Erisoodustused

Erisoodustus on oma olemuselt saaja (töötaja) tulu, kuid erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine on erisoodustuste tegija (tööandja) kohustus. Erisoodustused ehk tööandja poolt töötajale antud hüved maksustatakse tulumaksuga määras 20/80 ning sotsiaalmaksuga määras 33%.

Tulumaksuseaduse §-s 48 lg 1 kohaselt maksab tööandja tulumaksu töötajale tehtud erisoodustuselt.

Sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 1 p 7 alusel makstakse sotsiaalmaksu erisoodustustelt tulumaksuseaduse tähenduses, ümberarvestatuna rahasse, ning erisoodustustelt maksmisele kuuluvalt tulumaksult.

Deklareerimine

Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu. Tööandja deklareerib töötajatele kalendrikuul antud erisoodustused ning erisoodustustelt arvutatud tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni vormi TSD lisas 4, mis tuleb esitada koos vormiga TSD Maksu- ja Tolliametile erisoodustuse andmise kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Maksusumma tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt samaks kuupäevaks.

Käsiraamat - erisoodustuste maksustamine

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Töötervishoiuarsti soovitused

 Tööandja peab tagama, et töötaja tervis tema juures töötades ei halveneks, mistõttu selle kohustuse täitmiseks tehtavad kulud on ettevõtlusega seotud. Seega on maksuvabad sellised töötaja tervise heaks tehtavad kulud, mille vajadus tuleneb otseselt töötaja töötamisest selle tööandja juures, olenemata sellest, kas kulud on tehtud töötaja taastusravi korraldamiseks, ennetustegevuse meetmete kavandamiseks ja rakendamiseks, eesmärgiga terviseriske vältida või vähendada vmt.

Kulutusi tervisele, mida töötaja teeks ka siis, kui ta selle tööandja juures kokkulepitud tööd ei teeks, ei ole tööandjal kohustus katta. Kui tööandja seda teeb, käsitletakse kulutust erisoodustusena ning see kuulub maksustamisele.

Maksustamisele ei kuulu töötervishoiuarsti soovituse alusel töötajale tema töö iseloomust tulenevalt ennetustegevuseks või taastusraviks tehtavad kulud. Hea tava kohaselt määrab arst oma otsuses soovitused arusaadavalt (ravi kestus, kui palju protseduure jms), mis aitab arsti taotlusi mõista ja juhiseid täpselt täita.

Seega peab arsti soovitus olema arusaadav ja täidetav ning seotud konkreetse töötaja töö iseloomust tuleneva võimaliku tervisekahjustuse ennetamise või vähendamisega (nt arvutiga töötavale töötajale antud soovitus käia kuu aja jooksul 10 korda õlavöötme massaažis). Kui arsti soovitus on üldsõnaline, siis on tegemist erisoodustusega. Maksuhalduriga samale seisukohale on asunud ka kohtud, vt nt Tallinna Ringkonnakohtu lahend 24.11.2010, nr 3-08-1465.

Maksuvabadeks töötervishoiukuludeks ei loeta tavapäraseid tervise heaks tehtavaid kulutusi. Enda tervise eest hoolitsemine (jõusaal, aeroobika, ujumine jms) on töötaja enda kohustus ning tööandjal ei ole kohustus selliseid kulusid katta. Kui tööandja need kulud katab (sh töötervishoiuarsti soovituse alusel), siis tuleb jälgida, et kulud ei ületaks spordi- ja tervisekulude maksuvaba piirmäära (100 eurot kvartalis töötaja kohta).

Lugege lisaks: Tervise- ja spordikulude maksustamisest.

Viimati uuendatud 05.05.2021

Viimati uuendatud 17.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?