Käibemaksukohustuslase kohustused arvestuse pidamisel ja arvete väljastamisel on reguleeritud käibemaksuseaduse §-des 36 ja 37 ning rahandusministri määrusega „Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord”.


Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Maksukohustuslase kohustused

Maksukohustuslane on kohustatud (KMS § 36 lg 1):

  • säilitama kronoloogilises järjestuses tema poolt või tema eest (KMS § 37 lg 1) väljastatud arvete koopiad ning soetatud kaupade ja saadud teenuste arved 7 aasta jooksul nende väljastamise või saamise päevast arvates. Arvel olev informatsioon tuleb säilitada algsel kujul, s.t nt elektroonilised arved tuleb säilitada elektrooniliselt.
    Kauba importimist tõendavad tollideklaratsioonid tuleb säilitada 7 aasta jooksul, arvates tolliformaalsustele järgneva kalendriaasta algusest.
    Maksukohustuslane võib valida arvete säilitamise koha ja viisi tingimusel, et ta teeb arved või arvetel säilitatava informatsiooni maksuhalduri soovil ning juhul, kui arvel kajastatud tehingult või toimingult arvestatud käibemaksu summa kuulub tasumisele teises liikmesriigis, ka teise liikmesriigi pädeva asutuse soovil viivitamata (mõistliku aja jooksul) kättesaadavaks (KMS § 36 lg 4); 
  • pidama maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teiselt registreeritud maksukohustuslaselt saadud maksustatava käibe või ettevõtluses kasutatava KMS § 4 lõikes 2 nimetatud kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva sisendkäibemaksu ning KMS § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud sisendkäibemaksu ja imporditud kauba eest tasutud või tasumisele kuuluva sisendkäibemaksu igapäevast arvestust rahandusministri määrusega kehtestatud korras;
  • pidama arvestust teise liikmesriiki tema poolt või tema eest toimetatud kaupade kohta, mida ei käsitata kauba ühendusesisese käibena KMS § 7 lõike 2 alusel;
  • pidama arvestust teisest liikmesriigist Eestisse temale toimetatud KMS § 8 lõike 3 punktis 3 nimetatud vallasasjade kohta nende identifitseerimist võimaldava täpsusega;
  • pidama KMS § 11 lõikes 7 nimetatud korduskasutuspakendiga seotud tehingute arvestust ning säilitama korduskasutuspakendit puudutavat dokumentatsiooni vähemalt 7 aastat:
  • pidama nõudmiseni varuga seotud tehingute ja toimingute arvestust, võttes arvesse KMS § 7 lõike 1 punktis 4 ja lõike 2 punktides 12–14 ning § 8 lõigetes 6 ja 7 sätestatut.

Maksukohustuslasena registreeritud investeeringukulla müüja on kohustatud pidama arvestust kõigi investeeringukullaga seotud tehingute ja investeeringukulla ostjate kohta ning säilitama iga tehingut käsitavat dokumentatsiooni 5 aastat alates tehingu toimumise päevast (KMS § 36 lg 2).

Viimati uuendatud 21.04.2021

Viimati uuendatud 29.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?