Maamaks

Maamaks on maamaksuseadusega kehtestatud riiklik maks. Maamaksuga maksustatakse Eestis kogu maa, v.a maa, millel on majandustegevus keelatud. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse.
 • Maamaks lähtub maa maksustamishinnast maksumäära alusel, mille kehtestab kohalik omavalitsus.
 • Maksustamishind kujuneb maa potentsiaalse tulukuse, maa sihtotstarbe ja asukoha, mitte maa tegeliku kasutuse põhjal.
 • Maa maksustamishinna ja sellele kehtestatud maksumäära põhjal arvutab Maksu- ja Tolliamet maamaksu ning korraldab maamaksu tasumist.

Oma maatükkide andmeid, maamaksu arvutuskäiku ja teateid näete Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA.

Vaatan andmeid

Maamaksu tasumineMaamaksuseadus

Maamaksu maksavad maa omanikud või maa kasutajad – nii eraisikud, ettevõtted kui ka riik.

Maamaksuga maksustamise aluseks on maa omandi- või kasutusõigus.

 • Kui maakasutus ei ole ümber vormistatud maareformi seadusega, siis maksab maamaksu maa kasutaja.
 • Kui maa on koormatud hoonestusõiguse või kasutusvaldusega, siis maksab maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja.
 • Kui kinnistu (krunt koos hoonetega) on jagatud korteriomanditeks, siis maksab iga korteri omanik maamaksu enda korteriomandi eest.

Maamaksu ei määrata, kui maksusumma jääb alla 5 euro. Ka kortermajades elavad korterite omanikud on maamaksu maksjad. Kuna aga paljudes kortermajades jääb korteriomanike maamaksu osa alla 5 euro, siis ei pruugi inimesed olla maamaksust ja maamaksuvabastusest teadlikud.

Maa maksustamisel on aluseks maa väärtus, mille leiab Maa-amet maa korralisel hindamisel.

Hindamise tulemusel moodustatakse hinnatsoonid ja igas tsoonis leitakse maa väärtus sihtotstarvete või kõlvikute (maatükk, mis erineb temaga piirnevast alast) kaupa. Tulemused vormistatakse hinnatsoonide kaartidena ning maa väärtuste loeteluna.

Maa-amet lisab hindamise tulemused maakatastrisse (andmekogu, mis koosneb maaregistrist, katastrikaartidest ja katastriarhiivist). Maakataster kajastab muuhulgas ka maatüki looduslikku seisundit, kõlvikute andmeid, mis võivad muutuda, kui muutub maa looduslik olukord.

Lisainfo

Maa hindamist reguleerib maa hindamise seadus.

Maatüki maksustamishinna arvutavad kohalikud omavalitsused, kes kehtestavad igale maatükile maksumäära ning soodustused hinnatsoonide lõikes igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks.

Maamaksumäär on 0,1—2,5 protsenti maksustatava maa hinnast aastas. Muudetud maksumäärad hakkavad kehtima 1. jaanuaril.

Maatüki maksustamishinna alusel arvutab Maksu- ja Tollimet maamaksu.

Maa maksustamishinna määramise vaidlustamise kehtestab maa hindamise seadus.

Maamaksust on vabastatud kodualune maa, mille suurus on tiheasustusega alal 0,15 hektarit ja mujal 2 hektarit.

Maaomanikul on õigus kodualuse maa maamaksuvabastusele, kui 1. jaanuari seisuga:

 • on ta maatüki omanik või kasutaja;
 • on maatükk elamumaa, või maatulundusmaa, mille koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
 • on sellel maal asuvas hoones maaomaniku püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistris olevatele elukoha andmetele.

Korteriomandite puhul kehtib kodualuse maa maksuvaba piirmäär, mis on jaotatud igale korteriomandile vastavalt selle omandiosale. Maamaksuvabastus kehtib ka hooneühistule, mille omandisse elamu kuulub. Kui maatükil on mitu kaas- või ühisomanikku, siis kehtib maksuvaba piirmäär kõikide omanike kohta ühiselt.

Kui korterelamus on osa ruume kasutusel äripinna või sotsiaalmaana, siis määratakse maatükile liitsihtostarve.

Kogu maatükile määratakse suhtarvuna elamumaa ja muu maa kasutusotstarve, mis kohaldub kõikidele selle maatüki korteriomanditele ühtemoodi.

Kohalik omavalitsus võib anda täiendava maamaksuvabastuse pensionäridele ja puudega inimestele kuni 0,15 hektari ulatuses ning represseeritutele kogu elamumaa ulatuses. Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele avaldus.

Maamaksumäärad

 • Maamaksumäär väljendatakse protsendina maa maksustamishinnast.
 • Kui maamaksumäärad on kehtestatud diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes, siis kajastatakse erinevad maksumäärad eraldi ridadel.

 Maamaksumäärad

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril. Maksu- ja Tolliamet väljastab maamaksuteate isikule, kes 1. jaanuari seisuga on maa omanik või kasutaja.

Maamaksu tasumise kohustus tekib, kui maamaksusumma ühe kohaliku omavalitsuse piires on vähemalt 5 eurot.

Kui maamaksusumma ühe omavalitsuse piires kokku on vähem kui 5 eurot, siis maamaksuteadet ei saadeta ja maamaksu tasuma ei pea.

Kui maa omandatakse või maa kasutusõigus tekib aasta keskel, siis säilib eelmise omaniku või kasutaja maamaksu tasumise kohustus aasta lõpuni. Uue omaniku või kasutaja maksukohustus tekib maa omandamise või kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Kui maamaksuteates on maakasutuse või maksumaksja andmetes ebatäpsusi, siis teavitage maksustatava maa asukohajärgset omavalitsust, kes teeb registrites vajalikud parandused.

Maaomanik/kasutaja ei pea ise maa andmeid esitama, maamaksu arvutama ega deklareerima.

Kohalike omavalitsuste andmete põhjal arvutab Maksu- ja Tolliamet maamaksu hiljemalt 15. veebruariks ning väljastab e- teenuste keskkonnas e-MTA maamaksuteate.

Maamaksuteate väljastamisest teavitame kas e-kirja või tekstisõnumiga. Kui meil maksumaksja e-posti aadressi ja telefoninumbrit ei ole, siis saadame paberil maksuteate tavapostiga.

Kasutame teadete saatmisel rahvastikuregistris või e-MTA registris olevaid kontaktandmeid. Kui andmed registrites erinevad, siis eelistame andmeid, mis on kõige hiljem muudetud. Et teated teieni jõuaks, palun vaadake üle oma kontaktandmed rahvastikuregistris ja/või e-MTAs ning parandage need, kui vaja.

E-MTAs on kättesaadav ka kogu teie maa maksustamist puudutav info. Kui märkate oma maa andmeid üle vaadates ebatäpsusi, siis andke sellest kohe teada maa asukohajärgsele omavalitsusele.

Maksu- ja Tolliamet ei saada maksuteadet, kui maaomaniku maamaksusumma ühe omavalitsuse piires olevalt maalt on väiksem kui 5 eurot.

Maamaksu tasumine

Maamaksu tasumiseks on kaks tähtpäeva – 31. märts ja 3. oktoober.

 • Kuni 64-eurone maamaks ühe kohaliku omavalitsuse piires asuvalt maalt tuleb tasuda 31. märtsiks.
 • Kui maamaksusumma ületab 64 eurot, siis tuleb tasuda:
   

  – 31. märtsiks vähemalt pool summast, kuid mitte vähem kui 64 eurot;

  – hiljemalt 3. oktoobriks ülejäänud osa maamaksusummast.

Maamaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Tasun maamaksu

E-arve

Maamaksu tasumise hõlbustamiseks saate tellida e-arve mugavalt e-teenuste keskkonnas e-MTA.
E-arve tellimise juhised ja täiendav info

Tellin e-arve

Viimati uuendatud 23.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?