Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Tulumaks

Põhimõtted

FIE maksab tulumaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud seadusega lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Ettevõtlustulust lubatud mahaarvamisi saab teha ainult FIE-na registreeritud füüsiline isik.

Tulumaksuga maksustatakse ka ettevõtluse peatamise ajal või pärast ettevõtlusega tegelemise lõpetamist ettevõtlusest laekunud ettevõtlustulu.

Tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.

Tulud maksustatakse tulu saamise maksustamisperioodil kehtinud maksumääraga.

Tulumaksumäär 2022. aastal on 20%.

Makstud tulumaksu (sh tulumaksu avansilisi makseid) FIE oma ettevõtlustulust maha arvata ei saa.

FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu, on kohustatud maksma tulumaksu avansilisi makseid.
 

Tulu deklareerimine, tulumaksu arvutamine ja tasumine

FIE deklareerib oma ettevõtlusest saadud tulu üks kord aastas vormil E, mis tuleb esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormiga A Maksu- ja Tolliametile hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 30. aprilliks (e-MTA vahendusel on võimalik tuludeklaratsiooni esitada alates 15. veebruarist).

FIE on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama ka juhul, kui maksustamisperioodi ettevõtlustulu jäi alla maksuvaba tulu, ettevõtlusest tulu ei saadud või majandustegevus puudus.

Deklaratsiooni järgi juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E näidatud sotsiaalmaksuga korrigeeritud ettevõtlustulu ja vormil A näidatud tulude ja lubatud mahaarvamiste alusel ning saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega, s.o maksustamisperioodile järgneva aasta 1. septembrit. Samuti saab tulumaksu aasta kohustuse arvutust ning juurdemaksmisele kuuluvat tulumaksu summat vaadata tuludeklaratsiooni infolehelt. FIE peab tasuma maksuteatel näidatud summa hiljemalt 1. oktoobriks.

Samaks tähtajaks tagastab Maksu- ja Tolliamet ka enammakstud tulumaksu.
 

Tulumaksu avansiliste maksete tasumine

Ettevõtlusega alustav FIE ei pea esimesel maksustamisperioodil tulumaksu avansilisi makseid tasuma.

Tulumaksu avansilisi makseid peab tasuma FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu (tulumaksuseaduse § 47 lg 1).

Tulumaksu avansilised maksed tasutakse võrdsete summadena, alates tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäevale (30. aprillile) järgnevast kvartalist, iga kvartali kolmanda kuu 15. kuupäevaks (s.o hiljemalt 15. septembriks ja 15. detsembriks) Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Tulumaksu avansiliste maksete suurus arvutatakse eelmise tegevusaasta maksustatava ettevõtlustulu alusel.

Ühel tähtajal maksmisele kuuluva tulumaksu avansilise makse suuruseks on 1/4 eelmise tegevusaasta ettevõtlustulult arvutatud tulumaksu summast, s.t näiteks 2021. aastal makstakse avansiliste maksetena kokku 2/4 2020. aasta ettevõtlustulult arvutatud tulumaksu summast.

Ühe tähtaja avansilise tulumaksu summa leitakse järgnevalt:
eelmise maksustamisperioodi ettevõtlustulu tuludeklaratsiooni vormil E deklareeritud sotsiaalmaksuga korrigeeritud ettevõtluse maksustatav tulu korrutatakse eelmisel maksustamisperioodil kehtinud tulumaksumääraga ja jagatakse neljaga.

Näide

FIE 2020. aasta ettevõtluse maksustatav tulu oli 6200 eurot ja tulumaksumäär 20%.
2021. aastal on ühe avansilise makse suuruseks seega: 6200 × 0,20 ÷ 4 = 310 eurot.
Tulumaksu avansiliste maksete tasumise tähtajad ja summad 2021. aastal:
III kvartali eest 15. septembriks 310 eurot;
IV kvartali eest 15. detsembriks 310 eurot.
Kokku aastas 620 eurot.
 

FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma:
  • ettevõtluse esimesel maksustamisperioodil (tegevusaastal);
  • kui ühe kvartali (tähtaja) makse suurus ei ületa 300 eurot;
  • kui eelmisel maksustamisperioodil puudus ettevõtluse maksustatav tulu;
  • kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena;
  • kui ettevõtlus on peatatud.

Maksu- ja Tolliametil on õigus vähendada tulumaksu avansilisi makseid või vabastada FIE nende tasumisest, kui FIE prognoositav ettevõtlustulu on eelmise maksustamisperioodi tulust oluliselt väiksem ning kui FIE esitab selle kohta põhjendatud taotluse. Taotluses on vajalik märkida ettevõtlustulu vähenemise konkreetsed põhjused ning lisada arvandmed prognoositava ettevõtlustulu kohta.

Taotlus tuleks esitada enne avansilise makse tasumise tähtaja saabumist. Taotluse esitamisel tuleb arvestada sellega, et maksuhaldur teeb otsuse avansiliste maksete vähendamise või nendest vabastamise kohta ainult eelseisvate tähtaegade osas, seega otsust ei tehta nende tähtaegade osas, mis on juba saabunud või möödas.

Viimati uuendatud 26.07.2022

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?