Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

FIE-ks registreerimine

Kõik füüsilisest isikust ettevõtjad peavad enne tegevuse alustamist taotlema enda kandmist äriregistrisse. Äriregistrisse kantakse FIE tema poolt esitatud avalduse alusel (ÄS § 3).

FIE äriregistrisse kandmiseks tuleb esitada avaldus (digitaalallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud) äriregistrile, mis peab sisaldama järgmiseid andmeid:

 • ärinimi (ärinime nõuded ÄS §-dest 7–15), talunime kasutamise korral ka viide kinnistu numbrile kinnistusraamatus;
 • FIE ettevõtte postiaadress (korteri ja maja number; tänava või talu nimi, asula, omavalitsusüksuse ja maakonna nimi ning sihtnumber);
 • FIE andmed (ees- ja perekonnanimi, Eesti isikukood, selle puudumisel sünniaeg);
 • majandusaasta algus ja lõpp (siinkohal tuletame meelde, et sõltumata FIE majandusaastast on maksustamisperioodiks ikkagi kalendriaasta);
 • vajadusel andmed ettevõtluse tegevuse peatamise, hooajalise või ajutise tegevuse kohta (ÄS § 3 lg 3);
 • sidevahendite numbrid (telefon, faks, e-post, kodulehe aadress jms);
 • teave kavandatud põhitegevusala kohta. Talupidajal võib erinevalt teistest FIE-dest olla äriregistris kaks tegevusala (nt turismitalus tegeletakse korraga nii põllumajandussaaduste tootmise kui ka majutusteenustega).
 • riigilõivu tasumise tõend.

Rohkem informatsiooni leiate Justiitsministeeriumi veebilehelt „Füüsilisest isikust ettevõtja".

Notari registreerib Notarite Koda ning kohtutäituri registreerib Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda.

Maksuhaldur kasutab maksuarvestuse pidamiseks muuhulgas ka äriregistrilt, Notarite Kojalt ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojalt FIE kohta saadud andmeid. Seega on väga oluline, et registrisse kantud FIE ettevõtlust puudutavad andmed oleksid korrektsed. Siinjuures tuleb meeles pidada, et FIE peab maksukohustusi täitma seni, kuni ta on ettevõtjana registrisse kantud.
 

FIE palgatöötajana

FIE-ks olemine ei välista töötamist tööandja juures. Kuna FIE ja füüsiline isik on üks ja sama isik, siis võib füüsiline isik teenida tulu mitmel moel (nt palgatulu, tulu väärtpaberite võõrandamisest, tulu ettevõtlusest jne), kuid seejuures peab ta eristama oma erinevaid tululiike füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.
 

FIE registreerimine on avalik info

Kõik asjahuvilised saavad e-äriregistri teabesüsteemi kaudu kontrollida, kas isik on FIE-na registreeritud.


Teadmiseks
 • Maksuseadustest tulenevad kohustused laienevad ka FIE-le, kes on jätnud ennast äriregistrisse kandmata.
 • Maksuseadustes sätestatud õigused laienevad FIE-le alates tema kandmisest äriregistrisse, seega oma ettevõtlustulust võib TuMS 6. peatükis lubatud mahaarvamisi teha ainult äriregistris FIE-na registreeritud isik.
 • Ettevõtluseks ei loeta füüsilise isiku poolt oma väärtpaberite võõrandamist. Väärtpaberite ost-müük ja sellest saadud kasu maksustatakse alati kui kasu vara võõrandamisest.
 • Maksumaksja enda valikul võib ettevõtlustulu hõlmata ka rendi- ja üüritulu või litsentsitasu.

Viimati uuendatud 29.11.2022

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?