Tubakatooted

Tubakatoodete tootmisega, Eestisse sissetoomisega, Eestist väljaviimisega või müügiga tegelev ettevõtja peab olema teadlik tubakaseaduse ja alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse nõuetest. Tubakaseaduses on nõuded tubakatoodete pakendile ja toote kvaliteedile, et tagada inimese tervise kaitse.

Mis on tubakatooted?

Tubakatoode on kas täielikult või osaliselt tubakast valmistatud toode suitsetamiseks (sigar, sigarillo, sigaret ning suitsetamistubakas sh vesipiibutubakas), närimiseks, imemiseks või ninna tõmbamiseks.

Aktsiisiga maksustamisel määratletakse tubakatootena ka toode, mis koosneb täielikult või osaliselt ainetest, mis ei ole saadud tubakast, aga muus osas vastavad sigareti või suitsetamistubaka määratlusele (näiteks teelehtedest valmistatud sigaretid, vesipiibus kasutatav taimne segu).

Samuti võrdsustatakse maksustamise mõttes klassikaliste tubakatoodetega tooted, mida kasutatakse tubakatootega sarnaselt või sarnasel eesmärgil, st millega imiteeritakse tubakatoodete tarbimist ja mida kasutatakse tubakatoodete asendamiseks (alternatiivsed tubakatooted).

Suitsuvaba tubakatoode on tubakatoode, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi. Suitsuvabad tubakatooted on närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas.

Suitsuvabade tubakatoodete tootmine, kauplemine, hoidmine, ladustamine ja edasitoimetamine kaubanduslikul eesmärgil või kaubanduslikus koguses on keelatud.

Erandina on lubatud suitsuvaba tubakatoote ladustamine ärilisel eesmärgil käitatava sellise laeva pardal, mis suundub riiki või lähtub riigist, kus laeval ladustatava suitsuvaba tubakatoote müük on lubatud.

Käitlemiseks keelatud suitsuvabad tubakatooted ei ole aktsiisiga maksustatavad tooted.

Tubakat sisaldavale või muud taime sisaldavale tubakatootele, mis on mõeldud tarbimiseks kuumutamise teel, kohaldatakse aktsiisiga maksustamisel alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (ATKEAS) suitsetamistubaka kohta sätestatut. Juhul kui tooteid saab kasutada ka sigaretina, st tarbida põletamise teel, siis sellisel juhul kohaldatakse tootele seaduses sigarettide kohta sätestatut. (ATKEAS § 16 lg 42)

Tubakaseaduse (TubS) mõistes on tubakat sisaldav kuumutamise teel tarbitav toode uudne tubakatoode. Uudsele suitsuvabale tubakatootele kohalduvad nõuded, mis on kehtestatud uudsele suitsuvabale tubakatootele. Muud taime kui tubakas sisaldavale kuumutamise teel tarbitavale tootele kohaldatakse aga tubakaseaduses taimse suitsetatava toote kohta kehtestatud nõudeid. (TubS § 3 lg 5 ja § 31)

Kombineeritud nomenklatuuri (KN) lisandus aastast 2022 uus rubriik tubakatoodete deklareerimiseks, mis on ette nähtud sissehingamiseks ilma põletamata. Tubakat sisaldavad kuumutamise teel tarbitavad tooted deklareeritakse koodiga 2404 11 00 ning tooted, mis on ette nähtud kuumutamise teel tarbimiseks, aga sisaldavad tubakaasendajaid (muud taime kui tubakas), deklareeritakse koodiga 2404 19 10.

Alates 2022. aastast lisati maksumärkide liikide loetellu uus tubakatoodete maksumärgi liik „L“ , millega maksumärgistatakse kuumutamise teel tarbitav tubakat või muud taime sisaldav suitsetamistubakas.

Alternatiivne tubakatoode on nikotiinisisaldusega või nikotiinisisalduseta toode, mis ei ole klassikaline tubakatoode ja mida kasutatakse või mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatootega, st tubakatootena kasutatav alternatiivtoode, mis on mõeldud tubakatoote asendamiseks.

Alternatiivsete tubakatoodete hulka kuuluvad näiteks:

 • tubakavedelik, sh e-vedelik, mis on maitsestatud või maitsestamata, nikotiinisisaldusega või ilma ja mida kasutatakse alternatiivse tubakatoote tarbimiseks mõeldud seadmes või tubakale või selle aseaine lisamiseks;
 • tubaka tahke aseaine, mis on tubakasisaldusega või ilma, maitsestatud või maitsestamata ja mis on mõeldud kasutamiseks sarnaselt või sarnasel eesmärgil tubakatootega.
 • muu alternatiivne tubakatoode

Alternatiivsed tubakatooted klassifitseeritakse järgmiselt:

tubakavedelik nikotiiniga 2404 12 00
tubakavedelik nikotiinita 2404 19 90
muu alternatiivne tubakatoode
(nt geeljas toode)
2404 91 90
tubaka tahke aseaine 2404 91 90
tubakavedelikuga täidetud seade 8543 40 00

Alternatiivseteks tubakatoodeteks ei loeta nende kasutamiseks mõeldud seadmeid ja tarvikuid. Vedelikuga täidetud seadme impordi või teisest liikmesriigist toimetamise korral maksustatakse aktsiisiga seadmes olevat vedeliku kogust, mitte seadet ennast.

Aktsiisiga maksustamisele ei kuulu tubakatootena tarbimiseks või tubakavedeliku valmistamiseks sobiv vedelik, kui seda kasutatakse alternatiivsest tubakatootest erineva toote tootmiseks.

Alternatiivse tubakatootena kasutamiseks sobivat toodet, sealhulgas nende komponente on lubatud ladustada väljaspool aktsiisiladu, kui tooted:

 • on tollijärelevalve all;
 • on maksustatud aktsiisiga; 
 • ei kuulu aktsiisiga maksustamisele, sest need on mõeldud kasutamiseks tubakatootest erineval otstarbel ja seda kinnitavad nende pakendamise viis, müügiks esitlemise teave ja muud toote käitlemisega seotud andmed;
 • ladustatakse sellise isiku tegevuskohas, kes kasutab neid alternatiivsetest tubakatoodetest erineva toote tootmiseks;
 • on füüsilise isiku valduses mitteärilisel eesmärgil;
 • on aktsiisivabad.

Alternatiivne tubakatoode, mis toimetatakse teisest liikmesriigist Eestisse, loetakse teises liikmesriigis tarbimisse lubatud tooteks, sõltumata sellest kas toode on teises liikmesriigis maksustatud aktsiisiga või mitte.

Lugege rohkem altpoolt: Kauplemine teiste riikidega – Tarbimisse lubatud tubakatoodete liikumine ärilisel eesmärgil.

Jaemüüki suunatud töödeldud või töötlemata tubakat loetakse tarbimisvalmis suitsetamistubakaks. Jaemüüki suunatuks loetakse tubakas, kui toode on ladustatud väljaspool aktsiisiladu. Välistatakse ainult kasvav taim, et kasvava tubakataime alust maad ei pea registreerima aktsiisilaona. Tubakataim peab pärast kasvatusest koristamist olema ladustatud aktsiisilaos, vastasel korral loetakse tubakas jaemüüki suunatud suitsetamistubakaks.

Töödeldud või töötlemata tubakat on võimalik ladustada mitte aktsiisikaubana ainult aktsiisilaos, millest on ka võimalik seda lähetada aktsiisiga maksustamata teise liikmesriiki või eksportida liiduvälisese riiki. Ärilisel eesmärgil Eestisse või Eestist välisriiki toimetamisel kohaldatakse töödeldud ja töötlemata tubakale tarbimisse lubatud aktsiisikauba liikumisele kehtestatud nõudeid ja korda.

Lugege rohkem altpoolt: Kauplemine teiste riikidega – Liikmesriikide vaheline liikumine.

Tubakaaktsiis

Eestis maksustatakse tubakaaktsiisiga:

 • Eestis toodetud tubakatooted,
 • teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud tubakatooted,
 • Eestisse väljaspoolt Euroopa Liitu imporditud tubakatooted.

Aktsiisi maksmise kohustus tekib isikul, kes lubab tubakatooted tarbimisse (toob Eestisse ilma ajutise aktsiisivabastuseta või viib ajutise aktsiisivabastusest välja tavalattu või poodi).

Eestis toodetud tubakatoodetelt maksab aktsiisi aktsiisilaopidaja, Eestisse teisest liikmesriigist toimetatud tubakatoodetelt aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja või tubakatoodete vastuvõtja ning Eestisse imporditud tubakatoodetelt importija.

Ajutine aktsiisivabastus on maksukohustuse peatamine aktsiisikauba tootmisel, ladustamisel või veol. Ajutises aktsiisivabastuses võivad toimetada ainult loaga isikud – aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, sh registreeritud juhuti kaubasaaja. 

Toode Aktsiisimäär
alates 01.01.2021
Aktsiisimäär
alates 01.01.2022
Aktsiisimäär
alates 01.01.2023
Sigaretid 86,50 eurot/1000 tükki + 30% maksimaalsest jaehinnast 91,30 eurot/1000 tükki + 30% maksimaalsest jaehinnast 96,30 eurot/1000 tükki + 30% maksimaalsest jaehinnast
145,60 eurot/1000 tükki 152,85 eurot/1000 tükki 160,50 eurot/1000 tükki
Sigarillod 151 eurot/1000 tükki + 10% maksimaalsest jaehinnast
211 eurot/1000 tükki
Sigarid 151 eurot/1000 tükki + 10% maksimaalsest jaehinnast
211 eurot/1000 tükki
Suitsetamistubakas 97,10 eurot/kilogramm 101,90 eurot/kilogramm 107,00 eurot/kilogramm
Tubakavedelik 0,2 eurot/milliliiter *
Tubaka tahke aseaine 97,10 eurot/kilogramm 101,90 eurot/kilogramm 107,00 eurot/kilogramm
Muu alternatiivne tubakatoode 0,2 eurot/gramm


* Perioodil 01.04.2021–31.12.2022 ei maksustata tubakavedelikke aktsiisiga.
 

 Lisainfo

Maksumärgistamata sigarettide, sigarite ja sigarillode maksustamisel arvutatakse aktsiis, lähtudes sigarettide, sigarite ja sigarillode levinuimast hinnast maksukohustuse tekkimise ajal.

Sigarettide levinuim hind

2022. aastal on sigarettide levinuim hind 4,47 eurot.
2021. aastal oli sigarettide levinuim hind 4,27 eurot.
2020. aastal oli sigarettide levinuim hind 4,07 eurot.
2019. aastal oli sigarettide levinuim hind 3,78 eurot.
2018. aastal oli sigarettide levinuim hind 3,55 eurot.

Sigarite levinuim hind

2022. aastal on sigarite levinuim hind 5,39 eurot üks sigar.
2021. aastal oli sigarite levinuim hind 4,18 eurot üks sigar.
2020. aastal oli sigarite levinuim hind 5,70 eurot üks sigar.
2019. aastal oli sigarite levinuim hind 7,83 eurot üks sigar.
2018. aastal lähtuti minimaalselt makstavast aktsiisisummast 211 eurot 1000 tüki kohta.

Sigarillode levinuim hind

2022. aastal on sigarillode levinuim hind 0,54 eurot üks sigarillo.
2021. aastal oli sigarillode levinuim hind 0,53 eurot üks sigarillo.
2020. aastal oli sigarillode levinuim hind 0,64 eurot üks sigarillo.
2019. aastal oli sigarillode levinuim hind 0,64 eurot üks sigarillo.
2018. aastal lähtuti minimaalselt makstavast aktsiisisummast 211 eurot 1000 tüki kohta.

Müügipiirang kohaldub, kui maksumärkidele uue kujunduse kehtestamisega üheaegselt muutub ka tootele kehtestatud aktsiisimäär. Maksumärgi uue kujunduse jõustumisel peavad kõik tarbimisse lubatavad tubakatooted olema maksumärgistatud uue jõustunud kujundusega maksumärgiga ning sellest kuupäevast alates vana kujundusega maksumärgiga märgistatud tubakatooteid tarbimisse lubada ei tohi.

Tooteid, mis on lubatud tarbimisse enne uue aktsiisimäära ja uue maksumärgi kujunduse jõustumist, on lubatud müüa veel kolm kalendrikuud ja seejärel on lubatud neid ladustada ainult aktsiisilaos.

Müügipiirangu tõttu toimetatakse vana kujundusega maksumärgiga tooted tarbimisest aktsiisilattu ettevõtja poolt koostatud saatedokumendiga, kuhu peab olema märgitud tootjapartii tähistus ja sigarettide, sigarillode ja sigarite puhul maksimaalne jaehind.

Müügipiirangu tõttu tarbimisest aktsiisilattu tagasitulnud tubakatoodete kajastamine liikumise ja laoseisu aruandes
 • Tarbimisest tagasitulnud tooted kajastatakse tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande sissetuleku real 2.4 „Maksustatud".
 • Toodete hävitamisel koos maksumärgiga kajastatakse hävitatud toodete kogust aruande väljamineku real 4.4 „Maksustatud üldkogus" vastava toote veerus.
 • Tootelt vana kujundusega maksumärgi eemaldamisel ja uue kujundusega maksumärgi kinnitamisel kajastatakse toiming aruandes kahe kirjega: kogus, millelt eemaldatakse maksumärk, kantakse väljamineku reale 4.4 „Maksustatud üldkogus" ja sama kogus tootmise reale 3 „Üldkogus".
 • Uue kujundusega maksumärgiga märgistatud toodete tarbimisse lubamisel kajastatakse seda tavakorras väljamineku real 4.5 „Maksustatud" ja real 4.4 „Maksustatud üldkogus".
Tubakatoodete maksumärkide eemaldamine ja kauba hävitamine tollijärelevalve all ning aktsiisi tagasitaotlemine

Maaletooja ja/või aktsiisilaopidaja otsustab, kas toodetelt saab vana maksumärgi eemaldada ja toote märgistada uue maksumärgiga või tooted hävitatakse.

Tagastamise eesmärgil võib maksumärgi tootelt eemaldada ainult maksuhalduri järelevalve all.

Maksumärkide eemaldamiseks toodetelt või maksumärkide hävitamiseks koos toodetega esitatakse taotlus (milles kajastub tootele kinnitatud maksumärgi liik ja/või maksimaalne jaehind) koos lisadokumentidega maksude osakonna aktsiiside talitusele meiliaadressil aktsiisid@emta.ee.

Taotlusele lisaks tuleb esitada aktsiisilaopidajal info saatelehtedest, millega tooted toimetati tarbimisest aktsiisilattu ning dokumendid, mis tõendavad toodete tarbimisse lubamist ja toodetelt aktsiisi tasumist (näiteks maksumärkide tarbimisse lubamise teadete numbrid või T-saatelehtede SNR numbrid ja aktsiisideklaratsiooni andmed).

Toodetelt, mis on hävitatud koos maksumärgiga maksuhalduri esindajate juuresolekul, samuti maksumärkidelt, mis on tagastamise eesmärgil tootelt eemaldatud, on võimalik aktsiis tagasi taotleda (ATKEAS § 456 lg 1 p 4).

Aktsiisi tagasi taotlemiseks tuleb esitada taotlus, millele peab lisama maksuhalduri poolt koostatud akti eemaldatud maksumärkide tagastamise või toodete hävitamise kohta.

Sigarettide ja suitsetamistubaka, sh kuumutamise teel tarbitava tubakatoote, müügipiirang alates 1. aprillist 2022

Lõppemas on aeg, millal tohib müüa 2021. aasta maksumärgiga märgistatud sigarette ja suitsetamistubakat, mis olid enne 1. jaanuarit 2022 lubatud tarbimisse. Müügipiirang kohaldub ka kuumutamise teel tarbitavale tubakatootele, kuna neile kohaldatakse aktsiisiga maksustamisel suitsetamistubaka kohta sätestatut.

Maksumärkide uue kujunduse kehtestamise korral üheaegselt uue aktsiisimääraga ei ole varem kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaupa, mis on tarbimisse lubatud enne uue aktsiisimäära jõustumist, müüa pärast kolme kalendrikuu möödumist uue kujundusega maksumärkide jõustumise päevast arvates.

1. jaanuarist 2022 kehtestati tubakatoodete maksumärgile uus kujundus ning sigarettidel ja suitsetamistubakal jõustus ka uus aktsiisimäär. Seega kuni 31. detsembrini 2021 kehtinud maksumärki kandvaid sigarette ja suitsetamistubakat on lubatud müüa kuni 31. märtsini 2022.

Alates 1. aprillist 2022 ei tohi enam müüa 2021. aastal kehtinud maksumärgiga maksumärgistatud sigarette ja suitsetamistubakat. Sigareid ja sigarillosid, mis kannavad nimetatud maksumärki, võib müüa jätkuvalt, kuna neil aktsiisimäär ei muutunud.

Seetõttu peavad tubakatooteid müüvad kauplused ja hulgilaod eemaldama müümata jäänud sigarettide ja suitsetamistubaka, sh kuumutamise teel tarbitava tubakatoote, pakendid, mis kannavad 2021. aasta maksumärki käitlemisest hiljemalt 31. märtsil 2022. Nimetatud sigarette ja suitsetamistubakat on lubatud ladustada vaid aktsiisilaos.

Tubakatoodete käitlemine

Tubakatoodete käitlemiseks loetakse:

 • tubakatoote valmistamist, töötlemist ja pakendamist (tubakatoote tootmine);
 • tubakatootega kauplemist;
 • tubakatoote hoidmist, ladustamist või edasitoimetamist kaubanduslikul eesmärgil või kaubanduslikus koguses.

Tubakatoodete jae- ja hulgimüügiga tegelemiseks peab ettevõtja esitama majandustegevusteate majandustegevuse registrisse. Majandustegevusteates peavad olema andmed tubakatoodete ning tegevuskohtade kohta ning eraldi väljatoodud andmed tubakatoodete impordi ja ekspordi teostamise kohta.

Majandustegevuse register

Tubakatoodete nii piiriülene kui ka riigisisene kaugmüük on keelatud (tubakaseaduse § 22). Keelatud on ka tubakatoote Eestisse toimetamine kaugmüügi teel.

Kaugmüük on tubakatoote müük tarbijale sidevahendi abil sõlmitud lepingu abil, näiteks müük läbi interneti e-poe.

Tubakatoodete aktsiisivabastus

Aktsiisivabastust kohaldatakse tubakatoodetele:

 • mida tarbitakse õhu- või veesõiduki pardal liikmesriikidevahelise reisi ajal või
 • mida kasutatakse välisriigi relvajõudude tsiviilkoosseisu poolt või soetatakse nende sööklate varustamiseks.

Aktsiisilaopidaja võib aktsiisilaos toota, töödelda, ladustada, vastu võtta ja lähetada ajutises aktsiisivabastuses aktsiisiga maksustamata tubakatooteid.

Aktsiisi maksukohustus tekib tubakatoodete aktsiisilaost ilma ajutise aktsiisivabastuseta lähetamisel ehk tubakatooted maksustatakse aktsiisiga alles siis, kui need on tarbimiseks aktsiisilaost välja toimetatud.

Aktsiisi tasub aktsiisilaopidaja perioodiliselt, hiljemalt iga kuu 20. kuupäeval. Selleks kuupäevaks esitab ta ka aktsiisideklaratsiooni.

Aktsiisilaopidaja tegutseb tegevusloa alusel. Lugege rohkem: Aktsiisilubade taotlemine

Registreeritud kaubasaajal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud tubakatoodete vastuvõtmisel. Oma tegevuskohas võib ta hoida vaid aktsiisiga maksustatud tubakatooteid.

Registreeritud kaubasaajal on maksustamisperioodiks üks kalendrikuu ja aktsiis tuleb maksta hiljemalt maksukohustuse tekkimise kuule järgneva kuu 20. kuupäeval. Selleks kuupäevaks esitab ta ka aktsiisideklaratsiooni.

Registreeritud kaubasaaja tegutseb tegevusloa alusel. Lugege rohkem: Aktsiisilubade taotlemine

Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse ärilisel eesmärgil toimetatud tubakatoodete vastuvõtjal tekib maksukohustus tubakatoodete vastuvõtmisel, ta esitab aktsiisideklaratsiooni ja maksab aktsiisi viiendal päeval maksukohustuse tekkimise päevast arvates.

Vastuvõtja teavitab Maksu- ja Tolliametit tubakatoodete vastuvõtmise kavatsusest ja esitab maksuhalduri nõudmisel tagatise tekkida võiva maksukohustuse täitmiseks enne tubakatoodete lähetamist teisest liikmesriigist.

Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud tubakatoote toimetamine Eestisse

Tubakatoodete maksumärgistamine

Maksumärk on aktsiisikaubale või selle müügipakendile kinnitatav erilistele turvanõuetele vastav eritunnus, mis tõendab aktsiisi maksmist.

Tubakatoodete maksumärke on 10 liiki ja need on järgmised: sigarettide maksumärk; suitsetamistubaka maksumärk A; sigarettides kasutatava suitsetamistubaka maksumärk B; kuumutamise teel tarbitava tubakatoote maksumärk L; sigari maksumärk G; sigarillo maksumärk D; nikotiiniga tubakavedeliku maksumärk C; nikotiinita tubakavedeliku maksumärk H; tubaka tahke aseaine maksumärk E; muu alternatiivse tubakatoote maksumärk K.

Tubaaktoodete maksumärgile on trükitud sigarettidest erineva tubakatoote puhul tubakatoote liigi tähis ja tubakatoote kogus müügipakendis; sigarettide, sigarite ja sigarillode puhul ka nende maksimaalne jaehind.

Tarbimisse lubamisel või kolmandatest riikidest importimisel peavad tubakatooted olema maksumärgistatud.

Tubakatooteid maksumärgistatakse ainult juhul, kui tootelt tekib aktsiisi maksmise kohustus Eestis.

Aktsiisilaost maksumärgistatud toodet ei ole lubatud eksportida, toimetada teise liikmesriiki ega võõrandada aktsiisivabalt, näiteks laeva pardale, mis sõidab ärilisel eesmärgil väljapoole Euroopa Liitu.

Maksumärk loetakse rikkumise objektiks, kui see on kinnitatud tootele, mis ei kuulu maksumärgistamisele.

Maksumärke saab Maksu- ja Tolliametilt tellida tubakatoodete kolmandast riigist importija, aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja ja isik, kes toimetab Eestisse ärilisel eesmärgil teises liikmesriigis tarbimisse lubatud tubakatooteid, kui ta täidab alljärgnevaid tingimusi:

 • isikul on kehtiv aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba, importija esitab majandustegevusteate, milles on andmed tubakatoote impordi kohta või isik esitab majandustegevusteate tubakatoote hulgimüügi kohta ja esitatud on kirjalik teatis aktsiisikauba vastuvõtmise kavatsusest enne selle lähetamist teisest liikmesriigist;
 • isikul ei ole maksuvõlga, sealhulgas ajatatud maksuvõlga;
 • isik on hüvitanud maksumärkide trükkimise kulud, mille tasumise kohustus on tekkinud seoses maksumärkide tagastamise või tema poolt tellitud maksumärkide välja võtmata jätmisega;
 • isikul on Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud tagatis;
 • isik on teatanud aktsiisikauba maksumärgistamise koha.

Tubakatoodete maksumärke saab tellida elektroonselt maksumärkide haldamise andmebaasi MAIS kaudu. Tubakatoodete maksumärkide esmakordsel tellimisel palume tellimise soovist teada anda meie e-posti aadressile aktsiisid@emta.ee. E-kirjas tuleb märkida ära maksumärkide tellija nimi ja registrikood.

Maksumärke väljastatakse Tallinnas, aadressil Lõõtsa 8a.

Tubakatoodet võib Eestis maksumärgistada aktsiisilaos ja tollilaos.

Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kauba Eestisse toimetaja tegevuskohas ja registreeritud kaubasaaja tegevuskohas võib Eestisse toimetatud tubakatooteid, välja arvatud alternatiivsed tubakatooteid, maksumärgistada juhul, kui maksumärgid on isiku valduses hiljemalt tubakatoodete tegevuskohta vastuvõtmise päeval ning maksumärgid kinnitatakse tootele viivitamata

Samuti on võimalus tubakatooteid maksumärgistada teises liikmesriigis või ühendusevälises riigis. Maksumärgistatud tubakatooteid võib importida ja teisest liikmesriigist vastu võtta üksnes maksumärkide tellija.

Maksumärk peab olema kinnitatud tubakatootele 90 kalendripäeva jooksul alates maksumärkide Maksu- ja Tolliametist kättesaamise päevast arvates.

Tähtaja ületamisel peab maksumärkide tellija maksma maksumärkidelt aktsiisi summas, mis vastab tubakatootelt arvutatud aktsiisisummale, mille märgistamiseks on maksumärgid tellitud.

Maksumärkide tubakatoodetele kinnitamise tähtaega võib maksumärkide saaja taotluse alusel pikendada veel 90 kalendripäeva. Tubakatootele või nende müügipakendile kinnitamata maksumärke on keelatud tellijal võõrandada teisele isikule.

Maksumärkidega tehtavatest toimingutest ja maksumärkide liikumistest (tellimine, tootele kinnitamise tähtaja pikendamine, tootele kinnitamine, tarbimisse lähetamine, tagastamine, kehtetuks tunnistamine) tuleb teavitada maksumärkide haldamise andmebaasis MAIS.

Samuti saab tellija MAIS-andmebaasi vahendusel näha reaalajas maksumärgi menetlemisprotsessi ja elektroonset aruandlust oma kasutuses olevate maksumärkide kohta.

Alates 1. jaanuarist 2022 hakkab kehtima uue kujundusega tubakatoodete maksumärk ja uus, kõrgem aktsiisimäär sigarettidele ja suitsetamistubakale. Alternatiivsete tubakatoodete maksumärgi kujundus ei muutu.

Uue kujundusega tubakatoodete maksumärk

Alates 1. jaanuarist 2022 peavad tarbimisse lubatavad tubakatooted olema maksumärgistatud uue kujundusega maksumärgiga ning sellest kuupäevast alates vana kujundusega maksumärgiga maksumärgistatud tubakatooteid enam tarbimisse lubada ei tohi.

Tubakatoodete maksumärgi uus kujundus

Uus aktsiisimäär sigarettidele ja suitsetamistubakale

Sigarettide fikseeritud aktsiisimäär tõuseb 1. jaanuarist 91,30 euroni 1000 sigareti kohta ja proportsionaalne määr 30 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast, kuid mitte vähem kui 152,85 eurot 1000 sigareti kohta.

Suitsetamistubaka aktsiisimäär tõuseb 1. jaanuarist 101,90 euroni ühe kilogrammi suitsetamistubaka kohta

Aktsiisiseaduse (ATKEAS) § 28 lg 4¹ sätestab, et kui maksumärkide uus kujundus kehtestatakse samal ajal kui uus, kõrgem aktsiisimäär, ei ole lubatud varem kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisikaupa, mis on tarbimisse lubatud enne uue aktsiisimäära jõustumist, müüa ega ladustada väljaspool aktsiisiladu pärast kolme kalendrikuu möödumist uue kujundusega maksumärkide jõustumise päevast.

Seega, kuna sigarettidele ja suitsetamistubakale kehtestatakse 1. jaanuarist ka uus, kõrgem aktsiisimäär, võib enne 1. jaanuarit kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud sigarette ja suitsetamistubakat, mis on tarbimisse lubatud enne 1. jaanuarit müüa ja ladustada väljaspool aktsiisiladu kuni 31. märtsini 2022. Alates 1. aprillist on nende sigarettide ja suitsetamistubaka müümine ja ka ladustamine väljaspool aktsiisiladu keelatud.

Enne 1. jaanuarit tarbimisse lubatud sigaritele ja sigarillodele müügipiirang ja keeld ladustada väljaspool aktsiisiladu pärast 31. märtsi 2022 ei kohaldu, sest sigarite ja sigarillode aktsiisimäär 1. jaanuarist ei muutu.

Kuumutamise teel tarbitavate tubakatoodete maksumärgistamine

Muutub ka kuumutamise teel tarbimiseks mõeldud tubakatoodete määratlemine aktsiisiseaduse mõistes ja nimetatud toodete maksumärgi liik.

Kuumutamise teel tarbimiseks mõeldud toodetele kohaldatakse käesoleval 2021. aastal kahte liiki maksumärki (liigid „A“ ja „E“) sõltuvalt, kas toode sisaldab tubakat või tubakast erinevat taime.

Alates 2022. aastast kohaldatakse ka tubakast erinevat taime sisaldavale kuumutatavale tubakatootele suitsetamistubaka kohta sätestatut ja nii tubakasisaldusega kui ka tubakat mitte sisaldav taimne kuumutamise teel tarbitav toode maksumärgistatakse alates 01.01.2022 ühte liiki maksumärgiga, mille liigi tähiseks on „L“. Sellega seoses rakendub nimetatud tubakatoodetele ka müügipiirang, mis tähendab, et enne 1. jaanuarit tarbimisse lubatud kuumutamise teel tarbitavaid tooteid võib müüa kuni 31. märtsini 2022 (3 kuud). Alates 1. aprillist peavad ka kõik kuumutamise teel tarbitavad tubakatooted olema märgistatud tubakatoodete maksumärgiga liik „L“.

Kauplemine teiste riikidega

Aktsiisiga maksustamata tubakatooted liiguvad liikmesriikide vahel ajutises aktsiisivabastuses. Teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud tubakatooteid võib Eestis võtta vastu aktsiisilaos või registreeritud kaubasaaja tegevuskohas. Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud tooteid on võimalus vastu võtta väljaspool aktsiisiladu juhul, kui toodete pakenditel on juba eesti keelsed terviseohu hoiatused ja vastuvõtja poolt on tellitud toodetele maksumärgid.

Tubakatoodete liikumisel liikmesriikide vahel peab tubakatoodetel kaasas olema Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud kohustuslikud aktsiisikauba saatelehed elektrooniline saateleht eSL (ajutises aktsiisivabastuses liikuvad tubakatooted) või SAAD (tarbimisse lubatud tubakatooted).

Elektroonilise saatelehe eSL menetlemine toimub kontrollisüsteemis EMCS (Excise Movement and Control System).

SAAD saatelehe ja siseriiklike saatelehtede A ja T menetlemine toimub elektroonilises süsteemis SADHES (siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonne süsteem).

Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud tubakatoote toimetamine Eestisse

Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud tubakatoote vastuvõtmisel peab vastuvõtja (sh aktsiisilaopidaja) enne tubakatoote lähetamist teisest liikmesriigist:

 • teavitama Maksu- ja Tolliametit (MTA) siseriikliku aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonilise süsteemi (SADHES) SAAD eelteate kaudu tubakatoote vastuvõtmise kavatsusest

Peale tubakatoote vastuvõtmist peab vastuvõtja 5 päeva jooksul:

 • teavitama Maksu- ja Tolliametit SADHESe SAAD vastuvõtuteate kaudu tubakatoote vastuvõtmisest;
 • kinnitama tubakatoote vastuvõtmist kaubaga kaasas olnud saatelehel ja puudujääkide/ülejääkide ilmnemisel märkima saatelehele tegelikult vastu võetud tubakatoote koguse;
 • esitama Maksu- ja Tolliametile SADHESe kaudu vastu võetud kauba saatelehe koopia, millel on aktsiisikauba vastuvõtja allkiri.
Aktsiisiga maksustatud tubakatoote lähetamine teise liikmesriiki

Tarbimisse lubatud tubakatoodete ja alternatiivsete tubakatoodete ning töödeldud ja töötlemata tubaka ajutises aktsiisivabastuses teise liikmesriiki lähetaja  peab:

 • esitama MTA-le SADHESe kaudu SAAD saatedokumendi enne lähetamist;
 • võimaldama MTA-l kontrollida saadetist enne selle lähetamist.

Tubakatoote veol teise liikmesriiki peab kaubaga kaasas olema SADHESes koostatud saatelehe SAAD väljatrükk.

Alternatiivsete tubakatoodete ja töödeldud ja töötlemata tubaka lähetamisel teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses peab nende lähetaja (aktsiisilaopidaja) teavitama maksuhaldurit selle kauba vastuvõtmisest teises liikmesriigis ja esitama aktsiisikauba vastuvõtmist kinnitava saatelehe koopia SADHES kaudu.

Tubakatoodete importi ja eksporti võib teostada hulgi- või jaekaubanduse või toitlustuse tegevusalal tegutsev ettevõtja, kelle majandustegevuse registri andmed sisaldavad ka märget tubakatoodete impordi või ekspordi kohta.

Tubakatoodete importija on isik, kelle poolt või kelle nimel deklareeritakse tubakatooted vabasse ringlusesse lubamise tolliprotseduurile liidu tolliseadustiku mõistes. Import on ka tubakatoodete toimetamine Eestisse, arvestades nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklitega 5 ja 6 teatud territooriumidele kehtestatud erisusi. 

Tubakatoodete importijal tekib maksukohustus tubakatoodete impordil üldjuhul tollivõla tekkimise päeval ja ta maksab aktsiisi importimisel tollieeskirjade kohaselt.

Lisainfo

Tubakatoodete eksportija on isik, kellel on volitused otsustada kauba saatmist väljapoole ELi või on eelnimetatud lepingu osapool

Eksport on ka tubakatoodete toimetamine Eestist, arvestades nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklitega 5 ja 6 teatud territooriumidele kehtestatud erisusi.

Tubakatoote eksport toimub vastavalt aktsiisikauba ekspordi reeglitele.


Lisainfo

Aktsiisikaupade tollivormistused | pdf

Aktsiisist vabastatud tubakatooteid on võimalik viia teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva pardale kohaldades tubakatoodetele toimetamisel aktsiisilaost teises liikmesriigis asuva õhusõiduki või laeva pardale ekspordi tolliprotseduuri.

Ajutises aktsiisivabastuses tubakatoodete lähetamiseks teises liimesriigis asuva laeva või õhusõiduki pardale peab aktsiisilaopidaja vormistama EMCSis e-saatelehe (sihtkoha liik – eksport, eksporditolliasutus – Eesti eksporditolliasutus) ja Complexis ekspordi tollideklaratsiooni (profiil A, protseduuri kood 1045, protseduuri lisakood F61, väljumistolliasutus – sihtkohariigi asjakohane tolliasutus, eelnev dokument – elektrooniline saateleht eSL).

E-saatelehe nõuetekohaseks lõpetamiseks peab tollideklaratsioon saama väljumismärke ECS-süsteemis.

Tubakatoodete jälgitavus ja turvaelemendid

Tubakatoodete müügipakendid on kohustus tootjal märgistada numbrite ja tähtede kombinatsioonist koosneva kordumatu tunnusega ning tubakatoodete liikumine tuleb registreerida, et oleks võimalik jälgida ja tuvastada nende toodete liikumist kogu Euroopa Liidus.

Samuti on kohustus tubakatoodete pakenditele kanda turvaelement, mis hõlbustab toodete autentsuse kontrollimist.

Hetkel kohaldatakse tuvastamis- ja jälgimissüsteemi ning turvaelemendi kasutamise nõuet sigarettide ja isevalmistatavate sigarettide tubaka suhtes, muudele tubakatoodetele kohaldatakse nõuet alates 2024. aasta 20. maist.

Tubakatoodete tarbijapakendid on kohustus märgistada kordumatu numbritest ja tähtedest koosneva tunnuskoodiga (kordumatu tunnus).

Kordumatu tunnuse abil on võimalik määratleda tubakatoote tootmiskuupäev ja -koht, tootmisrajatis, tubakatoote tootmiseks kasutatud masin, tootmisvahetus või tootmise aeg, toote kirjeldus, jaemüügi jaoks ette nähtud turg, kavandatav veoteekond ja importimisel ka liitu importija, samuti kõikide ostjate andmed alates tootmisest kuni esimese jaemüügiettevõtteni. Nimetatud andmed sisalduvad kordumatus tunnuses, mis kantakse tubakatoote tarbijapakendile selle tootmise käigus või enne nende Euroopa Liitu importimist.

Eesti pädev tunnuse väljaandja on Allexis s.r.o.

Tubakatoodete tarbija- ja koondpakendi tunnuseid ning tubakakäitleja tunnuskoode saab taotleda veebisaidil www.idissuer.ee.

Eestis on tubakatoote turvaelemendiks kõrge turvalisuse astmega ja nõuetele vastav maksumärk. Tubakatoodetele, millele rakendatakse turvaelemendi paigaldamise kohustust, kuid mida alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt ei maksumärgistata, tuleb paigaldada tootja või importija turvaelement. Enne tootja või importija turvaelemendi kasutuselevõttu tuleb see esitada kooskõlastamiseks Maksu- ja Tolliametile.

Tootja või importija peab vastutama, et tema kasutatav turvaelement vastab tubakatoodete tuvastamis- ja jälgimissüsteemiga kehtestatud tingimustele:

 • turvaelement paigaldatakse igale tubakatoodete tarbijapakendile;
 • turvaelement peab koosnema vähemalt viit tüüpi autentimiselemendist, millest vähemalt üks on varjamatu, üks on poolvarjatud ja üks on varjatud;
 • vähemalt üks turvamärgise viiest autentimiselemendist peab olema pärit kolmandast isikust teenuseosutajalt, kes vastab tubakatoodete tuvastamis- ja jälgmissüsteemiga kehtestatud sõltumatuse kriteeriumitele;
 • turvamärgise autentimiselemendid võivad hõlmata igasugused varjamata, poolvarjatud ja varjatud autentimiselementide tüüpe, mis on sätestatud komisjoni rakendusotsuse (EL) 2018/576 lisas;
 • turvaelement paigaldatakse tarbijapakendile külgekinnitamise, trükkimise või nende meetodite kombineerimise teel.

Viimati uuendatud 12.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?