Kütus ja elektrienergia

Aktsiisiga maksustatakse erinevate vedel-, tahke- ja gaaskütuste ning elektrienergia tarbimist, välja arvatud nende kasutamisel teatud spetsiifilisel otstarbel.
Osade kütuste puhul tuleb lisaks aktsiisiga maksustamisega seotud eeskirjadele täita ka mitmesuguseid käitlemisega seotud nõudeid (nt vastavus kehtestatud kvaliteedinõuetele).

Kütuseaktsiis

Aktsiisilaopidaja on isik, kellele on Maksu- ja Tolliameti väljastatud loaga antud õigus aktsiisilao tegevuskohas kütuseid toota, töödelda, ladustada, vastu võtta ja lähetada ajutises aktsiisivabastuses (s.o aktsiisiga maksustamata olekus).

Aktsiisimaksukohustus tekib üldjuhul kütuse aktsiisilaost tarbimisse lubamisel (nt toimetamisel aktsiisilaost tanklasse) ning ühe kuu kestel tekkinud aktsiisimaksukohustus deklareeritakse ja tasutakse üldjuhul järgneva kuu 20. päevaks.

Lisainfo

Registreeritud kaubasaaja on isik, kellele on Maksu- ja Tolliameti väljastatud loaga antud õigus võtta teisest liikmesriigist ärilisel eesmärgil vastu ajutises aktsiisivabastuses (s.o aktsiisiga maksustamata olekus) lähetatud kütust. Kütuse vastu võtmise järel tekib sellelt aktsiisimaksukohustus ning ühe kuu kestel tekkinud aktsiisimaksukohustus deklareeritakse ja tasutakse järgneva kuu 20. päevaks.

Teatud tingimuste täitmisel võib registreeritud kaubasaaja tegutseda ka teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud kütuse juhuti (ebaregulaarselt) vastuvõtjana. Sellisel juhul antakse eraldi tegevusluba iga saadetise vastuvõtmiseks lihtsustatud tingimustel. Aktsiisimaksukohustus tuleb deklareerida ja tasuda hiljemalt viiendal päeval kütuse vastu võtmisest arvates.

Lisainfo

Energia aktsiisivabastuse luba annab õiguse aktsiisist vabastatud kütust või elektrienergiat soetada (import, soetamine aktsiisilaopidajalt või võrguettevõtjalt, vastu võtmine teisest liikmesriigist tarbimisse lubatuna) ning tarbida aktsiisist vabastatud otstarbel. Loa omanikuks saab olla vaid isik, kes ise tarbib kütust või elektrienergiat aktsiisist vabastatud otstarbel.

 Infomaterjal

Kütuse ja elektrienergia aktsiisimäärad (seisuga aprill 2022)

Aktsiisikaup(1)
Aktsiisimäär kuni 30.04.2023(2) (eurodes)
Ühik(3)
I. Vedelkütused
Pliivaba bensiin (KN-i numbrid 2710.12.41, 2710.12.45 või 2710.12.49) 563 1000 liitrit
Pliibensiin (KN-i numbrid 2710.12.50) 563 1000 liitrit
Lennukibensiin (KN-i numbrid 2710.12.31 või 2710.12.70) 563 1000 liitrit
Petrooleum (KN-i numbrid 2710.19.21, 2710.19.25) 330,10 1000 liitrit
Diislikütus (KN-i numbrid 2710.19.29, 2710.19.43, 2710.19.46, 2710.19.47, 2710.20.11, 2710.20.15 või 2710.20.17) 372 1000 liitrit
Eriotstarbeline diislikütus (erimärgistatud, KN-i numbrid 2710.19.29, 2710.19.43, 2710.19.46, 2710.19.47, 2710.20.11, 2710.20.15 või 2710.20.17) 21(4) 1000 liitrit
Kerge kütteõli (KN-i numbrid 2710.19.47, 2710.19.48, 2710.20.17 või 2710.20.19) 372 1000 liitrit
Raske kütteõli (KN-i numbrid 2707.99.99, 2710.19.62, 2710.19.64, 2710.19.68, 2710.20.31, 2710.20.35 või 2710.20.39) 422 1000 kilogrammi
Raske kütteõli (vastab ATKEAS § 66 lg 81 kirjeldusele, KN-i numbrid 2707.99.99, 2710.19.62, 2710.19.64, 2710.19.68, 2710.20.31, 2710.20.35 või 2710.20.39) 58 1000 kilogrammi
Põlevkivikütteõli (valmistatud põlevkivist, KN-i numbrid 2707.99.99, 2710.19.62, 2710.19.64, 2710.19.68, 2710.20.31, 2710.20.35 või 2710.20.39) 414 1000 kilogrammi
Põlevkivikütteõli (valmistatud põlevkivist ja vastab ATKEAS § 66 lg 91 kirjeldusele, KN-i numbrid 2707.99.99, 2710.19.62, 2710.19.64, 2710.19.68, 2710.20.31, 2710.20.35 või 2710.20.39) 57 1000 kilogrammi
Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.50, 2710.12.11–2710.12.25, 2710.12.90, 2710.20.90, ex 2901 (ained, mis atmosfäärirõhul ja 15°C juures ei ole gaasilises olekus), 2902.20.00, 2902.30.00, 2902.41.00, 2902.42.00, 2902.43.00 või 2902.44.00 563 1000 liitrit
Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2710.19.11 või 2710.19.15) 330,10 1000 liitrit
Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2710.19.31 või 2710.19.35) 372 1000 liitrit
Kütusesarnane toode (KN-i numbrid 2710.19.51 või 2710.19.55) 58 1000 kilogrammi
Kütusesarnane toode (KN rubriik 3811, välja arvatud KN-i numbrid 3811.21.00 või 3811.29.00) Aktsiisimäär ja aktsiisimäära ühik sõltuvad kütuse kasutamise otstarbest (nt kasutamisel diislikütusega samal otstarbel kohaldatakse diislikütuse aktsiisimäära ja maksustatakse 1000. liitrites).
Vedel põlevaine ja biokütus (välja arvatud KN-i numbritega 2711.29.00) kasutamisel mootorikütusena, kütteainena või nende lisandina
II. Gaasilised kütused
Vedelgaas (KN-i numbrid 2711.12.11–2711.19.00, mida kasutatakse kütteainena) 55 1000 kilogrammi
Mootorivedelgaas (KN-i numbrid 2711.12.11–2711.19.00, mida kasutatakse mootorikütusena, sh statsionaarses mootoris) 193 1000 kilogrammi
Maagaas (KN-i numbrid 2711.21.00 ja mida kasutatakse kütteainena) 40 1000 m3
Maagaas (aktsiisivabastuse loaga intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjale) 11,30 1000 m3
Mootorimaagaas (KN-i numbrid 2711.11.00, 2711.21.00, mida kasutatakse mootorikütusena, sh statsionaarses mootoris) 40 1000 m3
Mootorimaagaas veeldatud olekus (KN-i numbrid 2711.11.00, 2711.21.00, mida kasutatakse mootorikütusena, sh statsionaarses mootoris) 55,79 1000 kilogrammi
III. Elektrienergia
Elektrienergia (KN-i numbrid 2716.00.00) 1 MWh
Elektrienergia (aktsiisivabastuse loaga intensiivse elektritarbimisega ettevõtjale) 0,5 MWh
IV. Tahkekütused
Tahkekütused (kivisüsi, pruunsüsi, koks ja põlevkivi, mida kasutatakse kütteainena ning mille KN-i numbrid on 2701, 2702, 2704, 2714.10.00) 0,93 Ülemise kütteväärtuse GJ
Märkused

(1) KN-koodid põhinevad seisuga 01.01.2019 kehtinud KN-il. Jooksval aastal kasutatavad KN-koodid on leitavad infomaterjalist „Vedelkütuste KN-koodid".

(2) Infomaterjali koostamise ajal on ette näha osade aktsiisimäärade muutumine. Tulevikus kavandatavad aktsiisimäärade muudatused on leitavad ATKEAS-e tulevikus jõustuvatest versioonidest.

(3) Vedelkütuste puhul arvutatakse aktsiisisumma temperatuuril 15°C oleva kütuse kohta. Maagaasi puhul arvutatakse aktsiisisumma temperatuuril 20°C ja rõhul 1,01325 baari.

(4) Aktsiisimäär on ajutiselt vähendatud perioodil 01.06–31.12.2022.

Vedelkütuseid reguleerivates õigusaktides määratletakse vedelkütused peamiselt Kombineeritud Nomenklatuuri (KN) koodide alusel. Erinevates õigusaktides lähtutakse vedelkütuste defineerimisel KN-i erinevatest väljaannetest, mis ei pruugi kokku langeda jooksval aastal kasutatavate KN-koodidega (näiteks vedelkütuse seaduse ja atmosfääriõhu kaitse seaduse rakendamisel lähtutakse seisuga 01.01.2012 kehtinud KN-koodidest ja aktsiisiga maksustamisel seisuga 01.01.2019 kehtinud KN-koodidest). Erinevates õigusaktides kasutatakse vedelkütuste määratlemisel erinevaid definitsioone, tabelis olevad vedelkütuse nimetused põhinevad ATKEAS-el.

Osad KN-koodid on „ristkasutuses“ ja neid kasutatakse kahe või kolme erineva vedelkütuse puhul (näiteks diislikütuse, eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli vahel või raske kütteõli ja põlevkivikütteõli vahel). „Ristkasutatavad“ koodid on tabelis tähistatud tärniga (*).

2020. a muutunud KN-koodid on tähistatud rasvases kirjas.

Alates 13.06.2020 täiendati raskeks kütteõliks ja põlevkivikütteõliks loetavate kütuste mõisteid uue KN-koodiga 2707.99.99.
 

KN-koodide võrdlus
Kütus KN rubriik või kood Märkused
2012 2019 2020
Lennukibensiin 2710 12 31 2710 12 31 2710 12 31
2710 12 70 2710 12 70 2710 12 70

Pliivaba bensiin

2710 12 41 2710 12 41 2710 12 41 Pliisisaldusega kuni 0,013 g/l (k.a)
 

ETT-s kasutatakse lisakoode:

- Q020 (deklareeritav kaup on pliivaba bensiin, välja arvatud nn alkülaatbensiin Q012-Q014)

- Q012 (deklareeritav kaup on bensiin OA max 95 (MKM määrus nr 46 § 1 p 1 erand))

- Q013 (deklareeritav kaup on bensiin OA 95-98 (MKM määrus nr 46 § 1 p 1 erand))

- Q014 (deklareeritav kaup on bensiin OA 98> (MKM määrus nr 46 § 1 p 1 erand))

2710 12 45 2710 12 45 2710 12 45
2710 12 49 2710 12 49 2710 12 49
Pliibensiin 2710 12 51 2710 12 51 2710 12 51 Pliibensiini tarbimisse lubamine ja kasutamine on üldreeglina keelatud.
2710 12 59 2710 12 59 2710 12 59
Diislikütus 2710 19 29* 2710 19 29* 2710 19 29*

ETT-s kasutatakse lisakoode:

- Q001 (deklareeritav kaup on diislikütus)

- Q015 (deklareeritav kaup on diislikütus (parafiinne diislikütus, KeM määrus nr 73 mõistes))

- Q017 (deklareeritav kaup on diislikütus (diislikütus B30, KeM määrus nr 73 mõistes))

2710 19 43* 2710 19 43* 2710 19 43*
2710 19 46* 2710 19 46* 2710 19 46*
2710 19 47* 2710 19 47* 2710 19 47*
2710 20 11* 2710 20 11* 2710 20 11*
2710 20 15* 2710 20 15* 2710 20 16*
2710 20 17* 2710 20 17*
Eriotstarbeline diislikütus 2710 19 29* 2710 19 29* 2710 19 29* ETT-s kasutatakse lisakoode:

- Q002 (deklareeritav kaup on eriotstarbeline diislikütus)

-Q016 (deklareeritav kaup on eriotstarbeline diislikütus (erimärgistatud parafiinne diislikütus, KeM määrus nr 73 mõistes))

-Q018 (deklareeritav kaup on eriotstarbeline diislikütus (erimärgistatud diislikütus B30, KeM määrus nr 73 mõistes))

2710 19 43* 2710 19 43* 2710 19 43*
2710 19 46* 2710 19 46* 2710 19 46*
2710 19 47* 2710 19 47* 2710 19 47*
2710 20 11* 2710 20 11* 2710 20 11*
2710 20 15* 2710 20 15* 2710 20 16*
2710 20 17* 2710 20 17*
Kerge kütteõli 2710 19 47* 2710 19 47* 2710 19 47* ETT-s kasutatakse lisakoodi Q005 (deklareeritav kaup on kerge kütteõli).
2710 19 48 2710 19 48 2710 19 48
2710 20 17* 2710 20 17* 2710 20 16*
2710 20 19 2710 20 19 2710 20 19
Petrooleum 2710 19 21 2710 19 21 2710 19 21
2710 19 25 2710 19 25 2710 19 25
Raske kütteõli 2707.99.99 2707.99.99 2707.99.99

ETT-s kasutatakse lisakoode:

- Q006 (maksustatav ATKEAS § 66 p 8 määraga)

- Q007 (maksustatav ATKEAS § 66 p 81 määraga)

2710 19 62* 2710 19 62* 2710 19 62*
2710 19 64* 2710 19 64* 2710 19 66*
2710 19 67*
2710 19 68* 2710 19 68* 2710 19 67*
2710 20 31* 2710 20 31* 2710 20 32*
2710 20 35 2710 20 35 2710 20 32*
2710 20 38*
2710 20 39* 2710 20 39* 2710 20 38*
Põlevkivikütteõli 2707.99.99 2707.99.99 2707.99.99

ETT-s kasutatakse lisakoode:

- Q008 (maksustatav ATKEAS § 66 p 9 määraga)

- Q009 (maksustatav ATKEAS § 66 p 91 määraga)

2710 19 62* 2710 19 62* 2710 19 62*
2710 19 64* 2710 19 64* 2710 19 66*
2710 19 67*
2710 19 68* 2710 19 68* 2710 19 67*
2710 20 31* 2710 20 31* 2710 20 32*
2710 20 35* 2710 20 35* 2710 20 32*
2710 20 38*
2710 20 39* 2710 20 39* 2710 20 38*

Vedelgaas
Mootorivedelgaas

2711 12 2711 12 2711 12

ETT-s kasutatakse lisakoode:

- Q010 (vedelgaas, kasutamisel kütteainena)

- Q011 (mootorivedelgaas, kasutamisel mootorikütusena)

2711 13 2711 13 2711 13
2711 14 2711 14 2711 14
2711 19 2711 19 2711 19
Kütusesarnane toode 2707 10 2707 10 2707 10
2707 20 2707 20 2707 20
2707 30 2707 30 2707 30
2707 50 2707 50 2707 50
2710 12 11 2710 12 11 2710 12 11
2710 12 15 2710 12 15 2710 12 15
2710 12 21 2710 12 21 2710 12 21
2710 12 25 2710 12 25 2710 12 25
2710 12 90 2710 12 90 2710 12 90
2710 20 90 2710 20 90 2710 20 90
2710 19 11 2710 19 11 2710 19 11
2710 19 15 2710 19 15 2710 19 15
2710 19 31 2710 19 31 2710 19 31
2710 19 35 2710 19 35 2710 19 35
2710 19 51 2710 19 51 2710 19 51
2710 19 55 2710 19 55 2710 19 55
2901** 2901** 2901** ** juhul, kui atmosfäärirõhul ja 15°C juures ei ole gaasilises olekus
2902 20 00 2902 20 00 2902 20 00
2902 30 00 2902 30 00 2902 30 00
2902 41 00 2902 41 00 2902 41 00
2902 42 00 2902 42 00 2902 42 00
2902 43 00 2902 43 00 2902 43 00
2902 44 00 2902 44 00 2902 44 00
3811** 3811** 3811** ** välja arvatud 3811 21 ja 3811 29
Biokütus 1507–1518 1507–1518 1507–1518 ETT-s kasutatakse lisakoode:

- S003: Biokütus, mida kasutatakse mootoribensiiniga samal otstarbel

- S004: Biokütus, mida kasutatakse diislikütusega samal otstarbel

- S005: Biokütus, mida kasutatakse kerge kütteõliga samal otstarbel

- S007: Kütus, mida kasutatakse samal otstarbel raske kütteõliga (maksustatav ATKEAS § 66 lg 8 alusel)

- S008: Kütus, mida kasutatakse samal otstarbel raske kütteõliga (maksustatav ATKEAS § 66 lg 81 alusel)

- S999: Deklareeritav kaup ei ole biokütus ATKEASe mõistes

KN 2207.20.00 puhul kasutatakse ETT-s lisakoodi Q019 (deklareeritav kaup biokütus (etanoolkütus E85, KeM määruse nr 73 mõistes).

2207 20 00 2207 20 00 2207 20 00
2905 11 00 2905 11 00 2905 11 00
3824 90 55 3824 99 55 3824 99 55
3824 90 80 3824 99 80 3824 99 80
3824 90 85 3824 99 85 3824 99 85
3824 90 87 3824 91 00 3824 91 00
3824 99 86 3824 99 86
3826 00 10 3826 00 10 3826 00 10
3824 90 97 3824 84 00 3824 84 00
3824 85 00 3824 85 00
3824 86 00 3824 86 00
3824 87 00 3824 87 00
3824 88 00 3824 88 00
3824 99 96 3824 99 96
3826 00 90 3826 00 90 3826 00 90
3824 84 00 3824 84 00
3824 85 00 3824 85 00
3824 86 00 3824 86 00
3824 87 00 3824 87 00
3824 88 00 3824 88 00
3824 99 92 3824 99 92
3824 99 93 3824 99 93

Lisainfo

Viimati uuendatud 30.06.2022

Kas sellest lehest oli abi?