Nõuded nimekirjas püsimiseks

Nimekirja kandmiseks ja seal püsimiseks peab ühing vastama tulumaksuseaduse nõuetele. Juhul kui ühing nõuetele ei vasta, siis ta arvatakse välja tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjast.

Nimekirjas püsimise nõudeid

 • Ühing tegutseb jätkuvalt avalikes huvides (st mitte kitsa ringi isikute huvides).
 • Ühingu tegevus on heategevuslik (st pakutakse kaupa, teenust või muud hüve peamiselt tasuta või muul tulu mittetaotleval või üldkättesaadaval viisil).
 • Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorganite liikmele, viimase kaheteistkümne kuu jooksul ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud tulumaksuseaduse § 8 lõike 1 punktis 1 loetletud isikutele. Seda nõuet ei rakendata sotsiaalhoolekandega tegelevale ühingule, usulisele ühendusele ega juhul kui seotud isik kuulub ühingu toetatavasse sihtrühma ega saa võrreldes teistega sihtrühmas täiendavaid hüvesid või soodustusi.
 • Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega nimekirja kantud ühingule, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (edaspidi lepinguriigis) asutatud ühingule.
  Seda nõuet ei rakendata Eestis asutatud usulisele ühendusele ega muus lepinguriigis asutatud usulisele ühendusele, kui vara jaotus vastab kirikute ja koguduste seaduse §-le 27, mille kohaselt vara läheb kas kirikule või koguduste liidule või riigile.
 • Ühingu halduskulud vastavad tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele. Ühingu töötajale ega juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu ei ületa samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu.
 • Ühing tegutseb kooskõlas põhikirjaga.
 • Ühing ei või tegeleda asutaja või annetaja kauba või teenuse reklaamimisega (v.a juhul kui reklaamiteenust osutatakse lepingu alusel turuhinnaga) või sihtrühma kuuluva isiku kutsealase tegevuse või ettevõtluse soodustamisega.
 • Ühingul ei ole ajatamata maksuvõlga ning korduvaid maksusumma tasumise hilinemisi.
 • Aruanded/deklaratsioonid on esitatud õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras.

Majandusaastaaruande ja deklaratsioonide esitamise kohustus

 • Majandusaasta aruanne esitatakse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile ning esitamise tähtaeg on kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest, st üldjuhul järgmise aasta 1. juuliks.
 • Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuuluvad ühingud peavad esitama iga kalendriaasta kohta deklaratsiooni vorm INF 4 (saadud kingitused ja annetused) järgmise aasta 1. veebruariks.
  Deklaratsiooni esitama ei pea, kui kingitusi ja annetusi saadud ei ole. Samuti ei saa deklaratsiooni vormil INF 4 näidata kingitusi ja annetusi, kui kingituse ja annetuse tegija ei ole tuvastatav (nimi, isikukood/registrikood ei ole teada).
 • Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuuluvad ühingud peavad esitama iga kalendriaasta kohta deklaratsiooni vorm INF 9 (kingituste ja annetuste ning muude tulude deklaratsioon) järgmise aasta 1. juuliks.
  Tähele tasub panna, et deklaratsioon vorm INF 9 esitatakse ka juhul, kui nimekirjas ollakse pool aastat. Vormil INF 9 kajastatakse ühingu kõik tulud ja kulud. Vormilt INF 9 saab maksuhaldur informatsiooni, kas ühingu tegevus vastab tulumaksuseaduse § 11 nõuetele.
 • Maksuhaldurile esitatavate deklaratsioonide hulka kuulub näiteks vorm TSD, mis esitatakse selle kuu kohta, kui tehti maksustatavaid väljamakseid või igakuuliselt, kui ollakse käibemaksukohustuslane. Käibemaksukohustuslane esitab iga kuu ka vormi KMD.

Kehtivad INF-deklaratsioonid

Nimekirjast väljaarvamine

Maksu- ja Tolliametil on õigus ühing nimekirjast välja arvata, kui:

 • ühingu tegevus ei vasta nimekirjas olemise tingimustele (tulumaksuseaduse § 11 lg 2 ja lg 4);
 • ühing ei ole teatanud Maksu- ja Tolliametile 30 päeva jooksul mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kande tegemise päevast põhikirjas tehtud muudatustest, mille tulemusena ühing ei vasta enam nimekirja kandmise tingimustele;
 • on tuvastatud tulumaksuvabade stipendiumite (tulumaksuseaduse § 19 lg 6 või 7) maksmise rikkumine.

Maksu- ja Tolliametil on kohustus ühing nimekirjast välja arvata, kui:

 • ühing esitas ise kirjaliku taotluse nimekirjast kustutamiseks;
 • ühing on vähemalt kolm korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või vähemalt kolm korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega;
 • ühingut lõpetatakse.

Kui ühingu tegevus ei vasta tulumaksuseaduse § 11 nõuetele, siis tehakse ühingule esmalt kirjalik hoiatus nimekirjast kustutamise kohta.

Juhul kui puudused on kõrvaldatavad antakse ühingule võimalus puudused 30-päeva jooksul kõrvaldada.

Kui ühing ei ole antud tähtajaks puuduseid kõrvaldanud, tehakse ühingule otsus tema nimekirjast kustutamise kohta 30 päeva jooksul puuduste kõrvaldamise tähtaja möödumisest. Ülejäänud juhtudel tehakse otsus nimekirjast kustutamiseks pärast 30 päeva möödumist hoiatuse esitamise päevast.

Ühing arvatakse nimekirjast välja otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast. Kui ühing ei nõustu otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul alates otsuse saamisest. Vaie lahendatakse 30 päeva jooksul alates selle saamisest.

Viimati uuendatud 15.06.2022

Kas sellest lehest oli abi?