Tollimaksu tagasimaksmine

Imporditud kaupadelt tuleb üldjuhul tasuda impordimaksud – tollimaks, käibemaks ja aktsiis. Kuna tollimaks on Euroopa Liidu maks, siis toimub tollimaksu tagastamine teistel alustel ja tingimustel kui siseriiklike maksude (käibemaksu ja aktsiisi) puhul.

Tollimaksusummad makstakse tagasi või vähendatakse isiku taotluse alusel või ka tolli algatusel. Tagastamise taotleja saab olla isik, kes on maksnud või peab maksma impordi- või eksporditollimaksu summa, või isik, kes on need õigused ja kohustused üle võtnud.

Tollimaksu tagasimaksmise juures on olulised järgmised mõisted.

  • Tollimaksu tagasimaksmine – tasutud impordi- või eksporditollimaksu summa tagasimaksmine.
  • Tollimaksu vähendamine – tasumata, kuid juba maksuarvestusse kantud impordi- või eksporditollimaksu summa tasumise kohustusest vabastamine/kohustuse vähendamine.

Tollimaksu tagasimaksmist ja vähendamist käsitlevad LTS artiklid 116–123, RA artiklid 172–181 ja DA artiklid 92–103.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013

määrusega kehtestatakse liidu tolliseadustik (edaspidi LTS)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447

määrusega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (edaspidi RA)

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446

määrusega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (edaspidi DA)

Tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise taotlus

Tollimaksu tagasimaksmiseks või vähendamiseks peab isik esitama taotluse Maksu- ja Tolliametile LTS artiklis 121 sätestatud tähtaja jooksul (üldjuhul 3 aastat, defektse kauba puhul 1 aasta), tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise tähtajaks on 90 päeva (vt olukorrad, kus see on võimalik – DA artikkel 148), arvestades tollimaksu summa teatamise kuupäevast.

Juhul kui deklaratsioon on esitatud süsteemis Complex, tuleb ka taotlus tollimaksu tagasimaksmiseks esitada koos tollideklaratsiooni muutmise taotlusega süsteemis Complex (deklaratsiooni järelkandega). Taotlus peab olema allkirjastatud digitaalselt (täidetav vorm LISA 1, blanketi lisaleht LISA 2) või paberkandjal (prinditav blankett LISA 1, blanketi lisaleht LISA 2). Kui tegemist on rohkem, kui ühe kaubaga, kasutatakse lisalehte (LISA 2) sätestatud vormil või vabas vormis tingimusel, et see sisaldab kõiki nõutavaid andmeid (DA lisa A VIII jaotises I peatükk).

Juhul kui deklaratsioon on esitatud süsteemis Impulss (alates 01.07.2021), koostatakse tollimaksu tagasimaksmise taotlus deklaratsiooni muudatustaotluse juures (tuleb täita vastavad lisaandmed).

NB! Taotlusele tuleb kindlasti lisada kõik asjaolusid selgitavad lisadokumendid, vastasel juhul võib ametnik lugeda taotluse mitte aktsepteerituks.

Tollimaksu tagasimaksmine või vähendamine tolli algatusel

Kui toll avastab, et impordi- või eksporditollimaksu summa tuleb tagasi maksta või seda tuleb vähendada vastavalt artiklile 117, 119 või 120, teeb toll nimetatud tagasimaksed või vähendamised omal algatusel, välja arvatud juhul, kui otsustamispädevuse eeskirjadest ei tulene teisiti (LTS art 116 lg 4).

Viimati uuendatud 16.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?