSi peab esitama vedaja või vedaja teadmisel isik, kes on võtnud vastutuse kauba veo eest liidu tolliterritooriumile (näiteks ekspediitor). ENSi esitajal peab olema kehtiv EORI number, samuti peab olema kehtiv EORI number vedajal mere-, õhu- ja siseveetranspordi puhul.
Lugege rohkem: EORI number.

Andmete esitamise tähtajad

ENS esitatakse enne kauba liidu tolliterritooriumile toomist (DA art 105–110), näiteks maanteetranspordi puhul 1 tund enne piiripunkti saabumist, meretranspordi ookeani konteinervedude puhul 24 tundi enne konteineri laadimist laeva pardale.

Impordi kontrollisüsteem

ENS tuleb esitada elektroonselt e-teenuste keskkonnas e-MTA impordikontrollisüsteemi (Import Control System, ICS). Andmete esitamiseks ICSi on kaks võimalust: masin-masin liidese kaudu ja veebiliidese kaudu käsitsi sisestades. Masin-masin liidese kaudu andmete edastamine toimub X-tee kanali andmevahetuskihti kaudu https://ria.ee/x-tee.

Kauba saabumisel Liidu tolliterritooriumile tuleb esitada saabumisteade transpordivahendi kohta, millega kaup tolliterritooriumile toimetatakse.

Saabumisteade tuleb esitada elektroonselt e-MTAs infosüsteemi IMF.

Saabumisteatel tuleb viidata esitatud ENSidele ning märgistada kaubad, mis Eestis maha laaditakse. Seejärel tuleb suunata kaubad ajutisele ladustamisele või tolliprotseduurile. Sellega loetakse sisenemisformaalsused lõppenuks.

Maantee- ja raudteetranspordi puhul on võimalik esitada julgeolekuandmed koos transiidideklaratsiooniga transiidi andmevahetuse süsteemis NCTS.

Selleks tuleb valida transiidideklaratsiooni profiil julgeolekuandmetega. Sellisel juhul toimub sisenemisformaaluste tollivormistus ainult NCTSis ning ICSi ja IMFi ei kasutata.

Lennuki või laeva saabumisel Eestisse liidu liikmesriigist tuleb Eestis mahalaaditava kauba kohta esitada elektroonne kaubamanifest. Kaubamanifesti andmekoosseis on sätestatud rahandusministri 03.07.2017 määruse nr 57 lisades.

Kaubamanifest tuleb esitada süsteemi ICSi enne transpordivahendi saabumist  ning kauba saabumisel tuleb esitada süsteemi IMFi saabumisteade. Seejärel tuleb suunata kaubad ajutisele ladustamisele või tolliprotseduurile.

 • Laevaagent või laeva kapten on kohustatud tolli teavitama laeva sadamasse saabumisest või sadamast lahkumisest (Vabariigi Valitsuse 19.05.2004 määruse nr 194 § 1). 
 • Euroopa Liidu õigusaktidega on sätestatud:
  - tollile julgeolekuandmete esitamine kauba saabumisel vahetult kolmandast riigist ja väljumisel vahetult kolmandasse riiki (v.a Norra) või kauba väljumisel kolmandasse riiki, peatudes vahepeal teise liikmesriigi sadamas (kaupa ei laadita maha), ning
  kaupade staatuse tõendamine.
 • Siseriiklike õigusaktidega on sätestatud:
  - kauba andmete esitamine laeva liikumisel ühenduse liikmesriikide ja/või Eesti sadamate vahel,
  - andmete esitamine laeva ning selle pardal olevate reisijate ja meeskonna kohta ning
  - varudega seonduvate andmete esitamine.

Lugege rohkem

Sisenemisformaalsuste infosüsteemide (ICS ja IMF) kasutamise juhendid

 • ICS – impordi kontrollisüsteem (Import Control System)
 • IMF – saabumisteadete töötlemise süsteem (Import Management Functionality)

ICSi ja IMFi juhendid ja X-tee failid leiate lehelt „Teenuste tehniline info".

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?