Töötamise peatamine

Tööandja peab töötamise peatamise registreerima kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise peatamise päevast.

     

Alates 1. aprillist 2022 on töötamise registris kaks uut töötamise peatamise alust: vanemapuhkus ja emapuhkus. Senise lapsehoolduspuhkuse kandeid sai teha kuni 31.03.2022.

Isa-, ema-, vanema- ja lapsendajapuhkuse välja võtmiseks teeb töötaja avalduse Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses.
Töötaja näeb Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses kasutamata puhkusepäevade hulka. Kui töötaja on puhkuseavalduse esitanud, teavitab sotsiaalkindlustusamet sellest automaatselt tööandjat. Tööandjale annab sotsiaalkindlustusamet teada ka kõigist emapuhkuse, isapuhkuse, lapsepuhkuse ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse puhkepäevade muudatustest, mida vanem iseteeninduses teeb.

Maksu- ja Tolliamet teavitab tööandjat omakorda siis, kui sotsiaalkindlustusamet on puhkuse töötamise registrisse kandnud. 

  • Sotsiaalkindlustusamet kannab töötamise registrisse emapuhkuse ja isapuhkuse.
  • Tööandja kannab töötamise registrisse vanemapuhkuse. 
  • Töötamise registris saab olla ainult üks kehtiv või tulevikus peatamise periood.
  • Vanemapuhkust ei tohi tööandja enne sisestada, kui emapuhkus on lõppenud.
  • Kui töötamine on vanemapuhkuse alusega peatatud ja töötaja saab sel ajal teise lapse, siis peab tööandja peatamise lõpetama.

Alates 01.04.2022 on lapsehoolduspuhkuse uus nimetus vanemapuhkus.

2022. aasta 1. aprillil nimetatakse lapsehoolduspuhkus ümber vanemapuhkuseks.

Vanemapuhkust taotleb töötaja endiselt tööandja kaudu ja tööandja teeb peatamise kande töötamise registris.

Töötamise registris saab olla ainult üks kehtiv või tulevikus peatamise periood.

Vanemapuhkust ei tohi tööandja enne sisestada, kui emapuhkus on lõppenud.

Kui töötamine on vanemapuhkuse alusega peatatud ja töötaja saab sel ajal teise lapse, siis peab tööandja peatamise lõpetama. 

Vanemapuhkus (kuni 31.03.2022 lapsehoolduspuhkus) kestab lapse 3-aastaseks saamiseni, kusjuures viimane vanemapuhkuse päev on lapse kolmas sünnipäev.

Loe vanemapuhkusest rohkem sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.
 

1. aprillist asendub senine sünnitushüvitis ema vanemahüvitisega. Töötaval emal on ema vanemahüvitise õigus enne lapse sündi. Töötaval emal käib ema vanemahüvitisega alati kaasas emapuhkus.

Ema vanemahüvitis ja emapuhkus on ema individuaalne õigus ehk sellele on õigus vaid emal, teine vanem seda kasutada ei saa.

Töötamise registris saab olla ainult üks kehtiv või tulevikus peatamise periood.

Vanemapuhkust ei tohi tööandja enne sisestada, kui emapuhkus on lõppenud.

Loe emapuhkuse ja ema vanemahüvitise kohta sotsiaalkindlustusameti veebilehelt.

Tööandja isapuhkuse kannet sisestada ei saa. Isapuhkuse avalduse teeb Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusportaalis isapuhkuse taotleja.

Kui töötaja teeb Sotsiaalkindlustusametile isapuhkuse avalduse, teavitatakse tööandjat sellest e-kirja teel. Teise teavituse saab tööandja siis kui Sotsiaalkindlustusamet teeb töötaja kohta töötamise registrisse isapuhkuse kande.

Töötamist ei tule peatada, kui töötaja on õppekogunemisel (kordusõppustel).

Tasustamata puhkus tuleb märkida juhul, kui see kestab terve kalendrikuu või kauem ning seda põhjusel, et selle perioodi eest ei maksta isiku eest töötuskindlustusmakset ja seda perioodi ei arvestata edaspidi ka töötuskindlustusstaaži hulka.

Tasustamata puhkuse ajal tuleb deklareerida ja maksta töötaja eest sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olevalt kuumääralt.

Juhul kui töötaja soovib töölt ära olla pika perioodi ja tööandja sellega nõustub (näiteks töötaja läheb välismaale õppima või praktikale), siis tasub pigem töötajaga kokkuleppel töölepingu täitmine lõpetada, mitte vormistada tasustamata puhkust. Sellisel juhul ei pea tööandja töötaja eest sotsiaalmaksu tasuma.

Juhul kui isik teeb tööd kasvõi ühe päeva kalendrikuus ja talle tehakse selle eest ka väljamakse, siis tasustamata puhkust märkima ei pea.

Kui palgata puhkusel olev töötaja soovib saada Sotsiaalkindlustusametilt erivajadusega lapse vanema toetust, tuleb töötamise registrisse märkida ka lühem palgata puhkus. Toetuse saamise eelduseks on tasustamata puhkusel viibimine või võlaõigusliku lepingu täitmise peatamine, mis tähendab, et töötaja ja tööandja peavad puhkusele jäämises (või lepingu pooled peavad töötamise peatamises) kokkuleppele jõudma ning see tuleb töö- või käsundiandjal fikseerida töötamise registris. Toetuse saamiseks on oluline, et vanem taotleks tööandjalt (võlaõigusliku lepingu puhul tööd võimaldavalt isikult) kande tegemist töötamise registrisse. Sotsiaalkindlustusameti info erivajadusega lapse vanema toetuse kohta.

Töötamise peatamise alus "Töötamise peatumine muul põhjusel" on töötamise registris kasutusel nii töölepingu seaduse, kui ka avaliku teenistuse seaduse alusel sõlmitud töö- või teenistussuhte peatamiseks.

Töö- või teenistussuhte peatamine võib tuleneda nii seaduslikust alusest (seoses kriminaalmenetlusega eeluurimisel viibimine vms) kui olla kokkuleppeline. Näiteks ajutine peatumine seoses töölt eemalviibimisega, sest töötaja asus töö- või teenistussuhtesse teise organisatsiooni. Samuti olukord, kus töötaja ei ilmu tööle, kuid tööandja ei soovi töösuhet kohe lõpetada, sest tegemist on tema jaoks olulise spetsialistiga ja varasem kogemus näitab, et töötaja naaseb siiski mõne aja pärast tööle. Seega esineb hulk elulisi asjaolusid, mida registripidajal ei ole võimalik ette näha.

Kui avaliku teenistuse seaduse mõistes on teenistussuhte lõpetamise alused selgelt piiritletud, siis töölepingu seaduse paragrahvid 88 ja 91 on Sotsiaalministeeriumi poolt välja antud seaduse selgituste kohaselt lahtised loetelud, kuhu võib mahtuda väga palju erinevaid tööandjast või töötajast tingitud ehk seadusandja poolt ettenägematuid asjaolusid.
 
Töötamine tuleb peatada ka juhul, kui töötaja suundub ajutiselt (nt roteerumise korras) tööle teise tööandja juurde. Sellisel juhul märgitakse töötamise peatamise aluseks „Töötamise peatumine muul põhjusel".

Töötamise peatumise alused lapsehoolduspuhkuse/vanemapuhkuse, aja- ja asendusteenistus ja muu põhjus edastatakse haigekassasse.

Töötamist ei tule töötamise registris peatada, kui töötaja on vahi alla võetud.

Andmete muutmine, parandamine ja tühistamine

Tööandjal on võimalik töötamise registrisse kantud andmeid elektroonselt ise parandada kolme kuu jooksul töötamise alustamise, peatamise või lõpetamise kuupäevast alates.

Sisestatud kuupäevi saab muuta esmakande kuupäevast +/- 3 kuu võrra nii kehtivate kui ka lõppenud registrikannete korral.

Kui töötamise registrisse on kantud töötamine, mis mingil põhjusel ei alga, on võimalik tööandjal endal see kanne elektroonselt tühistada kolme kuu jooksul töötamise alguseks märgitud kuupäevast arvates.

Kande tühistamiseks tuleb töötamise registris vajutada töötamise otsingu lehel töötamise kande numbrile. Seejärel avaneb kande detailvaade ning kande andmete lehe all tuleb vajutada nuppu „Tühista".

Kande tegemisest kolme kuu möödumisel on võimalik andmeid parandada vaid Maksu- ja Tolliametile esitatud põhjendatud taotluse alusel, mille saab esitada e-MTAs rubriigis SuhtlusKirjavahetus, digitaalselt allkirjastatuna aadressil emta@emta.ee või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.

Kui andmete parandamine ei ole põhjendatud, võib Maksu- ja Tolliamet andmete parandamisest keelduda.

Haigekassast töötamise registrisse ületoodud andmete osas Maksu- ja Tolliamet töötamise alguse kuupäevi ei muuda, kuna puudub võimalus uute esitatud andmete õigsust kontrollida.

Enne 1. juulit 2014 võetakse erinevate sotsiaalsete tagatiste määramisel aluseks TSD-l deklareeritud väljamaksed. Töötamise registreerimine Maksu- ja Tolliametis algas 1. juulist 2014 ning varasemad kehtivad kanded toodi haigekassast töötamise registrisse üle eesmärgiga vähendada tööandjate halduskoormust. Isikute varasemad töötamise andmed (kuni 1. juulini 2014) on registris informatiivse tähendusega.

Küsimused ja vastused töötamise kannete muutmise ja parandamise kohta

1. Kui töötaja on registreeritud, aga tööle üldse ei ilmugi, kas sel juhul on võimalik registreeritud töötaja registrist kustutada? Kas seda saab teha ainult teenindusbüroos ja pole võimalik teha elektrooniliselt ja mis hetkest alates see on võimalik?

Juhul kui töötamise registrisse on kantud töötamine, mis mingil põhjusel ei alga, on võimalik see kanne elektroonselt tühistada kolme kuu jooksul töötamise alguseks märgitud kuupäevast arvates.

Kui on kande registreerimist kolm ja enam kuud, siis paranduste tegemiseks ei pea sellisel juhul teenindusbüroosse tulema, vaid soovitame teha avalduse kande tühistamiseks e-MTAs rubriigis „Suhtlus" – „Kirjavahetus" või avaldus digitaalselt allkirjastatuna aadressil emta@emta.ee.

Kande tühistamiseks tuleb töötamise registris vajutada töötamise otsingu lehel töötamise kande numbrile, avaneb kande detailvaade, kande andmete all tuleb vajutada nuppu „Tühista".

2. Haigekassast töötamise registrisse ületulnud töötamise alguskuupäev on vale. Kas töötamise registris peab selle õigeks muutma?

Haigekassast töötamise registrisse ületulnud andmete osas Maksu- ja Tolliamet töötamise alguse kuupäevi ei muuda. See tähendab, et n‑ö ajalugu me ei paranda, kuna enamasti on tegemist vanade andmetega ning meil puudub võimalus uute esitatud andmete õigsust kontrollida.

Maksu- ja Tolliamet muudab üldjuhul andmeid vaid põhjendatud avalduse alusel ja siis, kui andmete esitamisest on möödunud 3 kuud.

Seda, et töötajal jääb mõni hüve seetõttu saamata, et tema töötamise alguskuupäev töötamise registris ei ole vastavuses lepinguga karta ei tule, kuna õiguslikku tähendust omavad registris andmed alates 1. juulist 2014 ja edaspidi. Vanemad andmed on vaid informatiivsed ning nende osas võib ka hiljem olla vajadus esitada erinevaid lisatõendeid ja andmeid pädevatele asutustele. Haigekassasse esitati andmeid ainult ühel eesmärgil, töötamise registri võimalused on laiemad ning vanu haigekassa andmeid ei saagi kuidagi aluseks võtta muude, kui ravikindlustuse alaste otsuste tegemisel. Küll aga on tööandjal kohustus jälgida, et 1. juulist 2014 oleks töötamise registris kanded õiged.

Kui isiku eest on enne 1. juulit 2014 kõik maksud deklareeritud, arvestatakse sotsiaalsed tagatised isikule tehtud väljamaksete alusel.

Töötuskindlustusstaaži arvestus on kuni 30. juunini 2014 väljamaksete põhine ja alates 1. juulist 2014 töötamise perioodi põhine ning töötukassa saab andmeid kontrollida töötamise registrist.

3. Miks mu töötamise alguse kuupäev ei ole õige, kui see on alanud enne 1. juulit 2014?

Töötamise registreerimine Maksu- ja Tolliametis algas 1. juulist 2014 ning töötamise andmed eeltäideti haigekassa ravikindlustatud isikute andmetega eesmärgiga vähendada tööandjate halduskoormust. Seega enne 1. juulit 2014 alanud töötamise alguskuupäev, mis on eeltäidetud haigekassast üle toodud andmete alusel, ei ühti alati töötamise tegeliku alguskuupäevaga. Alates 1. juulist 2014. omavad töötamise registri andmed õiguslikku tähendust, mis tähendab, et tööandjal on kohustus jälgida, et pärast 1. juulit 2014 tehtud kanded oleksid töötamise registris õiged.

Tööandjad saavad teha uusi kandeid ja paranduskandeid tagasiulatuvalt kuni 3 kuud vältimaks segadusi andmete ristkasutuses. Kui on vaja teha parandusi vanemates kannetes kui kolm kuud, siis tuleb tööandjal pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole põhjendatud taotlusega kas kasutades e-MTA suhtluse kanalit või saata digiallkirjastatud taotlus e-postiga aadressile emta@emta.ee.

1. Kas lapsehoolduspuhkuse peatatud töötamise ajal võib töötada ja kui tohib, kas siis töötamise ajal peab peatamise lõpetama või võib peatatud töötamise kanne jääda peatatuks ning kõrvale registreerida uue töötamise kande?

Ühe tööandja juures saab töötaja olla kas lapsehoolduspuhkusel või tööl, korraga mõlemas seisus ta olla ei saa. Samas kui ühe tööandja juures on lapsehoolduspuhkuse tõttu töösuhe peatunud, siis ei ole keelatud tööle asumine teise tööandja juures.

Samas tuleb alati arvestada vanemapuhkuse kasutamisega kaasnevaid õigusi vanema- ja perehüvitistele, mille suurust võib mõjutada täiendava tulu saamine ehk tööle asumine.

Vanemahüvitise saamise ajal on lubatud teenida tulu. 2021. aastal hakkab olema 1910,77 eurot. Kui ühe kuu tulu on sellest summast väiksem, siis vanemahüvitis ei vähene. Kui tulu on suurem, vähendatakse vanemahüvitist.

Täpsemalt kaasnevatest õigustest ja kohustustest Sotsiaalkindlustusameti veebilehel „Perehüvitiste saajale".

2. Kas lapsehoolduspuhkusel ajal võib võtta haiguslehe? Kas tööandja lõpetab lapsehoolduspuhkuse peatamise haiguslehe ajaks ja pärast haiguslehe lõppemist peatab taas kande?

Töötaja võib teha avalduse lapsehoolduspuhkuse lõpetamiseks, kui tööle naasmise päeval ta haigestub või laps jääb haigeks ning selle tulemusel ta otsustab, et pärast töövõimetuslehe lõppemist jääb ikka veel lapsehoolduspuhkusele ja ei naase tööle.

Töövõimetushüvitise saamise õigus tekib töötajal vaid juhul, kui töötamise kanne on töövõimetuslehe ajaks tööandja poolt taastatud ehk aktiivne. Kui tööandja kandemuudatust ei tee, siis töötaja töövõimetushüvitist ei saa.

Kanded töötamise registris peavad vastama tegelikule olukorrale ehk kui inimene soovib tööle naasta, siis töötamise kande peatumine lõpetatakse ehk muudetakse aktiivseks kandeks. Ning kui töötaja soovib taas jääda lapsehoolduspuhkusele, siis tehakse töötamise registris uuesti vastav kanne.

3. Mida peab tegema sünnitushüvitise saamiseks juhul, kui lapsehoolduspuhkusel viibiv naine soovib seoses uue lapse sünniga võtta uut sünnituspuhkust?

Lapsehoolduspuhkusel viibiv naine, kes soovib võtta uut sünnituspuhkust ning saada selle eest sünnitushüvitist, peab lapsehoolduspuhkuse katkestama. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks. Märkides avaldusele lapsehoolduspuhkuse lõpetamise kuupäevaks sünnituspuhkuse alguskuupäevale eelneva päeva, ei pea naine vahepeal tööle minema. Soovitame tööandjat teavitada enne sünnituspuhkuse algust piisava ajavaruga, et tööandja jõuaks töötamise registris peatamise õigeaegselt lõpetada.

1. Töötajale võimaldatakse tööandjaga kooskõlastamisel tasustamata puhkus 1 kuuks (kuu esimesest kuni viimase päevani). Tööandja registreerib töötamise peatamise töötamise registris, kuid hiljem esitab töötaja töövõimetuslehe osa puhkuse kohta. Tööandja teeb vastavad muudatused töötamise registris – tühistab kande. Kas selline muudatus on registreerimise korra rikkumine?

Ei ole rikkumine, kuna kande tühistamine on põhjendatud. Kui tööandja peatamise kannet ei tühista, siis ei ole tööandjal võimalik haiguslehte registreerida.

Viimati uuendatud 14.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?