Kaupade maksustamine

Siin anname ülevaate kauba käibe tekkimise kohast, riigisiseste tehingute ja toimingute, kauba ekspordi ja impordi ning ühendusesisese käibe ja soetamise maksustamisest. Käibemaksuseadusest tulenevalt on kauba käibe maksustamisel ka mitmeid erisusi, näiteks maksustatakse muu kauba käibest erinevalt paigaldatavad ja kokkupandavad kaubad, uued transpordivahendid jne.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Kiirelt kätte

Kauba või põhivara impordi käibemaksu KMD-l deklareerimine

Antud säte võimaldab teatud tingimustele vastavatel ettevõtjatel kolmandatest riikidest imporditavalt kaubalt arvestatud käibemaksu deklareerida käibedeklaratsioonil (edaspidi KMD) samaaegselt selle mahaarvamise õigusega, kui kaupa kasutatakse ettevõttes maksustatava käibe tarbeks. Mis teisisõnu tähendab, et maksustatava käibega ettevõttel ei teki reaalset maksukohustust, kuna arvestatud käibemaksu saab samal KMD-l sisendkäibemaksuna maha arvata (plussi ja miinuse märkimine KMD-l). Juhul kui ettevõttel on maksuvaba käivet, saab sisendkäibemaksu maha arvata osaliselt vastavalt maksuvaba ja kogu käibe proportsioonile.

Tingimused (muudatus alates 01.01.2019)

Impordilt arvestatud käibemaksu deklareerimiseks KMD-l on seaduses sätestatud maksukohustuslasele (nt äriühing, FIE, edaspidi isik) täitmiseks järgmised tingimused (KMS § 38 lg 2¹):

  1. ta on olnud registreeritud käibemaksukohustuslasena järjestikku vähemalt eelnevad 12 kuud;
  2. tal ei ole eelneva 12 kuu jooksul olnud tähtajaks esitamata maksudeklaratsioone;
  3. tal ei ole eelneva 12 kuu jooksul olnud maksuvõlga.

(Ajatatud maksuvõlga käsitleme maksuvõla puudumisena antud kontekstis).

Isik saab kauba impordi käibemaksu KMD-l deklareerida juhul, kui on täidetud kõik tingimused ja kui maksuhaldur on tingimustele vastamist ka kinnitanud. Kui üks tingimustest ei ole täidetud, tuleb kauba impordil käibemaks tasuda tollieeskirjade kohaselt (tollideklaratsiooni alusel).

Tingimused põhivara importimisel

Erandina on sätestatud põhivara import. Sellisel juhul ei pea olema täidetud tingimus, et isik on olnud registreeritud maksukohustuslasena järjestikku vähemalt eelnevad 12 kuud. Kindlasti peavad aga olema täidetud kaks viimast tingimust: isikul ei tohi olla eelneva 12 kuu jooksul olnud tähtajaks esitamata maksudeklaratsioone ega eelneva 12 kuu jooksul olnud maksuvõlga.

Juhul kui isik ei vasta KMS § 38 lõikes 2¹ nimetatud esimesele tingimusele (on olnud registreeritud maksukohustuslasena järjestikku vähemalt 12 eelnevat kuud), on maksuhalduril õigus nõuda tagatise esitamist. Tagatis esitatakse ja vabastatakse, seda kasutatakse ning selle suurus arvutatakse lähtudes maksukorralduse seaduse 12. peatükist.

Tagatist võib nõuda üksnes põhivara impordil, s.t kauba importimisel tagatist ei nõuta.

Muudatus kütuse müüjatele alates 01.02.2019

Alates 01.02.2019 jõustus KMS § 38 lg 2muudatus kütuse müüjale vedelkütuse seaduse tähenduses, kellel on kütuse impordi tegevusluba ja kütuse importimisel ka tagatise esitamise kohustus. Sellisel juhul ei pea kütuse müüja vastama KMS § 38 lõikes 21 sätestatud tingimustele. Käibemaksukohustuslasest kütuse müüja saab teavituse alusel alates 01.02.2019 kütuse impordi käibemaksu käibedeklaratsioonis deklareerimise õiguse ka siis, kui nõutud tingimused ei ole täidetud.

Kauba või põhivara impordi käibemaksu KMD-l deklareerimise õiguse (edaspidi luba) taotlemine

Kauba või põhivara impordi KMD-l deklareerimise luba saab taotleda isik, kes on kauba importija kauba vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile suunamise aluseks olnud tehingu dokumentide kohaselt. Üldjuhul on importijaks kauba ostja. Kui tehingu dokumentides on märgitud kauba saajana kauba ostjast erinev isik, siis on importijaks kauba saaja.

Isikud, kes soovivad kauba või põhivara impordi käibemaksu KMD-l deklareerida, peavad sellest maksuhaldurit eelnevalt kirjalikult teavitama (esitama taotluse). Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt e-MTAs oleva infosüsteemi LUBA kaudu (valige e-teenuste keskkonnas e-MTATollÕigused ja kohustused – Load (LUBA)).

Taotluse esitamisel tuleb valida, kas soovite taotleda:

  • kauba impordi käibemaksu KMD-l deklareerimise luba (edaspidi kauba impordi luba),
  • põhivara impordi käibemaksu KMD-l deklareerimise luba (edaspidi põhivara impordi luba).

Loa taotlemisel tuleb esitada järgmised andmed:

  • loa taotleja andmed (nii kauba kui ka põhivara taotlus) – taotleja registrikood/isikukood, taotleja ärinimi, taotleja elu- või asukoha aadress, taotleja käibemaksukohustuslasena registreerimise number (VAT number);
  • loa taotleja kontaktisiku andmed (nii kauba kui ka põhivara taotlus) – kontaktisiku nimi, kontaktisiku e-mail, kontaktisiku telefon, kütuse müüja;
  • täiendavad andmed põhivara impordi loa taotlemisel – tähtaeg, mis perioodi jooksul antud põhivara imporditakse (maksimaalselt 3 kuud), kauba väärtus – imporditava põhivara eeldatav maksustatav väärtus (KMS § 13), kauba kirjeldus – kaubanduslik ja/või tehniline kirjeldus.

Kui isikul on kehtiv kauba impordi luba, siis põhivara importimiseks eraldi põhivara impordi luba taotleda ei ole vaja.

Tingimustele vastamise kontroll

Pärast taotluse esitamist teostab maksuhaldur isiku KMS-i tingimustele vastamise kontrolli ja kinnitab tingimustele vastamist või tingimustele mittevastamisest 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates (e-MTAs olevas infosüsteemis LUBA).

Maksuhaldur võib küsida isikult lisateavet tingimuste täitmise kohta, kui tal ei ole selleks piisavalt andmeid. Tagatise nõudmise vajadusel esitatakse isikule tagatisnõue.

Loa väljastamine

Kauba impordi luba väljastatakse juhul, kui isiku poolt on täidetud kõik kolm tingimust. Kui üks tingimustest ei ole täidetud, siis luba ei väljastata. Üldjuhul väljastatakse luba tähtajatult.

Põhivara impordi luba väljastatakse, kui isiku poolt on täidetud kas kõik kolm tingimust või juhul, kui esimene tingimus on täitmata, siis tagatise nõudmisel on see maksuhalduri poolt aktsepteeritud. Luba väljastatakse tähtajalisena, vastavalt taotluses märgitud tähtajale.

Loa kehtivuse pikendamine, peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Kauba impordi loa saanud isiku puhul kontrollib maksuhaldur tingimustele vastamist igal kuul (KMS § 38 lõige 24; tulemused on nähtavad e-MTAs infosüsteemis LUBA). Kui ettevõte vastab tingimustele, pikendatakse kauba impordi loa kehtivus järgmise kalendrikuu lõpuni. Juhul kui ettevõte tingimustele ei vasta, peatatakse kauba impordi loa kehtivus järgmise kalendrikuu lõpuni.

Maksuhalduril on õigus peatada nii kauba kui ka põhivara impordi loa kehtivus maksumenetluse ajaks (KMS § 38 lõige 24).

Kauba impordi loa kehtetuks tunnistamiseks tuleb ettevõttel esitada vastav taotlus. Kuna põhivara impordi luba väljastatakse tähtajalisena (vastavalt taotluses märgitud tähtajani), siis tähtaja ületamisel tunnistatakse ka luba kehtetuks (eraldi taotlust esitada ei ole vaja).

Maksuhaldur tunnistab nii kauba kui ka põhivara loa kehtetuks isiku kustutamisel käibemaksukohustuslaste registrist (KMS § 38 lg 25) ning võib loa kehtetuks tunnistada maksuotsusega või kui loa kehtivus on olnud peatatud kuus kuud järjestikku (KMS § 38 lõige 26).

Juhime tähelepanu asjaolule, et kauba impordi loa saamiseks esitatakse taotlus üks kord, v.a juhul, kui eelneva taotluse alusel luba ei väljastatud või kui eelnev luba on kehtetuks tunnistatud.

Juhul, kui eelnev põhivara impordi luba on kehtetuks tunnistatud või kui soovitakse importida põhivara, mida loal ei ole märgitud, tuleb esitada uus taotlus.

Tollideklaratsiooni täitmine

Kauba või põhivara impordi loa kehtivuse korral märgitakse tollideklaratsioonile lisadokumendi koodid 6024 (kauba impordi luba, süsteemi poolt täidetav) või 6025 (põhivara impordi luba, käsitsi sisestatav) ning maksmisviisiks märgib süsteem „2 – vorm KMD”.

Deklareerimine KMD-l

Kauba impordilt arvestatud käibemaks deklareeritakse kauba või põhivara impordi loa olemasolul KMD lahtris 4¹, mis on maksuhalduri poolt täidetav lahter vastavalt Impulsist (impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteem) saadud andmetele. Ettevõtted ise ei saa lahtrit 4¹ täita/muuta.

Viimati uuendatud 28.10.2022

Viimati uuendatud 25.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?