Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Väljamakstud dividendid ja kasumieraldised (osa I)

Dividendide ja muu kasumieraldiste deklareerimisel on oluline kas väljamakseid tehakse

 • lisas 7 osas I äriühingu teenitud kasumi arvelt (I osa kood 7008)

või

 • lisa 7 osas II deklareeritud teiselt äriühingult saadud tulude või välisriigis asuvalt püsivalt tegevuskohalt saadud kasumi arvelt mis on juba maksustatud (osa II 7310).

Kui maksumaksja on saanud dividende mitteresidendist äriühingult, mida lisa 7 osas II deklareerimisele ei kuulu, on dividendi saajal võimalik kasutada välisriigist saadud dividendidelt tasutud või kinnipeetud tulumaksu oma väljamakstud dividendide maksukohutuse vähendamiseks (lisa 7 osas Ib).

Vastavalt hooneühistuseaduse § 2 lõikele 3 ei maksta hooneühistu liikmele dividende ega tehta muid väljamakseid puhaskasumi arvelt. Seega, hooneühistud lisa 7 osa I koodi 7008 ning osa II koode 7310 ja 7311 ei täida.

 • Koodil 7008 deklareerib maksumaksja kalendrikuus väljamakstud dividendide ja kasumieraldiste summa, mis maksustatakse tava maksumääraga 20/80 ja/või madalama maksumääraga 14/86.

  Kui mitterahalise dividendi turuväärtus ületab dividendiks jaotatava kasumi summat, siis koodil 7008 näidatakse mitterahalise dividendi turuväärtus.

  Koodil 7008 ei näidata osa II koodil 7310 deklareeritud maksuvabalt väljamakstud dividendi summat ning koodil 7311 deklareeritud madalama maksumääraga maksustatud summa arvelt väljamakstud dividende ja muid kasumieraldisi.
 • Elektroonsel deklaratsioonivormil eeltäidetakse koodidele 7009 ja 7010 maksustamisele kuuluvad summad automaatselt. Kui deklaratsioon esitatakse e-maksuameti kaudu või failist laadides, siis TSD rakendus jagab koodil 7008 näidatud dividendide väljamaksed automaatselt koodide 7009 ja 7010 vahel sõltuvalt sellest, mis on ettevõtte hetkeseis dividendide maksumäära rakendamiseks.
 • Koodil 7009 deklareerib maksumaksja summa, mida maksustatakse madalama maksumääraga.
 • Koodil 7010 deklareerib maksumaksja summa, mida maksustatakse tavamääraga.
 • Koodil 7200 arvutatakse maksustamisperioodi maksukohustus koodidel 7009 ja 7010 deklareeritud dividendidelt või kasumijaotistelt kehtivate maksumääradega.

Näide
Eelnevatel  aastatel ei ole makstud aktsionäridele dividende ega ka omakapitali väljamakseid. 2020. aasta majandusaasta aruande tulemusena on aktsiaseltsi kasum 300 000.00 eurot, mis planeeritakse välja maksta. Enne majandusaasta aruande kinnitamist otsustatakse aktsionäridele osa dividendide välja maksta  nn avansina. Äriseadustikus sätestatud korras (Äriseadustik § 277 lg 3) ja tingimustel võib 2020. aasta jaotamata kasumist ette dividendina välja maksta kuni 50% ehk 150 000.00 eurot. Avansilised dividendid maksti välja 2021. a veebruaris ja deklareeriti järgmiselt.

Osa I. Väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldiselt, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum ning tulumaks lahkumisel

  Kood Summa
Väljamakstud dividendide ja muude kasumieraldiste maksustatav summa 7008 150 000.00
Madalama maksumääraga maksustatud dividend ja muud kasumieraldised 7009  
Tavamääraga maksustatud dividend ja muud kasumieraldised 7010 150 000.00
Vormi TSD koodile 114 kantav tasutav tulumaks: 7200 37 500.00
150 000 × 20/80 = 37 500

Seega deklareerib aktsiaselts nn avansina makstud dividendid tavakorras koodidel 7008 ja 7010 ning esitab dividendide saajate kohta vormi INF 1.

Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide, omakapitali väljamaksete saajad, vorm INF 1

Väljamakse saaja Väljamakse
isiku- või registrikood Eestis mitteresidendi isiku- või registrikood ees- ja perekonnanimi või nimi mitteresidendi elu- või asukohariigi liik summa kinnipeetud tulumaks
elu- või asukohariigis nimi aadress
13000 13010 13020 13030 13040 13050 13060 13074
               
1XXXXXX OÜ Pilveke DK 150 000.00

Viimati uuendatud 09.09.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?