Intresside tasumine

Kui teil on tekkinud maksuvõlg, olete kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates seadusejärgsele maksude tasumise päevale järgnevast päevast kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud.

Intresside tasumine

Kui te ei ole tähtpäevaks tasumata maksukohustuselt intressi tasunud, esitame intressinõude, v.a juhul kui intressisumma on väiksem kui 10 eurot.

Arvestatud intressi saate vabatahtlikult tasuda Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA, koostades selleks vastava intressiarvestuse. Oluline on seejuures tagada, et ettemaksukontol oleks intressi tasumiseks piisavalt vahendeid, mille alusel Maksu- ja Tolliamet tasumisele kuuluva intressisumma teie ettemaksukontolt maha arvestab.

Intresse tasuma

Makseraskuste korral on teil võimalus taotleda maksuvõla tasumise ajatamist. Kõige lihtsam ja kiirem viis maksukohustuse tasumise ajatamiseks on esitada taotlus e-MTA kaudu.
Rohkem infot menüüpunktis „Maksuvõla ajatamine“.

Oluline

Maksuvõla täieliku tasumiseni arvestatakse võlalt intressi 0,06 protsenti päevas (s.o 21,9% aastas).

Vabariigi Valitsuse poolt 12.03.2020 väljakuulutatud eriolukorra tõttu ei arvestatud intressi perioodil 01.03.2020 kuni 17.05.2020 (k.a). Perioodil 18.05.2020 kuni 31.12.2021 (k.a) tuli põhivõlalt arvestada ja tasuda intressi 0,03 protsenti päevas.

Intressisumma = tähtpäevaks tasumata maksusumma × viivitatud päevade arv × intressimäär.

Intressisumma ümardamine

1. jaanuaril 2020 jõustus maksukorralduse seaduse (MKS) § 97 muudatus, mille kohaselt intressisumma ümardub euro täpsusega. 

Ümardamine toimub vastavalt matemaatilisele reeglile. Näited:

 • juhul kui arvestuslik intress on 10,49 eurot, siis tuleb pärast intressinõude koostamist tasuda 10,00 eurot;
 • juhul kui arvestuslik intress on 10,50 eurot, siis tuleb pärast intressinõude koostamist tasuda 11,00 eurot.

Kui arvestuslik intress jääb alla 0,50 euro, siis intressinõuet koostada ega intressi tasuda ei saa, kuna ümardatuna oleks intressi väärtuseks 0. Arvestuslikku intressi avalikus võlapäringus ei kuvata. Põhivõla täielikku tasumise korral arvestuslik intress aegub ja kustub automaatselt pärast ühe aasta möödumist maksuarvestusest (MKS § 118).

Intressi mittearvestamine

Maksuintress määratakse teile maksukohustuse täitmisega viivitamise korral. Teatud juhtudel maksuhaldur aga peatab intressi arvestamise.

Peatamise alguseks võib olla:

 • maksukohustuse täitmiseks kasutatava krediidiasutuse tegevuse peatamine;
 • maksukohustuslase pankrotimenetlusega seotud kompromissid;
 • pankroti väljakuulutamine;
 • intressisumma ületab selle arvestamise aluseks oleva maksunõude;
 • toimub võlgade ümberkujundamine (menetluse algatamisest kuni kava kinnitamiseni).

Täpsem peatamise aluste loetelu on toodud MKS §-s 119.

Lähtudes heast haldustavast ja tuginedes Riigikohtu halduskolleegiumi otsusele, ei arvesta me intressi olukordades, kus maksumenetlus on veninud põhjustel, mis on tingitud maksuhaldurist endast. Selliste juhtudena võib välja tuua:

 • maksuhalduri tegevusetusest tulenevalt on tekkinud põhjendamatu viivitus kontrolltoimingute läbiviimisel;
 • maksuhalduril võtab maksustamise seisukohtade kujundamine tavapärasest enam aega ja menetluse jätkamine sõltub olemasolevate tõendite pinnalt tehtavatest täiendavatest otsustest.

Intressiarvestuse perioodi vähendades teeme selle kohta otsuse. Otsus edastatakse teile eraldi haldusaktina koos maksuotsuse või vastutusotsusega. Otsuses on märgitud periood, millal menetlus oli põhjendamatult viivituses ning päevade arv, mille võrra intressiarvestust vähendatakse.
 

Intressiarvestust ei peatata:

 • kui maksumenetluses olulise info väljaselgitamiseks tuleb teha taotlus ELi teise liikmesriigi asutusele. Vastavalt Euroopa Liidu maksualase halduskoostöö direktiivile võib taotluse saanud asutus vastata hiljemalt taotluse kättesaamise kuupäevast kuue kuu pärast.
 • kui oleme edastanud teile või kolmandale isikule korralduse teabe ja/või dokumentide esitamiseks. Aega, millal maksuhaldur ootab maksumenetluses tähendust omavat teavet ja/või dokumente maksumaksjalt või kolmandalt isikult, ei saa pidada maksuhalduri poolt põhjustatud maksumenetluse viivituseks.

Intresside maksustamine

Alates 1. jaanuarist 2020 ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha ning MKS alusel tasutud intresse, välja arvatud MKS § 111 alusel ajatatud maksuvõlalt tasutud intresse, kui maks ei ole määratud maksuotsusega.

Tulumaksu tuleb maksta maksuvõlalt MKS § 115 alusel määratud ja tasutud intressidelt (tulumaksuseadus § 34 punkt 3 ning § 51 lg 1 ja lg 2 p 1).

Tulumaks määras 20/80 tuleb tasuda tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) lisa 6 alusel. Juhul kui valite e-MTA kaudu deklaratsiooni esitamise, eeltäidab Maksu- ja Tolliamet TSD lisal 6 koodil 6021 tulumaksuga maksustatavad intressid. Tuludeklaratsiooni vormi E ei eeltäideta.

Ettevõtlustulust saab maha arvata intressid, kui üheaegselt on täidetud kõik järgmised eeldused:

 • intress on arvestatud ajatatud maksuvõlalt
 • ajatatud maksuvõlg ei ole tekkinud maksuotsuse alusel
 • intress on arvestatud tasumisgraafiku kehtivuse perioodil
 • intress on saanud tasutuks
 • intressinõue on koostatud ja tasutud pärast 1. jaanuarit 2020.

Tulumaksuvabastus laieneb konkreetse ajatatud nõude intressile, mis on arvestatud tasumisgraafiku kinnitamise kuupäevast kuni:

 • nõude graafikujärgse tähtpäevani
 • graafiku tühistamise kuupäevani
 • graafiku lõppemise kuupäevani

Ettevõttele koostatud intressinõudega ja selle jaotuste kaupa tasumisega saate tutvuda e-MTA "Arvestus" menüüpunkti nõuete toimingute otsingus. Tehes nõude liigina valiku, kas intress (INTR), tulumaksuga intress (INTRM) või tulumaksuvaba intress (INTRMV).

Füüsilisest isikust ettevõtjale kuvame e-MTAs intressi jaotust ainult maksustamise järgi.

Viimati uuendatud 22.10.2021

Kas sellest lehest oli abi?