Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Ettevõtluse kulud

Mis on ettevõtluse kulud?

Kulu on ettevõtlusega seotud, kui see on tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu saamise eesmärgil, on vajalik või kohane selle ettevõtluse säilitamiseks või arendamiseks ning kulu seos ettevõtlusega on selgelt põhjendatud, või on tehtud töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks töötajatele nõutava keskkonna loomisel (vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lõikele 1).

Et kulu oleks võimalik lugeda ettevõtluskuluks, peab see olema:

 • tehtud maksumaksja enda poolt;
 • tehtud sellel maksustamisperioodil, millise perioodi ettevõtlustulust kulu maha arvatakse;
 • dokumentaalselt tõendatud;
 • seotud maksumaksja enda, mitte kellegi teise ettevõtlusega.
   
Ettevõtluse kuludeks on:
 • põhivara soetamine ettevõtluse tarbeks (sh makstud vahendustasud ja lõivud); põhivara on vara, mida FIE kasutab tootmises või teenuse osutamisel pikema perioodi vältel kui üks aasta (nt maa, hooned või rajatised, masinad, seadmed, loomad, patendid, litsentsid jms);
 • põhivara parendus- ja täienduskulud;
 • vara, mis ei ole põhivara;
 • soetatud kaubad (sh materjalid, tooraine, kütus, energia, pooltooted);
 • soetatud teenused (sh ettevõtluses kasutatud pinna eest tasutud rendi- või üüritasud);
 • FIE poolt oma töötajatele makstud palgad vm tasud;
 • FIE poolt oma töötajatele tehtud väljamaksetelt makstud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse;
 • FIE poolt oma töötajatele tehtud erisoodustused pärast nendelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumist;
 • FIE ettevõtluses osaleva abikaasa eest tasutud sotsiaalmaks;
 • muud ettevõtlusega seotud riiklikud maksud (maamaks, käibemaks, tollimaks, raskeveokimaks, teekasutustasu) ja kohalikud maksud (omavalitsusüksuste poolt oma haldusterritooriumil kehtestatud maksud, nt müügi-, reklaami- ja lõbustusmaks jne);
 • finantskulud, ettevõtlusega seotud laenult või muult võlakohustuselt tasutud intressid (v.a maksukorralduse seaduse intressi arvestuse üldreegli alusel tasutud intressid);
 • maksukorralduse seaduse alusel ajatatud maksuvõlalt peale ajatamise graafiku kinnitamist arvestatud ja tasutud intress (v.a maksuotsusega määratud maksukohustuselt arvestatud intress);
 • FIE enda või oma töötajate eest tasutud täiend- ja ümberõppe kulud, kui täiendati olemasolevat eri-, kutse- või ametialaseid teadmisi või omandati ettevõtluses vajaminevaid uusi oskusi;

  Näide
  FIE osales raamatupidamise seaduse ja maksuseaduste muudatusi käsitleval koolitusel ning tasus selle eest ise. Kuna FIE peab ise oma raamatupidamisarvestust, siis võib ta sellise koolituse eest tasutud summad kanda ettevõtluse kuludesse.
 • ettevõtluses kasutatava vara kindlustusmaksed;
 • ettevõtluses kasutatud vara võõrandamisega seotud kulud;
 • ettevõtluses kasutatavate litsentside, kauplemislubade või tegevuslubade eest makstud tasud jne;
 • välisriigis tasutud sotsiaalmaks, kui FIE on esitanud Maksu- ja Tolliametile välisriigi maksuameti tõendi (vorm A1/E101), et ta on sotsiaalselt kindlustatud välisriigis ja sotsiaalmaksuga maksustamisel ei kohaldata Eesti sotsiaalmaksuseadust.

Vormil E kajastab ettevõtja oma ettevõtlusega seotud kulud koos tasutud käibemaksuga.


Mis ei ole ettevõtluse kulud?

Tulumaksuseaduse § 34 sätestab kulud, mida ettevõtlusega seotud kuludeks ei loeta ja mida ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata. Nendeks kuludeks on:

 • ettevõtlustulult makstud tulumaks (sh tulumaksu avansilised maksed);
 • seaduse alusel määratud ja maksustamisperioodil tasutud trahvid ja sunniraha ning maksukorralduse seaduse alusel tasutud intressid;

  Näide
  FIE-le, kes osutab veoteenuseid, määrati trahv kiiruse ületamise eest. Seda trahvisummat ei ole lubatud FIE ettevõtluse kuludesse kanda.
 • maksumaksjalt erikonfiskeeritud vara maksumus;

  Näide
  FIE müüb turul lisaks oma kaubale ka ebaseaduslikult Eestisse toodud sigarette, mille eest ta on vahendajale maksnud. Politsei konfiskeerib sigaretid. FIE-l ei ole lubatud nende eest makstud summat oma ettevõtluse kuludes näidata.
 • kõrgendatud määra järgi tasutud keskkonnatasu vastavalt keskkonnatasude seadusele ning seadusega sätestatud nõuete rikkumise või saastamisega looduskeskkonnale ning kolmandale isikule tekitatud kahju hüvitamise tasu;
 • kulusid, mis on tehtud tulumaksuseaduse kohaselt tulumaksuga mittemaksustatavate toetuste arvel;
 • kahju, mis tekkis vara turuhinnast madalama hinnaga võõrandamisest maksumaksjaga seotud isikule, v.a juhul, kui selliselt kahjult on makstud erisoodustuse tulumaks;
 • kahju, mis tekkis maksumaksjaga seotud isikult turuhinnast kõrgema hinnaga ostetud vara võõrandamisest;
 • pistis ja altkäemaks;
 • Eestis või välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksud või maksed, mille tasumise eesmärk oli isikule pensioni-, ravi-, emadus-, töötus-, tööõnnetus- või kutsehaiguskindlustuse tagamine, kui ettevõtlustulu sotsiaalmaksuga maksustamisel kohaldatakse Eesti sotsiaalmaksuseadust;
 • kohustusliku kogumispensioni makse;
 • füüsilisele isikule teenuse eest makstud summa, mis maksustatakse ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel e ettevõtluskonto kaudu
 • tulumaksust vabastatud ettevõtlustulu (välisriigis asuva püsiva tegevuskoha kaudu teenitud ja välisriigis maksustatud tulu) saamiseks tehtud kulud (tulu deklareeritud vormi E tabelis 1 ja valitud „vabastusmeetod");
 • sotsiaalmaksuseaduses nimetatud arvestuslik haigushüvitis, mis on sotsiaalmaksust vabastatud.

Viimati uuendatud 30.04.2022

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?