Füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE)

Kui tegutsete või kavatsete hakata tegutsema füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIEna, siis leiate sellelt lehelt kogu info ettevõtluse, füüsilisest isikust ettevõtjana registreerimise ning maksukohustuste kohta. Abiks on maksukalender ja nõuanded arvestuse pidamiseks, deklaratsioonide esitamiseks ning maksude tasumiseks.

Käsiraamat - füüsilisest isikust ettevõtja ABC

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

FIE ja raamatupidamine

FIE on raamatupidamiskohustuslane

FIE on raamatupidamiskohustuslane ning peab pidama raamatupidamisarvestust raamatupidamise seaduses sätestatud juhtudel ja korras.

FIE võib oma ettevõtluse raamatupidamises kasutada kas kassa- või tekkepõhist arvestusprintsiipi. Arvestusprintsiibi valikul tuleb aga tähelepanu pöörata sellele, et ettevõtlustulu maksustamine toimub kassapõhist printsiipi kasutades (tulumaksuseaduse § 36 lg-d 1 ja 3). See tähendab, et kui FIE peab raamatupidamist tekkepõhiselt, tuleb see ettevõtlustulu deklaratsiooni vormi E täitmiseks korrigeerida kassapõhiseks.

Raamatupidamisele esitatud nõuded on sätestatud raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Millest lähtub FIE oma raamatupidamisarvestuses

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud:

  • korraldama raamatupidamist Eesti hea raamatupidamistava või rahvusvahelise finantsaruandluse standardite alusel nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest;
  • dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid;
  • kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites;
  • säilitama raamatupidamise dokumente.

Kassapõhist raamatupidamist pidav FIE lähtub raamatupidamise seaduse §-dest 1–3, 4 (v.a punkt 4), 5, 6 (v.a lõige 3), 7, 9, 10 ja 12 ning muudest Eesti finantsaruandluse standardi nõuetest, mis reguleerivad kassapõhist raamatupidamist. 

Tekkepõhist raamatupidamist pidav FIE lähtub kogu raamatupidamise seadusest.

Viimati uuendatud 12.05.2022

Viimati uuendatud 24.03.2022

Kas sellest lehest oli abi?