Erisoodustused

Erisoodustus on oma olemuselt saaja (töötaja) tulu, kuid erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine on erisoodustuste tegija (tööandja) kohustus. Erisoodustused ehk tööandja poolt töötajale antud hüved maksustatakse tulumaksuga määras 20/80 ning sotsiaalmaksuga määras 33%.

Tulumaksuseaduse §-s 48 lg 1 kohaselt maksab tööandja tulumaksu töötajale tehtud erisoodustuselt.

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 1 p 7 alusel makstakse sotsiaalmaksu erisoodustustelt tulumaksuseaduse tähenduses, ümberarvestatuna rahasse, ning erisoodustustelt maksmisele kuuluvalt tulumaksult.

Deklareerimine

Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu. Tööandja deklareerib töötajatele kalendrikuul antud erisoodustused ning erisoodustustelt arvutatud tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni vormi TSD lisas 4, mis tuleb esitada koos vormiga TSD Maksu- ja Tolliametile erisoodustuse andmise kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Maksusumma tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt samaks kuupäevaks.

Käsiraamat - erisoodustuste maksustamine

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Töökeskkonnale kulutuste tegemise kohustus

Tööandja peab tegema kulutusi töökeskkonnale järgmistel juhtudel:

  1. töölepingu alusel töötavate isikute ja ametnike tööle;
  2. tegevteenistuses olevate kaitseväelaste teenistustingimuste ning kaitseväe, Kaitseliidu, politseiasutuste, Kaitsepolitseiameti ja päästeasutuste töötajate töö suhtes niivõrd, kuivõrd eriseadustega või nende alusel kehtestatud õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti;
  3. kinnipeetavate tööle vanglas vangistusseaduses sätestatud erisustega;
  4. õpilaste ja üliõpilaste tööle õppepraktikal;
  5. juriidilise isiku juhatuse või seda asendava juhtorgani liikme tööle;
  6. füüsilisest isikust ettevõtja tööle töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 12 lõigetes 7 ja 8 sätestatud ulatuses (töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 1).

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus sätestab tööandja ja töötaja vahelised kohustused. Samuti on seadusega sätestatud isikud, keda ei käsitleta töötajatena, kuid kelle suhtes kohaldatakse seda seadust võrdselt töötajatega. Siit tulenevalt, kui tööandja on teinud kulutusi nt töövõtulepingu alusel töötavale isikule või FIE-le, kes ei tööta tööandja juures töölepingu alusel, eespool kirjeldatu ei kehti ja nendele isikutele tehtud kulud maksustatakse kui erisoodustus.

Nõuete täitmise kontroll

Töötervishoiu- ja tööohutuse nõuete täitmise üle ettevõttes teostab kontrolli Tööinspektsioon.
Maksuhalduri õigused ja kohustused on sätestatud maksukorralduse seadusega ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse täitmise kontroll Maksu- ja Tolliameti pädevusse ei kuulu.

Viimati uuendatud 05.05.2021

Viimati uuendatud 17.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?