Töötamise lõpetamine

Tööandja peab töötamise lõpetamise registreerima kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise lõpetamise päevast.

Töötamise lõpetamise kuupäevaks märgitakse

 • töölepingu alusel töö lõpetamise kuupäev
 • võlaõigusliku lepingu korral lepingu lõppemise kuupäev
 • avalikust teenistusest vabastamise kuupäev
 • tööd tegeva isiku maksukohustuse teise riiki ülemineku kuupäev

Töötukassa maksab täiendavat koondamishüvitist nendele töötajatele, kelle töösuhe on tööandja juures kestnud viis või enam aastat. Töötajale koondamise korral kindlustushüvitise taotlemiseks tuleb tööandjal esitada töötukassale avaldus. Alla viie aasta töötamise korral maksab koondamishüvitist ainult tööandja.

Koondamishüvitise taotlemisest lugege täpsemalt ja täitke avaldus töötukassa kodulehel.

Tööandja ei pea väljastama töötajale tõendit töötukassast töötuskindlustushüvitise taotlemiseks.

Töötukassa saab andmed töötuskindlustusstaaži arvestamiseks töötamise registrist.

Töötukassa saab andmed töötuskindlustusstaaži arvestamiseks töötamise registrist alates 01.07.2014 alanud töötamiste kohta.

Enne 01.07.2014 lõppenud töösuhete või enne 01.07.2014 alanud töösuhete kohta tuleb Töötukassale vajadusel esitada töösuhet tõendav dokument, kuna enne 01.07.2014 lõppenud töösuhete kohta töötamise register andmed ei sisalda.

Töötukassa ei oota, et parandataks kandeid töötamiste või töötamise alguskuupäevade kohta, mis on aset leidnud enne 01.07.2014.

Tähtajalise töötamise kande saab muuta tähtajatuks e-MTAs järgmiselt.

 1. Töötamise registri lehel „Registreeritud töötamiste otsing ja andmete muutmine" vajutage kande järel olevale lingile „Ava".
 2. Avanenud lehel „Töötamise andmed" vajutage nupule „Muuda".
 3. Lehel „Töötamise andmete muutmine":
  • kustutage töötamise lõpu kuupäev ning
  • eemaldage töötamise lõpetamise alus, valides rippmenüüs „Vali lõpetamise alus".
 4. Kinnitage muudatused nupuga „Kinnita".

Töötamise registri andmed on aluseks erinevate sotsiaalsete tagatiste määramisel. On oluline, et töösuhte lõpetamise alus vastaks tegelikule töösuhte lõpetamise põhjusele.

Kui tööandja on lõpetanud töötajaga töölepingu nt töölepingu seaduse (TLS) § 85 lg 4 alusel, siis sellist lõpetamise alust töötamise registris ei ole. Täpsustavad sätted, nagu näiteks TLS § 85 lg 4, ei ole lõpetamise alus, vaid sellisel juhul märgitakse lõpetamise aluseks TLS § 85 lg 1.

Lõpetamise alused on üksnes Töötukassale töötuskindlustushüvitiste maksmise otsustamiseks ja õigusliku tagajärje vaates ei ole sisuliselt vahet, kas alus on TLS § 85 lg 1 või lg 4.

1. Milline lõpetamise alus tuleb töötamise registris valida, kui tööandja on lõpetanud töötajaga töölepingu nt töölepingu seaduse § 85 lg 4 alusel, kuid sellist lõpetamise alust töötamise registris ei ole?

Täpsustavad sätted, nagu seda on töölepingu seaduse (TLS) § 85 lg 4, ei ole lõpetamise alus, vaid sellisel juhul märgitakse lõpetamise aluseks TLS § 85 lg 1.

Lõpetamise alused on üksnes Töötukassale töötuskindlustushüvitiste maksmise otsustamiseks ja õigusliku tagajärje vaates ei ole sisuliselt vahet, kas on TLS § 85 lg 1 või lg 4.

Andmete muutmine, parandamine ja tühistamine

Tööandjal on võimalik töötamise registrisse kantud andmeid elektroonselt ise parandada kolme kuu jooksul töötamise alustamise, peatamise või lõpetamise kuupäevast alates.

Sisestatud kuupäevi saab muuta esmakande kuupäevast +/- 3 kuu võrra nii kehtivate kui ka lõppenud registrikannete korral.

Kui töötamise registrisse on kantud töötamine, mis mingil põhjusel ei alga, on võimalik tööandjal endal see kanne elektroonselt tühistada kolme kuu jooksul töötamise alguseks märgitud kuupäevast arvates.

Kande tühistamiseks tuleb töötamise registris vajutada töötamise otsingu lehel töötamise kande numbrile. Seejärel avaneb kande detailvaade ning kande andmete lehe all tuleb vajutada nuppu „Tühista".

Kande tegemisest kolme kuu möödumisel on võimalik andmeid parandada vaid Maksu- ja Tolliametile esitatud põhjendatud taotluse alusel, mille saab esitada e-MTAs rubriigis SuhtlusKirjavahetus, digitaalselt allkirjastatuna aadressil emta@emta.ee või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.

Kui andmete parandamine ei ole põhjendatud, võib Maksu- ja Tolliamet andmete parandamisest keelduda.

Haigekassast töötamise registrisse ületoodud andmete osas Maksu- ja Tolliamet töötamise alguse kuupäevi ei muuda, kuna puudub võimalus uute esitatud andmete õigsust kontrollida.

Enne 1. juulit 2014 võetakse erinevate sotsiaalsete tagatiste määramisel aluseks TSD-l deklareeritud väljamaksed. Töötamise registreerimine Maksu- ja Tolliametis algas 1. juulist 2014 ning varasemad kehtivad kanded toodi haigekassast töötamise registrisse üle eesmärgiga vähendada tööandjate halduskoormust. Isikute varasemad töötamise andmed (kuni 1. juulini 2014) on registris informatiivse tähendusega.

Küsimused ja vastused töötamise kannete muutmise ja parandamise kohta

1. Kui töötaja on registreeritud, aga tööle üldse ei ilmugi, kas sel juhul on võimalik registreeritud töötaja registrist kustutada? Kas seda saab teha ainult teenindusbüroos ja pole võimalik teha elektrooniliselt ja mis hetkest alates see on võimalik?

Juhul kui töötamise registrisse on kantud töötamine, mis mingil põhjusel ei alga, on võimalik see kanne elektroonselt tühistada kolme kuu jooksul töötamise alguseks märgitud kuupäevast arvates.

Kui on kande registreerimist kolm ja enam kuud, siis paranduste tegemiseks ei pea sellisel juhul teenindusbüroosse tulema, vaid soovitame teha avalduse kande tühistamiseks e-MTAs rubriigis „Suhtlus" – „Kirjavahetus" või avaldus digitaalselt allkirjastatuna aadressil emta@emta.ee.

Kande tühistamiseks tuleb töötamise registris vajutada töötamise otsingu lehel töötamise kande numbrile, avaneb kande detailvaade, kande andmete all tuleb vajutada nuppu „Tühista".

2. Haigekassast töötamise registrisse ületulnud töötamise alguskuupäev on vale. Kas töötamise registris peab selle õigeks muutma?

Haigekassast töötamise registrisse ületulnud andmete osas Maksu- ja Tolliamet töötamise alguse kuupäevi ei muuda. See tähendab, et n‑ö ajalugu me ei paranda, kuna enamasti on tegemist vanade andmetega ning meil puudub võimalus uute esitatud andmete õigsust kontrollida.

Maksu- ja Tolliamet muudab üldjuhul andmeid vaid põhjendatud avalduse alusel ja siis, kui andmete esitamisest on möödunud 3 kuud.

Seda, et töötajal jääb mõni hüve seetõttu saamata, et tema töötamise alguskuupäev töötamise registris ei ole vastavuses lepinguga karta ei tule, kuna õiguslikku tähendust omavad registris andmed alates 1. juulist 2014 ja edaspidi. Vanemad andmed on vaid informatiivsed ning nende osas võib ka hiljem olla vajadus esitada erinevaid lisatõendeid ja andmeid pädevatele asutustele. Haigekassasse esitati andmeid ainult ühel eesmärgil, töötamise registri võimalused on laiemad ning vanu haigekassa andmeid ei saagi kuidagi aluseks võtta muude, kui ravikindlustuse alaste otsuste tegemisel. Küll aga on tööandjal kohustus jälgida, et 1. juulist 2014 oleks töötamise registris kanded õiged.

Kui isiku eest on enne 1. juulit 2014 kõik maksud deklareeritud, arvestatakse sotsiaalsed tagatised isikule tehtud väljamaksete alusel.

Töötuskindlustusstaaži arvestus on kuni 30. juunini 2014 väljamaksete põhine ja alates 1. juulist 2014 töötamise perioodi põhine ning töötukassa saab andmeid kontrollida töötamise registrist.

3. Miks mu töötamise alguse kuupäev ei ole õige, kui see on alanud enne 1. juulit 2014?

Töötamise registreerimine Maksu- ja Tolliametis algas 1. juulist 2014 ning töötamise andmed eeltäideti haigekassa ravikindlustatud isikute andmetega eesmärgiga vähendada tööandjate halduskoormust. Seega enne 1. juulit 2014 alanud töötamise alguskuupäev, mis on eeltäidetud haigekassast üle toodud andmete alusel, ei ühti alati töötamise tegeliku alguskuupäevaga. Alates 1. juulist 2014. omavad töötamise registri andmed õiguslikku tähendust, mis tähendab, et tööandjal on kohustus jälgida, et pärast 1. juulit 2014 tehtud kanded oleksid töötamise registris õiged.

Tööandjad saavad teha uusi kandeid ja paranduskandeid tagasiulatuvalt kuni 3 kuud vältimaks segadusi andmete ristkasutuses. Kui on vaja teha parandusi vanemates kannetes kui kolm kuud, siis tuleb tööandjal pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole põhjendatud taotlusega kas kasutades e-MTA suhtluse kanalit või saata digiallkirjastatud taotlus e-postiga aadressile emta@emta.ee.

1. Kas lapsehoolduspuhkuse peatatud töötamise ajal võib töötada ja kui tohib, kas siis töötamise ajal peab peatamise lõpetama või võib peatatud töötamise kanne jääda peatatuks ning kõrvale registreerida uue töötamise kande?

Ühe tööandja juures saab töötaja olla kas lapsehoolduspuhkusel või tööl, korraga mõlemas seisus ta olla ei saa. Samas kui ühe tööandja juures on lapsehoolduspuhkuse tõttu töösuhe peatunud, siis ei ole keelatud tööle asumine teise tööandja juures.

Samas tuleb alati arvestada vanemapuhkuse kasutamisega kaasnevaid õigusi vanema- ja perehüvitistele, mille suurust võib mõjutada täiendava tulu saamine ehk tööle asumine.

Vanemahüvitise saamise ajal on lubatud teenida tulu. 2021. aastal hakkab olema 1910,77 eurot. Kui ühe kuu tulu on sellest summast väiksem, siis vanemahüvitis ei vähene. Kui tulu on suurem, vähendatakse vanemahüvitist.

Täpsemalt kaasnevatest õigustest ja kohustustest Sotsiaalkindlustusameti veebilehel „Perehüvitiste saajale".

2. Kas lapsehoolduspuhkusel ajal võib võtta haiguslehe? Kas tööandja lõpetab lapsehoolduspuhkuse peatamise haiguslehe ajaks ja pärast haiguslehe lõppemist peatab taas kande?

Töötaja võib teha avalduse lapsehoolduspuhkuse lõpetamiseks, kui tööle naasmise päeval ta haigestub või laps jääb haigeks ning selle tulemusel ta otsustab, et pärast töövõimetuslehe lõppemist jääb ikka veel lapsehoolduspuhkusele ja ei naase tööle.

Töövõimetushüvitise saamise õigus tekib töötajal vaid juhul, kui töötamise kanne on töövõimetuslehe ajaks tööandja poolt taastatud ehk aktiivne. Kui tööandja kandemuudatust ei tee, siis töötaja töövõimetushüvitist ei saa.

Kanded töötamise registris peavad vastama tegelikule olukorrale ehk kui inimene soovib tööle naasta, siis töötamise kande peatumine lõpetatakse ehk muudetakse aktiivseks kandeks. Ning kui töötaja soovib taas jääda lapsehoolduspuhkusele, siis tehakse töötamise registris uuesti vastav kanne.

3. Mida peab tegema sünnitushüvitise saamiseks juhul, kui lapsehoolduspuhkusel viibiv naine soovib seoses uue lapse sünniga võtta uut sünnituspuhkust?

Lapsehoolduspuhkusel viibiv naine, kes soovib võtta uut sünnituspuhkust ning saada selle eest sünnitushüvitist, peab lapsehoolduspuhkuse katkestama. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks. Märkides avaldusele lapsehoolduspuhkuse lõpetamise kuupäevaks sünnituspuhkuse alguskuupäevale eelneva päeva, ei pea naine vahepeal tööle minema. Soovitame tööandjat teavitada enne sünnituspuhkuse algust piisava ajavaruga, et tööandja jõuaks töötamise registris peatamise õigeaegselt lõpetada.

1. Töötajale võimaldatakse tööandjaga kooskõlastamisel tasustamata puhkus 1 kuuks (kuu esimesest kuni viimase päevani). Tööandja registreerib töötamise peatamise töötamise registris, kuid hiljem esitab töötaja töövõimetuslehe osa puhkuse kohta. Tööandja teeb vastavad muudatused töötamise registris – tühistab kande. Kas selline muudatus on registreerimise korra rikkumine?

Ei ole rikkumine, kuna kande tühistamine on põhjendatud. Kui tööandja peatamise kannet ei tühista, siis ei ole tööandjal võimalik haiguslehte registreerida.

Viimati uuendatud 14.09.2022

Kas sellest lehest oli abi?