Kehtestatud sanktsioonid

Nõukogu määrus (EL) nr 833/2014

Ukrainas toimuva sõjaga seotult Venemaale kehtestatud sanktsioonide konsolideeritud tekst (seisuga 12.04.2022), mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

Nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2006

Ukrainas toimuva sõjaga seotult Valgevenele kehtestatud sanktsioonide konsolideeritud tekst (seisuga 12.04.2022), mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes ja Valgevene osalemisega Venemaa agressioonis Ukraina vastu

Järgnev on lihtsustatud ja üldistav kokkuvõte, mis ei ole õiguslikult siduv ega asenda õigusaktides toodut.

 • Keelatud on importida Venemaalt pärit või Venemaalt lähetatud kivisütt või muid tahkeid fossiilkütuseid. Kauba koodid ja nimetused on leitavad (EL) 2022/576 lisas XXII. Keeldu ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes kuni 10. augustini 2022.
 • Keelatud on importida Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditavaid kaupu, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu, näiteks puit ja puittooted, mööbel, väetised jm. Täielik loetelu kauba koodide ja nimetustega on leitav Nõukogu määruse (EL) 2022/576  lisas XXI. Keeldu ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes kuni 10. juulini 2022.
 • Keelatud on eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kaupu, mis võivad aidata suurendada Venemaa tööstuslikku suutlikkust. Kauba koodid ja nimetused on leitavad (EL) 2022/576 lisas XXIII.
  Keelde ei kohaldata enne 9. aprilli 2022 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute suhtes kuni 10. juulini 2022.
 • Euroopa Liidu Nõukogu võttis 08.04.2022 vastu määrused (EL) 2022/576 ja 2022/577, mille kohaselt on keelatud igasugune kaupade vedu Liidu territooriumil Vene Föderatsioonis (VF) ja Valgevenes (BY) asutatud veoettevõtjatel.

  Lähemalt

  Kui tegemist on VF või BY numbrimärgiga või lepingus on märgitud vedajaks VF või BY isik, ei ole lubatud avada transiitvedusid (T1 ja TIR) VF või BY vedajate/numbrimärkidega veokitele või haagistele. Veokid võivad väljuda ainult tühjadena.

  Juba Euroopa Liidu (EL) territooriumil olevad VF ja BY numbrimärkidega veokid saavad kuni 16.04 veo lõpuni viia, kui see on alustatud enne 9.04. Lubatud on ka läbiv transiit läbi ELi, kui vedu on alustatud enne 9.04 ja isik on Liidu territooriumil.

  Määrustega on kehtestatud erisused posti universaalteenuse ja Kaliningradi-VF vahelistele transiitvedudele.

  Täpsema info ja erisustega palume tutvuda määrustes.

  • Venemaalt on keelatud otse või kaudselt importida raua- ja terastooteid. Keelatud on ka nende kaupade transport ja muu tehniline või rahaline teenus. Teatud juhtudel, kui leping on sõlmitud enne sanktsiooni kehtestamist (enne 16.03.2022), on lubatud lepingu alusel importida kaupu kuni 17.06.2022. Kauba koodid ja nimetused on leitavad (EL) 2022/428(ÜVJP) 2022/430 ja EL 2022/434.
  • Venemaalt on keelatud importida kaupu, kui nende kaupade tegelik päritolu on Donetski või Luganski oblast.
  • Sanktsiooni all on Venemaa teatud isikud ja kodanikud ning nende varad (sanktsioonid on kättesaadavad Euroopa Liidu Teatajasmääruses 2022/428 ja otsuses 2022/327 ning 2022/429.
  • Venemaale on kehtestatud ekspordisuunalised sanktsioonid, mis puudutavad kahesekasutusega kaupu (umbes 600-700 kaubakoodi). Sealhulgas on ekspordisuunal Venemaale piirangud erinevatele nafta kaevandamise ja uurimisega seotud kaupadele (torud, puurimisseadmed, pumbad jms).
   Keelatud on kõik KN 88 gruppi kuuluvad kaubad (lennundus), reaktiivkütus ning kütuselisandid.

   Keelatud on otseselt või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida merenavigatsioonikaupu ja -tehnoloogiat, mis on pärit liidust või väljastpoolt liitu, füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal või Venemaa lipu all sõitva laeva pardale paigutamiseks.

   KN rubriigid 8526, 8529, 9014

   Rubriik 8526 - radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed), raadionavigatsiooni abiseadmed ja raadiokaugjuhtimisseadmed. Siia alla kuuluvad mh laevade või lennukite navigatsiooni radarseadmed (kas monteerimiseks laevadele, lennukitele jne), kaasa arvatud sadamate radariseadmed poidele, majakatele jne paigutatavad identifitseerimisseadmed.
   Laevade- ja õhutõrjesuurtükkide kauguse ja suuna radarseadmed.
   Raadioaparatuur laevade, piloodita lennukite, rakettide, mürskude, mänguasjade, laeva- ja lennukimudelite jne kaugjuhtimiseks.

   Rubriik 8529 - osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8524-8528 aparaatides.

   Rubriik 9014 - suundkompassid; muud navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed. Nende hulka kuuluvad:
   A) Instrumendid laeva asukoha määramiseks, nagu sekstandid, oktandid, asimuudid jne.
   B) Muud spetsiaalsed mere- või jõenavigatsiooni instrumendid, nagu nt: autopiloodid (güropiloodid); kursilugemise aparatuur; inklinomeetrid, logid; loodid; kajaloodid; ultraheli sügavusmõõturid ja avastavad seadmed. Selle rubriigi osad klassifitseeritakse samas rubriigis.

   • Luksuskaupade eksport Venemaale on keelatud. Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida luksuskaupu otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal. Seda keeldu kohaldatakse luksuskaupade suhtes, kui nende väärtus ületab 300 eurot kaubaartikli kohta või enam ning optikatooted ja -seadmed mis tahes väärtuses. Kauba koodid ja nimetused on leitavad (EL) 2022/428(ÜVJP) 2022/430 ja (EL) 2022/576.
   • Valgevene päritolu ja Valgevenest saabuvad teatud kaubad on keelatud – üldistatult öeldes on keelatud väetiste, tubakaga seotud seadmete/varustuse (sh filtrid, paber jne) ja naftasaaduste vedu (import, eksport, transiit).
   • Valgevenest on keelatud importida ka puitu, tsementi, rauda, terast, kummitooteid, kuid määruses on ka erisusi. Teatud juhtudel, kui leping on sõlmitud enne sanktsiooni kehtestamist, on lubatud lepingu alusel importida kaupu kuni 04.06.2022. Sama piirang kehtib ka muudest riikidest (nt Venemaalt) Valgevene päritoluga eelloetletud kaupade importimisel.
    Täpsemalt palume vaadata määrusest nr 2022/355.
   • Valgevenesse on keelatud toimetada kahesekasutusega kaupu ekspordi või muu tolliprotseduuri raames.
   • Keelatud on Ukraina Donetski ja Luganski oblastist saadetud kaubad ning keelatud on saata kaupu Donetski ja Luganski oblastisse. Sanktsioonid on kehtestatud kõikidele kaupadele.

   Sanktsioonid

   Juhime tähelepanu, et kui transpordivahend saabub Eestisse või lahkub Eestist meritsi, siis kehtib sisenevate või väljuvate kaupade suhtes tolliformaalsuste teostamise kohustus. Lisaks teostab toll Euroopa Liidu poolt seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas kehtestatud sanktsioonide järelevalve tagamiseks kaupade kontrolli nii peale-, maha- kui ka ümberlaadimisel. Kui kaupu sadamakülastuse käigus maha ei laadita, on tollil õigus kontrollida pardal olevate kaupade toimetamise eesmärki ning vajadusel nõuda kaupade mahalaadimist kontrolli teostamise eesmärgil. Vastavalt liidu tolliseadustiku artiklile 127 lg 2, tuleb sisenemise ülddeklaratsioon esitada ka territoriaalvett läbivate veovahendite ja kaupade suhtes, juhul kui tolliterritooriumil peatutakse (nõue ei kohaldu ainult varustamise eesmärgil territoriaalvetesse saabumisel).

   Kontrollimise eesmärk on takistada igasugune sanktsioneeritud kaupade vedu läbi Euroopa Liidu tolliterritooriumi.

   Täiendavate küsimuste kohta sanktsioonide rakendumise, kehtivuse ja täpse sisu osas palume võtta ühendust strateegilise kauba komisjoniga (stratkom@vm.ee).

   Kui kaubad on suunatud kontrolli, on vaja esitada:

   • kõik dokumendid
   • kauba kood ja kirjeldus
   • saaja/saatja
   • kauba tehniline dokumentatsioon, kirjeldus ja spetsifikatsioon
   • lõppkasutaja kinnitus, et ta on kaupade lõppsaaja ja milleks toodet kasutatakse (näiteks vahendaja või tolliladu ei ole lõplik saaja)
   • Euroopa Liidu kauba puhul selle liikmesriigi kinnitus - tootjamaa kinnitus, et ta on teadlik, et kaupa on lubatud Venemaale saata. Kinnituse peab andma:

    • pädev asutus, kes väljastab strateegiliste kaupade lube ja
    • tootja, et ta on teadlik, et tegemist ei ole kahese kasutusega kaubaga ja on teadlik, et kauba lõppsaaja on Venemaa või Valgevene.

   Lisaks palume arvestada, et sanktsioonide kehtestamise pädev asutus on Välisministeerium, mistõttu on nädalavahetuseti vajalike vastuste saamine raskendatud. Seetõttu soovitame kaupade eksporti nädalavahetusele mitte planeerida.

   Kui kaupade eksportija on teise liikmesriigi isik, suheldakse kaupade tehnilise dokumentatsiooni ja spetsifikatsiooni teemadel ka asjasse puutuva liikmesriigi vastava asutusega, mistõttu selliste eksportide kontrollimine võtab sellevõrra rohkem aega. Selliseid kaupu ei lubata väljumistolliasutusest väljuda enne, kui on saadud veendumus, et tegemist ei ole sanktsioonialuse kaubaga.

   Palume arvestada suurenenud ajakuluga tollivormistusel ja nõustamisel.
   Kui vajate nõustamist, siis arvestage palun, et iga detail on oluline ning võib mõjutada ja muuta nõustamise sisu.

   Sanktsioonide eesmärk on otseselt või kaudselt takistada Vene Föderatsiooni või Valgevene kauba importi EL-i ja ELi kauba eksporti Venemaa Föderatsiooni või Valgevenesse. Ettevõtjad, sealhulgas eksportijad ja importijad peavad tagama, et nad ei võimalda sanktsioonialuste kaupade eksporti/importi ning neil on hoolsuskohustus kontrollida, et sanktsioonidest möödaminekut ei plaanitaks läbi:

   1. Kaupade eksportimise riikidesse, kus neid on lihtne edasi toimetada Venemaa Föderatsiooni või Valgevenesse. Näiteks eksport Euraasia Majandusühenduse riiki, kus toimub juba vabas ringluses oleva kauba toimetamine Venemaa Föderatsiooni või Valgevenesse;
   2. Venemaa Föderatsiooni või Valgevene kaupade importimine riikidest, mis ei rakenda Venemaa Föderatsiooni või Valgevene vastu sanktsioone. Eelkõige samuti Euraasia Majandusühenduse riigid.

   Ukraina teemadel

   Suuline deklareerimine ekspordiks ei ole lubatud juhtudel, kui deklareeritav kaup kuulub keeldude ja piirangute alla või kui kaupade deklareerimise osas kehtivad erinõuded (nt litsentsid). Näitena võib tuua kütuse deklareerimise, mille kohta tuleb esitada tavapärane tollideklaratsioon.

   Humanitaarabisaadetiste puhul, mis on lähetatud kolmandatest riikidest (sh kaubad, mis asuvad ajutisel ladustamisel, tolliladudes, vabatsoonides), tuleb arvestada järgmisega:

   • Kui abisaadetised on ettenähtud toimetamiseks Ukraina territooriumile, on võimalik toimetada need ELi suulise ajutise impordi tolliprotseduuri raames (Liidu tolliseadustiku delegeeritud määruse art 136(1)(l). Kaupade ajutisele impordile suunamiseks esitatakse tollile suulise ajutise impordi lisadokument. Ajutiselt ELi imporditud kaupade reeksport toimub suuliselt riigis, kus kaup Ukrainasse väljub. Selline kaupade liigutamine on tagatisest vabastatud (LTS DM art 81(a) alusel). Laoarvestusest maha kandmine toimub ülalnimetatud (impordi) lisadokumendi vormi alusel.
   • Alternatiivina eelmisele punktile on võimalik tavapärane kaupade reekspordiks ja transiidiks deklareerimine, kui isikul puudub selge informatsioon selle kohta, et toimub kaupade toimetamine Ukrainasse ning tagatud on kaupade väljumine ELis.
   • Tavapäraste tollitoimingute teostamisel tuleb transiidiks deklareerimise puhul kasutada transiidiprotseduuripidaja (printsipaalide) teenust, sest transiidiprotseduuril olevate kaupade väljumine Euroopa Liidust peab olema tagatud. Transiidi (T1) tagatisel liiguvad kaubad lähtepunktist sihtpunkti Euroopa Liidu väljumistolliasutusse, kus kauba väljumine registreeritakse ja tagatis vabastatakse.
    Kontaktid teenust pakkuvatest tolliagentuuridest ja printsipaalidest leiate meie kodulehelt:

   • Kui kolmandatest riikidest pärit abisaadetised on kasutamiseks liikmesriigis, mis on ELi piiril, st kaubad ei välju Euroopa Liidust, deklareeritakse need ELi sisenemisel vastavalt LTSi DM artiklile 135(1) a) suuliselt kui mittekaubanduslikud saadetised ja toimetatakse sihtkohta. Isegi ka juhul kui see isik, kes deklareerib, ei ole eraisik, vaid näiteks abiorganisatsioon, kes kaupa kolmandast riigist lähetab ja Eestis deklareerib.
    NB! Abisaadetis peab vastama tollimaksuvabastuse tingimustele. Tollimaksuvabastuse taotlemiseks saatke palun kirjalik avaldus koos kõikide lisadokumentidega e-posti aadressile emta@emta.ee. Toll fikseerib tollimaksuvabastuse andmise kirjalikult.
    NB! Tegemist on ajutise lahendusega, kuni ELi poolt tollimaksuvabastuse otsuse vastuvõtmiseni. 

   Nii abiorganisatsioonid kui ka muud ettevõtted, kes on korraldanud annetuste kogumist (nt mähkmed, riided, tekid jne) Ukraina rahva abistamiseks, on vabastatud kaupade ekspordiks deklareerimisest kirjaliku ekspordideklaratsiooniga. Kaubad loetakse deklareerituks suuliselt liikmesriigis, kus kaup Euroopa Liidust Ukrainasse väljub LTS DM 137(1)(a) alusel.

   Kaupade ekspordideklaratsioonil on lubatud kasutada üldist kaubakoodi 9919000050 (kaubad heategevus organisatsioonidele) või 9919000060 (katastroofiohvrite heaks) ning deklaratsioonile lisada kaupade nimekiri, mis võimaldab vajadusel kaubad tuvastada. 

   ELi kaubad, mis on mõeldud kasutamiseks ELis (nt Poola piiril), ei ole allutatud tollitoimingutele.

   Poola toll on edastanud soovituse koordineerida humanitaarabi andmist eelkõige Välisministeeriumi kaudu.

   Koordinatsiooni kohta leiate infot Poola valitsuse ingliskeelselt veebilehelt. Lehelt leiate taotluse vormi ja info, mis on mõeldud kõigile, kes soovivad osaleda Ukraina abistamisel. Sel juhul toimub tolliformaalsuste (ekspordi) koordineerimine selles võrgustikus.

   Isikud, kes soovivad abi anda ilma keskse koordineerimiseta (st mitte Välisministeeriumi kaudu), peavad arvestama järgmiste tolliformaalsustega.

   Liidu kaubad
   1. Suuline ekspordiks deklareerimine, kui kauba väärtus ei ületa 1000 eurot, kaubad esitatakse väljumistolliasutuses. Elektroonilist või pabervormil deklaratsiooni ei ole vaja esitada.
   2. Elektrooniline tollideklaratsioon esitatakse ekspordi tolliasutusele. Deklaratsioonile on lubatud märkida üks kaubapositsioon kaubakoodiga selle kauba kohta, mille väärtus on kõige kõrgem.
   3. Lihtsustatud tolliprotseduur vormi alusel, mis on kättesaadav Poola valitsuse ingliskeelsel veebilehel. NB! Vormi alusel võib toimuda eksport ainult Dorohusk ja Korczowa piiripunktide kaudu. Vormi täitmisest informeeritakse koheselt piiripunkti. Selle võimaluse kasutamisel on erinõuded ka transpordivahendi märgistamisele. Vormi kasutamine on lubatud nii veo alustamisel Poolast, kui ka teistest liikmesriikidest. Juhul kui Teil puudub võimalus vormi elektrooniliseks allkirjastamiseks, palutakse kontakteeruda Poolas asuvate heategevusorganisatsioonidega või ametiasutustega, kes saavad vormi teie eest täita.
   Liiduvälised kaubad

   Poola tolli ootus on, et liiduvälised kaubad jõuavad piirile transiidi (T1) protseduuri alusel. Kuid vajadusel aktsepteeritakse ka teises liikmesriigis alustatud lihtsustatud ajutise impordi protseduuri ning kaubad saavad Poolast väljuda Ukrainasse. Tollitoimingute osas soovitatakse eelnevalt kontakteeruda lähima tolliasutusega.

   NB! Lihtsustatud vorm, mis on ettenähtud liidu kaupadele, ei kehti liiduvälistele kaupadele.

   Elusloomad, toidukaubad, veterinaar- ja fütosanitaarkontrolli kaubad, söödad, loomsed saadused peavad olema varustatud päritoluriigi sertifikaatidega ning kuuluvad kontrollimisele vastavalt Ukraina seadusandlusele.

   Ukraina piiri kontrollpunktides kontrollitakse päritoluriikide originaalsertifikaatide olemasolu koos transpordidokumentidega.

   Tolliformaalsuste kiirendamiseks Ukraina piirikontrollpunktides palume kõikidel taimetervise ja veterinaarkontrollile alluvate kaupade eksportijatel vajalikud sertifikaadid Põllumajandus- ja Toiduametist taotleda ning Ukraina piiril originaalsertifikaadid koos transpordidokumentidega esitada.

   Täpsemad ekspordinõuded ja kontaktandmed leiate Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt pta.agri.ee.

   1. Kas kahesekasutusega kaupade kohta on vaid kaupade kirjeldused, kuid kaubakoode ei ole? 
   Kahesekasutusega kaupade nimekirjad on ilma kaubakoodideta. Nimekirjades on kauba kirjeldused ja tehnilised näitajad. Kaupade spetsifikatsioonidelt on võimalik leida parameetreid, et kontrollida, kas kaup kuulub kahese kasutusega kaupade nimekirja. Kaubakoodi alusel on võimalik saada esmane info Eesti Tollitariifistikust (ETTst). ETTs on kaubakoodide juures näha, kas selline kaubakood võib kuuluda ka kahesekasutusega kaupade nimekirja ja võib seetõttu strateegilise kauba komisjoni luba vajada. 

   2. Kuidas otsida ETTst sanktsioonide kohaldumist?
   Palun kontrollige sanktsioonide kohaldumist ETTst. Muuhulgas on avaldatud seal ka informatsioon, kui kauba tollivormistusel on vaja esitada eriluba.

   3. Kas Venemaalt tohib importida puitu/puidutooteid (grupp 44)?
   Venemaalt ei ole puidutoodete importimine hetkel keelatud. Küll aga on sanktsioonid kohaldatud Valgevene puidule ja Valgevenest tulevale puidule.

   4. Kui Kasahstanist tuleb kaup (metall), mis läbib Venemaad transiidiga. Kas sellist kaupa tohib ELi tuua?
   Kasahstani kauba suhtes ei ole sanktsioone kehtestatud, kuid kauba sisenemisel EL-i, tuleb tollile kauba kohta esitada Kasahstani päritolu tõendav dokument. 

   5. Kui ajutise ladustamise tähtaeg on lõppemas, kuid kaupu ei ole võimalik algselt määratud sihtkohta toimetada seoses sõjategevusega, mida teha? 
   Kui ajutise ladustamise tähtaeg on lõppemas, kuid kaupu ei ole võimalik algselt määratud sihtkohta toimetada seoses sõjategevusega, tuleb kaubad suunata tolliladustamisele või muule tolliprotseduurile. Liidu tolliseadustik ei näe ette ajutise ladustamise tähtaja pikendamist.

   6. Kuidas mõjutavad erinevad sanktsioonid tollivormistust?
   Kaupade tollivormistusel tuleb deklarandil kontrollida, et kaubad, mida kajastatakse sisenemisega/väljumisega seotud tollidokumentidel või tollideklaratsioonidel, ei oleks allutatud sanktsioonidele. See tähendab, et juba tollitoimingute teostamise eelselt tuleb kontrollida, et vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele ei oleks keelatud nende kaupade väljavedu või sissevedu. Samuti tuleb ettevõtjatel arvestada, lisaks kaupadele laienevad sanktsioonid ka teatud isikutele ja ettevõttetele, mistõttu on tarneahelates osalevatel isikutel hoolsuskohustus kontrollida, et kaupade sisseveo/väljaveo/transiidiga või nendega seotud tehingutega/teenuste osutamisega ei rikutaks Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioone ning ei tehtaks varasid või majandusressursse otseselt või kaudselt kättesaadavaks nimekirjas olevatele isikutele (nt maksed ettevõttele, mille otsene kasusaaja on nimekirjas olev isik kuid ka olukorrad, kus vahendusfirma on nimetatud isiku kontrolli all). Täpsemad juhised seoste kontrollimiseks (inglise keeles). 

   7. Kas sisse- või väljaveokeelud rakenduvad ka pakenditele ja taarale?  
   Keelud rakenduvad kaubale, mida deklareeritakse. Kui deklareeritav kaup, mis ei kuulu sanktsioonide alla, on pakendatud materjaliga, mis kuulub sanktsioonide alla, siis on kaupade tollivormistus lubatud. Kui pakendeid soovitakse eksportida/importida eraldi, vaadeldakse neid kaubana ning sanktsioonide korral on import/eksport keelatud.

   8. Kuidas käituda liiduväliste kaupadega, mis on ajutisel ladustamisel, kuid on mõeldud toimetamiseks konfliktitsooni või on nende toimetamine RUsse/BYsse sanktsioneeritud?
   Kaupade ajutise ladustamise tähtaja pikendamine ei ole võimalik ning kaubad tuleb suunata tolliladustamisele või muule tolliprotseduurile. Ajutise ladustamise tähtaega ei pikendata. Juhtudest, kus võib tekkida tollivõlg (nt on selgunud, et tähtaeg on kohe täis), teavitavad terminalipidajad loa väljastanud tolliasutust, et olukorras lahendus leida.

   9. Kui pikaks perioodiks on lubatud Ukrainast päästetud hobuseid ajutisele impordile suunata?   
   Hobuste osas on ajutine import täieliku tollimaksuvabastusega võimalik min 12 kuud (DA art 223 ja 237; tollideklaratsioonil protseduuri 53 lisakood D08), mida võib pikendada max 24 kuud, kuid seoses Ukrainas toimuva sõjaga on üldine lähenemine, et toll võib pikendada hobuste ajutist importi kokku kuni 10 aastat.

   10. Kas ekspordisanktsioonid rakenduvad ka kaubale, mis on olnud eriprotseduuril?
   Jah, re-eksporti käsitletakse sanktsioonide vaates sarnaselt ekspordiga. Näiteks kontrollitakse sanktsioonide alla kuulumist kaupade osas, mis on olnud ajutisel impordil ning soovitakse protseduuri lõpetamiseks re-eksportida. Seetõttu tuleb ajutise impordi lõpetamisel valida muu ajutise impordi lõpetamise tollikäitlusviis (vabasse ringlusse lubamine, tolliladustamine, hävitamine).

   11. Kuidas määrata ühikuid luksuskaupadele?
   Kauba ühikute kogus on ekspordideklaratsioonil täiendava mõõtühiku (a/v 1802000000 või 6/2 või SADi lahter 41) alusel märgitud kogus. 
   Kui ETT alusel ei ole kaubale ette nähtud täiendavat mõõtühikut, tuleb kauba ühikute koguse leidmisel lähtuda pakkeüksuste arvust (a/v 1806004000 või 6/10 või SAD-i lahter 31).

   Pakkeüksuste arvu märkimisel tuleb märkida kaupa vahetult ümbritsev pakendite arv ehk jaemüügi pakendite arv . 
   Kui kaup on pakendamata, siis pakkeüksuste arvuna märgitakse kaupade arv. 

   Näited
   • pappkarp 6 pudeli veiniga, kui see on jaemüügi pakend
   • pudel veini, kui see on mõeldud eraldi pudelina müügiks

   Viimati uuendatud 19.05.2022

   Kas sellest lehest oli abi?