• Riigilõiv on menetlustoimingu tegemise eest Eesti Vabariigile tasutav rahasumma.
 • Riigilõivu nõue registreeritakse maksukohustuslaste registris isikule, kelle huvides või kelle suhtes lõivuga maksustatud toiming tehakse ning kes seaduse kohaselt on kohustatud toimingu eest riigilõivu tasuma.
 • Enne toimingu tegemist on riigilõivu tasumine vabatahtlik. Tegemata toimingu riigilõivu e-MTAs maksukorralduse seaduse § 105 alusel, enam tasutud maksude tagastusnõudega, ei tasaarvestata.

Alates 1. jaanuarist 2022 asendati tsiviil- ja halduskohtumenetluses kautsjon ja kassatsioonikautsjon riigilõivuga.

Edaspidi tuleb riigilõivu tasuda:

 • Riigikohtule kassatsioonkaebuse ja teistmisavalduse esitamisel
 • kaja ja menetluse taastamise avalduselt
 • menetlustähtaja ennistamise avalduselt

Riigikohtule esitatavalt kassatsioonkaebuselt ja teistmisavalduselt ning kaja, menetluse taastamise ja tähtaja ennistamise avalduselt tasutavad summad on edaspidi leitavad riigilõivuseadusest.


Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust tsiviilkohtumenetluse ja halduskohtumenetluse toimingute riigilõivude üle. Enne hagiavalduse, avalduse, kaebuse, määruskaebuse, apellatsioonikaebuse esitamisel või hagi tagamiseks avalduse kohtule esitamist tuleb enamasti tasuda riigilõiv.

Riigilõivu tasumisel tuleb lähtuda tsiviilkohtumenetluse seadustikust või halduskohtumenetluse seadustikust ning riigilõivuseadusest vastavalt sellele, kas tegemist on tsiviilkohtumenetluse või halduskohtumenetlusega.

Kohtuasjade toimingu riigilõivu nõue saadetakse x-tee teenusega Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonda e-MTA:

 1. kui avalikust e-toimikust edastatakse elektrooniliselt dokumendid kohtusse (menetluses tuleb tasuda riigilõiv) ning e-toimikusse lisatakse märge:
  - tasun kohtukulud e-toimikus pangalingiga;
  - soovin tasuda kohtukulud väljaspool e-toimikut;
  - olen tasunud kohtukulud väljaspool e-toimikut.
   
 2. kohtuametniku poolt riigilõivu nõude registreerimisel kohtute infosüsteemi;
 3. kohtuametniku poolt riigilõivu nõude registreerimisel maksekäsu infosüsteemi.

Kohtuasjade toimingute riigilõivu tasumist kontrollib kohus, kes teeb taotletud menetlustoimingu.

Hea teada

 • E-toimikust on võimalik kohtuasjade riigilõivu nõuet e-MTAsse registreerida ka esindajale.

  Kui nõue on e-MTAs esindajale ekslikult registreeritud, pöörduge andmete parandamiseks e-posti aadressil etoimik@rik.ee või kohtuasja menetleva kohtu poole.
 • Kui kohtuasjade riigilõivu nõue jääb kohtumenetluses tasumata, kustutab kohus selle nõude kohtute infosüsteemist peale kohtumenetluse lõppu. Nõue tühistatakse e-MTAst, kui kohtute infosüsteemist saabub e-MTAsse vastav teavitus.
Kohtute kontaktid

I ja II astme kohtute kontaktandmed
Maksekäsu osakonna e-posti aadress maksekask@kohus.ee
Riigikohtu e-posti aadress info@riigikohus.ee


Kohtuasjas riigilõivu tasumine

 • Riigilõivu tasumisel tuleb lähtuda tsiviilkohtumenetluse seadustikust või halduskohtumenetluse seadustikust ning riigilõivuseadusest vastavalt sellele, kas tegemist on tsiviilkohtumenetluse või halduskohtumenetlusega.
 • Kohtuasjade toimingute riigilõivu tasumist kontrollib kohus, kes teeb taotletud toimingu.
 • Kohtuasjas riigilõivu tasumisel palume märkida maksekorraldusele kohtuasja number ja nõude unikaalne viitenumber (kui need on teada).
 • Riigilõivu tasumisel enne avalduse esitamist, ei pea viitenumbrit maksekorraldusele märkima. Kui tasute riigilõivu unikaalse viitenumbrita, siis tasutud summat riigilõivu nõudega automaatselt ära ei seota. Laekumine on maksja MTA lõivu ja tagatise ettemaksukontol niikaua, kui kohtuametnik selle riigilõivu nõudega seob.
 • Riigilõivu tasumisel teise isiku eest, märkige maksedokumendile selle isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasute.
 • Riigilõivu nõude tasumiseks võib kasutada lõivu ja tagatise ettemaksukontol olevat vaba raha. Sellest tuleb kohut kirjalikult teavitada.
 • Kui avalikust e-toimikust edastatakse elektrooniliselt dokumendid kohtusse (menetluses tuleb tasuda riigilõiv) ning e-toimikusse lisatakse märge:
  • „tasun kohtukulud e-toimikus pangalingiga“, siis e-toimikus makse teostamisel tasutakse e-MTAs riigilõivu nõue koheselt. Tasumine on nähtav nii e-toimikus, kui ka kohtute infosüsteemis.
  • „soovin tasuda kohtukulud väljaspool e-toimikut“, võib makse teostada Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA või pangaülekandega. Pangaülekandega maksmisel on oluline kasutada e-toimikust saadud unikaalset viitenumbrit. Kui teete makse unikaalse viitenumbrita, siis tasutud summat kohtuasjade riigilõivu nõudega automaatselt ära ei seota. Laekumine jääb maksja riigilõivu ja tagatiste ettemaksukontole niikaua, kui kohtuametnik selle riigilõivu nõudega seob. Viitenumbrita makse teostamisest tuleb kohut teavitada.
  • „olen tasunud kohtukulud väljaspool e-toimikut“, tuleb tasumisest väljaspool e-toimikut kohut teavitada, kuna laekumine on maksja riigilõivu ja tagatise kontol niikaua, kui kohtuametnik selle nõudega seob

Rohkem infot

Hea teada

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt ei pea riigilõivu tasuma:

 • menetlusabi taotluselt;
 • menetluse algatamise avalduselt hagita asjas, mille kohus võib lahendada omal algatusel. See ei välista riigilõivu tasumist kohtulahendi alusel;
 • Eesti Vabariik kui menetlusosaline.

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust Patendiametile kaubamärgi registreerimise ja tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotluse esitamise eest tasutud riigilõivude üle.

Patendiameti riigilõivu nõue saadetakse maksukohustuslaste registrisse X-tee teenusega Patendiameti infosüsteemist.

Patendiametile kaubamärgi registreerimise ja tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotluse esitamise eest tasutud riigilõivu tasumist kontrollib Patendiamet.

Täiendavat infot Patendiameti riigilõivude ja lõivumäärade kohta Patendiameti kodulehel. Patendiameti riigilõivudega seonduvat reguleerib riigilõivuseadus ja kaubamärgiseadus. Patendiameti e-aadress on vastuvoett@epa.ee.

Patendiameti riigilõivu tasumine

Kaubamärkide toimingute ja tööstusdisainilahenduse registreerimise riigilõivude tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Kui Patendiametile kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste toimingute eest makstav riigilõiv on tasutud taotluse esitamise käigus, enne patendiametilt viitenumbri saamist, tuleb maksel viitenumbri väli jätta täitmata. Sel juhul tuleb Patendiametile edastada riigilõivu tasumise andmed e-aadressile vastuvoett@epa.ee.

Rohkem infot Patendiameti riigilõivude tasumise kohta, sh makserekvisiidid, leiate meie kodulehelt: riigilõivude ja kohtute tagatiste tasumine.

Maksukohustuslaste registris peetakse arvestust äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri toimingute eest tasutud riigilõivude üle.

Täpsemalt reguleerib äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri toimingute riigilõivu tasumiseks kuuluvate riigilõivudega seonduvat riigilõivuseadus.

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri toimingute riigilõivu nõue saadetakse maksukohustuslaste registrisse X-tee teenusega äriregistri infosüsteemist.

Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri toimingu eest tasutud riigilõivu tasumist kontrollib Tartu Maakohtu registriosakond. Registriosakonna e-posti aadress on registriosakond@kohus.ee.

Äriregistri riigilõivu tasumine

Vastavalt riigilõivuseadusele märgitakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri toimingu eest riigilõivu tasumisel maksedokumendile ka selle isiku, kelle eest riigilõiv tasutakse, registrikood või notariaalse asutamistehingu tõestamistoimingu number, mittenotariaalse asutamise puhul asutajatele äriregistri veebipõhises teabesüsteemis antud asutamisnumber, kui need on olemas.

Rohkem infot äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri toimingu riigilõivude tasumise kohta, sh makserekvisiidid, leiate meie kodulehelt: riigilõivude ja kohtute tagatiste tasumine.

E-MTAs peetakse arvestust Ametlikes Teadaannetes teabe avaldamisega seotud riigilõivude üle.

Ametlikud Teadaanded on elektrooniline väljaanne, kus avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Ametlikes Teadaannetes teabe avaldamisega seotud riigilõivu nõue saadetakse e-MTAsse x-tee teenusega Ametlike Teadaannete infosüsteemist, kui taotletakse avaliku teadaande avaldamist ning teadaande avaldamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Kui riigilõivu ei tasuta 30 päeva jooksul alates teadaande avaldamiseks esitamisest, tühistatakse teadaanne ja riigilõivunõue e-MTAst automaatselt.

Ametlike Teadannetes teabe avaldamise riigilõivuga seotud küsimustes palume pöörduda Ametlike Teadaannete kasutajatoe poole meili teel ametlik.teade@just.ee.

Ametlike Teadannete riigilõivu tasumine

 • Riigilõivu tasumisel tuleb lähtuda riigilõivuseadusest.
 • Riigilõivuga seotud teadaanne avaldatakse, kui riigilõiv on laekunud. Riigilõivuseaduse § 85 alusel tasutakse teadaande avaldamise eest riigilõivu 7 eurot.
 • Täpse nimekirja teadaannete liikidest, mille puhul tuleb riigilõivu tasuda leiate Ametlike Teadaannete kodulehelt.
 • Riigilõivuseaduse § 45 näeb teatud juhtudel ette teadaande avaldamise eest riigilõivu tasumisest vabastamise.
 • Ametlikes Teadaannete riigilõivu tasumist kontrollib Registrite ja Infosüsteemide Keskus.
 • Riigilõivu on võimalik tasuda teadaande avaldamisel pangalingiga või maksekorraldusega.

Täiendavat infot riigilõivu tasumisvõimaluste kohta leiate Ametlikes Teadaannete kodulehel avaldatud kasutusjuhenditest.

Rohkem infot

Riigilõivude tasumise võimaluste kohta, sh makserekvisiidid, leiate meie maksude tasumise lehelt rubriigist „Riigilõivude ja kohtute tagatiste tasumine“.

E-MTAs peetakse arvestust kinnisturaamatu toimingute riigilõivude üle.

Kinnistusraamatu toimingu riigilõivu nõue saadetakse e-MTAsse x-tee teenusega kinnistusraamatusse kannete tegemisel, kui toimingute eest tuleb tasuda riigilõiv.

Kinnistusosakonna teenistuja parandab infosüsteemi sisestatud riigilõivu summa, kui see on tagasi makstud või selle suurus on muutunud.

Kinnistusraamatu toimingu riigilõivu nõudega seotud küsimustes palume pöörduda poole Tartu Maakohtu kinnistusosakonna poole. Kinnistusosakonna e-posti aadress on kinnistusosakond@kohus.ee.

Kinnisturaamatu toimingu tegemise eest riigilõivu tasumine

Riigilõivu tasumisel tuleb lähtuda riigilõivuseadusest.
 

Rohkem infot

Riigilõivude tasumise võimaluste kohta leiate meie maksude tasumise lehelt rubriigist „Riigilõivude ja kohtute tagatiste tasumine“.

Ekslikult ja enammakstud riigilõivu tagastamine

Taotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile siis, kui:

 • olete riigilõivu tasunud ekslikult valele arvelduskontole (eksitus on makseselgitusest selgesti tuvastatav).
  Näiteks soovisite tasuda riigilõivu isikut tõendava dokumendi saamiseks (riigilõivu saajaks peaks olema Politsei- ja Piirivalveamet), kuid kasutasite maksmisel Rahandusministeeriumi arvelduskontosid.
 • teil on õigus tagasi saada Ametlikes Teadaannetes teabe avaldamisega seotud riigilõiv (tasutud summa on vaba rahana teie riigilõivu ja tagatiste ettemaksukontol).

Kui riigilõivu tasunud isikul õigus tasutud riigilõiv tagasi saada, tuleb riigilõiv riigilõivuseaduse § 12 kohaselt kirjalikult tagasi taotleda riigilõivu võtjalt.

Riigilõivuseaduse § 6 kohaselt on riigilõivu võtjaks asutus, kes seaduse alusel teeb toimingu või on kohustatud toimingu tegema.

Rohkem informatsiooni Maksu- ja Tolliameti infosüsteemis arvestust peetavate riigilõivude ja nende tagastamise kohta leiate allpool olevatest rubriikidest.

Taotluse esitamine

Taotluse esitamiseks valige e-teenuste keskkonda e-MTAsse sisenedes esindatav, seejärel valige vasakult menüüribalt SuhtlusKirjavahetusUus kiri. Kirja teemaks valige „Nõuded kohustused, arvestus".

Taotlusesse märkige informatsioon tagasi taotletava summa kohta (tasumise kuupäev; tasutud summa suurus; tagastatava summa suurus, kui see erineb tasutud summast; makseselgitus), tagastamise põhjus ning andmed arvelduskonto kohta, kuhu soovitakse ekslikult tasutud summa tagastamist.

Taotluse saate oma arvutist kirjale lisada ka manusega.

Taotlus riigilõivu tagastamiseks

Sisenen e-MTA-sse

 • Riigilõivu tagastamisel lähtutakse riigilõivuseadusest, halduskohtumenetluse seadustikust ja tsiviilkohtumenetluse seadustikust.
 • Juhul kui teil on õigus kohtuasjade riigilõivu tagastamist taotleda, tuleb riigilõivu tagasi saamiseks esitada (digitaalselt) allkirjastatud avaldus kohtule. Avalduse võib esitada paberkandjal või meili teel.
 • Riigilõivu tagastamise avaldus võib olla esitatud selleks ettenähtud vormis või vabas vormis.
 • Riigilõivu tagastab kohus, kelle menetluses asi viimati oli, üksnes selle menetlusosalise avalduse alusel, kes riigilõivu tasus või kelle eest riigilõiv tasuti.
 • Riigilõiv tagastatakse menetlusosalisele, kes selle pidi tasuma, või tema korraldusel muule isikule.


Vabas vormis avaldus peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:

 • riigilõivu tasunud füüsilise isiku ees-ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel isiku sünnikuupäev, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi ja registrikood;
 • panga nimi ja riigilõivu maksja kontonumber, millelt makse sooritati;
 • makse sooritamise kuupäev;
 • riigilõivu võtnud asutuse nimi;
 • riigilõivu laekumise koht (panga nimetus, kontonumber, viitenumber);
 • toimingu nimetus, mille eest soovitakse riigilõivu tagastamist, riigilõivu summa ja tagastamise alus;
 • riigilõivu tagastamise koht (panga nimetus, kontonumber, konto omaniku nimi ja isikukood või registrikood).


Tsiviilkohtumenetluses tasutud riigilõiv tagastatakse:

 • enam tasutud osas, kui riigilõivu on tasutud ettenähtust rohkem;
 • kui avaldust ei võeta menetlusse;
 • kui avaldus jäetakse läbi vaatamata, välja arvatud juhul, kui hagi jäetakse läbi vaatamata seetõttu, et hageja võtab hagi tagasi, kumbki pool või hageja ei ilmu kohtuistungile, hageja ei täida kohtu nõuet leida endale tõlk või eesti keelt oskav esindaja või hageja ei anna kohtu määratud tähtaja jooksul tagatist kostja eeldatavate menetluskulude katteks;
 • kui maksekäsu kiirmenetluse avaldus jäetakse rahuldamata tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 483 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud juhul;
 • määruskaebuse esitajale või tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuse peale maakohtule kaebuse esitajale kaebuse rahuldamise korral, kui menetluses ei osale teisi menetlusosalisi või kui kohus ei jäta riigilõivu mõne teise menetlusosalise kanda;
 • määruskaebuse esitajale menetlustähtaja ennistamata jätmise määruse peale esitatud määruskaebuse rahuldamise korral;
 • kohtu nõudel menetlusosalise poolt või tema eest tasutud asja läbivaatamise kulud tagastatakse enam tasutud ulatuses, samuti juhul, kui toiming, mille kulud ette tasuti, jääb tegemata või kui riik toiminguga seoses kulusid ei kanna.


Pool menetluses tasutud riigilõivust tagastatakse, kui:

 • pooled või hagita menetluse osalised sõlmivad kompromissi;
 • hageja loobub hagist;
 • pooled loobuvad enne esimese astme kohtu otsuse tervikuna avalikkusele teatavaks tegemist apellatsioonkaebuse esitamise õigusest.


Riigilõivu tagastamise taotlust ei vaadata läbi, kui:

 • puudub teave riigilõivu tasumise kohta;
 • taotluse kohta on tehtud riigilõivu võtja otsus või kohtumäärus;
 • riigilõivu tagastamise nõue on lõppenud.


Riigilõiv jäetakse tagastamata:

 • Hagiavalduse läbi vaatamata jätmisel või menetluse lõpetamisel kompromissi kinnitamise või hagist loobumise tõttu ei tagastata eelnevas kohtuastmes tasutud riigilõivu.
 • Tagastamise nõue on lõppenud. Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti, kuid mitte enne menetluse jõustunud lahendiga lõppemist.

Riigilõivu tagastamisel lähtutakse riigilõivuseadusest ja tsiviilkohtumenetluse seadustikust.

Juhul, kui teil on õigus tagasi saada äriregistri toimingu, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri toimingu või kommertspandiregistri toimingu riigilõiv (sh enam tasutud summa) esitage (digitaalselt) allkirjastatud avaldus Tartu Maakohtu registriosakonnale e-posti teel registriosakond@kohus.ee.

Riigilõivu tagastamisel lähtutakse riigilõivuseadusest.

Juhul, kui teil on õigus tagasi saada kinnistusraamatu toimingu riigilõiv (sh enam tasutud summa), esitage (digitaalselt) allkirjastatud avaldus Tartu Maakohtu kinnistusosakonnale e-posti teel kinnistusosakond@kohus.ee.

Riigilõivu tagastamisel lähtutakse riigilõivuseadusest ja kaubamärgiseadusest.

Patendiamet ei tagasta taotluse esitamise riigilõivu kaubamärgiseaduse §-de 37, 38, 48 sätete alusel, kui kaubamärki ei registreerita. Seetõttu on soovitatav, et taotleja tutvuks enne taotluse esitamist asjaoludega, mis võivad registreerimist takistada.

Juhul kui teil on õigus tagasi saada Patendiameti kaubamärgi registreerimise ja tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotlusega seotud riigilõiv (sh enam tasutud summa), esitage avaldus Patendiametile e-aadressil vastuvoett@epa.ee.
 

Viimati uuendatud 05.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?