Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Keskkonnatasu

Keskkonnatasu ja kahju hüvitamise tasu (kood 6040)

Tulenevalt TuMS §51 lg 2 punktist 1 ja § 34 punktist 6 maksustatakse tulumaksuga kõrgendatud määra järgi tasutud keskkonnatasu vastavalt keskkonnatasude seadustele ning seadusega sätestatud nõuete rikkumise või saastamisega looduskeskkonnale ning kolmandale isikule tekitatud kahju hüvitamise tasu.

Keskkonnatasude seaduse §3 lg 3 mõistes jagunevad keskkonnatasud loodusvara kasutusõiguse tasuks ja saastetasuks.

Loodusvara kasutusõiguse tasu jaguneb omakorda kasvava metsa raieõiguse, maavara kaevandamisõiguse, vee erikasutusõiguse, kalapüügi õiguse ja jahipiirkonna kasutusõiguse tasuks. Saastetasu rakendatakse, kui saasteaine heidetakse välisõhku, veekogusse või pinnasesse ning kõrvaldatakse jäätmeid.

Keskkonnatasu peab maksma isik, kes on saanud kas keskkonnaloaga või muul seadusega sätestatud alusel õiguse eemaldada looduslikust seisundist loodusvara, heita keskkonda saastaineid, kõrvaldada jäätmeid või on teinud seda vastavat õigust omamata. Kui isik kasutab loodusvara, heidab keskkonda saastaineid või kõrvaldab jäätmeid keskkonnaloas lubatust suuremas koguses, loa omamise nõuet eirates või keelatud kohas, maksab ta keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi. Keskkonnatasu kõrgendatud määrad ja kõrgendatud määrade arvestamise alused sätestab keskkonnatasude seaduse 4 peatükk (§- d 22–30).

Keskkonnatasusid arvestatakse keskkonnatasude seaduse § 22 kohaselt kõrgendatud määra järgi, kui:

 • saasteaineid heidetakse välisõhku lubatust suuremas koguses
 • saasteaineid heidetakse veekogusse, põhjavette või pinnasesse lubatust suuremas koguses või kontsentratsioonis
 • jäätmeid kõrvaldatakse lubatust suuremas koguses
 • saasteaineid heidetakse merevette
 • saasteaineid või jäätmed viiakse keskkonda kemikaalide või jäätmete transportimise käigu
 • saasteaineid heidetakse või jäätmed viiakse keskkonda ilma loata
 • loodusvara kasutatakse lubatust suuremas mahus või ilma loata.

Keskkonnavastutuse seadus reguleerib keskkonnakahju tekitaja poolt looduskeskkonnale tema tegevusest või tegevusetusest keskkonnakahju või kahju ohu tekitamist ja määratleb kahju hüvitamise alused ja korra. Keskkonnakahju ja kahjuohu tuvastab Keskkonnaamet.

Seega, kui ettevõtja on seadusega sätestatud nõudeid rikkunud, saastamisega looduskeskkonnale või kolmandatele isikutele (puudutatud isik) kahju tekitanud ja maksnud keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi, on see ettevõtlusega mitteseotud kulu, mis kuulub maksustamisele tulumaksuga.

Ettevõte näitab TSD lisa 6 koodil 6040 kõrgendatud määra järgi tasutud keskkonnatasud. TSD elektroonilisel esitamisel eeltäidab koodi 6041 Maksu- ja Tolliamet talle teadaolevate andmete alusel. Koodile 6041 kantakse Maksu- ja Tolliametile kõrgendatud määra järgi tasutud keskkonnatasud. Kui koodil 6041 eeltäidetud summa erineb tegelikult tasutud summast, siis tuleb märkida õige summa koodile 6040.

Keskkonnatasude seadus (§ 48–55) sätestab ka saastetasu asendamise võimaluse. Keskkonnatasude seaduse § 48 lõikes 1 sätestatud meetmete kasutamisel võib saastetasu maksmise kohustuse asendada keskkonnakaitsemeetmete rahastamise kohustusega. Saastetasu asendamise aluseks on saastetasu maksja ja valdkonna eest vastutava ministri vahel sõlmitud saastetasu asendamise leping (§48 lg 3).

Saastetasu asendamise lepingu sõlmib keskkonnaminister. Saastetasu asendamise lepinguga määratakse konkreetsed keskkonnakaitsemeetmed (§51).

Kui ettevõtja rakendab keskkonnakaitsemeetmeid ja teeb seoses oma tegevusalaga (nt tootmisega) saastetasu asendamise lepingu alusel konkreetseid kulusid (tootmis- või puhastusseadmete ehitus, tehnoloogiliste seadmete või torustike paigaldus, nt reoveepuhasti ehitus, gaasigeneraatorite ümberehitus, purgla paigaldus vm), siis on need ettevõtlusega seotud kulud, mis ei kuulu maksustamisele.

Keskkonnakaitsemeetmete rakendamise üle teostab järelevalvet Keskkonnaamet. Ettevõtjal on kohustus esitada keskkonnakaitsemeetmete rakendamise kvartaliaruanne ning tehtud kulutusi tõendavad dokumendid Keskkonnaametile (keskkonnatasude seadus § 52–53).

Viimati uuendatud 20.09.2021

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?