Kaubavedu

Liidu tolliterritooriumile toodava või sealt väljaviidava kauba suhtes kohaldatakse liidu tolliseadustiku ja teiste tollialaste õigusaktidega sätestatud eeskirju ja protseduure.

Liidu tolliseadustik kehtestab reeglid ka kaubavahetusele liidu tolliterritooriumi selliste osade vahel, mille suhtes kohaldatakse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) või nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist korda) sätteid ja nimetatud territooriumi selliste osade vahel, mille suhtes neid sätteid ei kohaldata.

Kauba toomisel liidu tolliterritooriumile tuleb julgeoleku ja turvalisuse eesmärgil esitada sisenemise ülddeklaratsioon. Liidu tolliterritooriumile toodud kaup kuulub saabumisest alates tollijärelevalve alla ning tuleb toimetada tolli määratud tolliasutusse või mistahes muusse tolli määratud või heakskiidetud kohta või vabatsooni. Kaup tuleb esitada tollile, misjärel loetakse see ajutiselt ladustatuks. Ajutiselt ladustatud kaup suunatakse tolliprotseduurile selle protseduuri tingimuste kohaselt. Tolliprotseduurile suunamiseks esitatakse tolliprotseduurile vastav standard- või lihtsustatud tollideklaratsioon. Lihtsustatud tollideklaratsiooni kasutamiseks peab olema tolli luba.

Liiduväline kaup, mis on mõeldud liidu turule viimiseks suunatakse vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile, millega kaasneb imporditollimaksude tasumine ja kaubanduspoliitika meetmete kohaldamine. Tasumisele kuuluv impordi- ja eksporditollimaks põhineb ühisel tollitariifistikul.

Kauba võib suunata eriprotseduurile: transiit (välis- ja sisetransiit), ladustamine (tolliladustamine ja vabatsoon), erikasutus (ajutine import ja lõppkasutus) ning töötlemine (sees- ja välistöötlemine). Paljude eriprotseduuride puhul on nõutav tolli luba.

Liidu tolliterritooriumilt väljaviidava kauba kohta tuleb kindlaksmääratud tähtaja jooksul enne kauba liidu tolliterritooriumilt väljaviimist esitada pädevale tolliasutusele väljaveoeelne deklaratsioon. Liidu tolliterritooriumilt väljaviidava liidu kauba suhtes kohaldatakse ekspordiprotseduuri.

Transiit, TIR

Kui veate kaupu, mis on toodud Euroopa Liitu (EL) tolli- ja maksupiirkonnast väljastpoolt ning mida ELis ei ole maksustatud, on kaupadele vaja teostada tollivormistus.

Loe edasi

Sisenemisformaalsused

Kauba sisenemistolliformaalsuste teostamine algab enne kauba Euroopa Liidu tolliterritooriumile toimetamist. Vahetult kolmandast riigist Euroopa Liitu toodava kauba kohta tuleb esitada sisenemise ülddeklaratsioon. Kauba saabumisel liidu tolliterritooriumile tuleb esitada saabumisteade.

Loe edasi

Ladustamine

Sellelt lehelt leiate ülevaate kauba ajutise ladustamise, tolliladustamise protseduuri ja vabatsooni olemusest ning kauba ajutise ladustamise ja ladustamisprotseduuride kasutamise võimalustest.

Loe edasi

Vaba ringlus

Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile suunatakse liiduväline kaup, mis on mõeldud liidu turule viimiseks või kavandatud erakasutuseks või -tarbimiseks liidu tolliterritooriumil. Vabasse ringlusse lubamine annab liiduvälisele kaubale liidu kauba tollistaatuse.

Loe edasi

Ajutine import ja lõppkasutus

Allolev informatsioon annab ülevaate ajutise impordi tolliprotseduuri ja lõppkasutusprotseduuri rakendamisest.

Loe edasi

Seestöötlemine

Seestöötlemine võimaldab liiduvälist kaupa maksuvabalt töödelda. Ei rakendata kaubanduspoliitilisi meetmeid, v.a sisseveoga seotud meetmed.

Loe edasi

Välistöötlemine

Välistöötlemine annab osalise või täieliku tollimaksuvabastuse väljapoole liidu tolliterritooriumi töötlemiseks väljaveetud kauba reimpordil.

Loe edasi

Hävitamine ja loovutamine

Liiduvälist kaupa saab hävitada kauba suunamisega seestöötlemise tolliprotseduurile. Liiduvälise kauba riigi omandisse loovutamiseks tuleb kauba asukohajärgsele tolliasutusele esitada kirjalik taotlus.

Loe edasi

Väljumisformaalsused

Väljumisformaalsused hõlmavad toiminguid, mida toll ja ettevõtja teevad kauba väljaveo tollideklaratsiooni, väljumise ülddeklaratsiooni või kaupade loendi esitamisest kuni kaubasaadetist vedava transpordivahendi Eestist lahkumiseni.

Loe edasi

Eksport

Liidu territooriumilt väljaviidava kauba suhtes kohaldatakse ekspordiprotseduuri.

Loe edasi

Protseduurile suunamine

Euroopa Liidu tolliterritooriumile toodud või sellelt väljaviidav kaup suunatakse tollialaste õigusaktidega ettenähtud korras selleks soovitud tolliprotseduurile sõltuvalt kauba edasise kasutamise eesmärgist või vajadusest.

Loe edasi

Viimati uuendatud 12.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?