Töötamise register

Töötamise register on töötamisega seotud infot koondav register, mida peab Maksu- ja Tolliamet. Töötamise registris sisalduvad andmed on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste (ravikindlustus, töötuskindlustushüvitis jne) määramisel.

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööandjatel, sh eraisikutel, kes võtavad tööle teise eraisiku

Tööandja (tööd võimaldav isik) võib olla Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab tööd tegeva isiku (töötaja) ametikohale.

Töötamise registreerimise võimalused

Töötamise registrisse saab töötamise kandeid sisestada masin-masin liidesega personaliprogrammist ja e-teenuste keskkonnas e-MTA kas käsitsi sisestades või CSV-failiga laadides. Lihtsustatud korras saab töötamist registreerida telefoni teel või tekstisõnumiga.

Loe edasi

Töötamise registreerimine

Töötamise alustamine tuleb registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks. Erandina tuleb 7–14-aastase lapse töötamine registreerida kümme tööpäeva enne lapse tööle asumist.

Loe edasi

Välismaalase töötamise registreerimine

Töötamise registreerimiseks kasutatakse töötaja isikukoodi. Kui tööd tegeval välisriigi kodanikul puudub Eesti isikukood ning tal ei ole võimalik seda objektiivsetel põhjustel enne tööle asumist taotleda, on tööandjal võimalik töötamine kuni viieks päevaks registreerida töötaja sünniajaga. Kui isik saab isikukoodi, siis on võimalik kande kehtivust pikendada – uut kannet ei ole vaja alustada, vaid sünniajaga kanne muudetakse isikukoodiga kandeks.

Loe edasi

Töötamise peatamine

Tööandja peab töötamise peatamise registreerima kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise peatamise päevast.

Loe edasi

Töötamise lõpetamine

Tööandja peab töötamise lõpetamise registreerima kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise lõpetamise päevast.

Loe edasi

Töötamise üleviimine

Töölepingute kehtivust ettevõtte üleminekul reguleerib töölepingu seaduse § 112, mille kohaselt lähevad töölepingud muutumatul kujul üle ettevõtte omandajale vastavalt võlaõigusseadusele, kui ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust.

Loe edasi

Töötamise liigid ja koodid

Tabelis on toodud, millise töötamise liigiga kaasneb ravikindlustus ja millisele töötamise liigile tuleb täiendavalt lisada ametinimetus, töötamise asukoha aadress ja tööaja määr.

Loe edasi

Viimati uuendatud 14.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?