Ajutine import ja lõppkasutus

Allolev informatsioon annab ülevaate ajutise impordi tolliprotseduuri ja lõppkasutusprotseduuri rakendamisest.

Ajutine import

Ajutise impordi protseduuri korral võib reekspordiks mõeldud liiduvälise kauba suhtes kohaldada liidu tolliterritooriumil täieliku või osalise tollimaksuvabastusega erikasutust, kohaldamata selle suhtes muid asjakohaste kehtivate sätetega kehtestatud makse ja kaubanduspoliitika meetmeid, kui nad ei keela kauba sisenemist liidu tolliterritooriumile või kauba väljaviimist liidu tolliterritooriumilt.

Lugege rohkem juhenditest:

Õigusaktid ja lisainfo

Euroopa Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ
28. november 2006, käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (kuuenda direktiivi (77/388/EMÜ) uuestisõnastamine)

Uued reeglid transpordivahendite ajutiseks importimiseks ELi
WCO juhend (inglise keeles)

TAXUDi veebileht "Ajutine import"

Ajutise impordi ajavahemik ja selle pikendamine

LTS art 251 alusel võivad kaubad ajutise impordi tolliprotseduuril olla üldjuhul maksimaalselt 24 kuud (erijuhud on sätestatud DA 4. ptk 1. jaos "Ajutine import"). See tähendab, et kauba suhtes võib ajutise impordi protseduuri ühel ja samal otstarbel ning sama loaomaniku vastutusel kohaldada maksimaalselt 24 kuud. Seda ka juhul, kui protseduur lõpetati kauba muule eriprotseduurile suunamisega ning seejärel kohaldati uuesti ajutise impordi protseduuri.

Kui loas märgitud kasutamist ei ole erandkorras võimalik ette nähtud ajavahemiku jooksul saavutada, võib toll loaomaniku põhjendatud taotluse alusel nimetatud ajavahemikku mõistliku aja võrra pikendada.

Kauba suhtes võib kohaldada ajutise impordi protseduuri kümme aastat. See tähendab, et kaup võib ajutise impordi tolliprotseduuril olla kuni 10 aastat, kuid mitte ühel ja samal otstarbel ega sama loaomaniku vastutusel.

Liiduväliste veesõidukite ajutine import

Veesõidukite ajutise impordi maksimaalne ajavahemik on 18 kuud. Seda ajavahemikku saab taotluse alusel pikendada erandkorras (sh COVID-19 seoses) mõistliku aja võrra. 

ATA-märkmik

ATA-märkmikke väljastab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Kui reekspordi tähtajal ei ole võimalik ajutiselt imporditud kaupa reeksportida seoses COVID-19 levikuga, siis tuleb teavitada tolli reekspordi tähtaja pikendamise vajadusest. Toll võib reekspordi tähtaega erandjuhul pikendada.

Võimalusel palume ATA-märkmiku reeksport lõpetada, suunates ATA-märkmikuga hõlmatud kaup tollilattu.


Alates 01.01.2022 Brasiilia ei oma enam ATA garantiiühendust

Seetõttu alates 01.01.2022:

  • Brasiilia ei väljasta ATA-märkmikke ega aktsepteeri teistes riikides Brasiiliasse väljastatud ATA-märkmikke ajutise impordi tolliprotseduurile suunamiseks;
  • ei aktsepteerita Brasiilia ATA-märkmikke, mis esitatakse ajutise impordi tolliprotseduurile suunamiseks Eestis.

 Lisainfo

Juhendid

Kommentaaridega Istanbuli konventsioon ja selle lisad
Juhend annab ülevaate ATA-märkmiku vormistusest, tollivormistusest, tollikontrollist ning tollijärelevalvest
ATA-märkmiku eestikeelne mudel

Õigusaktid

Lõppkasutus

Lõppkasutusprotseduur on eriprotseduur, mille korral lubatakse kaup vabasse ringlusse tollimaksuvabastuse või vähendatud tollimaksumääraga kauba erikasutuse tõttu.

Kauba saab suunata lõppkasutusprotseduurile, kui Eesti Tollitariifistikus (ETT) on kaubakoodi juures vastav lõppkasutusele viitav allmärkus või kauba kirjelduses sisaldub viide lõppkasutusele või on tegemist tollitariifistiku (2658/87) I lisa eelsätete II jao erisätetes või määruses (EÜ)150/2003 tollimaksust vabastatud kaubaga.

Lõppkasutuse soodusmeetmed laienevad tollimaksule ning nende meetmete rakendamise eesmärgiks on teatud tööstuse ja kaubanduse arengu soodustamine. Lõppkasutuse soodustus ei laiene käibemaksule, samuti aktsiisi- ega dumpinguvastastele maksudele.

Lugege rohkem juhendist „Lõppkasutus". 

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee.

Viimati uuendatud 23.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?